VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 wat betreft de territoriale typologieën (Tercet)

22.6.2017 - (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)) - ***I

Commissie regionale ontwikkeling
Rapporteur: Iskra Mihaylova
(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 1, van het Reglement)


Procedure : 2016/0393(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0231/2017
Ingediende teksten :
A8-0231/2017
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 wat betreft de territoriale typologieën (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0788),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0516/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 29 maart 2017[1],

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0231/2017),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  • [1]  Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

TOELICHTING

De afgelopen jaren is er meer aandacht besteed aan empirisch onderbouwde beleidsmaatregelen en een meer geïntegreerde territoriale aanpak die de diversiteit van de regio's van de EU weerspiegelt. In de beginselen voor het cohesiebeleid voor de periode 2014‑2020 die zijn vastgelegd in het gemeenschappelijk strategisch kader wordt benadrukt dat bij de aanpak voor de bevordering van slimme, duurzame en inclusieve groei rekening moet worden gehouden met de rol van steden, stedelijke, plattelands- en kustgebieden en met de verbindingen tussen stad en platteland.

Om beter te voorzien in de behoeften van beleidsmakers in de EU is Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, de afgelopen jaren begonnen met het publiceren van statistieken over een aantal van deze territoriale typologieën.

Eurostat publiceert een breed scala aan statistieken op regionaal niveau in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1059/2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS). Van die statistieken wordt veel gebruik gemaakt bij de besluitvorming van de EU op het gebied van regionaal beleid, onder meer om te bepalen voor welk soort steun uit het cohesiefonds de Europese regio's in aanmerking komen. De huidige NUTS-verordening bestrijkt echter nog geen territoriale typologieën en dit probleem wordt aangepakt met dit voorstel.

Het Europees statistisch systeem (ESS) maakt ook al gebruik van deze typologieën, met name de urbanisatiegraad en de definitie van steden, bijvoorbeeld voor de bepaling van de subsidiabiliteit voor ondersteuning door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling om innovatieve acties uit te voeren in steden en voorsteden. Deze typologieën zijn echter niet wettelijk erkend en worden daarom nog niet formeel erkend door het ESS.

De Commissie heeft deze territoriale typologieën in samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gedefinieerd en heeft de methodologieën vastgesteld voor de opstelling en handhaving ervan.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om de gegevens te aggregeren aan de hand van duidelijke typologieën. Zo kan bijvoorbeeld het bbp van landelijke en stedelijke gebieden vergeleken worden en kan werkgelegenheid worden gemeten naar urbanisatiegraad. De informatie is van belang voor de planning van beleid en beleidsmaatregelen voor de toekomst.

Kortom, het hoofddoel van de wijzigingen in de bestaande wetgeving die de Commissie thans voorstelt is te komen tot een wettelijke erkenning van territoriale typologieën, met inbegrip van een definitie van steden, voor de doeleinden van Europese statistieken. Dat houdt in dat de essentiële definities en statistische criteria voor de diverse territoriale typologieën moeten worden vastgesteld en dat ervoor moet worden gezorgd dat ze op geharmoniseerde en transparante wijze worden toegepast op EU- en lidstaatniveau. Het voorstel bevat ook bepalingen die de Commissie de bevoegdheid zouden geven om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Standpunt van de rapporteur

Het voorstel is van technische aard, heeft geen gevolgen voor de begroting van de EU en zorgt voor wettelijke erkenning van territoriale typologieën die reeds in gebruik zijn. Daarom verwelkomt de rapporteur het voorstel en beveelt zij aan dat de commissie en, in de plenaire fase, het Parlement het ongeamendeerd goedkeuren.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Territoriale typologieën (Tercet)

Document- en procedurenummers

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

Datum indiening bij EP

13.12.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

REGI

15.12.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Iskra Mihaylova

6.2.2017

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

20.6.2017

Behandeling in de commissie

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Datum goedkeuring

20.6.2017

 

 

 

Datum indiening

22.6.2017