Postup : 2016/0393(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0231/2017

Předložené texty :

A8-0231/2017

Rozpravy :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Hlasování :

PV 14/11/2017 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0424

ZPRÁVA     ***I
PDF 510kWORD 53k
22.6.2017
PE 602.748v02-00 A8-0231/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

Výbor pro regionální rozvoj

Zpravodajka: Iskra Mihaylova

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0788),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0516/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. března 2017(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A8-0231/2017),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V posledních letech nabraly na síle fakticky podložené politické intervence a integrovanější územní přístupy, které odrážejí rozmanitost regionů EU. Zásady politiky soudržnosti na období 2014–2020 vymezené ve společném strategickém rámci zdůrazňují, že přístup prosazující inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění musí odrážet úlohu měst, městských, venkovských a pobřežních oblastí a brát v úvahu vazby mezi městem a venkovem.

Statistický úřad Evropské unie, Eurostat, během posledních let začal publikovat statistické údaje pokrývající řadu těchto územních typologií s cílem lépe vyhovět potřebám tvůrců politik EU.

Eurostat vydává širokou škálu statistik z regionální úrovně na základě nařízení ES 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS). Tyto statistiky jsou hojně využívány při rozhodování o regionální politice EU a také při určování druhu podpory, na kterou mají evropské regiony v rámci fondů soudržnosti nárok. Stávající nařízení NUTS se zatím nevztahuje na územní typologie, přičemž tuto otázku řeší předložený návrh.

Evropský statistický systém (ESS) již tyto územní typologie také používá, zejména stupeň urbanizace a definici měst, s cílem například vymezit nárok na podporu pro provádění inovativní činnosti ve velkých nebo malých městech a předměstích z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ESS nicméně tyto typologie zatím formálně neuznává z důvodu jejich chybějícího právního statusu.

Evropská komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) společně dotyčné územní typologie definovaly, přičemž Komise přijala metodiku pro jejich stanovení a zachování.

Návrh by umožnil shromažďovat údaje na základě těchto typologií. Podle stupně urbanizace by například mohl být srovnáván HDP ve venkovských a městských oblastech a měřena míra zaměstnanosti. Tyto informace jsou důležité při plánování budoucích politik a politických strategií.

Závěrem lze říct, že hlavním záměrem pozměňovacích návrhů, které Komise nyní ke stávajícím právním předpisům předkládá, je právně uznat územní typologie, včetně definice měst, pro účely evropských statistik. To zahrnuje zavedení hlavních definic a statistických kritérií pro různé územní typologie, čímž se zajistí jejich harmonizované a transparentní uplatnění a použití na úrovni EU a v členských státech. Vedle toho návrh obsahuje ustanovení, které Komisi zmocňuje k přijetí aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj tento návrh vítá a doporučuje, aby jej výbor, stejně jako Parlament na plenárním zasedání, přijal beze změny, neboť je technické povahy, nemá dopad na rozpočet EU a právně uznává územní typologie, které se již používají.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Územní typologie (Tercet)

Referenční údaje

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

Datum předložení EP

13.12.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

15.12.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Iskra Mihaylova

6.2.2017

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

20.6.2017

Projednání ve výboru

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Datum přijetí

20.6.2017

 

 

 

Datum předložení

22.6.2017

Právní upozornění - Ochrana soukromí