Procedūra : 2017/2061(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0229/2017

Pateikti tekstai :

A8-0229/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2017 - 6.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0286

PRANEŠIMAS     
PDF 585kWORD 56k
22.6.2017
PE 604.608v02-00 A8-0229/2017

Tarybos pozicija dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 2/2017 projekto: 2016 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą

(09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Jens Geier

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Tarybos pozicija dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 2/2017 projekto: 2016 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą

(09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20021(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2016 m. gruodžio 1 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas, dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 2/2017 projektą, kurį Komisija patvirtino 2017 m. balandžio 12 d. (COM(2017)0188),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 8 d. priimtą ir 2017 m. birželio 9 d. Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2017 projekto (09437/2017 – C8-0190/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0229/2017),

A.  kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 2/2017 projektu siekiama į 2017 m. biudžetą įrašyti 2016 finansinių metų perteklių, kuris siekia 6 405 mln. EUR;

B.  kadangi pagrindiniai šio pertekliaus komponentai apima didesnes nei planuota pajamas, sudarančias 1 688 mln. EUR, išlaidoms nepanaudotą 4 889 mln. EUR sumą ir -173 mln. EUR sumą siekiančius valiutų keitimo kurso skirtumus;

C.  kadangi du pagrindiniai pajamų komponentai apima palūkanas už pavėluotus mokėjimus ir baudas (3 052 mln. EUR) bei neigiamą nuosavų išteklių įgyvendinimo rezultatą (1 511 mln. EUR);

D.  kadangi, kalbant apie išlaidas, nepakankamas įgyvendinimas 2016 m. siekia 4 825 mln. EUR, 2015 m. perkėlimų į kitą laikotarpį pagal III skirsnį (Komisija) suma sudaro 28 mln. EUR, o su kitomis institucijomis susijusi suma – 35 mln. EUR;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 2/2017 projektą, kuris skirtas tik tam, kad į biudžetą būtų įrašytas 2016 m. perteklius, siekiantis 6 405 mln. EUR, vadovaujantis Finansinio reglamento 18 straipsniu ir Tarybos pozicija šiuo klausimu;

2.   su dideliu susirūpinimu atkreipia dėmesį į itin didelę 2016 m. nepanaudotą 4 889 mln. EUR sumą, nors Taisomuoju biudžetu Nr. 4/2016 mokėjimų asignavimų lygis ir taip buvo sumažintas 7 284,3 mln. EUR; pažymi, kad labai menką mokėjimų asignavimų panaudojimą sanglaudos srityje (1b išlaidų kategorija) iš dalies lemia netikslios valstybių narių prognozės ir vėlavimas paskirti vadovaujančiąsias ir tvirtinančiąsias institucijas nacionaliniu lygmeniu;

3.  atkreipia dėmesį į neigiamą Didžiosios Britanijos svaro sterlingų nuvertėjimo euro atžvilgiu poveikį – tai pagrindinė 1 511 mln. EUR nuosavų išteklių įplaukų deficito priežastis; pažymi, kad dėl šio deficito galėjo atsirasti didelių Sąjungos biudžeto finansavimo problemų; pastebi, kad šį įplaukų deficitą lėmė vienašališkas Jungtinės Karalystės sprendimas išstoti iš Sąjungos, nors koregavimo problemą teks spręsti visai Sąjungai; primygtinai ragina atsižvelgti į šias išlaidas derantis dėl susitarimo dėl JK ir Sąjungos tarpusavio finansinių įsipareigojimų;

4.  ypač atkreipia dėmesį į santykinai didelę baudų sumą 2016 m., kuri iš viso siekė 4 159 mln. EUR, o 2 861 mln. EUR jų įskaičiuoti į 2016 m. perteklių;

5.  primygtinai ragina, kad, užuot koregavus BNP pagrįstus įnašus, būtų sudaryta galimybė Sąjungos biudžetui iš naujo panaudoti bet kokį perteklių, atsiradusį dėl nepakankamo asignavimų panaudojimo arba dėl baudų įmonėms, pažeidusioms Sąjungos konkurencijos teisę, siekiant spręsti Sąjungos finansinių poreikių problemą;

6.  pažymi, kad, priėmus Taisomojo biudžeto Nr. 2/2017 projektą, 2017 m. 6 405 mln. EUR sumažės valstybių narių BNP pagrįstų įnašų dalis į Sąjungos biudžetą; dar kartą primygtinai ragina valstybes nares pasinaudoti šių grįžtamųjų lėšų suteikiama galimybe siekiant vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su pabėgėlių krize ir užtikrinti reikiamą Sąjungos įnašą į Sąjungos patikos fondus ir į naująjį Europos darnaus vystymosi fondą(6);

7.  ragina institucijas greitai išnagrinėti dar neparengtus ir būsimus Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos darnaus vystymosi fondo taisomųjų biudžetų projektus laikantis įsipareigojimų, prisiimtų pagal taikinimo dėl 2017 m. biudžeto procedūrą;

8.  atsižvelgdamas į šį taisomojo biudžeto projektą apgailestauja, kad Taryba iki šiol nėra pritarusi daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio tikslinimui; primena Tarybai, kad Parlamentas ėmėsi visų reikiamų veiksmų, kad užtikrintų greitą pritarimą DFP tikslinimui; prašo Jungtinės Karalystės vyriausybės kuo greičiau liautis blokavus balsavimą Taryboje; tikisi, kad valstybėms narėms grįžtantys finansiniai ištekliai palengvins būsimas derybas dėl susitarimo dėl JK ir Sąjungos tarpusavio finansinių įsipareigojimų;

9.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 2/2017 projekto;

10.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 2/2017 yra galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir organams ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2)

OL L 51, 2017 2 28, p. 1.

(3)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(4)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(5)

OL L 168, 2014 6 7, p. 105.

(6)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) ir EDVF garantijos bei EDVF garantijų fondo sukūrimo (COM(2016) 0586 final).


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Ivan Štefanec


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Tania González Peñas, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Daniele Viotti

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Richard Ashworth

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinis pranešimas - Privatumo politika