Procedūra : 2016/0393(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0231/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0231/2017

Debates :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Balsojumi :

PV 14/11/2017 - 5.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0424

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 565kWORD 52k
22.6.2017
PE 602.748v02-00 A8-0231/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz teritoriālajām tipoloģijām (Tercet) groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

Reģionālās attīstības komiteja

Referente: Iskra Mihaylova

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz teritoriālajām tipoloģijām (Tercet) groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0788),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0516/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 29. marta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A8-0231/2017),

1.  pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Pēdējos gados ir ieguvuši dinamiku uz pierādījumiem balstītas politikas pasākumi un integrētāka teritoriālā pieeja, kas atspoguļo ES reģionu atšķirības. 2014.–2020. gada kohēzijas politikas principos, kas izklāstīti vienotajā stratēģiskajā satvarā, uzsvērts, ka pieejās, ko izmanto, lai veicinātu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, ir jāatspoguļo pilsētu nozīme un pilsētu, lauku un piekrastes teritoriju nozīme un jāņem vērā saikne starp pilsētām un laukiem.

Pēdējos gados, lai labāk reaģētu uz ES politikas veidotāju vajadzībām, Eiropas Savienības Statistikas birojs, Eurostat, ir sācis publicēt statistikas datus, kas attiecas uz šo teritoriālo tipoloģiju spektru.

Eurostat publicē visdažādāko reģionālā līmeņa statistiku, balstoties uz Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi. Šī statistika tiek plaši izmantota ES reģionālās politikas veidošanā — arī tad, kad tiek noteikts, uz kādu atbalsta veidu saskaņā ar kohēzijas fondiem ir tiesīgi Eiropas reģioni. Pašreizējā NUTS regula vēl neaptver teritoriālās tipoloģijas, un šis priekšlikums pievēršas šim jautājumam.

Eiropas Statistikas sistēma (ESS) jau izmanto minētās tipoloģijas, jo īpaši urbanizācijas pakāpi, tostarp pilsētu definīciju, lai, piemēram, noteiktu tiesības saņemt Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu nolūkā veikt inovatīvas darbības pilsētās vai mazpilsētās un piepilsētās. Tomēr ESS vēl oficiāli neatzīst šīs tipoloģijas, jo tām trūkst juridiskā statusa.

Eiropas Komisija un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) kopīgi definēja minētās teritoriālās tipoloģijas, un Komisija pieņēma to izveidošanas un uzturēšanas metodiku.

Priekšlikums ļautu apkopot datus, balstoties uz tipoloģijām. Piemēram, varētu salīdzināt IKP lauku un pilsētu teritorijās, un nodarbinātību varētu izmērīt atbilstoši urbanizācijas līmenim. Šī informācija ir svarīga, plānojot turpmākās politikas un politikas atbildes pasākumus.

Visbeidzot, grozījumu, kurus Komisija tagad ierosina pastāvošajos tiesību aktos, galvenais mērķis ir noteikt, ka tiek juridiski atzītas teritoriālās tipoloģijas, tostarp pilsētu definīcija, Eiropas statistikas mērķiem. Tas iever sevī galveno definīciju un statistikas kritēriju noteikšanu dažādajām teritoriālajām tipoloģijām, nodrošinot to saskaņotu un pārredzamu piemērošanu un to izmantošana ES līmenī un dalībvalstīs. Turklāt priekšlikumā ietverti noteikumu punkti, ar kuriem Komisijai tiktu piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu.

Referentes nostāja

Tā kā priekšlikumam ir tehnisks raksturs, tam nav ietekmes uz ES budžetu un tas piešķir juridisku atzīšanu teritoriālajām tipoloģijām, kas jau tiek izmantotas, referente atzinīgi vērtē priekšlikumu un iesaka Komitejai, kā arī Parlamentam plenārsēdes posmā pieņemt Komisijas priekšlikumu bez grozījumiem.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Teritoriālās tipoloģijas (Tercet)

Atsauces

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

13.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

15.12.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Iskra Mihaylova

6.2.2017

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

20.6.2017

Izskatīšana komitejā

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Pieņemšanas datums

20.6.2017

 

 

 

Iesniegšanas datums

22.6.2017

Juridisks paziņojums - Privātuma politika