Procedūra : 2017/2061(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0229/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0229/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 04/07/2017 - 6.12

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0286

ZIŅOJUMS     
PDF 586kWORD 52k
22.6.2017
PE 604.608v02-00 A8-0229/2017

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projektu — 2016. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana

(09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Jens Geier

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projektu — 2016. finanšu gada pārpalikuma ieskaitīšana

(09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2016. gada 1. decembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projektu, ko Komisija pieņēma 2017. gada 12. aprīlī (COM(2017)0188),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projektu, ko Padome pieņēma 2017. gada 8. jūnijā un nosūtīja Eiropas Parlamentam 2017. gada 9. jūnijā (09437/2017 – C8-0190/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0229/2017),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projekta mērķis ir iekļaut 2017. gada budžetā 2016. finanšu gada budžeta pārpalikumu, proti, EUR 6 405 miljonus;

B.   tā kā minēto pārpalikumu galvenokārt veido ieņēmumi, kas par EUR 1 688 miljoniem pārsniedza plānoto, neizlietoti izdevumi EUR 4 889 miljonu apmērā un valūtas maiņas atšķirības EUR - 173 miljonu apmērā;

C.   tā kā attiecībā uz ieņēmumiem divi galvenie elementi ir procenti par novēlotiem maksājumiem un soda naudas (EUR 3 052 miljoni), kā arī negatīvi izpildes rezultāti attiecībā uz pašu resursiem (EUR 1 511 miljoni);

D.   tā kā attiecībā uz izdevumiem III iedaļā (Komisija) neizmantotie līdzekļi 2016. gadā tika pārnesti EUR 4 825 miljonu apmērā un 2015. gadā — EUR 28 miljonu apmērā, bet pārējām iestādēm — EUR 35 miljonu apmērā,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projektu, kas attiecas tikai uz 2016. gada budžeta pārpalikuma (EUR 6 405 miljonu apmērā) iekļaušanu budžetā saskaņā ar Finanšu regulas 18. pantu, un Padomes nostāju attiecībā uz to;

2.   ar ievērojamām bažām norāda uz būtiskajiem neizmantotajiem līdzekļiem EUR 4 889 miljonu apmērā 2016. gadā, neraugoties uz to, ka budžeta grozījuma Nr. 4/2016 projektā maksājumu apropriāciju līmenis jau bija samazināts par EUR 7 284,3 miljoniem; norāda, ka ļoti zemais maksājumu apropriāciju īstenošanas līmenis kohēzijas jomā (1.b izdevumu kategorija) daļēji ir saistīts ar dalībvalstu neprecīzajām prognozēm un kavēšanos saistībā ar vadošo un sertifikācijas iestāžu izraudzīšanos valstu līmenī;

3.  vērš uzmanību uz negatīvo ietekmi, ko izraisījusi Lielbritānijas sterliņu mārciņas vērtības krišanās attiecībā pret euro un kas ir galvenais ieņēmumu samazināšanās iemesls EUR 1511 miljonu apmērā attiecībā uz pašu resursiem; norāda, ka minētais samazinājums varēja radīt smagas problēmas Savienības budžeta finansēšanai; norāda, ka šā ieņēmumu samazināšanās iemesls ir Apvienotās Karalistes vienpusējais lēmums izstāties no Savienības, bet korekcijas ir jāuzņemas visai Savienībai; prasa, lai šīs izmaksas tiktu ņemtas vērā sarunās par jautājuma atrisināšanu saistībā ar finansiālajiem pienākumiem starp AK un Savienību;

4.   jo īpaši norāda uz salīdzinoši augsto soda naudu līmeni 2016. gadā par kopējo summu EUR 4 159 miljonu apmērā, no kuriem EUR 2 861 miljons tiek iekļauts 2016. gada budžeta pārpalikumā;

5.  uzstāj, ka būtu nevis jāpielāgo NKI iemaksa, bet gan jādod iespēja Savienības budžetā atkārtoti izmantot jebkādu pārpalikumu, ko rada neizlietotas apropriācijas vai naudas sodi, kas uzņēmumiem piemēroti par Savienības konkurences tiesību pārkāpumu, tādējādi apmierinot Savienības vajadzību pēc finansējuma;

6.  konstatē, ka budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projekta pieņemšana samazinās dalībvalstu 2017. gada uz NKI balstīto iemaksu daļu Savienības budžetā par EUR 6 405 miljoniem; atkārtoti mudina dalībvalstis izmantot šo atgūto līdzekļu sniegtās iespējas, lai pildītu savas ar bēgļu krīzi saistītās saistības un pielīdzinātu savas iemaksas Savienības ieguldījumam Savienības trasta fondos un jaunajā Eiropas Fondā ilgtspējīgai attīstībai(6);

7.   aicina iestādes ātri izskatīt esošos un gaidāmos budžeta grozījumu projektus Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai un Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai, lai Parlaments un Padome tos ātri izskatītu, ievērojot saistības, kas radušās 2017. gada budžeta samierināšanas procedūras rezultātā;

8.   saistībā ar šo budžeta grozījuma projektu pauž nožēlu, ka Padome vēl nav apstiprinājusi daudzgadu finanšu shēmas (DFS) vidusposma pārskatīšanu; atgādina Padomei, ka Parlaments ir veicis visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu DFS pārskatīšanas ātru pieņemšanu; prasa Lielbritānijas valdībai pēc iespējas ātrāk atcelt savu balsojuma bloķējumu Padomē; cer, ka finanšu līdzekļu atgriešanās dalībvalstīs atvieglos turpmākās sarunas par jautājuma atrisināšanu saistībā ar finansiālajiem pienākumiem starp AK un Savienību;

9.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2017 projektu;

10.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 2/2017 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

11.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām un dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 51, 28.2.2017., 1. lpp.

(3)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(5)

OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.

(6)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu (COM(2016) 586 final).


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.6.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Ivan Štefanec


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Tania González Peñas, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Daniele Viotti

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Richard Ashworth

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika