Förfarande : 2016/0393(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0231/2017

Ingivna texter :

A8-0231/2017

Debatter :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Omröstningar :

PV 14/11/2017 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0424

BETÄNKANDE     ***I
PDF 349kWORD 53k
22.6.2017
PE 602.748v02-00 A8-0231/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8‑0516/2016 – 2016/0393(COD))

Utskottet för regional utveckling

Föredragande: Iskra Mihaylova

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet)

(COM(2016)0788 – C8‑0516/2016 – 2016/0393(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0788),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0516/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 29 mars 2017(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A8-0231/2017).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Under de senaste åren har allt större fokus lagts på faktabaserade politiska åtgärder och mer integrerade territoriella strategier som speglar EU-regionernas mångfald. I de principer för 2014–2020 års sammanhållningspolitik som anges i den gemensamma strategiska ramen betonas att satsningarna på smart och hållbar tillväxt för alla måste spegla städernas, stadsområdenas, landsbygdsområdenas och kustområdenas olika roller samt ta hänsyn till kopplingarna mellan stad och landsbygd.

På senare år har Eurostat börjat offentliggöra statistik som omfattar en rad sådana territoriella typindelningar för att tillgodose det allt större behovet av sådana uppgifter hos EU:s beslutsfattare.

Eurostat offentliggör en bred uppsättning statistik på regional nivå i enlighet med förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts). Denna statistik används i stor omfattning i EU:s regionala politiska beslutsfattande – även vid beslut om vilken sorts stöd de europeiska regionerna är berättigade till inom ramen för sammanhållningsfonderna. Den nuvarande Nuts-förordningen omfattar ännu inte de territoriella typindelningarna och detta åtgärdas genom föreliggande förslag.

Det europeiska statistiksystemet (ESS) använder också redan dessa territoriella typindelningar, särskilt urbaniseringsgraden och definitionen av städer, för att exempelvis fastställa berättigande till stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till att genomföra innovativa åtgärder i städer och förorter. Typindelningarna erkänns dock ännu inte formellt inom ESS på grund av att de saknar rättslig status.

Kommissionen och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har gemensamt utformat dessa territoriella typindelningar och kommissionen har antagit metoder för att fastställa typindelningarna och hålla dem uppdaterade.

Förslaget skulle göra det möjligt att aggregera data på grundval av typindelningarna. Exempelvis skulle det bli möjligt att jämföra BNP i landsbygdsområden kontra stadsområden, och sysselsättning skulle kunna mätas i förhållande till urbaniseringsgrad. Informationen är viktig när man utformar framtida politik och insatser.

Sammanfattningsvis är det främsta syftet med de ändringar som kommissionen nu föreslår för den befintliga lagstiftningen att ge rättsligt erkännande till de territoriella typindelningarna, inbegripet en definition av städer, så att de kan användas i europeisk statistik. Detta inbegriper att fastställa centrala definitioner och statistiska kriterier för de olika territoriella typindelningarna, och se till att de används på ett enhetligt och transparent sätt på EU-nivå och i medlemsstaterna. Förslaget omfattar också bestämmelser som skulle ge kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Föredragandens ståndpunkt

Eftersom förslaget är av teknisk natur, inte har några konsekvenser för EU:s budget och ger rättsligt erkännande av de territoriella typindelningar som redan är i bruk välkomnar föredraganden förslaget och rekommenderar att utskottet, och därefter hela parlamentet i plenum, godtar kommissionens förslag utan ändringar.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

De territoriella typindelningarna (Tercet)

Referensnummer

COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)

Framläggande för parlamentet

13.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

15.12.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Iskra Mihaylova

6.2.2017

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

20.6.2017

Behandling i utskott

24.4.2017

30.5.2017

 

 

Antagande

20.6.2017

 

 

 

Ingivande

22.6.2017

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy