POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 glede teritorialnih tipologij (Tercet)

22.6.2017 - (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)) - ***I

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalka: Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)
(Poenostavljeni postopek - člen 50(1) Poslovnika)


Postopek : 2016/0393(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0231/2017
Predložena besedila :
A8-0231/2017
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 glede teritorialnih tipologij (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0788),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0516/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 29. marca 2017[1],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A8-0231/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

V zadnjih letih so dobili zagon z dokazi podprti politični ukrepi in bolj celostni teritorialni pristopi, ki odražajo raznolikost regij v EU. V načelih kohezijske politike za obdobje 2014–2020, ki so določena v skupnem strateškem okviru, je poudarjeno, da mora pristop za spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti odražati vlogo mest ter mestnih, podeželskih in obalnih območij ter upoštevati povezave med mestnimi in podeželskimi območji.

Da bi se boljše zadovoljile potrebe oblikovalcev politik EU, je Eurostat v zadnjih letih začel objavljati statistične podatke, ki obsegajo vrsto teritorialnih tipologij.

Eurostat objavlja različne regionalne statistične podatke v skladu z Uredbo (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS). Ti statistični podatki se na splošno uporabljajo pri sprejemanju odločitev o regionalni politiki EU, tudi pri določanju, do katere vrste podpore iz kohezijskih skladov so upravičene evropske regije. Sedanja uredba NUTS še ne vključuje teritorialnih tipologij in ta predlog obravnava to vprašanje.

Evropski statistični sistem te tipologije že uporablja, zlasti stopnjo urbanizacije in opredelitev mest, da bi na primer določil upravičenost do podpore iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvajanje inovativnih ukrepov v večjih ali manjših mestih in predmestjih. Vendar evropski statistični sistem zaradi pomanjkanja njihovega pravnega statusa še ne formalno priznava tipologij.

Evropska komisija in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) sta skupaj določili zadevne teritorialne tipologije, Komisija pa je sprejela metodologijo za njihovo vzpostavitev in vzdrževanje.

S tem bi se omogočilo združevanje podatkov na podlagi tipologij. Primerjal bi se lahko na primer BDP podeželskih in mestnih območij, zaposlovanje pa bi se lahko merilo glede na stopnjo urbanizacije. Za načrtovanje prihodnjih politik in ukrepov so pomembne informacije.

Glavni namen predlogov sprememb, ki jih predlaga Komisija k veljavni zakonodaji, je, da se za namene evropske statistike pravno priznajo teritorialne tipologije, vključno z opredelitvijo mest. To vključuje določitev osnovnih opredelitve in statističnih meril za različne teritorialne tipologije, zagotovitev njihove usklajene in pregledne uporabe ter uporabe na ravni EU in v državah članicah. Poleg tega predlog vsebuje tudi določbe za prenos na Komisijo pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Stališče poročevalke

Ker je predlog tehnične narave, ne vpliva na proračun EU in omogoča pravno priznanje teritorialnih tipologij, ki so že v uporabi, zato poročevalka pozdravlja predlog in priporoča, naj odbor in Parlament na plenarnem zasedanju sprejmeta predlog Komisije brez sprememb.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Teritorialne tipologije (Tercet)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

Datum predložitve EP

13.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

15.12.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

6.2.2017

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

20.6.2017

Obravnava v odboru

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Datum sprejetja

20.6.2017

 

 

 

Datum predložitve

22.6.2017