Procedure : 2012/0193(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0230/2017

Indgivne tekster :

A8-0230/2017

Forhandlinger :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Afstemninger :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0299

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING     ***II
PDF 375kWORD 55k
22.6.2017
PE 604.640v02-00 A8-0230/2017

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser

(06182/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

Budgetkontroludvalget

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordførere: Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

(Procedure med fælles udvalgsmøder – forretningsordenens artikel 55)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser

(06182/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (06182/2017 – C8-0150/2017),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0363),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67a,

–  der henviser til de fælles drøftelser i Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0230/2017),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster af 16.4.2014, P7_TA0427/2017.


KORT BEGRUNDELSE

Afslutningen af forhandlingerne om direktivet om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ved hjælp af straffelovgivningen er et historisk øjeblik for EU. Dette er det første skridt i retning af en harmonisering af strafferetten i Europa, når der begås forbrydelser mod EU's budget. Ordførerne fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender har arbejdet med dette spørgsmål i mere end fire år og forhandlet med medlemsstaternes justitsministre.

Parlamentet har nu fastlagt det retlige grundlag for den europæiske anklagemyndigheds arbejde ved at definere dens kompetencer. Der er opnået et betydeligt gennembrud inden for grænseoverskridende momssvig:

–  Momssvig er omfattet af direktivets anvendelsesområde for så vidt angår sager, der involverer et tab på mindst 10 mio. EUR i to eller flere medlemsstater. Denne tærskel er medtaget i revisionsbestemmelsen med henblik på vurdering i en fremtidig revision af direktivet.

–  Svig i forbindelse med offentlige udbud blev også medtaget i revisionsbestemmelsen, idet Kommissionen herefter om tre år vil vurdere, om direktivet effektivt imødegår disse tilfælde og i givet fald fremsætter et forslag til retsakt med en særlig bestemmelse om svig.

–  Maksimumstraffen for fysiske personer vil være mindst fire års fængsel i hele Europa, når det drejer sig om skade eller vinding svarende til mindst 100 000 EUR. Parlamentet har gjort det klart, at maksimumstraffen og tærsklen for alle lovovertrædelser er bindende for alle medlemsstater.

–  Forældelsesfristerne og fristerne for fuldbyrdelse af retsafgørelser vil være 5 år. Længden af fristen for fuldbyrdelse er også medtaget i revisionsbestemmelsen på samme vilkår som svig i forbindelse med offentlige udbud.

Da Rådets førstebehandlingsholdning er i overensstemmelse med den aftale, der blev indgået under de interinstitutionelle forhandlinger, henstiller ordførerne, at den godkendes uden ændringer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser

Referencer

06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

16.4.2014                     T7-0427/2014

Kommissionens forslag

COM(2012)0363 - C7-0192/2012

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

18.5.2017

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

18.5.2017

LIBE

18.5.2017

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Ingeborg Gräßle

9.12.2013

Juan Fernando López Aguilar

9.12.2013

 

 

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

       

10.6.2013

Behandling i udvalg

30.5.2017

15.6.2017

 

 

Dato for vedtagelse

15.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

56

12

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ryszard Czarnecki, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Jean-François Jalkh, Eva Joly, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Judith Sargentini, Claudia Schmidt, Birgit Sippel, Helga Stevens, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marco Valli, Derek Vaughan, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Brian Hayes, Benedek Jávor, Andrejs Mamikins, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Barbara Spinelli

Dato for indgivelse

22.6.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

56

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hannu Takkula, Sophia in 't Veld

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini, Andrey Novakov, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Claudia Schmidt, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Derek Vaughan, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Bodil Valero

12

-

ECR

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Jonathan Arnott, Gerard Batten, Kristina Winberg

ENF

Jean-François Jalkh, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Luke Ming Flanagan

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik