Menetlus : 2016/0393(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0231/2017

Esitatud tekstid :

A8-0231/2017

Arutelud :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Hääletused :

PV 14/11/2017 - 5.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0424

RAPORT     ***I
PDF 345kWORD 53k
22.6.2017
PE 602.748v02-00 A8-0231/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1059/2003 territoriaalsete tüpoloogiate (Tercet) osas

(COM(2016)0788 – C8‑0516/2016 – 2016/0393(COD))

Regionaalarengukomisjon

Raportöör: Iskra Mihaylova

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1059/2003 territoriaalsete tüpoloogiate (Tercet) osas

(COM(2016)0788 – C8‑0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0788),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0516/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. märtsi 2017. aasta arvamust,(1)

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A8-0231/2017),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Viimastel aastatel on hoogu saanud tõenditepõhine poliitiline sekkumine ja integreeritumad territoriaalsed lähenemisviisid, mis peegeldavad ELi piirkondade mitmekesisust. Ühises strateegilises raamistikus esitatud aastate 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika põhimõtetes rõhutati, et arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu edendavad lähenemisviisid peavad kajastama linnade, linna- ja maapiirkondade ning rannikualade rolli ning võtma arvesse linna- ja maapiirkondade vahelisi seoseid.

ELi poliitikakujundajate vajaduste paremaks ennetamiseks on Euroopa Liidu Statistikaamet Eurostat viimastel aastatel hakanud avaldama statistilisi andmeid mitmete territoriaalsete tüpoloogiate kohta.

Eurostat avaldab mitmesuguseid piirkondliku tasandi statistilisi andmeid vastavalt määrusele (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS). Neid andmeid kasutatakse üldiselt ELi regionaalpoliitika alaste otsuste vastuvõtmiseks ning selle kindlaksmääramisel, millist toetust on Euroopa piirkondadel õigus ühtekuuluvusfondist saada. Kehtiv NUTSi määrus ei hõlma territoriaalseid tüpoloogiaid ning käesoleva ettepaneku eesmärk ongi see küsimus lahendada.

Euroopa statistikasüsteemis juba kasutatakse kõnealuseid territoriaalseid tüpoloogiaid, eeskätt linnastumise määra ja linnade mõiste määratlust, mida kasutatakse näiteks selle kindlaksmääramisel, kes võib saada Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust innovaatiliste meetmete rakendamiseks suuremates ja väiksemates linnades ja eeslinnades. Euroopa statistikasüsteem aga ei tunnista neid tüpoloogiaid ametlikult, sest neil puudub õiguslik tunnustus.

Euroopa Komisjon on need territoriaalsed tüpoloogiad koostöös Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) määratlenud ning komisjon on kiitnud heaks metoodika nende loomiseks ja haldamiseks.

Ettepanek võimaldab tüpoloogiate alusel andmeid koondada. Näiteks saaks võrrelda maa- ja linnapiirkondade SKPd ning mõõta tööhõivet linnastumise astme järgi. See teave on tulevast poliitikat ja poliitikameetmeid kujundades oluline.

Kokkuvõttes on kehtiva õigusakti jaoks kavandatud komisjoni muudatusettepanekute peamine eesmärk näha ette territoriaalsete tüpoloogiate, sh linnade mõiste määratluse õiguslik tunnustamine Euroopa statistika huvides. See hõlmab peamiste mõistete määratlemist ja eri territoriaalsete tüpoloogiate jaoks statistiliste kriteeriumide kehtestamist, et tagada nende ühtne ja läbipaistev kohaldamine ja kasutamine nii ELi tasandil kui ka liikmesriikides. Ettepanek sisaldab ühtlasi sätteid, millega antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290.

Raportööri seisukoht

Kuna ettepanek on tehnilist laadi, ei mõjuta ELi eelarvet ja sellega üksnes antakse õiguslik tunnustus juba kasutatavatele territoriaalsetele tüpoloogiatele, peab raportöör ettepanekut kiiduväärseks ja teeb ettepaneku, et parlamendikomisjon ja parlamendi täiskogu võtaksid Euroopa Komisjoni ettepaneku seda muutmata üle.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Territoriaalsed tüpoloogiad (Tercet)

Viited

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

EP-le esitamise kuupäev

13.12.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

15.12.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Iskra Mihaylova

6.2.2017

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

20.6.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.6.2017

 

 

 

Esitamise kuupäev

22.6.2017

Õigusteave - Privaatsuspoliitika