SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2017 na rozpočtový rok 2017: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016

22.6.2017 - (09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Jens Geier


Postup : 2017/2061(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0229/2017
Predkladané texty :
A8-0229/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2017 na rozpočtový rok 2017: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2016

(09437/2017 – C8-0190/2017 – 2017/2061(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. č. 1605/2002[1], a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017 prijatý s konečnou platnosťou 1. decembra 2016[2],

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[3],

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[4],

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie[5],

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 2/2017, ktorý Komisia prijala 12. apríla 2017 (COM(2017)0188),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2017, ktorú Rada prijala 8. júna 2017 a postúpila Európskemu parlamentu 9. júna 2017 (09437/2017 – C8-0190/2017),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0229/2017),

A.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 2/2017 je zahrnúť do rozpočtu na rok 2017 prebytok z rozpočtového roku 2016 vo výške 6 405 miliónov EUR;

B.   keďže hlavnými zložkami uvedeného prebytku sú kladný výsledok plnenia rozpočtu na strane príjmov vo výške 1 688 miliónov EUR, nevyčerpané výdavky vo výške 4 889 miliónov EUR a kurzové rozdiely vo výške 173 miliónov EUR;

C.   keďže na strane príjmov sú dvoma hlavnými zložkami úroky z omeškania a pokuty (3 052 miliónov EUR) a záporný výsledok plnenia vlastných zdrojov (1 511 miliónov EUR);

D.   keďže na strane výdavkov v sekcii III (Komisia) predstavovali v roku 2016 nevyčerpané prostriedky 4 825 miliónov EUR a prenosy z roku 2015 sumu 28 miliónov EUR a v prípade ostatných inštitúcií to bolo 35 miliónov EUR;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 2/2017 predložený Komisiou, ktorého výhradným cieľom je zahrnúť do rozpočtu prebytok z roku 2016 vo výške 6 405 miliónov EUR v súlade s článkom 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách a s pozíciou Rady k návrhu;

2.   s veľkým znepokojením berie na vedomie značné nevyčerpané prostriedky vo výške 4 889 EUR za rok 2016 napriek skutočnosti, že opravný rozpočet č. 4/2016 už znížil úroveň platobných rozpočtových prostriedkov o 7 284,3 milióna EUR; upozorňuje, že veľmi nízke čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov v oblasti súdržnosti (okruh 1b) je čiastočne spôsobené nepresnými prognózami zo strany členských štátov a oneskoreniami vo vymenovaní riadiacich a certifikačných orgánov na vnútroštátnej úrovni;

3.  upozorňuje na negatívny vplyv poklesu hodnoty britskej libry oproti euru, ktorý je hlavnou príčinou deficitu príjmov vo výške 1 511 miliónov EUR vo vlastných zdrojoch; konštatuje, že takýto deficit mohol spôsobiť vážne problémy pre financovanie rozpočtu Únie; poznamenáva, že tento nedostatok príjmov je spôsobený jednostranným rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie, ale nápravu musí znášať Únia ako celok; trvá na tom, že tieto náklady by sa mali zohľadniť v rokovaniach o vyrovnaní finančných záväzkov medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou;

4.   poukazuje najmä na relatívne vysokú úroveň pokút v roku 2016, ktorá dosiahla 4 159 miliónov EUR, z čoho 2 861 EUR je započítaných do prebytku za rok 2016;

5.  trvá na tom, že namiesto úprav príspevkov z HND by rozpočet Únie mal mať možnosť opätovne využívať akýkoľvek prebytok vyplývajúci z nedostatočného čerpania rozpočtových prostriedkov alebo z pokút uložených spoločnostiam za porušenie práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže, aby tak mohol riešiť potreby jej financovania;

6.  poznamenáva, že prijatím návrhu opravného rozpočtu č. 2/2017 sa zníži podiel príspevkov HND od členských štátov do rozpočtu Únie na rok 2017 o 6 405 miliónov EUR; opätovne naliehavo vyzýva členské štáty, aby využili príležitosť takéhoto spätného toku prostriedkov na to, aby dodržali svoje prísľuby týkajúce sa utečeneckej krízy a vyrovnali svoje príspevky s príspevkom Únie do trustových fondov Únie a nového Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj[6];

7.  vyzýva inštitúcie, aby urýchlene spracovali aktuálne a nadchádzajúce návrhy opravných rozpočtov iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj, aby ich Parlament a Rada mohli rýchlo spracovať v súlade so záväzkami prijatými v rámci záverov zmierovacieho konania o rozpočte na rok 2017;

8.   ľutuje, v súvislosti s týmto návrhom opravného rozpočtu, že Rada ešte neschválila revíziu viacročného finančného rámca (VFR) v polovici trvania; pripomína Rade, že Parlament prijal všetky potrebné kroky s cieľom zabezpečiť rýchle prijatie revízie VFR; žiada britskú vládu, aby čo najskôr zrušila blokovanie hlasovania v Rade; dúfa, že spätný tok finančných prostriedkov členským štátom uľahčí nadchádzajúce rokovania o vyrovnaní finančných záväzkov medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou;

9.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2017;

10.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 2/2017 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

  • [1]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017, s. 1.
  • [3]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [4]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [5]  Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
  • [6]  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD (COM(2016) 586 final).

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Ivana Maletić, Ivan Štefanec

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Tania González Peñas, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Daniele Viotti

Verts/ALE

Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Richard Ashworth

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania