PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava

22.6.2017 - (06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD)) - ***II

Odbor za proračunski nadzor
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalca: Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar
(Postopek s skupnimi sejami odborov – člen 55 Poslovnika)


Postopek : 2012/0193(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0230/2017
Predložena besedila :
A8-0230/2017
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta  o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava

(06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (06182/1/2017 – C8-0150/2017),

–  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[1] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0363),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 67a Poslovnika,

–  ob upoštevanju skupne razprave Odbora za proračunski nadzor ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v skladu s členom 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za proračunski nadzor in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0230/2017)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Sklenitev pogajanj o direktivi o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (direktiva o zaščiti finančnih interesov) je zgodovinski trenutek za EU. V času zlorab proračuna EU je to prvi korak v smeri uskladitve kazenskega prava v Evropi. Poročevalca iz Odbora za proračunski nadzor in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve sta se s tem vprašanjem ukvarjala več kot štiri leta in se pogajala z ministri za pravosodje držav članic.

Parlament je zdaj vzpostavil pravno podlago za delo Evropskega javnega tožilca, s tem ko je opredelil njegove pristojnosti. Pomemben napredek je bil dosežen pri čezmejnih goljufijah z DDV:

  Goljufije na področju DDV spadajo na področje uporabe direktive, kadar izgube v dveh ali več državah članicah znašajo najmanj 10 milijonov EUR. Ta prag je vključen v revizijsko klavzulo in bo pri prihodnji reviziji direktive ocenjen.

  Tudi goljufije z javnimi naročili so vključene v revizijsko klavzulo, po kateri bo Komisija v treh letih ocenila, ali je direktiva učinkovito orodje za reševanje teh primerov, in po potrebi pripravila zakonodajni predlog s posebnimi določbami za goljufije z javnimi naročili.

  Najvišja možna kazen za fizične osebe v vsej Evropi bo znašala najmanj štiri leta zapora, če bi škoda ali prilastitev znašali najmanj 100.000 EUR. Parlament je pojasnil, da so največje možne kazni ter pragovi za vsa kazniva dejanja zavezujoči za vse države članice.

  Zastaralni rok in rok za izvršitev sodbe znaša pet let. Dolžina roka za izvršitev sodbe pa je tudi vključena v revizijsko klavzulo pod enakimi pogoji kot goljufije z javnimi naročili.

Soporočevalca predlagata, da se stališče Sveta iz prve obravnave sprejme brez dodatnih predlogov sprememb, saj je v skladu z dogovorom, doseženim na medinstitucionalnih pogajanjih.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava

Referenčni dokumenti

06182/1/2017 – C8-0150/2017 – 2012/0193(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

16.4.2014                     T7-0427/2014

Predlog Komisije

COM(2012)0363 - C7-0192/2012

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

18.5.2017

Pristojni odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

18.5.2017

LIBE

18.5.2017

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ingeborg Gräßle

9.12.2013

Juan Fernando López Aguilar

9.12.2013

 

 

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

10.6.2013

Obravnava v odboru

30.5.2017

15.6.2017

 

 

Datum sprejetja

15.6.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

56

12

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ryszard Czarnecki, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Jean-François Jalkh, Eva Joly, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Judith Sargentini, Claudia Schmidt, Birgit Sippel, Helga Stevens, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marco Valli, Derek Vaughan, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Maria Grapini, Brian Hayes, Benedek Jávor, Andrejs Mamikins, Marian-Jean Marinescu, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, John Procter, Barbara Spinelli

Datum predložitve

22.6.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

56

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hannu Takkula, Sophia in 't Veld

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli

ENF

Harald Vilimsky

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Mussolini, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Claudia Schmidt, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Maria Grapini, Arndt Kohn, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Bogusław Liberadzki, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Birgit Sippel, Derek Vaughan, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Benedek Jávor, Judith Sargentini, Indrek Tarand, Bodil Valero

12

-

ECR

Richard Ashworth, Ryszard Czarnecki, John Procter, Helga Stevens

EFDD

Jonathan Arnott, Gerard Batten, Kristina Winberg

ENF

Jean-François Jalkh, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Luke Ming Flanagan

PPE

Kinga Gál

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani