Izvješće - A8-0232/2017Izvješće
A8-0232/2017

  PREPORUKA o nacrtu odluke Vijeća  o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane

  22.6.2017 - (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE)) - ***

  Odbor za vanjske poslove
  Izvjestiteljica: Elena Valenciano

  Postupak : 2016/0298(NLE)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0232/2017
  Podneseni tekstovi :
  A8-0232/2017
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane

  (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

  (Suglasnost)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (12502/2016),

  –  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane (12504/2016),

  –  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člancima 207. i 209. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a); i člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0517/2016),

  –  uzimajući u obzir svoju nezakonodavnu Rezoluciju od ...[1] o nacrtu odluke,

  –  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir preporuku Odbora za vanjske poslove i mišljenja Odbora za razvoj i Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0232/2017),

  1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

  2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Kube.

  • [1]  Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(0000)0000.

  OBRAZLOŽENJE

  Kontekst

  Odnosi između Europske unije i Republike Kube uređeni su jednostranim Zajedničkim stajalištem EU-a 96/697/ZVSP od 2. prosinca 1996. Članak 4. Zajedničkog stajališta odnosi se na moguće pregovore o sporazumu o suradnji između EU-a i Kube.

  Vijeće je u veljači 2014. usvojilo smjernice za pregovore kojima se Komisiji i Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku odobrava stupanje u pregovore oko Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane. Pregovori su započeli u travnju 2014. a završeni su 11. ožujka 2016.

  Zajedničko stajalište 96/697/ZVSP stavljeno je izvan snage Odlukom Vijeća (ZVSP) 2016/2233 od 6. prosinca 2016.

  Sporazumom o političkom dijalogu i suradnji utvrđena su opća načela i ciljevi odnosa između EU-a i Kube te je stvorena institucijska struktura za provedbu Sporazuma. Sporazum se u osnovi temelji na trima glavnim dijelovima: o političkom dijalogu, o suradnji i dijalogu u području sektorskih politika te o trgovini i trgovinskoj suradnji.

  U dijelu o političkom dijalogu navedeno je da strane stupaju u dijalog o pitanjima kao što su ljudska prava, malo oružje i razoružanje, migracije, droga, borba protiv terorizma i održivi razvoj.

  Dio o suradnji i dijalogu u području sektorskih politika uključuje, među ostalim, područja poput ljudskih prava, upravljanja, pravosuđa, civilnog društva, društvenog i gospodarskog razvoja, okoliša i regionalne suradnje, pri čemu se za svako područje utvrđuje detaljni popis područja suradnje.

  Dio o trgovini i trgovinskoj suradnji odnosi se na opća načela međunarodne trgovine i obuhvaća suradnju u području carinske kontrole, olakšavanje trgovine, tehničke norme i standarde, održivu trgovinu i ulaganja. Sporazum ne sadrži poglavlje o trgovinskim povlasticama.

  Osim toga, njime se uspostavlja institucijski okvir koji se sastoji od Zajedničkog vijeća i Zajedničkog odbora te sadrži odredbu o ispunjavanju obveza.

  **

  Obrazloženje izvjestiteljice

  Sporazum o političkom dijalogu i suradnji koji je EU u prosincu 2016. potpisao s Kubom iznimno je napredan, potreban i adekvatan instrument za uspostavu okvira za postojeće odnose EU-a i njegovih država članica te Republike Kube.

  Priroda, kontinuitet i opseg tih odnosa odavno su probili granice našeg Zajedničkog stajališta, donesenog 1996., kao i ograničenja nametnuta izvanteritorijalnim zakonodavstvom, kojima su Sjedinjene Američke Države godinama pokušavale spriječiti gospodarsku autonomiju Kube. Konsenzus o potrebi ukidanja takvih ograničenja postojao je na globalnoj razini, osobito među latinskoameričkim i karipskim državama s kojima EU održava bliske veze. Nedavno su se čak i Sjedinjene Američke Države pridružile trendu normalizacije odnosa s Kubom.

  Tijekom tog razdoblja čak je 20 država članica EU-a sklopilo bilateralne sporazume s Kubom. U cjelini, EU je usprkos ograničenjima koja je sam nametnuo uspio zauzeti položaj vodećeg klijenta i opskrbljivača Kube.

  Sporazum za obje strane označava odvažan potez. Kao međunarodni pravni instrument pruža nam model sporazuma nove generacije, u kojemu se jasno navode obveze u pogledu političkog dijaloga i ljudskih prava. Vrijednosti koje EU želi promicati u svijetu bolje se odražavaju u Sporazumu nego u drugim instrumentima koji upravljaju našim odnosima.

  Kad je riječ o korisnosti Sporazuma, već su sami rezultati koje još od početka pregovora donosi dijalog o ljudskim pravima jamstvo i razlog za optimizam.

  Europska unija treba protumačiti Sporazum kao izraz volje Kube za uspostavu partnerstva s EU-om. Zahvaljujući svojem zemljopisnom i geopolitičkom položaju Kuba je zemlja izrazite strateške vrijednosti. Sporazum je jasan znak političke prisutnosti za druge globalne aktere koji se natječu na području Kariba i cijele Latinske Amerike.

  Njime se EU obvezuje pratiti Kubu u njezinu razvoju, u cijelosti poštujući njezinu autonomiju, suverenost i neovisnost. Kuba, s druge strane, pokazuje interes za to da joj EU bude referentna točka, uz potpuno međusobno poštovanje.

  Sporazumom se omogućava kvalitetnija suradnja i sudjelovanje Kube u određenim programima EU-a.

  Kad je riječ o trgovini i gospodarskim odnosima općenito, Sporazum pruža snažniji okvir za razmjer odnosa koji je već postignut.

  Ovo je prvi bilateralni politički sporazum između EU-a i Kube. Parlament treba biti dosljedan, odobriti ga i pružiti tom odnosu priliku da počne donositi rezultate za kakve se zalažemo i u skladu s pravilima koja uspostavljamo. Kao i uvijek, Parlament pri pružanju potpore treba biti kritičan i oprezan, primjenjujući u svojim zahtjevima istu razinu strogosti i poštovanja koja vrijedi za samu Uniju i druge partnere koji se obvezuju dijeliti vrijednosti i težnje EU-a.

  **

  Izvjestiteljica predlaže da Odbor za vanjske poslove preporuči davanje suglasnosti za taj sporazum.

  MIŠLJENJE Odbora za razvoj (31.5.2017)

  upućeno Odboru za vanjske poslove

  o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane
  (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

  Izvjestitelj za mišljenje: Frank Engel

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Pregovori o Sporazumu o političkom dijalogu i suradnji između EU-a i Kube dovršeni su 11. ožujka 2016. Taj dokument predstavlja do sada najstrukturiraniji oblik suradnje između EU-a i Kube. Sporazum se u osnovi sastoji od triju glavnih dijelova: o političkom dijalogu, o suradnji i dijalogu u području sektorskih politika te o trgovini i trgovinskoj suradnji.

  EU je glavni izvozni partner Kube i njezin najveći strani investitor, a jedna trećina turista na Kubi dolazi iz EU-a. Usprkos tome što nije potpisnica Sporazuma iz Cotonoua, Kuba je od 2000. članica skupine AKP-a.

  Suradnja EU-a s Kubom obuhvaćena je Instrumentom za razvojnu suradnju. Višegodišnjim indikativnim programom za Kubu za razdoblje 2014. – 2020. za suradnju s Kubom namijenjeno je 50 milijuna EUR u trima prioritetnim područjima:

  – održiva proizvodnja i sigurnost opskrbe hranom: 42 %

  U ovom trenutku, opskrba hranom na otoku nije dostatna za ispunjenje potreba stanovništva, a kamoli za sve veći broj turista. S obzirom na to da je turizam najvažniji razvojni faktor, ključno je povećati proizvodnju hrane na otoku.

  – potpora boljoj uporabi prirodnih resursa ključnih za održivi razvoj: 36 %

  Ulaganja u izvore obnovljive energije su ključna i predstavljaju strateški razvojni prioritet i u EU-u i na Kubi.

  – potpora gospodarskoj i socijalnoj modernizaciji: 20 %

  Navedeni sektori utvrđeni su kao nacionalni prioriteti u dokumentu naslovljenom „Kubanske smjernice za gospodarsku i društvenu politiku“, srednjoročnoj strategiji donesenoj 2011. kako bi se potaknule reforme u toj zemlji.

  Iako klasificirana kao zemlja s višim srednjim dohotkom, bilateralna razvojna suradnja s Kubom može se sve do 2020. odvijati na temelju „klauzule o izuzeću” Instrumenta za razvojnu suradnju.

  Predloženim sporazumom pružaju se novi načini za pružanje potpore Kubi u procesu gospodarske i društvene modernizacije, za poticanje održivog razvoja, demokracije i ljudskih prava kao i za pronalaženje zajedničkih rješenja za globalne izazove. Iz tih razloga izvjestitelj smatra da Parlament treba dati suglasnost za ratifikaciju Sporazuma.

  ******

  Odbor za razvoj poziva Odbor za vanjske poslove da kao nadležni odbor Parlamentu preporuči davanje suglasnosti za prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane.

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Odluka Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane

  Referentni dokumenti

  12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

  Nadležni odbor

   

  AFET

   

   

   

   

  Odbor koji je dao mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  DEVE

  15.12.2016

  Izvjestitelj za mišljenje:

         Datum imenovanja

  Frank Engel

  6.3.2017

  Razmatranje u odboru:

  25.4.2017

   

   

   

  Datum usvajanja

  30.5.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

  21

  +

  ALDE

  Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

  ECR

  Eleni Theocharous

  EFDD

  Ignazio Corrao

  GUE/NGL

  Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

  PPE

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

  S&D

  Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

  Verts/ALE

  Maria Heubuch, Judith Sargentini

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  MIŠLJENJE Odbora za međunarodnu trgovinu (31.5.2017)

  upućeno Odboru za vanjske poslove

  o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane
  (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

  Izvjestitelj za mišljenje: Reimer Böge

  ******

  Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za vanjske poslove da kao nadležni odbor Parlamentu preporuči davanje suglasnosti za nacrt odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane.

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Odluka Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane

  Referentni dokumenti

  12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

  Nadležni odbor

   

  AFET

   

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  INTA

  15.12.2016

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  Reimer Böge

  9.11.2016

  Razmatranje u odboru

  23.1.2017

  3.5.2017

   

   

  Datum usvajanja

  30.5.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  2

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Reimer Böge, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

  32

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells

  ECR

  David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Sajjad Karim

  EFDD

  Tiziana Beghin

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

  PPE

  Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Christofer Fjellner, Daniel Caspary, Fernando Ruas, Franck Proust, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Viviane Reding

  S&D

  Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

  VERTS/ALE

  Heidi Hautala, Yannick Jadot

  0

  -

   

   

  2

  0

  GUE/NGL

  Edouard Ferrand, Franz Obermayr

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Odluka Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane

  Referentni dokumenti

  12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

  Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

  12.12.2016

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  AFET

  15.12.2016

   

   

   

  Odbori čije se mišljenje traži

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  DEVE

  15.12.2016

  INTA

  15.12.2016

   

   

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Elena Valenciano

  1.2.2017

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  29.5.2017

   

   

   

  Datum usvajanja

  20.6.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  57

  9

  2

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides

  Datum podnošenja

  22.6.2017

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  57

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

  ECR

  Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

  GUE/NGL

  Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

  S&D

  Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

  Verts/ALE

  Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

  9

  -

  ECR

  Marek Jurek

  EFDD

  James Carver

  ENF

  Mario Borghezio

  NI

  Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

  PPE

  Lars Adaktusson, Pál Csáky, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

  2

  0

  PPE

  Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani