Pranešimas - A8-0231/2017Pranešimas
A8-0231/2017

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 nuostatos dėl teritorijų tipologijų (TERCET)

22.6.2017 - (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)) - ***I

Regioninės plėtros komitetas
Pranešėja: Iskra Mihaylova
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)


Procedūra : 2016/0393(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0231/2017
Pateikti tekstai :
A8-0231/2017
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 nuostatos dėl teritorijų tipologijų (TERCET)

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0788),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0516/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 29 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A8-0231/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pastaraisiais metais daugiau dėmesio skirta įrodymais grindžiamos politikos priemonėms ir labiau integruotam teritoriniam požiūriui, kuris atspindi skirtumus ES regionuose. 2014–2020 m. Sanglaudos politikos principais, nustatytais Bendroje strateginėje programoje, pabrėžiama, kad metodai, kuriais siekiama skatinti pažangų, darnų ir įtraukų augimą, turi atspindėti į didmiesčių, miesto ir kaimo bei pakrančių vietovių vaidmenį ir miesto ir kaimo ryšius.

Kad būtų geriau patenkinti ES politikos formuotojų poreikiai, Europos Sąjungos statistikos tarnyba – Eurostatas – pastaraisiais metais pradėjo skelbti statistinius duomenis, kurie apima įvairias šių teritorijų tipologijas.

Eurostatas skelbia įvairius regionų lygmens statistinius duomenis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS). Šie statistiniai duomenys yra plačiai naudojami priimant sprendimus ES regioninės politikos srityje, taip pat ir nustatant, kokią paramą Europos regionai gali gauti iš sanglaudos fondų. Dabartinis NUTS reglamentas dar neapima teritorijų tipologijų ir šis klausimas sprendžiamas šiame pasiūlyme.

Europos statistikos sistemoje (ESS) šios teritorinės tipologijos, ypač urbanizacijos lygis ir didmiesčių apibrėžtis, taip pat jau naudojamos, pavyzdžiui, siekiant apibrėžti tinkamumą gauti Europos regioninės plėtros fondo paramą novatoriškiems veiksmams didmiesčiuose, miestuose ir priemiesčiuose. Vis dėlto ESS vis dar oficialiai nepripažįsta šių tipologijų, nes jos neturi teisinio statuso.

Europos Komisija ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) bendrai nustatė aptariamas teritorijų tipologijas, o Komisija patvirtino jų rengimo ir naudojimo metodiką.

Pagal šį pasiūlymą būtų sudaryta galimybė kaupti duomenis pagal tipologijas. Pavyzdžiui, būtų galima palyginti kaimo ir miesto vietovių BVP ir būtų galima pagal urbanizacijos lygį įvertinti užimtumą. Ši informacija yra svarbi planuojant būsimą politiką ir politikos priemones.

Taigi, pagrindinis tikslas, kurio siekiama Komisijos siūlomais galiojančius teisės akto pakeitimais – teisiškai pripažinti teritorijų tipologijas, įskaitant didmiesčių apibrėžtis, kurios būtų naudojamos rengiant Europos statistiką. Tai taip pat apima pagrindinių apibrėžčių ir statistinių kriterijų nustatymą skirtingoms teritorijų tipologijoms, užtikrinant jų darnų ir skaidrų taikymą ir jų naudojimą ES ir valstybių narių lygmeniu. Be to, pasiūlyme pateikiamos nuostatos, kurios įgaliotų Komisiją priimti deleguotuosius teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

Pranešėjos pozicija

Kadangi šis pasiūlymas yra techninio pobūdžio, neturi poveikio ES biudžetui ir pagal jį teisiškai pripažįstamos jau naudojamos teritorijų tipologijos, pranešėja palankiai vertina pasiūlymą ir rekomenduoja, kad komitetas ir Parlamentas plenariniame posėdyje pritartų Komisijos pasiūlymui be pakeitimų.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Teritorijų tipologijos (TERCET)

Nuorodos

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

13.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

15.12.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Iskra Mihaylova

6.2.2017

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

20.6.2017

Svarstymas komitete

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Priėmimo data

20.6.2017

 

 

 

Pateikimo data

22.6.2017