Menetlus : 2017/2061(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0229/2017

Esitatud tekstid :

A8-0229/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/07/2017 - 6.12

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0286

RAPORT     
PDF 429kWORD 52k
22.6.2017
PE 604.608v02-00 A8-0229/2017

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2017 kohta – 2016. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse

(09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Jens Geier

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2017. aasta paranduseelarve projekti nr 2/2017 kohta – 2016. eelarveaasta ülejäägi kandmine eelarvesse

(09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(1), eriti selle artiklit 41,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 1. detsembril 2016. aastal,(2)

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020,(3)

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(4)

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta,(5)

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 2/2017, mille komisjon võttis vastu 12. aprillil 2017 (COM(2017)0188),

–  võttes arvesse 8. juunil 2017 vastu võetud ja 9. juunil 2017 Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 2/2017 kohta (09437/2017 – C8-0190/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 88 ja 91,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0229/2017),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 2/2017 eesmärk on kanda 2017. aasta eelarvesse üle 2016. aasta eelarve ülejääk summas 6405 miljonit eurot;

B.   arvestades, et ülejääk moodustub peamiselt positiivsest tulude saldost (1688 miljonit eurot), kavandatust väiksematest kuludest (4889 miljonit eurot) ja vahetuskursi erinevustest (-173 miljonit eurot);

C.   arvestades, et tulude poolel on kaks peamist komponenti – hilinenud maksete eest sissenõutud intressid ja trahvid (3052 miljonit eurot) ning omavahendite negatiivne saldo (1511 miljonit eurot);

D.   arvestades, et kulude poolel oli eelarve alakasutus III jaos (komisjon) 2016. aasta osas 4825 miljonit eurot ja 2015. aastast üle kantud assigneeringute osas 28 miljonit eurot ning muude institutsioonide osas 35 miljonit eurot;

1.  võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 2/2017, mis käsitleb üksnes 2016. aasta ülejäägi eelarvesse kandmist 6405 miljoni euro suuruses summas vastavalt finantsmääruse artiklile 18, ja nõukogu seisukoha selle kohta;

2.   võtab murega teadmiseks eelarve märkimisväärse alakasutuse (4889 miljonit eurot) 2016. aastal vaatamata asjaolule, et paranduseelarvega nr 4/2016 juba vähendati maksete assigneeringuid 7284,3 miljoni euro võrra; juhib tähelepanu asjaolule, et maksete assigneeringute väga madal kasutusmäär ühtekuuluvuse valdkonnas (rubriik 1b) tuleneb osaliselt liikmesriikide ebatäpsetest prognoosidest ja viivitustest korraldus- ja sertifitseerimisasutuste määramisel riiklikul tasandil;

3.  juhib tähelepanu negatiivsele mõjule, mida avaldas naelsterlingu kursilangus euro suhtes, mis on peamine põhjus, miks omavahenditest saadavate tulude puudujääk oli 1511 miljonit eurot; juhib tähelepanu asjaolule, et see puudujääk oleks võinud põhjustada liidu eelarve rahastamisel tõsiseid probleeme; märgib, et tulude puudujääk tulenes Ühendkuningriigi ühepoolsest otsusest liidust lahkuda, kuid korrigeerimisega kaasnevad kulud peab kandma liit tervikuna; rõhutab, et Ühendkuningriigi ja liidu vahelistel rahaliste kohustuste arveldamist käsitlevatel läbirääkimistel tuleb neid kulusid arvesse võtta;

4.   juhib tähelepanu trahvide suhteliselt suurele summale 2016. aastal (4159 miljonit eurot), millest 2861 miljonit eurot läks arvesse 2016. aasta eelarveülejäägina;

5.  rõhutab, et kogurahvatulul põhinevate osamaksude kohandamise asemel peaks liidu rahastamisvajadustega tegelemiseks olema võimalik taaskasutada liidu eelarves assigneeringute alakasutusest või ettevõtetele liidu konkurentsiõiguse rikkumise eest tehtud trahvidest tulenevat ülejääki;

6.  märgib, et paranduseelarve projekti nr 2/2017 vastuvõtmisega vähendatakse 2017. aastal liikmesriikide kogurahvatulul põhinevaid osamakse liidu eelarvesse 6405 miljoni euro võrra; nõuab veel kord tungivalt, et liikmesriigid kasutaksid seda vahendite tagasisaamise võimalust, et täita pagulaskriisiga seotud lubadusi ning panustada liidu panusele vastavalt liidu usaldusfondidesse ja uude Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi(6);

7.  palub institutsioonidel juba esitatud ja järgmisena esitatavaid paranduseelarve projekte noorte tööhõive algatuse ja Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi kohta kooskõlas 2017. aasta eelarve lepitusmenetluse tulemuse raames võetud kohustustega kiiresti menetleda;

8.   mõistab käesoleva paranduseelarve projektiga seoses hukka, et nõukogu ei ole mitmeaastase finantsraamistiku muutmist veel heaks kiitnud; tuletab nõukogule meelde, et Euroopa Parlament on võtnud kõik vajalikud meetmed mitmeaastase finantsraamistiku muutmise kiire heakskiitmise tagamiseks; palub Ühendkuningriigi valitsusel hääletamise blokeerimine nõukogus võimalikult kiiresti lõpetada; väljendab lootust, et kui liikmesriigid saavad oma raha tagasi, on eelseisvaid Ühendkuningriigi ja liidu vahelisi finantskohustuste tasaarvestuse läbirääkimisi kergem pidada;

9.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 2/2017 kohta heaks;

10.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 2/2017 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, teistele asjaomastele institutsioonidele ja asutustele ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(2)

ELT L 51, 28.2.2017, lk 1.

(3)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(5)

ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.

(6)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond (COM(2016) 586 final).


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.6.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Ivan Štefanec


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Tania González Peñas, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Daniele Viotti

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

ECR

Richard Ashworth

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika