Διαδικασία : 2016/0393(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0231/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0231/2017

Συζήτηση :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0424

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 642kWORD 54k
22.6.2017
PE 602.748v02-00 A8-0231/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 όσον αφορά τις εδαφικές τυπολογίες (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 όσον αφορά τις εδαφικές τυπολογίες (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0788),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0516/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0231/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τεκμηριωμένες παρεμβάσεις πολιτικής και πιο ολοκληρωμένες εδαφικές προσεγγίσεις που αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία των περιφερειών της ΕΕ έχουν αποκτήσει δυναμική τα τελευταία χρόνια. Οι αρχές για την πολιτική συνοχής 2014-2020 που ορίζονται στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο τονίζουν ότι οι προσεγγίσεις για την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον ρόλο των πόλεων, των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τις διασυνδέσεις μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών.

Η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat, προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πολιτικών ιθυνόντων της ΕΕ, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία που καλύπτουν το φάσμα των εν λόγω εδαφικών τυπολογιών.

Η Eurostat δημοσιεύει πολλές και διάφορες στατιστικές σε στατιστικούς τομείς σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS). Οι στατιστικές αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως στη λήψη αποφάσεων στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ – και κατά τον προσδιορισμό του είδους υποστήριξης στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής. Ο ισχύων κανονισμός NUTS δεν καλύπτει ακόμη τις εδαφικές τυπολογίες και το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται με την παρούσα πρόταση.

Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ) χρησιμοποιεί ήδη τις εν λόγω εδαφικές τυπολογίες, ιδίως τον βαθμό αστικοποίησης, και τον ορισμό των πόλεων, με στόχο, π.χ., τον καθορισμό της επιλεξιμότητας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ανάληψη καινοτόμων δράσεων σε πόλεις ή κωμοπόλεις και προάστια. Το ΕΣΣ, ωστόσο, δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει επισήμως τις τυπολογίες αυτές ελλείψει νομικού καθεστώτος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έχουν καθορίσει από κοινού τις εν λόγω εδαφικές τυπολογίες και η Επιτροπή έχει θεσπίσει μεθόδους ορισμού και διατήρησής τους.

Η πρόταση αναμένεται ότι θα επιτρέψει τη συγκέντρωση στοιχείων με βάση τις τυπολογίες. Για παράδειγμα, το ΑΕΠ σε αγροτικές και αστικές περιοχές θα μπορεί να συγκριθεί και η απασχόληση θα μπορεί να μετρηθεί με βάση τον βαθμό αστικοποίησης. Οι πληροφορίες είναι σημαντικές για τον σχεδιασμό μελλοντικών πολιτικών και πολιτικών απαντήσεων.

Εν κατακλείδι, κύριος στόχος των τροποποιήσεων που προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας είναι να καθιερωθεί μια νομική αναγνώριση των εδαφικών τυπολογιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμού των πόλεων, για τους σκοπούς των ευρωπαϊκών στατιστικών. Αυτό περιλαμβάνει τη θέσπιση βασικών ορισμών και στατιστικών κριτηρίων για τις διάφορες εδαφικές τυπολογίες, ώστε να εξασφαλισθεί η εναρμονισμένη και διαφανής εφαρμογή και χρήση τους σε επίπεδο ΕΕ και στα κράτη μέλη. Η πρόταση περιλαμβάνει ακόμη διατάξεις που επιτρέπουν στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η θέση της εισηγήτριας

Δεδομένου ότι η πρόταση είναι τεχνικής φύσης, δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ και παρέχει νομική αναγνώριση των εδαφικών τυπολογιών που χρησιμοποιούνται ήδη, η εισηγήτρια επικροτεί την πρόταση και προτείνει να γίνει αποδεκτή η πρόταση της Επιτροπής από την επιτροπή και από το Κοινοβούλιο στο στάδιο της ολομέλειας, χωρίς τροποποιήσεις.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εδαφικές τυπολογίες (Tercet)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.12.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

15.12.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Iskra Mihaylova

6.2.2017

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

20.6.2017

Εξέταση στην επιτροπή

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2017

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

22.6.2017

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου