Postup : 2016/0298(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0232/2017

Předložené texty :

A8-0232/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Hlasování :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0296

DOPORUČENÍ     ***
PDF 578kWORD 65k
22.6.2017
PE 599.562v02-00 A8-0232/2017

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodajka: Elena Valenciano

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12502/2016),

–  s ohledem na návrh dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé (12504/2016),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 207 a 209 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem, Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0517/2016),

–  s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne ...(1) o návrhu rozhodnutí Rady,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro zahraniční věci a stanoviska Výboru pro rozvoj a Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0232/2017),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Kubánské republiky.

(1)

  Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Vztahy mezi Evropskou unií a Kubánskou republikou se řídily jednostranným společným postojem EU 96/697/SZBP, který byl přijat dne 2. prosince 1996. V článku 4 tohoto postoje se hovoří o možnosti budoucích jednání o dohodě o spolupráci mezi EU a Kubou.

Rada schválila v únoru 2014 směrnice pro jednání, které Komisi a vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku umožnily zahájit jednání o dohodě o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé. Tato jednání byla zahájena v dubnu 2014 a ukončena dne 11. března 2016.

Společný postoj 96/697/SZBP byl zrušen rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/2233 ze dne 6. prosince 2016.

Dohoda o politickém dialogu a spolupráci stanoví obecné zásady a cíle vztahů mezi EU a Kubou a vytváří institucionální strukturu pro správu dohody. V zásadě se opírá o tři hlavní kapitoly: kapitolu o politickém dialogu, kapitolu o spolupráci a dialogu o odvětvových politikách a kapitolu o obchodě a obchodní spolupráci.

V kapitole o politickém dialogu je stanoveno, že smluvní strany navážou dialog o takových otázkách, jako jsou lidská práva, ruční palné a lehké zbraně a odzbrojení, migrace, drogy, boj proti terorismu a udržitelný rozvoj.

V kapitole o spolupráci a dialogu o odvětvových politikách se hovoří mimo jiné o problematice lidských práv, správy věcí veřejných, spravedlnosti, občanské společnosti, sociálního a hospodářského rozvoje, životního prostředí a regionální spolupráce, při čemž u každého z těchto témat je uveden podrobný seznam oblastí spolupráce.

Kapitola věnovaná obchodu a obchodní spolupráci vyjmenovává obecné zásady mezinárodního obchodu a pokrývá téma spolupráce v celní oblasti, v usnadňování obchodu, v otázkách technických norem a standardů, v udržitelném obchodě a investicích. Dohoda neobsahuje kapitolu o obchodních preferencích.

Dohoda o politickém dialogu a spolupráci zavádí rovněž institucionální rámec, který tvoří Smíšená rada a Smíšený výbor, a uvádí ustanovení o plnění povinností.

**

Odůvodnění zpravodajky

Tato Dohoda o politickém dialogu a spolupráci, kterou EU podepsala s Kubou v prosinci 2016, představuje vysoce sofistikovaný, nezbytný a vhodný nástroj k zajištění rámce pro vztahy, jež mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé již existují.

Reálná podoba, kontinuita a rozsah těchto vztahů značně přesáhly rámec omezení, která byla dána naším „společným postojem“ z roku 1996, a rámec bariér vyplývajících z exteritoriálních právních předpisů, jimiž se Spojené státy americké léta snažily bránit Kubě v hospodářské samostatnosti. Světové společenství, především latinskoamerické a karibské státy, s nimiž EU udržuje pevné vztahy, se shodlo na nutnosti odstranit tato omezení. V nedávné době se začala i v USA prosazovat tendence normalizovat vztahy s Kubou.

V tomto období uzavřelo až 20 členských států EU bilaterální dohody s Kubou. Navzdory omezením, jež si EU sama stanovila, se jí celkově podařilo dosáhnout postavení největšího odběratele i dodavatele Kuby.

Dohoda představuje závazek pro obě strany. Jakožto mezinárodní právní nástroj poskytuje vzorovou dohodu nové generace, která zcela jasně stanoví všechny závazky týkající se politického dialogu a lidských práv. Hodnoty, které se EU snaží ve světě prosazovat, se v této dohodě odráží lépe než v jiných nástrojích, jimiž se řídí naše vztahy.

Již samotné výsledky, které od počátku jednání přináší dialog o lidských právech, jsou zárukou a důvodem k optimismu, pokud jde o užitečnost této dohody.

Z hlediska Evropské unie musíme tuto dohodu vnímat jako výraz preferencí Kuby, která si zvolila Evropskou unii za svého partnera. Vzhledem ke své zeměpisné poloze a geopolitické pozici je Kuba strategicky velmi důležitou zemí. Směrem k ostatním globálním aktérům, kteří jsou našimi konkurenty v Karibiku a v celé Latinské Americe, vysílá tato dohoda důležitý signál politické přítomnosti.

Touto dohodou se EU zavazuje doprovázet Kubu na cestě jejího rozvoje, na níž bude zcela respektovat její samostatnost, svrchovanost a nezávislost. Na druhou stranu Kuba má zájem o to, aby EU byla jejím opěrným bodem, a to za zachování vzájemného respektu.

Dohoda umožňuje lepší rozvoj spolupráce a účast Kuby na zvláštních programech EU.

V obchodní oblasti a v hospodářských vztazích obecně směřuje dohoda k stabilnějšímu rámci, který by umožnil realizovat vzájemné vztahy v rozsahu, jehož již nabyly.

Jedná se o první dvoustranný politický závazek EU a Kuby. Parlament musí být důsledný, musí dohodu schválit, a poskytnout tak těmto vztahům možnost přinášet výsledky, jejichž dosažení jsme si předsevzali, a to podle pravidel, která stanovujeme. Jako vždy musí být podpora Parlamentu kritická a obezřetná a Parlament musí k těmto vztahům přistupovat se stejnou mírou náročnosti a respektu, s níž přistupuje i ke státům Unie a dalším partnerům, kteří se zavázali sdílet hodnoty a ambice EU.

**

Zpravodajka navrhuje, aby Výbor pro zahraniční věci doporučil udělení souhlasu s uzavřením této dohody.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (31.5.2017)

pro Výbor pro zahraniční věci

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Zpravodaj: Frank Engel

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jednání o dohodě o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou byla ukončena dne 11. března 2016. Její znění představuje dosud nejstrukturovanější text dohody mezi EU a Kubou, který obsahuje tři hlavní kapitoly: kapitolu týkající se politického dialogu, kapitolu o spolupráci a dialogu o politice v jednotlivých odvětvích a kapitolu zabývající se obchodem a obchodní spoluprací.

Evropská unie je hlavním exportním partnerem Kuby a jejím největším zahraničním investorem. Z EU přichází také třetina zahraničních návštěvníků. Přestože Kuba nepodepsala dohodu z Cotonou, je od roku 2000 členem skupiny zemí AKT.

Spolupráce EU s Kubou probíhá v rámci Nástroje pro rozvojovou spolupráci. V rámci víceletého orientačního programu pro Kubu na období let 2014 až 2020 je na spolupráci s Kubou ve třech hlavních sektorech vyčleněno 50 milionů EUR:

– udržitelné zemědělství a zabezpečení potravin: 42%

V současné době dodávky potravin na ostrov nepostačují k tomu, aby pokryly potřeby obyvatelstva, a tím méně potřeby rostoucího počtu turistů. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch představuje hlavní rozvojový faktor, je nanejvýš důležité zvýšit produkci potravin na ostrově.

– podpora lepšího využívání hlavních přírodních zdrojů k zajištění udržitelného rozvoje: 36%

Tento sektor potřebuje investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů a ve strategických plánech EU i Kuby představuje prioritní směr rozvoje.

– podpora modernizace hospodářství a společnosti: 20%

Vybrané sektory odpovídají národním prioritám uvedeným v „Kubánských obecných směrech hospodářské a sociální politiky“, což je střednědobá strategie schválená v roce 2011 na podporu reforem v zemi.

Přestože Kuba patří mezi země s vyššími středními příjmy, má v rámci „výjimečné doložky“ Nástroje pro rozvojovou spolupráci do roku 2020 i nadále nárok na dvoustrannou rozvojovou spolupráci.

Navrhovaná dohoda otevírá nové možnosti, jak podpořit proces modernizace hospodářství a společnosti na Kubě a také udržitelný rozvoj, demokracii a lidská práva a jak hledat společná řešení celosvětových problémů. Zpravodaj se z uvedených důvodů domnívá, že Parlament by měl s ratifikací dohody vyslovit souhlas.

******

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci, jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie

Referenční údaje

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

AFET

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

15.12.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Frank Engel

6.3.2017

Projednání ve výboru

25.4.2017

 

 

 

Datum přijetí

30.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (31.5.2017)

pro Výbor pro zahraniční věci

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Zpravodaj: Reimer Böge

******

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci, jako věcně příslušný výbor, aby doporučil Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie

Referenční údaje

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

AFET

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

15.12.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Reimer Böge

9.11.2016

Projednání ve výboru

23.1.2017

3.5.2017

 

 

Datum přijetí

30.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Sajjad Karim

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Christofer Fjellner, Daniel Caspary, Fernando Ruas, Franck Proust, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie

Referenční údaje

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

12.12.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFET

15.12.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

15.12.2016

INTA

15.12.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Elena Valenciano

1.2.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

29.5.2017

 

 

 

Datum přijetí

20.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

57

9

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides

Datum předložení

22.6.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

9

-

ECR

Marek Jurek

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

PPE

Lars Adaktusson, Pál Csáky, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

2

0

PPE

Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí