Procedură : 2017/2061(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0229/2017

Texte depuse :

A8-0229/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/07/2017 - 6.12

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0286

RAPORT     
PDF 504kWORD 56k
22.6.2017
PE 604.608v02-00 A8-0229/2017

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2017 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017: Înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2016

(09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Jens Geier

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2017 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017: Înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2016

(09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(1) al Consiliului, în special articolul 41,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017, adoptat definitiv la 1 decembrie 2016(2),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(3),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(4),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(5),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2/2017 adoptat de Comisie la 12 aprilie 2017 (COM(2017)0188),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2017 adoptată de Consiliu la 8 iunie 2017 și transmisă Parlamentului European la 9 iunie 2017 (09437/2017 – C8-0190/2017),

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0229/2017),

A.  întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 2/2017 are ca obiectiv înscrierea în bugetul pe 2017 a excedentului din exercițiul financiar 2016, care se ridică la 6 405 milioane EUR;

B.   întrucât principalele componente ale acestui excedent sunt un rezultat pozitiv în urma execuției veniturilor de 1 688 de milioane EUR, o subutilizare a cheltuielilor în valoare de 4 889 de milioane EUR și diferențe de curs valutar în valoare de -173 de milioane EUR;

C.   întrucât, în ceea ce privește veniturile, cele două componente principale sunt penalitățile de întârziere și amenzile (3 052 de milioane EUR) și un rezultat negativ în urma execuției resurselor proprii (1 511 milioane EUR);

D.   întrucât, în ceea ce privește cheltuielile, nivelul de subutilizare a creditelor a ajuns la 4 825 de milioane EUR în 2016 și la 28 de milioane EUR pentru reportările din 2015 la secțiunea III (Comisia) și 35 de milioane EUR în cazul celorlalte instituții,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 2/2017, astfel cum a fost prezentat de Comisie, consacrat exclusiv înscrierii în buget a excedentului din 2016, cu suma de 6 405 milioane EUR, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul financiar și cu poziția Consiliului în acest sens;

2.   ia act cu deosebită îngrijorare de nivelul semnificativ de subutilizare din 2016, în valoare de 4 889 de milioane EUR, în ciuda faptului că bugetul rectificativ nr. 4/2016 redusese deja nivelul creditelor de plată cu 7 284,3 milioane EUR; subliniază că nivelul foarte redus de execuție a creditelor de plată din domeniul coeziunii (rubrica 1b) se datorează parțial previziunilor inadecvate ale statelor membre și întârzierilor în desemnarea autorităților de gestionare și de certificare de la nivel național;

3.  atrage atenția asupra impactului negativ al deprecierii lirei sterline față de euro, care reprezintă principala cauză a scăderii cu 1 511 milioane EUR a veniturilor din resurse proprii; subliniază că scăderea aceasta ar fi putut crea probleme grave pentru finanțarea bugetului Uniunii; observă că această scădere a veniturilor se datorează deciziei unilaterale a Marii Britanii de a părăsi Uniunea, însă corecția trebuie să fie suportată de Uniune, în ansamblu; insistă ca aceste costuri să fie luate în considerare la negocierea onorării obligațiilor financiare care există între Regatul Unit și Uniune;

4.   ia act, în special, de nivelul relativ ridicat de amenzi din 2016, care au totalizat 4 159 de milioane EUR, din care 2 861 de milioane EUR sunt încadrate la surplusul din 2016;

5.  insistă asupra faptului că, în loc să se ajusteze contribuțiile bazate pe VNB, bugetul Uniunii ar trebui să poată reutiliza orice excedent care rezultă din subutilizarea creditelor sau din amenzile aplicate întreprinderilor pentru încălcarea legislației Uniunii în materie de concurență pentru a răspunde nevoilor de finanțare ale Uniunii;

6.  observă că adoptarea proiectului de buget rectificativ nr. 2/2017 va reduce rata contribuțiilor bazate pe VNB din 2017 ale statelor membre la bugetul Uniunii cu 6 405 milioane EUR; îndeamnă încă o dată statele membre să utilizeze oportunitatea oferită de o asemenea restituire pentru a-și onora angajamentele în ceea ce privește criza refugiaților și să aducă o contribuție egală cu cea a Uniunii la fondurile fiduciare ale Uniunii și la noul Fond european pentru dezvoltare durabilă(6);

7.  invită instituțiile să prelucreze rapid proiectele de bugete rectificative, cele în curs și cele viitoare, pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și pentru Fondul european pentru dezvoltare durabilă, astfel încât Parlamentul și Consiliul să le analizeze rapid, în conformitate cu angajamentele asumate ca parte a rezultatului concilierii pentru bugetul pe 2017;

8.   regretă, în contextul acestui proiect de buget rectificativ, faptul că Consiliul nu a aprobat încă revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM); reamintește Consiliului faptul că Parlamentul a luat toate măsurile necesare pentru a asigura o adoptare rapidă a revizuirii CFM; solicită guvernului britanic să pună capăt blocadei sale privind votul în cadrul Consiliului cât mai curând posibil; speră că restituirea de resurse financiare către statele membre va facilita negocierile viitoare privind decontarea obligațiilor financiare între Regatul Unit și Uniune;

9.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2017;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 2/2017 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și celorlalte instituții și organelor interesate și parlamentelor naționale.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 51, 28.2.2017, p. 1.

(3)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(4)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(5)

JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

(6)

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD) și de instituire a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD (COM(2016)0586).


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

20.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Ivan Štefanec


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Tania González Peñas, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Daniele Viotti

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Richard Ashworth

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică - Politica de confidențialitate