Menettely : 2016/0393(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0231/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0231/2017

Keskustelut :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Äänestykset :

PV 14/11/2017 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0424

MIETINTÖ     ***I
PDF 343kWORD 52k
22.6.2017
PE 602.748v02-00 A8-0231/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta alueellisten typologioiden (Tercet) osalta

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Iskra Mihaylova

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta alueellisten typologioiden (Tercet) osalta

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0788),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0516/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. maaliskuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A8-0231/2017),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä..


PERUSTELUT

Näyttöön perustuvista poliittisista toimenpiteistä ja integroidummista alueellisista lähestymistavoista, jotka kuvastavat EU:n alueiden kirjoa, on viime vuosina tullut yhä tärkeämpiä. Vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan periaatteissa, jotka vahvistetaan yhteisessä strategiakehyksessä korostetaan, että älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun edistämisstrategiassa on otettava huomioon kaupunkien ja kaupunki-, maaseutu- ja rannikkoalueiden asema sekä kaupunkien ja maaseudun väliset yhteydet.

EU:n päättäjien tarpeiden täyttämiseksi Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostat on alkanut viime vuosina julkaisemaan tilastoja, jotka kattavat joitakin näistä alueellisista typologioista.

Yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisesti Eurostat julkaisee monia erilaisia alueellisen tason tilastoja. Näitä tilastoja käytetään laajalti EU:n aluepoliittisessa päätöksenteossa myös silloin, kun määritellään, millaista tukea unionin alueet voivat saada koheesiorahastoista. Nykyinen NUTS-asetus ei vielä kata alueellisia typologioita. Tässä ehdotuksessa käsitellään juuri tätä.

Euroopan tilastojärjestelmä (ESS) on jo käyttänyt kyseisiä alueellisia typologioita, etenkin kaupungistumisastetta ja kaupunkien määritelmää, esimerkiksi sen määrittämiseksi, mitkä alueet voivat saada tukea Euroopan aluekehitysrahastosta innovatiivisten toimien toteuttamiseksi kaupungeissa ja esikaupungeissa. ESS:ssä ei kuitenkaan vielä muodollisesti tunnusteta näitä typologioita, koska niillä ei ole oikeudellista asemaa.

Komissio ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ovat yhteistyössä määritelleet nämä alueelliset typologiat ja komissio on hyväksynyt menetelmiä niiden ottamiseksi käyttöön ja ylläpitämiseksi.

Ehdotuksen ansiosta voidaan yhdistellä typologioihin perustuvia tietoja. Esimerkiksi BKT:tä maaseutu- ja kaupunkialueilla voitaisiin vertailla ja työllisyyttä mitata kaupungistumisasteen mukaan. Tiedot ovat tärkeitä suunniteltaessa tulevia politiikkoja ja poliittisia ratkaisuja.

Yhteenvetona todettakoon, että komission voimassa olevaan lainsäädäntöön nyt ehdottamien muutosten päätavoitteena on vahvistaa alueellisten typologioiden, myös kaupunkien määritelmän, oikeudellinen tunnustaminen unionin tilastoja varten. Tähän sisältyy keskeisten määritelmien ja tilastollisten kriteerien laatiminen erilaisille alueellisille typologioille ja niiden yhdenmukaisen ja avoimen soveltamisen ja käytön varmistaminen EU:n tasolla ja jäsenvaltioissa. Ehdotuksessa on lisäksi säännöksiä, joilla lisättäisiin komission toimivaltaa antaa delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

Esittelijän kanta

Koska ehdotus on luonteeltaan tekninen, sillä ei ole vaikutusta unionin talousarvioon ja antaa oikeudellisen tunnustuksen alueellisille typologioille, jotka ovat jo käytössä, esittelijä pitää ehdotusta myönteisenä ja suosittelee, että valiokunta sekä parlamentti täysistuntovaiheessa hyväksyy komission ehdotuksen muutoksitta.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Alueelliset typologiat (Tercet)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

13.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

15.12.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Iskra Mihaylova

6.2.2017

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

20.6.2017

Valiokuntakäsittely

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.6.2017

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.6.2017

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö