Procedură : 2012/0193(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0230/2017

Texte depuse :

A8-0230/2017

Dezbateri :

PV 04/07/2017 - 21
CRE 04/07/2017 - 21

Voturi :

PV 05/07/2017 - 8.6
CRE 05/07/2017 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0299

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 536kWORD 61k
22.6.2017
PE 604.640v02-00 A8-0230/2017

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal

(06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

Comisia pentru control bugetar

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportori: Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar

(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal

(06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (06182/1/2017 – C8-0150/2017),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0363),

-  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

-  având în vedere articolul 67a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru control bugetar și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, desfășurate în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru control bugetar și a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0230/2017),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

Texte adoptate la 16.4.2014, P7_TA(2014)0427.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Încheierea negocierilor referitoare la Directiva privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal („Directiva PIF”) reprezintă un moment istoric pentru UE. Acesta este primul pas în direcția unei armonizări a legislației penale în Europa, mai precis a legislației care vizează infracțiunile comise împotriva bugetului UE. Raportorii responsabili din cadrul Comisiei pentru control bugetar și al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și-au concentrat atenția asupra acestui subiect timp de mai mult de patru ani, desfășurând în acest scop negocieri la care au participat miniștrii de justiție ai statelor membre.

Parlamentul a instituit în prezent temeiul juridic care reglementează activitatea Parchetului European, prin definirea competențelor acestei instituții. În ceea ce privește frauda transfrontalieră în materie de TVA, poate fi semnalat un progres important:

  frauda în materie de TVA este inclusă în domeniul de aplicare a directivei în cazurile în care se înregistrează o pierdere de cel puțin 10 milioane EUR în două sau mai multe state membre. Acest prag face obiectul unei clauze de revizuire, care prevede posibilitatea reexaminării sale în cadrul unei revizuiri viitoare a directivei;

  frauda în materie de achiziții publice a fost inclusă, de asemenea, în domeniul de aplicare a clauzei de revizuire, fiind prevăzut faptul că, în termen de trei ani, Comisia va realiza o evaluare pentru a stabili dacă directiva abordează în mod eficace aceste cazuri și, dacă este necesar, va prezenta o propunere legislativă care să conțină dispoziții specifice privind frauda în materie de achiziții publice;

  pedeapsa maximă pentru persoanele fizice, aplicabilă pe teritoriul Europei, va fi de cel puțin 4 ani de închisoare, în cazul în care avantajul obținut sau prejudiciul produs este de cel puțin 100 000 EUR. Parlamentul a clarificat faptul că atât pragurile maxime ale sancțiunilor, cât și pragurile stabilite pentru fiecare sancțiune trebuie să aibă caracter obligatoriu în toate statele membre;

  durata termenelor de prescripție și a termenelor limită pentru executarea hotărârilor judecătorești este de 5 ani; clauza de revizuire stabilește, de asemenea, termenul în care trebuie să fie executate hotărârile judecătorești, care face obiectul acelorași condiții ca și cele aplicabile fraudei în materie de achiziții publice.

Având în vedere că poziția în primă lectură a Consiliului este conformă cu acordul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale, raportorii recomandă aprobarea acesteia fără modificări.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal

Referințe

06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

16.4.2014                     T7-0427/2014

Propunerea Comisiei

COM(2012)0363 - C7-0192/2012

Data anunțului în plen al primirii poziției în primă lectură a Consiliului

18.5.2017

Comisii competente în fond

       Data anunțului în plen

CONT

18.5.2017

LIBE

18.5.2017

 

 

Raportori

       Data numirii

Ingeborg Gräßle

9.12.2013

Juan Fernando López Aguilar

9.12.2013

 

 

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

       Data anunțului în plen

       

10.6.2013

Examinare în comisie

30.5.2017

15.6.2017

 

 

Data adoptării

15.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

56

12

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ryszard Czarnecki, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Jean-François Jalkh, Eva Joly, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Judith Sargentini, Claudia Schmidt, Birgit Sippel, Helga Stevens, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marco Valli, Derek Vaughan, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Brian Hayes, Benedek Jávor, Andrejs Mamikins, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Barbara Spinelli

Data depunerii

22.6.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

56

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hannu Takkula, Sophia in 't Veld

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini, Andrey Novakov, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Claudia Schmidt, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Derek Vaughan, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Bodil Valero

12

-

ECR

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Jonathan Arnott, Gerard Batten, Kristina Winberg

ENF

Jean-François Jalkh, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Luke Ming Flanagan

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate