Procedură : 2016/0393(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0231/2017

Texte depuse :

A8-0231/2017

Dezbateri :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Voturi :

PV 14/11/2017 - 5.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0424

RAPORT     ***I
PDF 498kWORD 53k
22.6.2017
PE 602.748v02-00 A8-0231/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 în ceea ce privește tipologiile teritoriilor (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportoare: Iskra Mihaylova

[Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 în ceea ce privește tipologiile teritoriilor (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0788),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0516/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 29 martie 2017(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0231/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

Intervențiile politice bazate pe date concrete și pe abordări teritoriale mai integrate care reflectă diversitatea regiunilor UE au luat amploare în ultimii ani. Principiile de bază ale politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 cuprinse în Cadrul strategic comun subliniază faptul că abordarea de a promova o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii trebuie să reflecte rolul orașelor, al zonelor urbane, rurale și de coastă și să ia în considerare legăturile între zonele urbane și cele rurale.

Pentru a satisface mai bine necesitățile factorilor de decizie de la nivelul UE, Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, a început să publice, în ultimii ani, statistici care acoperă o gamă întreagă a acestor tipologii ale teritoriilor.

Eurostat publică o gamă largă de statistici la nivel regional, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS). Aceste statistici sunt în general utilizate în procesul decizional în materie de politică regională a UE și atunci când se stabilește tipul de sprijin pentru care sunt eligibile regiunile europene în cadrul fondurilor de coeziune. Regulamentul NUTS actual nu acoperă încă tipologii teritoriale și acest aspect este abordat prin prezenta propunere.

De asemenea, Sistemul Statistic European (SSE) utilizează deja aceste tipologii teritoriale, în special gradul de urbanizare și definiția conceptului de orașe, de exemplu, pentru a defini eligibilitatea pentru sprijinul din Fondul european de dezvoltare regională în vederea desfășurării de acțiuni inovatoare în orașe și orașe mici și suburbii. Cu toate acestea, SSE nu recunoaște încă în mod formal aceste tipologii din cauză că nu au un statut juridic.

Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au definit în comun aceste tipologii ale teritoriilor, iar Comisia a adoptat metodologiile pentru crearea și menținerea acestora.

Propunerea ar permite agregarea de date pe baza tipologiilor. De exemplu, ar putea fi comparat PIB-ul din zonele rurale și urbane, iar ocuparea forței de muncă ar putea fi măsurată în funcție de gradul de urbanizare. Informațiile sunt importante atunci când se planifică viitoarele politici și acțiunile politice.

În concluzie, obiectivul principal al modificărilor pe care Comisia le propune acum legislației existente este de a stabili o recunoaștere juridică a tipologii teritoriale, inclusiv o definiție a orașelor, pentru a putea fi folosite în statisticile europene. Aceasta include stabilirea de definiții de bază și criterii statistice pentru diferitele tipologii teritoriale, asigurând aplicarea armonizată și transparentă și utilizarea lor la nivelul UE și în statele membre. În plus, propunerea cuprinde dispoziții care ar permite Comisiei să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Poziția raportoarei

Deoarece propunerea este de natură tehnică, nu are implicații pentru bugetul UE și conferă recunoaștere juridică tipologiile teritoriilor aflate deja în uz, raportoarea salută propunerea și recomandă ca comisia și Parlamentul, în stadiul examinării în plen, să adopte propunerea Comisiei fără amendamente.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Tipologiile teritoriilor (Tercet)

Referințe

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

Data prezentării la PE

13.12.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunţului în plen

REGI

15.12.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Iskra Mihaylova

6.2.2017

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

20.6.2017

Examinare în comisie

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Data adoptării

20.6.2017

 

 

 

Data depunerii

22.6.2017

Aviz juridic - Politica de confidențialitate