Procedure : 2017/2061(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0229/2017

Indgivne tekster :

A8-0229/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/07/2017 - 6.12

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0286

BETÆNKNING     
PDF 357kWORD 56k
22.6.2017
PE 604.608v02-00 A8-0229/2017

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2017: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2016

(09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Jens Geier

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2 til det almindelige budget for 2017: opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2016

(09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 41,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, endeligt vedtaget den 1. december 2016(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 2/2017, vedtaget af Kommissionen den 12. april 2017 (COM(2017)0188),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2017, vedtaget af Rådet den 8. juni 2017 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 9. juni 2017, (09437/2017 – C8-0190/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 88 og 91,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0229/2017),

A.  der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 2/2017 er at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2016 på i alt 6 405 mio. EUR på 2017-budgettet;

B.   der henviser til, at hovedelementerne i dette overskud er et positivt resultat på indtægtssiden på 1 688 mio. EUR, en underudnyttelse af bevillinger på 4 889 mio. EUR og valutakursforskelle på 173 mio. EUR;

C.   der henviser til, at de to hovedelementer på indtægtssiden er morarenter og bøder (3 052 mio. EUR) og et negativt resultat af egne indtægter (1 511 mio. EUR);

D.   der henviser til, at underudnyttelsen på udgiftssiden beløber sig til 4 825 mio. EUR for 2016 og 28 mio. EUR for fremførsler i 2015 under sektion III (Kommissionen), og 35 mio. EUR for øvrige institutioner;

1.  noterer sig, at forslaget til ændringsbudget nr. 2/2017 som forelagt af Kommissionen udelukkende har til formål at opføre overskuddet fra regnskabsåret 2016 med et beløb på 6 405 mio. EUR på budgettet i overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 og Rådets holdning hertil;

2.   bemærker med stor bekymring den betydelige underudnyttelse af bevillinger på 4 889 mio. EUR i 2016, til trods for at ændringsbudget nr. 4/2016 allerede havde reduceret betalingsbevillingerne med 7 284,3 mio. EUR; påpeger, at den meget lave gennemførelse af betalingsbevillingerne på området for samhørighed (udgiftsområde 1b) delvist skyldes unøjagtige overslag fra medlemsstaternes side og forsinkelser i udpegelsen af forvaltnings- og attesteringsmyndigheder på nationalt plan;

3.  gør opmærksom på de negative konsekvenser af devalueringen af det britiske pund i forhold til euroen, hvilket er den vigtigste årsag til faldet i indtægter på 1 511 mio. EUR under egne indtægter; bemærker, at disse manglende indtægter kunne have skabt alvorlige problemer for finansieringen af Unionens budget; bemærker, at indtægtstabet skyldes briternes ensidige beslutning om at forlade Den Europæiske Union, men at korrektionen skal bæres af Unionen som helhed; insisterer på, at der tages højde for disse omkostninger i forbindelse med forhandlingerne om afviklingen af de økonomiske forpligtelser mellem Det Forenede Kongerige og Unionen;

4.   bemærker navnlig det relativt høje niveau for bøder i 2016, som beløb sig til i alt 4 159 mio. EUR, hvoraf 2 861 mio. EUR er medregnet i overskuddet for 2016;

5.  insisterer på, at det i stedet for at justere BNI-bidraget bør være muligt på EU-budgettet at genanvende eventuelle overskud fra underudnyttede bevillinger eller fra bøder til virksomheder for brud på Unionens konkurrenceregler med henblik på at tackle finansieringsbehovet;

6.  bemærker, at vedtagelsen af forslag til ændringsbudget nr. 2/2017 vil reducere andelen af BNI-bidraget fra medlemsstaterne til Unionens budget med 6 405 mio. EUR i 2017; opfordrer endnu en gang indtrængende medlemsstaterne til at benytte muligheden for sådanne tilbageførsler til at indfri deres løfter i relation til flygtningekrisen og for at matche EU's bidrag til EU-trustfondene og den nyde Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling(6);

7.   opfordrer institutionerne til hurtigt at behandle det verserende og kommende forslag til ændringsbudget vedrørende ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling i overensstemmelse med de tilsagn, der er givet som led i resultatet af forligsproceduren vedrørende budgettet for 2017;

8.   beklager i forbindelse med dette forslag til ændringsbudget, at Rådet endnu ikke har godkendt midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme (FFR); minder Rådet om, at Parlamentet har taget alle nødvendige skridt til at sikre en hurtig vedtagelse af den reviderede FFR; opfordrer den britiske regering til at ophæve sin blokade af afstemningen i Rådet så hurtigt som muligt; håber, at tilbageførsler af finansielle midler til medlemsstaterne vil lette de kommende forhandlinger om afvikling af finansielle forpligtelser mellem Det Forenede Kongerige og EU;

9.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2017;

10.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 2/2017 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til de øvrige berørte institutioner og organer samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(2)

EUT L 51 af 28.2. 2017, s. 1.

(3)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(5)

EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

(6)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og etablering af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (COM(2016)0586).


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Ivan Štefanec


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Tania González Peñas, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Daniele Viotti

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Richard Ashworth

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik