Процедура : 2016/0393(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0231/2017

Внесени текстове :

A8-0231/2017

Разисквания :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Гласувания :

PV 14/11/2017 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0424

ДОКЛАД     ***I
PDF 650kWORD 55k
22.6.2017
PE 602.748v02-00 A8-0231/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8‑0516/2016 – 2016/0393(COD))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Искра Михайлова

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8‑0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0788),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (С8‑0516/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 29 март 2017 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0231/2017),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Основаните на факти политически намеси и по-интегрираните териториални подходи, които отразяват многообразието на регионите на ЕС, набраха скорост през последните години. В принципите за политиката на сближаване за периода 2014 — 2020 г., изложени в Общата стратегическа рамка, се подчертава, че подходът за насърчаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж трябва да отразява ролята на градските агломерации, на градските, селските и крайбрежните райони и да отчита връзките между селските и градските райони.

За да посрещне по-добре потребностите на отговорните за изработването на политиките на ЕС лица, през последните години Статистическата служба на Европейския съюз започна да публикува статистика, която обхваща много от тези териториални типологии.

Евростат публикува широк набор от статистическа информация на регионално ниво, която се основава на Регламент (ЕО) № 1059/2003 за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS). Тези статистически данни се използват широко във вземането на решения на ЕС в областта на регионалната политика – също и когато се определя каква помощ е допустимо да получават европейските региони по линия на кохезионните фондове. Настоящият регламент относно NUTS все още не обхваща териториалните типологии и настоящото предложение взима мерки по този проблем.

Тези териториални типологии вече се използват и в рамките на Европейската статистическа система (ЕСС), по-специално степента на урбанизация и определението за градски агломерации, например за да бъде определена допустимостта за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие за осъществяване на иновативни дейности в градски агломерации или градове и предградия. Въпреки това ЕСС още не признава официално тези типологии, тъй като те нямат правен статут.

Европейската комисия определи тези териториални типологии в сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и прие методологии за тяхното създаване и поддържане.

Предложението би позволило агрегиране на данните въз основа на типологиите. Например, може да бъде сравняван БВП в селските и градските райони и заетостта може да бъде измервана според нивото на урбанизация. Тази информация е важна при планиране на бъдещи политики и политически мерки.

В заключение, основната цел на измененията на действащото законодателство, които Комисията предлага сега, е да бъде установено правно признаване на териториалните типологии, включително определението за градски агломерации, за целите на европейската статистика. Това включва установяване на основните определения и статистически критерии за различните териториални типологии, гарантиране на тяхното хармонизирано и прозрачно прилагане и употребата им на равнище ЕС и в държавите членки. Освен това предложението съдържа разпоредби, които биха предоставили правомощия на Комисията да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Позиция на докладчика

Тъй като предложението е от технически характер, няма отражение върху бюджета на ЕС и дава правно признаване на териториални типологии, които вече се използват, докладчикът приветства предложението и препоръчва комисията и Парламентът да приемат на пленарно заседание предложението на Комисията без изменения.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Териториалните типологии (Tercet)

Позовавания

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.12.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

15.12.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Iskra Mihaylova

6.2.2017

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

20.6.2017

Разглеждане в комисия

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Дата на приемане

20.6.2017

 

 

 

Дата на внасяне

22.6.2017

Правна информация - Политика за поверителност