ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt

22.6.2017 - (06182/1/2017 – C8‑0150/2017 – 2012/0193(COD)) - ***II

Commissie begrotingscontrole
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteurs: Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar
Gezamenlijke commissievergaderingen – artikel 55 van het Reglement


Procedure : 2012/0193(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0230/2017
Ingediende teksten :
A8-0230/2017
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt

(06182/1/2017 – C8‑0150/2017 – 2012/0193(COD))

Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (06182/1/2017 – C8-0150/2017),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[1] inzake het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2012)0363),

-  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

-  gezien artikel 67 bis van zijn Reglement,

–  gezien het gezamenlijk overleg van de Commissie begrotingscontrole en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken overeenkomstig artikel 55 van het Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie begrotingscontrole en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0230/2017),

1.  keurt het standpunt van de Raad in eerste lezing goed;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  Verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad, overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen, nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

BEKNOPTE MOTIVERING

De afronding van de onderhandelingen over de richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (de “PIF-richtlijn”) is een historisch moment voor de EU. Dit is een eerste stap in de richting van harmonisering van het strafrecht in Europa in geval van misdrijven tegen de begroting van de EU. De rapporteurs van de Commissie begrotingscontrole en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hebben over dit dossier meer dan vier jaar samengewerkt, waarin ze onderhandeld hebben met de ministers van Justitie van de lidstaten.

Het Parlement heeft nu een rechtsgrondslag vastgesteld voor de werkzaamheden van het Europees Openbaar Ministerie door zijn bevoegdheden vast te stellen. Een belangrijke doorbraak is bereikt met betrekking tot de grensoverschrijdende btw-fraude:

btw-fraude valt in het toepassingsgebied van de richtlijn wanneer er in twee of meer lidstaten voor ten minste 10 miljoen EUR verlies wordt geleden. Deze drempel is opgenomen in de herzieningsclausule voor evaluatie bij een toekomstige herziening van de richtlijn.

  Fraude met openbare aanbestedingen is ook opgenomen in de herzieningsclausule waarin bepaald is dat de Commissie over drie jaar zal evalueren of dergelijke gevallen met deze richtlijn op effectieve wijze worden aangepakt, en dat zij, zo nodig, een wetgevingsvoorstel zal opstellen met een specifieke bepaling over aanbestedingsfraude.

  De maximumstraf voor natuurlijke personen die voor ten minste 100 000 EUR aan schade of nadeel hebben veroorzaakt zal ten minste 4 jaar gevangenisstraf bedragen. Het Parlement heeft duidelijk gemaakt dat de maximumstraffen alsmede de drempel voor alle overtredingen bindend zijn voor alle lidstaten.

  De verjaringstermijnen en termijnen voor de uitvoering van de uitspraken zal 5 jaar bedragen. De duur van de termijnen voor de uitvoering van de uitspraken is ook opgenomen in de herzieningsclausule onder dezelfde voorwaarden als de fraude met openbare aanbestedingen.

Aangezien het standpunt van de Raad in eerste lezing overeenkomt met het in de interinstitutionele onderhandelingen bereikte akkoord, bevelen de rapporteurs aan om hier zonder verdere wijzigingen mee in te stemmen.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

De strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt

Document- en procedurenummers

06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

16.4.2014                     T7-0427/2014

Voorstel van de Commissie

COM(2012)0363 - C7-0192/2012

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

18.5.2017

Commissies ten principale

       Datum bekendmaking

CONT

18.5.2017

LIBE

18.5.2017

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Ingeborg Gräßle

9.12.2013

Juan Fernando López Aguilar

9.12.2013

 

 

Artikel 55 – Gezamenlijke commissieprocedure

       Datum bekendmaking

       

       

10.6.2013

Behandeling in de commissie

30.5.2017

15.6.2017

 

 

Datum goedkeuring

15.6.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

56

12

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ryszard Czarnecki, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Jean-François Jalkh, Eva Joly, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Judith Sargentini, Claudia Schmidt, Birgit Sippel, Helga Stevens, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marco Valli, Derek Vaughan, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Richard Ashworth, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Brian Hayes, Benedek Jávor, Andrejs Mamikins, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Barbara Spinelli

Datum indiening

22.6.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

56

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hannu Takkula, Sophia in 't Veld

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini, Andrey Novakov, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Claudia Schmidt, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Derek Vaughan, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Bodil Valero

12

-

ECR

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Jonathan Arnott, Gerard Batten, Kristina Winberg

ENF

Jean-François Jalkh, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Luke Ming Flanagan

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding