AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

22.6.2017 - (06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD)) - ***II

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar
Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 55. cikke


Eljárás : 2012/0193(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0230/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0230/2017
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

(06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (06182/1/2017 – C8-0150/2017),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2012)0363) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[1],

-  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

-  tekintettel eljárási szabályzata 67a. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által az eljárási szabályzat 55. cikke alapján folytatott közös tanácskozásra,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0230/2017),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogi aktus elfogadására a Tanács álláspontjával összhangban kerül sor;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

RÖVID INDOKOLÁS

Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló irányelvről (PIF-irányelv) szóló tárgyalások lezárása történelmi jelentőségű pillanat az EU számára. Az első lépés az európai büntetőjog harmonizációja felé olyan esetekben, amikor az uniós költségvetés sérelmére követnek el bűncselekményeket. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság előadói több mint négy éven át foglalkoztak a kérdéssel és tárgyaltak a tagállamok igazságügyi minisztereivel.

A Parlament létrehozta az európai ügyész tevékenységének jogi keretét, meghatározva az ügyész hatásköreit. Fontos áttörésre került sor a határokon átnyúló héacsalás területén:

  a héacsalás bekerült az irányelv hatálya alá olyan esetekben, ahol két vagy több tagállamban legalább 10 millió EUR kár keletkezik. E küszöbértéket belefoglalják az irányelv jövőbeni felülvizsgálatakor elvégzendő értékelésre vonatkozó felülvizsgálati záradékba.

  A közbeszerzési csalást is belefoglalták a felülvizsgálati záradékba, jelezve, hogy három év múlva a Bizottság megvizsgálja, hogy az irányelv eredményesen kezeli-e ezeket az eseteket, és szükség esetén jogalkotási javaslatot tesz egy kifejezetten a közbeszerzési csalásokra vonatkozó rendelkezésre.

  A természetes személyekre kiszabható maximális büntetés legalább 4 éves börtönbüntetés lesz Európában mindenütt a legalább 100 000 EUR értékű károkozás vagy előnyszerzés esetén. A Parlament világossá tette, hogy valamennyi bűncselekmény esetében a maximálisan kiszabható büntetési tételek, valamint a határértékek minden tagállamra nézve kötelezők.

  Az elévülési idő és az ítéletek végrehajtásának határideje 5 év lesz. A végrehajtási határidő hossza is bekerült a felülvizsgálati záradékba ugyanolyan feltételekkel, mint a közbeszerzési csalás esetében.

Mivel a Tanács első olvasatbeli álláspontja összhangban áll az intézményközi tárgyalások során elért megállapodással, az előadók ajánlják annak módosítások nélküli elfogadását.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem

Hivatkozások

06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

16.4.2014                     T7-0427/2014

A Bizottság javaslata

COM(2012)0363 - C7-0192/2012

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

18.5.2017

Illetékes bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

18.5.2017

LIBE

18.5.2017

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Ingeborg Gräßle

9.12.2013

Juan Fernando López Aguilar

9.12.2013

 

 

55. cikk – Közös bizottsági eljárás

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

       

10.6.2013

Vizsgálat a bizottságban

30.5.2017

15.6.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

15.6.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

56

12

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ryszard Czarnecki, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Jean-François Jalkh, Eva Joly, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Judith Sargentini, Claudia Schmidt, Birgit Sippel, Helga Stevens, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marco Valli, Derek Vaughan, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Brian Hayes, Benedek Jávor, Andrejs Mamikins, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Barbara Spinelli

Benyújtás dátuma

22.6.2017

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

56

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hannu Takkula, Sophia in 't Veld

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini, Andrey Novakov, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Claudia Schmidt, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Derek Vaughan, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Bodil Valero

12

-

ECR

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Jonathan Arnott, Gerard Batten, Kristina Winberg

ENF

Jean-François Jalkh, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Luke Ming Flanagan

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás