Menetlus : 2012/0193(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0230/2017

Esitatud tekstid :

A8-0230/2017

Arutelud :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Hääletused :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0299

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 463kWORD 55k
22.6.2017
PE 604.640v02-00 A8-0230/2017

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil

(06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

EelarvekontrollikomisjonKodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

(Komisjonide ühismenetlus – kodukorra artikkel 55)

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil

(06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (06182/1/2017 – C8-0150/2017),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2012)0363) suhtes,

-  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

-  võttes arvesse kodukorra artiklit 67a,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ühiseid nõupidamisi, mis viidi läbi kodukorra artikli 55 kohaselt,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0230/2017),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, 16.4.2014, P7_TA(2014)0427.


LÜHISELGITUS

Liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil käsitleva direktiivi (finantshuvide kaitse direktiiv) üle peetavate läbirääkimiste lõpetamine on ELi jaoks ajalooline hetk. See on esimene samm selle suunas, et ELi eelarve vastu suunatud kuritegude korral oleks kriminaalõigus Euroopas ühtlustatud. Eelarvekontrollikomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportöörid on kõnealuse küsimusega tegelenud rohkem kui neli aastat ja pidanud läbirääkimisi liikmesriikide justiitsministritega.

Määratledes Euroopa Prokuratuuri pädevuse, on Euroopa Parlament nüüd kehtestanud õigusliku aluse selle tööks. Võitluses piiriülese käibemaksupettuse vastu saavutati oluline läbimurre.

  Direktiivi kohaldamisalasse on lisatud käibemaksupettuse juhtumid, millest tulenev kahju on kahes või enamas liikmesriigis vähemalt 10 miljonit eurot. See künnis on lisatud läbivaatamisklauslisse, et seda tulevikus direktiivi läbivaatamise käigus hinnata.

  Ka riigihangetega seotud pettused lisati läbivaatamisklauslisse, millega nähakse ette, et kolme aasta jooksul komisjon annab hinnangu, kas direktiiv käsitleb selliseid juhtumeid tulemuslikult, ja vajadusel esitab seadusandliku ettepaneku koos hangetega seotud pettusi käsitleva eraldi sättega.

  Kui tekitatud kahju või saadud tulu on vähemalt 100 000 eurot, on kogu Euroopas füüsilistele isikutele ettenähtud maksimumkaristuseks vähemalt 4 aasta pikkune vangistus. Euroopa Parlament on selgelt öelnud, et maksimumkaristused ja ka väärtegude künnised on kõigi liikmesriikide jaoks siduvad.

  Süütegude aegumise ja kohtuotsuste jõustamise tähtajaks on 5 aastat. Kohtuotsuste jõustamise tähtaja pikkus on lisatud ka läbivaatamisklauslisse, samadel tingimustel riigihangetega seotud pettusega.

Kuna nõukogu esimese lugemise seisukoht vastab institutsioonidevahelistel läbirääkimistel saavutatud kokkuleppele, soovitavad raportöörid selle muutmata kujul heaks kiita.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidu finantshuve kahjustava pettuse vastane võitlus kriminaalõiguse abil

Viited

06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

16.4.2014                     T7-0427/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2012)0363 - C7-0192/2012

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

18.5.2017

Vastutavad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

18.5.2017

LIBE

18.5.2017

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Ingeborg Gräßle

9.12.2013

Juan Fernando López Aguilar

9.12.2013

 

 

Artikkel 55 – Komisjonide ühismenetlus

       istungil teada andmise kuupäev

       

       

10.6.2013

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

30.5.2017

15.6.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

15.6.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

56

12

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ryszard Czarnecki, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Jean-François Jalkh, Eva Joly, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Judith Sargentini, Claudia Schmidt, Birgit Sippel, Helga Stevens, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marco Valli, Derek Vaughan, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Brian Hayes, Benedek Jávor, Andrejs Mamikins, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Barbara Spinelli

Esitamise kuupäev

22.6.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

56

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hannu Takkula, Sophia in 't Veld

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini, Andrey Novakov, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Claudia Schmidt, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Derek Vaughan, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Bodil Valero

12

ECR

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Jonathan Arnott, Gerard Batten, Kristina Winberg

ENF

Jean-François Jalkh, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Luke Ming Flanagan

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika