RAPPORT  dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 fir-rigward tat-tipoloġiji territorjali (Tercet)

  22.6.2017 - (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)) - ***I

  Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
  Rapporteur: Iskra Mihaylova
  (Proċedura simplifikata – Artikolu 50(1) tar-Regoli ta' Proċedura)


  Proċedura : 2016/0393(COD)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A8-0231/2017
  Testi mressqa :
  A8-0231/2017
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1059/2003 fir-rigward tat-tipoloġiji territorjali (Tercet)

  (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

  (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0788),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0516/2016),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

  –  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-29 ta' Marzu 2017[1],

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A8-0231/2017),

  1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni;

  2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

  3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

  • [1]  Għadha mhix ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

  NOTA SPJEGATTIVA

  F'dawn l-aħħar snin żdid il-momentum għal interventi tal-politika bbażati fuq l-evidenza u approċċi territorjali aktar integrati li jirriflettu d-diversità tar-reġjuni tal-UE. Il-prinċipji tal-Politika ta' Koeżjoni 2014-2020 stabbiliti fil-Qafas Strateġiku Komuni jenfasizzaw li l-approċċ għall-promozzjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv irid jirrifletti r-rwol tal-bliet u taż-żoni urbani, rurali u tal-kosta, u jqis ukoll ir-rabtiet bejn iż-żoni urbani u dawk rurali.

  Biex jissodisfaw aħjar il-ħtiġijiet ta' dawk li jfasslu l-politika tal-UE, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, matul dawn l-aħħar snin beda jippubblika statistiki li jkopru firxa ta' dawn it-tipoloġiji territorjali.

  Il-Eurostat jippubblika varjetà kbira ta' statistiki fil-livell reġjonali bbażati fuq ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS). Dawn l-istatistiki jintużaw ħafna fit-teħid ta' deċiżjonijiet tal-politika reġjonali tal-UE, u anke meta jiġi deċiż it-tip ta' appoġġ li r-reġjuni Ewropej ikunu eliġibbli għalih taħt il-fondi ta' koeżjoni. Ir-Regolament NUTS attwali għadu ma jkoprix it-tipoloġiji territorjali, u din il-kwistjoni qed tiġi indirizzata permezz ta' din il-proposta.

  Barra minn hekk, is-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESS) diġà tuża dawn it-tipoloġiji territorjali, b'mod partikolari l-grad ta' urbanizzazzjoni u d-definizzjoni tal-bliet, sabiex, pereżempju, tistabbilixxi l-eliġibbiltà għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għat-twettiq ta' azzjonijiet innovattivi fil-bliet, fl-irħula u fis-subborgi. Madankollu, l-ESS s'issa ma tirrikonoxxix dawn it-tipoloġiji b'mod formali, minħabba li m'għandhomx status legali.

  Il-Kummissjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) ddefinixxew b'mod konġunt it-tipoloġiji territorjali konċernati, u l-Kummissjoni adottat metodoloġiji biex tistabbilixxihom u żżommhom.

  Il-proposta tagħmel possibbli l-aggregazzjoni tad-data abbażi tat-tipoloġiji. Pereżempju, jista' jsir tqabbil tal-PGD f'żoni rurali u urbani, u l-impjieg jista' jitkejjel skont il-grad ta' urbanizzazzjoni. L-informazzjoni hija importanti għall-ippjanar ta' politiki u risponsi politiċi ġejjiena.

  Fl-aħħar nett, l-għan ewlieni tal-emendi li l-Kummissjoni qed tipproponi għal-leġiżlazzjoni eżistenti huwa li jkun stabbilit rikonoxximent legali tat-tipoloġiji territorjali, inkluża definizzjoni tal-bliet, għal skopijiet ta' statistiki Ewropej. Dan jinkludi li jiġu stabbiliti d-definizzjonijiet u l-kriterji statistiki ewlenin għat-tipoloġiji territorjali differenti, filwaqt li tiġi żgurata l-applikazzjoni armonizzata u trasparenti tagħhom u l-użu tagħhom fil-livell tal-UE u fl-Istati Membri. Barra minn hekk, il-proposta tinkludi dispożizzjonijiet li jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

  Pożizzjoni tar-rapporteur

  Peress li l-proposta hija ta' natura teknika, m'għandhiex implikazzjonijiet fuq il-baġit tal-UE u tagħti rikonoxximent legali lil tipoloġiji territorjali li diġà qegħdin jintużaw, ir-rapporteur tilqa' l-proposta u tirrakkomanda li l-Kumitat, kif ukoll il-Parlament fl-istadju tas-sessjoni plenarja, jaċċettaw il-proposta tal-Kummissjoni mingħajr emendi.

  PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

  Titolu

  Tipoloġiji territorjali (Tercet)

  Referenzi

  COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

  Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

  13.12.2016

   

   

   

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  REGI

  15.12.2016

   

   

   

  Rapporteurs

         Data tal-ħatra

  Iskra Mihaylova

  6.2.2017

   

   

   

  Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

  20.6.2017

  Eżami fil-kumitat

  24.4.2017

  30.5.2017

   

   

  Data tal-adozzjoni

  20.6.2017

   

   

   

  Data tat-tressiq

  22.6.2017