Postup : 2016/0393(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0231/2017

Predkladané texty :

A8-0231/2017

Rozpravy :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Hlasovanie :

PV 14/11/2017 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0424

SPRÁVA     ***I
PDF 431kWORD 53k
22.6.2017
PE 602.748v02-00 A8-0231/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1059/2003, pokiaľ ide o územné typológie (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8‑0516/2016 – 2016/0393(COD))

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1059/2003, pokiaľ ide o územné typológie (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8‑0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0788),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C‑80516/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. marca 2017(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0231/2017),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Intervencie politiky založenej na dôkazoch a integrovanejšie územné prístupy, ktoré odrážajú rozmanitosť regiónov EÚ, nabrali v posledných rokoch na dynamike. Zásady pre politiku súdržnosti na roky 2014 – 2020 stanovené v spoločnom strategickom rámci zdôrazňujú, že prístup k podpore inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu musí odrážať úlohu miest, mestských, vidieckych a pobrežných oblastí a zohľadňovať prepojenie medzi mestom a vidiekom.

S cieľom lepšie napĺňať potreby tvorcov politiky EÚ štatistický úrad Európskej únie – Eurostat začal v uplynulých rokoch uverejňovať štatistiky pokrývajúce celý rad týchto územných typológií.

Eurostat uverejňuje široké spektrum štatistík na regionálnej úrovni na základe nariadenia (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS). Tieto štatistiky sa bežne používajú pri rozhodovaní o regionálnej politike EÚ, ako aj pri určovaní toho, aký druh podpory pre európske regióny je oprávnený v rámci kohéznych fondov. Súčasné nariadenie o NUTS sa zatiaľ nevzťahuje na územné typológie a táto otázka sa rieši týmto návrhom.

Európsky štatistický systém (EŠS) už tiež používa tieto územné typológie, najmä stupeň urbanizácie a vymedzenie miest, napríklad na stanovenie toho, ktoré regióny sú oprávnené na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, aby sa mohli vykonávať inovačné činnosti vo veľkomestách alebo v mestách a na predmestiach. EŠS však formálne tieto typológie ešte neuznáva vzhľadom na to, že im chýba právne postavenie.

Európska komisia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) spoločne vymedzili príslušné územné typológie a Komisia prijala metodiky na ich vytvorenie a udržiavanie.

Návrh by umožnil agregovanie údajov na základe typológií. Napríklad by sa mohol porovnávať HDP vo vidieckych a v mestských oblastiach a zamestnanosť by sa mohla merať podľa stupňa urbanizácie. Informácie sú dôležité pri plánovaní budúcich politík a politických reakcií.

Na záver, hlavným cieľom pozmeňujúcich návrhov, ktoré Komisia teraz navrhuje a ktoré sa týkajú existujúcich právnych predpisov, je vytvoriť právne uznanie územných typológií vrátane vymedzenia miest na účely európskej štatistiky. To zahŕňa aj stanovenie hlavných definícií a štatistických kritérií týkajúcich sa rôznych územných typológií, zabezpečenie ich harmonizovaného a transparentného uplatňovania a ich použitie na úrovni EÚ a v členských štátoch. Okrem toho návrh obsahuje ustanovenia, ktoré by oprávňovali Komisiu prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Stanovisko spravodajkyne

Keďže návrh je technického charakteru, nemá vplyv na rozpočet EÚ a poskytuje právne uznanie územných typológií, ktoré sa už používajú, spravodajkyňa víta návrh a odporúča výboru, ako aj Európskemu parlamentu v pléne prevziať návrh Komisie bez pozmeňujúcich návrhov.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Územné typológie (Tercet)

Referenčné čísla

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

Dátum predloženia v EP

13.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

15.12.2016

 

 

 

Spravodajkyňa:

       dátum vymenovania

Iskra Mihaylova

6.2.2017

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

20.6.2017

Prerokovanie vo výbore

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Dátum prijatia

20.6.2017

 

 

 

Dátum predloženia

22.6.2017

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia