Procedūra : 2012/0193(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0230/2017

Pateikti tekstai :

A8-0230/2017

Debatai :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Balsavimas :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0299

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 680kWORD 55k
22.6.2017
PE 604.640v02-00 A8-0230/2017

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu

(06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

Biudžeto kontrolės komitetas

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjai: Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

Bendra komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu

(06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (06182/1/2017 – C8-0150/2017),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją (1) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0363) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto kontrolės komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A8-0230/2017),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

Priimti tekstai 2014 4 16, P7_TA(2014)0427.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Derybų dėl direktyvos dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu (FIA direktyva) užbaigimas yra istorinė akimirka ES. Tai pirmas žingsnis į baudžiamosios teisės suderinimą Europoje, kai įvykdomi su ES biudžetu susiję nusikaltimai. Biudžeto kontrolės ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetų pranešėjai daugiau nei ketverius metus dirbo su šiuo klausimu ir derėjosi su valstybių narių teisingumo ministrais.

Šiuo metu Parlamentas yra apibrėžęs Europos prokuroro kompetenciją ir nustatęs teisinį jo darbo pagrindą. Svarbus proveržis įvyko tarpvalstybinio sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) srityje:

  PVM įtrauktas į direktyvos taikymo sritį tais atvejais, kai vienoje ar daugiau valstybių narių prarandama bent 10 mln. EUR. Ši ribinė vertė įtraukta į nuostatą dėl peržiūros, kad būtų įvertinta atliekant būsimąją direktyvos peržiūrą.

  Sukčiavimas viešųjų pirkimų srityje taip pat įtrauktas į nuostatą dėl peržiūros numatant, kad po trejų metų Komisija įvertins, ar vadovaujantis direktyva veiksmingai sprendžiami su tokiais atvejais susiję klausimai, ir prireikus pateiks pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, įskaitant specialią nuostatą dėl sukčiavimo pirkimų srityje.

  Maksimali bauda fiziniams asmenims visoje Europoje bus mažiausiai 4 metai laisvės atėmimo, kai nuostoliai ar pasipelnymas siekia bent 100 000 EUR. Parlamentas aiškiai pažymėjo, kad maksimalios baudos ir ribinė vertė visų nusikaltimų atvejais yra privalomos visoms valstybėms narėms.

  Senaties terminai ir sprendimų įvykdymo terminai sieks 5 metus. Įvykdymo termino trukmė irgi įtraukta į nuostatą dėl peržiūros tokiomis pat sąlygomis, kaip ir sukčiavimas viešųjų pirkimų srityje.

Kadangi per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija atitinka tarpinstitucinių derybų metu pasiektą susitarimą, pranešėjai siūlo jai pritarti be pakeitimų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Baudžiamosios teisės priemonės kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu

Nuorodos

06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

16.4.2014                     T7-0427/2014

Komisijos pasiulymas

COM(2012)0363 - C7-0192/2012

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

18.5.2017

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

18.5.2017

LIBE

18.5.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ingeborg Gräßle

9.12.2013

Juan Fernando López Aguilar

9.12.2013

 

 

55 straipsnis – Bendra komitetų procedūra

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       

10.6.2013

Svarstymas komitete

30.5.2017

15.6.2017

 

 

Priėmimo data

15.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

56

12

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ryszard Czarnecki, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Jean-François Jalkh, Eva Joly, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Judith Sargentini, Claudia Schmidt, Birgit Sippel, Helga Stevens, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marco Valli, Derek Vaughan, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Brian Hayes, Benedek Jávor, Andrejs Mamikins, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Barbara Spinelli

Pateikimo data

22.6.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

56

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hannu Takkula, Sophia in 't Veld

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini, Andrey Novakov, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Claudia Schmidt, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Derek Vaughan, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Bodil Valero

12

-

ECR

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Jonathan Arnott, Gerard Batten, Kristina Winberg

ENF

Jean-François Jalkh, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Luke Ming Flanagan

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika