Procedure : 2016/0298(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0232/2017

Indgivne tekster :

A8-0232/2017

Forhandlinger :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Afstemninger :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0296

HENSTILLING     ***
PDF 421kWORD 63k
22.6.2017
PE 599.562v02-00 A8-0232/2017

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens

medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Elena Valenciano

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens

medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12502/2016),

–  der henviser til udkast til aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side (12504/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207 og 209 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a) og artikel 218, stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0517/2016),

–  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ...(1) om udkast til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Udvalget om International Handel (A8-0232/2017),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Cubas regering og parlament.

(1)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(0000)0000.


KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Republikken Cuba var underlagt EU's ensidige fælles holdning 96/697/FUSP af 2. december 1996. Artikel 4 i den fælles holdning indeholder bestemmelser om muligheden for forhandling af en samarbejdsaftale mellem EU og Cuba.

Rådet vedtog i februar 2014 forhandlingsdirektiver om bemyndigelse af Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik for at indlede forhandlinger om en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side. Forhandlingerne blev indledt i april 2014 og afsluttet den 11. marts 2016.

Fælles holdning 96/697/FUSP blev ophævet ved Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2233 af 6. december 2016.

Aftalen om politisk dialog og samarbejde fastlægger de generelle principper og mål for forbindelserne mellem EU og Cuba og skaber en institutionel struktur til forvaltning af aftalen. Den bygger i det væsentlige videre på tre vigtige kapitler om politisk dialog, samarbejde og sektorpolitisk dialog samt handel og handelssamarbejde.

Det hedder i kapitlet om politisk dialog, at parterne skal indgå i en dialog om spørgsmål som menneskerettigheder, små våben og nedrustning, migration, bekæmpelse af terrorisme, narkotika og bæredygtig udvikling.

Kapitlet om samarbejde og sektorpolitisk dialog omfatter bl.a. områder som menneskerettigheder, regeringsførelse, retsvæsen, civilsamfund, social og økonomisk udvikling, miljø samt regionalt samarbejde, og i hvert enkelt tilfælde opstilles der en detaljeret liste over områder for samarbejde.

Afsnittet om handel og handelssamarbejde omhandler de generelle principper i international handel og omfatter samarbejde om told, handelslettelser, tekniske normer og standarder, bæredygtig handel og investering. Aftalen indeholder ikke et kapitel om handelspræferencer.

Aftalen fastsætter desuden en institutionel ramme bestående af et Fælles Råd og et Fælles Udvalg og indeholder en bestemmelse om opfyldelse af forpligtelser.

**

Ordførerens holdning

Aftalen om politisk dialog og samarbejde, som EU undertegnede med Cuba i december 2016, er et meget avanceret, nødvendigt og hensigtsmæssigt instrument til at fastsætte en ramme for de forbindelser, som EU og dets medlemsstater allerede har med Republikken Cuba.

Virkeligheden, kontinuiteten og omfanget af disse forbindelser har i vidt omfang overvundet de begrænsninger i EU's "fælles holdning", der blev vedtaget i 1996, og de barrierer, der skyldtes den ekstraterritoriale lovgivning, med hvilken USA i flere år har forsøgt at forhindre økonomisk selvstændighed i Cuba. Der har været en global konsensus om nødvendigheden af at ophæve disse begrænsninger, navnlig blandt latinamerikanske og caribiske stater, som EU har stærke forbindelser med. USA selv har i den seneste tid også bidraget til tendensen til at normalisere forbindelserne med Cuba.

I denne periode har så mange som 20 EU-medlemsstater indgået bilaterale aftaler med Cuba. Som helhed har EU, på trods af sine selvpålagte begrænsninger, opnået positionen som Cubas primære kunde og hovedleverandør.

Aftalen er et modigt tilsagn fra begge parters side. Som internationalt juridisk instrument udgør aftalen en ny generations aftalemodel, der klart beskriver tilsagnene om politisk dialog og menneskerettigheder. De værdier, som EU ønsker at fremme i verden, afspejles bedre i denne aftale end i andre gældende instrumenter, som styrer EU's forbindelser.

De resultater, som dialogen om menneskerettigheder har opnået, siden forhandlingerne blev indledt, er allerede en garanti for og en grund til optimisme om nytten af denne aftale.

Fra EU's side bør denne aftale ses som et udtryk for Cubas præference for Den Europæiske Union som partner. Cuba er et land af stor strategisk værdi på grund af dets geografiske og geopolitiske situation. Denne aftale sender et godt signal om politisk tilstedeværelse til andre globale aktører, der konkurrerer i Vestindien og på hele det latinamerikanske kontinent.

Med denne aftale forpligter EU sig til at støtte Cuba i dets udvikling, med fuld respekt for landets autonomi, suverænitet og uafhængighed. Cuba viser fra sin side interesse for at have EU som referencepunkt med fuld gensidig respekt.

Aftalen giver mulighed for bedre at udvikle samarbejdet og Cubas deltagelse i EU's særprogrammer.

For så vidt angår handelsmæssige og økonomiske forbindelser generelt har aftalen fokus på en stærkere ramme med henblik på at muliggøre det omfang, som forbindelserne allerede har.

Dette er det første bilaterale politiske samarbejde, som EU og Cuba indgår. Parlamentet bør være konsekvent, godkende samarbejdet og give disse forbindelser en chance for at begynde at skabe de ønskede resultater ifølge de opstillede regler. Som altid bør Parlamentet i sin støtte være kritisk og på vagt og bør stille de samme krav og udvise samme respekt som over for Unionen og andre partnere, der forpligter sig til at dele EU's værdier og ambitioner.

**

Ordføreren foreslår, at Udenrigsudvalget anbefaler at godkende denne aftale.


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (31.5.2017)

til Udenrigsudvalget

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Ordfører for udtalelse: Frank Engel

KORT BEGRUNDELSE

Forhandlingerne om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba blev afsluttet den 11. marts 2016. Teksten er udtrykt for det hidtil mest strukturerede forhold mellem EU og Cuba og består af tre hovedkapitler: politisk dialog, samarbejde og en sektorpolitisk dialog samt handel og handelssamarbejde.

EU er Cubas vigtigste eksportmarked og den største udenlandske investor, og den tegner sig for en tredjedel af de udenlandske besøgende. Cuba har været medlem af AVS-gruppen siden 2000, selvom det ikke har underskrevet Cotonou-aftalen.

EU’s samarbejde med Cuba er dækket af instrumentet for udviklingssamarbejde (DCI). Der er afsat EUR 50 mio. til samarbejdet med Cuba inden for tre prioriterede sektorer i det flerårige vejledende program for Cuba 2014-2020:

- bæredygtigt landbrug og fødevaresikkerhed: 42%

På nuværende tidspunkt er fødevareforsyningen på øen ikke tilstrækkelige til at dække befolkningens behov og endnu mindre behovene hos den stigende strøm af turister. Da turismen er den mest relevante udviklingsfaktor, er det af afgørende betydning af øge fødevareproduktionen på øen.

- støtte til en bedre udnyttelse af de vigtigste naturressourcer af hensyn til en bæredygtig udvikling: 36%

Der er her tale om investeringer i vedvarende energi, hvilket er én af de vigtigste udviklingselementer både i EU’s og Cubas strategiske planer.

- støtte til økonomisk og social modernisering: 20%

De udvalgte sektorer svarer til de nationale prioriteter i de ”cubanske retningslinjer for den økonomiske og sociale politik”, der er en midtvejsstrategi, som blev godkendt i 2011 for at fremme reformer i landet.

På trods af at Cuba er et øvre middelindkomstland, vil landet fortsat være berettiget til bilateralt udviklingssamarbejde frem til 2020 i henhold til en ”undtagelsesklausul” i DCI.

Den foreslåede aftale åbner nye muligheder for at støtte Cubas økonomiske og sociale moderniseringsproces, for at fremme en bæredygtig udvikling, demokratiet og menneskerettighederne, og for at finde frem til fælles løsninger på globale udfordringer. Ordføreren er derfor at den opfattelse, at Parlamentet bør godkende ratifikationen af ​​aftalen.

******

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Den Europæiske Union på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side godkendes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side

Referencer

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Korresponderende udvalg

 

AFET

 

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

15.12.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Frank Engel

6.3.2017

Behandling i udvalg

25.4.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

30.5.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (31.5.2017)

til Udenrigsudvalget

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Ordfører for udtalelse: Reimer Böge

******

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side godkendes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side

Referencer

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Korresponderende udvalg

 

AFET

 

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

15.12.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Reimer Böge

9.11.2016

Behandling i udvalg

23.1.2017

3.5.2017

 

 

Dato for vedtagelse

30.5.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Reimer Böge, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Sajjad Karim

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Christofer Fjellner, Daniel Caspary, Fernando Ruas, Franck Proust, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side

Referencer

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

12.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

15.12.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

15.12.2016

INTA

15.12.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Elena Valenciano

1.2.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

29.5.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

57

9

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides

Dato for indgivelse

22.6.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

9

-

ECR

Marek Jurek

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

PPE

Lars Adaktusson, Pál Csáky, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

2

0

PPE

Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik