Procedūra : 2016/0298(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0232/2017

Pateikti tekstai :

A8-0232/2017

Debatai :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Balsavimas :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0296

REKOMENDACIJA     ***
PDF 638kWORD 63k
22.6.2017
PE 599.562v02-00 A8-0232/2017

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėja: Elena Valenciano

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12502/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos Politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimą (12504/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 ir 209 straipsnius ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 2017 straipsnio 8 dalį (C8-0517/2016),

–  atsižvelgdamas į savo ...(1) ne teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo projekto,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalį ir 4 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto rekomendaciją ir į Vystymosi komiteto ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomones (A8-0232/2017),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kubos Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

(1)

  Tą dieną priimti tekstai, P8_TA(0000)0000.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Europos Sąjungos ir Kubos Respublikos santykiams buvo taikoma ES vienašalė 1996 m. gruodžio 2 d. Bendroji pozicija 96/697/BUSP. Bendrosios pozicijos 4 straipsnyje buvo numatytos galimos derybos dėl ES ir Kubos bendradarbiavimo susitarimo.

2014 m. vasario mėn. Taryba patvirtino derybinius nurodymus, kuriais Komisijai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai suteikė įgaliojimus pradėti derybas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo. Derybos buvo pradėtos 2014 m. balandžio mėn. ir baigtos 2016 m. kovo 11 d.;

Bendroji pozicija 96/697/BUSP buvo panaikinta 2016 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/2233.

PDBS apibrėžiami ES ir Kubos santykių bendrieji principai bei tikslai ir sukuriama institucinė susitarimo valdymo struktūra. Susitarimą iš esmės sudaro trys pagrindiniai skyriai: dėl politinio dialogo, dėl bendradarbiavimo ir sektorių politikos dialogo ir dėl prekybos ir bendradarbiavimo prekybos srityje.

Politinio dialogo skyriuje numatyta, kad šalys pradės dialogą tokiais klausimais kaip antai žmogaus teisės, šaulių ginklai ir nusiginklavimas, migracija, kova su narkotikais, kova su terorizmu ir darnus vystymasis.

Skyrius dėl bendradarbiavimo ir sektorių politikos dialogo, inter alia, apima tokias sritis kaip žmogaus teisės, valdymas, teisingumas, pilietinė visuomenė, socialinis ir ekonominis vystymasis, aplinka, taip pat regioninis bendradarbiavimas, kiekvienu atveju nurodant išsamų bendradarbiavimo sričių sąrašą.

Dalyje, skirtoje prekybai ir bendradarbiavimui prekybos srityje, aptariami bendrieji tarptautinės prekybos principai, ši dalis apima bendradarbiavimą muitinių, prekybos lengvinimo, techninių normų ir standartų, tvarios prekybos ir investicijų srityse. Susitarime nėra skyriaus dėl prekybos lengvatų.

PDBS taip pat nustatoma institucinė sistema, kurią sudaro Jungtinė taryba ir Jungtinis komitetas, susitarime taip pat numatyta nuostata dėl įsipareigojimų vykdymo.

**

Pranešėjos pagrindimas

Šis Politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas, kurį ES pasirašė su Kuba 2016 m. gruodžio mėn., yra labai sudėtinga, būtina ir tinkama priemonė, kuria suteikiamas pagrindas santykiams, kuriuos ES ir jos valstybės narės jau palaiko su Kubos Respublika.

Iš tikrųjų šių santykių tęstinumas ir apimtis gerokai peraugo 1996 m. patvirtintos „bendrosios pozicijos“ apribojimus ir ekstrateritoriniais teisės aktais primestas kliūtis, kuriomis Jungtinės Amerikos Valstijos daugelį metų siekė trukdyti Kubos ekonominiam savarankiškumui. Dėl būtinybės panaikinti šiuos apribojimus buvo pasiektas visuotinis sutarimas, visų pirma Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių, su kuriomis ES palaiko glaudžius santykius. Pastaruoju metu net pačios JAV prisidėjo prie tendencijos normalizuoti santykius su Kuba.

Per šį laikotarpį iki 20 ES valstybių narių sudarė dvišalius partnerystės susitarimus su Kuba. Bendrai paėmus, nepaisant savanoriško apsiribojimo, ES pasiekė pagrindinio Kubos kliento ir pagrindinio tiekėjo poziciją.

Šis susitarimas yra ryžtingas abiejų šalių įsipareigojimas. Kaip tarptautinė teisinė priemonė, jis yra naujos kartos susitarimo pavyzdys, kuriame aiškiai nustatyti įsipareigojimai dėl politinio dialogo ir žmogaus teisių. Vertybės, kurias ES nori skatinti pasaulyje geriau atspindėtos šiame susitarime, nei kitose galiojančiose mūsų santykių priemonėse.

Rezultatai, kuriuos nuo derybų pradžios teikia dialogas žmogaus teisių klausimais, jau yra garantija, kad susitikimas bus sėkmingas, ir priežastis optimizmui.

Šį susitarimą Europos Sąjungoje turėtume suvokti kaip Kubos pirmenybės Europos Sąjungai kaip partnerei išraišką. Kuba dėl savo geografinės ir geopolitinės padėties yra strategiškai labai svarbi šalis. Šis susitarimas yra aiškus politinio dalyvavimo ženklas, siunčiamas kitiems pasauliniams subjektams, konkuruojantiems Karibų jūros regione ir Lotynų Amerikos šalyse.

Pagal šį susitarimą ES įsipareigoja padėti Kubai vystytis, visiškai paisydama jos autonomijos, suvereniteto ir nepriklausomumo. O Kuba išreiškia savo siekį ES laikyti pavydžiu. Šalys užtikrina visišką tarpusavio pagarbą.

Susitarimas sudaro sąlygas lengviau plėtoti bendradarbiavimą ir Kubai dalyvauti specialiose ES programose.

Kalbant apie prekybos ir ekonominius santykius apskritai, susitarimu siekiama sukurti tvirtesnį pagrindą, kuris sudarytų palankesnes sąlygas esamos apimties santykiams.

Tai pirmasis dvišalis politinis įsipareigojimas, dėl kurio susitaria ES ir Kuba. Parlamentas turi būti nuoseklus, jam pritarti ir suteikti šiems santykiams galimybę pradėti duoti rezultatus, kurių mes tikimės, ir pagal taisykles, kurias nusistatome. Kaip visada, Parlamento parama turi būti kritiška, jis turi būti budrus ir kelti tokius pat reikalavimus, kokie keliami pačiai Sąjungai ir kitiems parneriams, kurie įsipareigoja vadovautis ES vertybėmis ir siekiais.

**

Pranešėja siūlo, kad Užsienio reikalų komitetas rekomenduotų pritarti šiam susitarimui.


Vystymosi komiteto NUOMONĖ (31.5.2017)

pateikta Užsienio reikalų komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Nuomonės referentas: Frank Engel

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Derybos dėl ES ir Kubos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo užbaigtos 2016 m. kovo 11 d. Šis susitarimas – šiuo metu labiausiai struktūrizuotas Europos Sąjungos ir Kubos bendradarbiavimo planas. Jį sudaro trys pagrindiniai skyriai: dėl politinio dialogo, dėl bendradarbiavimo ir sektorių politikos dialogo ir dėl prekybos ir bendradarbiavimo prekybos srityje.

ES yra pagrindinė Kubos eksporto partnerė ir didžiausia užsienio investuotoja, iš jos taip pat atvyksta trečdalis Kubos užsienio turistų. Kuba nuo 2000 m. yra AKR grupės narė nepaisant to, kad nėra pasirašiusi Kotonu susitarimo.

ES bendradarbiavimas su Kuba aptariamas įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo priemonę. Pagal orientacinę daugiametę programą Kubai 2014–2020 m. laikotarpiu 50 mln. EUR skiriama bendradarbiavimui su Kuba trijuose prioritetiniuose sektoriuose:

– tvarus žemės ūkis ir apsirūpinimo maistu saugumas: 42 proc.

Šiuo metu salos aprūpinimas maistu nepakankamas, kad būtų patenkinti jos gyventojų poreikiai, nekalbant apie poreikius, kurie atsiranda vis didėjant turistų srautui. Kadangi turizmas yra svarbiausias salos vystymosi veiksnys, itin svarbu saloje didinti maisto produktų gamybą;

– parama geresniam pagrindinių gamtos išteklių naudojimui siekiant darnaus vystymosi: 36 proc.

Šiame sektoriuje svarbiausios investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybą, kuri yra tiek ES, tiek Kubos strateginiuose planuose numatyta prioritetinė vystymosi kryptis;

– parama ekonomikos ir socialinės srities modernizavimui: 20 proc.

Pasirinktieji sektoriai atitinka 2011 m. patvirtintoje vidutinės trukmės laikotarpio šalies reformų skatinimo strategijoje „Kubos ekonomikos ir socialinės politikos gairės“ nustatytus nacionalinius prioritetus.

Nepaisant to, kad Kuba yra didesnes nei vidutines pajamas gaunanti šalis, pagal vystomojo bendradarbiavimo priemonėje nustatytą išskirtinę sąlygą jai iki 2020 m. vis dar taikomas dvišalio vystomojo bendradarbiavimo kriterijus atitinkančios šalies statusas.

Siūlomas susitarimas atveria naujas galimybes remti Kubos ekonomikos ir socialinės srities modernizavimo procesą, skatinti darnų vystymąsi, puoselėti demokratiją ir žmogaus teises, taip pat kartu spręsti pasaulines problemas. Todėl pranešėjas laikosi nuomonės, kad Parlamentas turėtų pritarti šio susitarimo ratifikavimui.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projektui.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu

Nuorodos

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Atsakingas komitetas

 

AFET

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

15.12.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Frank Engel

6.3.2017

Svarstymas komitete

25.4.2017

 

 

 

Priėmimo data

30.5.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ (31.5.2017)

pateikta Užsienio reikalų komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(12502/2016 – C8‑0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Nuomonės referentas: Reimer Böge

******

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projektui.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu

Nuorodos

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Atsakingas komitetas

 

AFET

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

15.12.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Reimer Böge

9.11.2016

Svarstymas komitete

23.1.2017

3.5.2017

 

 

Priėmimo data

30.5.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reimer Böge, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Sajjad Karim

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Christofer Fjellner, Daniel Caspary, Fernando Ruas, Franck Proust, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu

Nuorodos

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

12.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

15.12.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

15.12.2016

INTA

15.12.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Elena Valenciano

1.2.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

29.5.2017

 

 

 

Priėmimo data

20.6.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

57

9

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides

Pateikimo data

22.6.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

9

-

ECR

Marek Jurek

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

PPE

Lars Adaktusson, Pál Csáky, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

2

0

PPE

Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika