Procedūra : 2016/0298(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0232/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0232/2017

Debates :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Balsojumi :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0296

IETEIKUMS     ***
PDF 635kWORD 57k
22.6.2017
PE 599.562v02-00 A8-0232/2017

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Ārlietu komiteja

Referente: Elena Valenciano

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Attīstības komitejaS ATZINUMS
 Starptautiskās tirdzniecības komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (12502/2016),

–  ņemot vērā projektu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses (12504/2016),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. un 209. pantu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu un 218. panta 8. punkta otro daļu (C8-0517/2016),

–  ņemot vērā ...(1) nenormatīvo rezolūciju par projektu Padomes lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu un Attīstības komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumus (A8-0232/2017),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Kubas Republikas valdībai un parlamentam.

(1)

  Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(0000)0000.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Attiecības starp Eiropas Savienības un Kubas Republiku reglamentēja ES 1996. gada 2. decembra vienpusējā Kopējā nostāja 96/697/CFSP. Kopējās nostājas 4. pantā ir paredzēta iespēja rīkot sarunas par sadarbības nolīgumu starp ES un Kubu.

Padome 2014. gada februārī pieņēma sarunu norādes, ar ko pilnvaro Komisiju un Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos sākt sarunas par Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu (PDSN) starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses. Sarunas tika sāktas 2014. gada aprīlī un noslēdzās 2016. gada 11. martā.

Kopējā nostāja 96/697/CFSP tika atcelta ar Padomes 2016. gada 6. decembra Lēmumu (KĀDP) 2016/2233.

PDSN ir noteikti ES un Kubas attiecību vispārējie principi un mērķi un tiek izveidota nolīguma pārvaldības institucionālā struktūra. Tā pamatā ir trīs galvenās nodaļas par politisko dialogu, sadarbību un nozaru politikas dialogu, kā arī par tirdzniecību un tirdzniecības sadarbību.

Politiskā dialoga nodaļā ir paredzēts, ka līgumslēdzējas puses uzsāks dialogu par tādiem jautājumiem kā cilvēktiesības, kājnieku ieroči un atbruņošanās, migrācija, narkotikas, cīņa pret terorismu un ilgtspējīga attīstība.

Nodaļā par sadarbības un nozaru politikas dialogu cita starpā ir iekļautas tādas jomas kā cilvēktiesības, pārvaldība, tiesiskums, pilsoniskā sabiedrība, sociālā un ekonomiskā attīstība, vide, kā arī reģionālā sadarbība, katrā atsevišķā gadījumā norādot precīzu sadarbības jomu sarakstu.

Tirdzniecības un tirdznieciskās sadarbības daļa ir veltīta starptautiskās tirdzniecības vispārējiem principiem un aptver tādas jomas kā muitas sadarbība, tirdzniecības veicināšana, tehniskās normas un standarti, ilgtspējīga tirdzniecība un investīcijas. Nolīgumā nav iekļauta nodaļa par tirdzniecības preferencēm.

Ar PDSN izveido arī institucionālo sistēmu, kuras sastāvā ir Apvienotā padome un Apvienotā komiteja un kura paredz noteikumus par saistību izpildi.

**

Referenta pamatojums

Politiskā dialoga un sadarbības nolīgums, ko ES parakstījusi ar Kubu 2016. gada decembrī, ir ļoti sarežģīts, vajadzīgs un lietderīgs instruments, ar kuru noteikt satvaru ES un tās dalībvalstu attiecībām ar Kubas Republiku.

Šo attiecību forma, ilgums un apjoms ir ievērojami pārsniedzis mūsu pašu „kopējo nostāju”, kas pieņemta 1996. gadā, un pat ekstrateritoriālo tiesību radītos šķēršļus, ar kuriem Amerikas Savienotās Valstis daudzus gadus ir centušās ierobežot Kubas ekonomisko autonomiju. Ir panākta vispārēja vienprātība par nepieciešamību atcelt šādus ierobežojumus, jo īpaši starp Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstīm, ar kurām ES uztur ciešas attiecības. Nesen par ASV ir pievienojusies tendencei normalizēt attiecības ar Kubu.

Līdz šim 20 ES dalībvalstis ir noslēgušas divpusējus nolīgumus ar Kubu. Neraugoties uz ierobežojumiem, ko ES ir sev noteikusi pati, tā kopumā ir kļuvusi par Kubas galveno importa un eksporta partneri.

Šis nolīgums pauž drosmīgu abu pušu apņemšanos. Kā jaunās paaudzes starptautisko tiesību instruments tas ir nolīguma modelis, kas paredz skaidri noteiktas saistības politiskā dialoga un cilvēktiesību jomā. Šajā nolīgumā spēcīgāk nekā citos attiecības regulējošajos instrumentos ir atspoguļotas vērtības, kuras ES vēlas veicināt pasaulē.

Rezultāti, kas kopš sarunu sākuma panākti dialogā cilvēktiesību jomā, kalpo kā garantija un pamats optimismam par šā nolīguma lietderību.

Eiropas Savienībai vajadzētu šo nolīgumu uzskatīt par Kubas vēlmes izpausmi iegūt Eiropas Savienību kā prioritāru partneri. Kuba ir valsts ar lielu stratēģisku nozīmi tās ģeogrāfiskā un ģeopolitiskā stāvokļa dēļ. Šis nolīgums ir laba zīme, kas liecina par citu globālo dalībnieku politisko klātbūtni, kas savstarpēji konkurē Karību jūras reģionā un Latīņamerikas kontinentā kopumā.

Ar šo nolīgumu ES apņemas atbalstīt Kubas attīstību, pilnībā ievērojot tās autonomiju, suverenitāti un neatkarību, un Kuba izrāda interesi par ES kā atsauces partneri, ievērojot savstarpējo cieņu.

Nolīgums dod iespēju veidot labāku sadarbību un nodrošina Kubas līdzdalību ES īpašajās programmās.

Attiecībā uz vispārējām tirdzniecības un ekonomiskajām attiecībām nolīguma mērķis ir stabilāks regulējums, kas labāk atbilstu pašreizējo attiecību apjomam.

Šī ir pirmā divpusējā politiskā vienošanās starp ES un Kuba. Tādēļ Parlamentam vajadzētu rīkoties konsekventi, apstiprināt nolīgumu un dot iespēju sākt šīs attiecības, lai gūtu rezultātus atbilstoši pašu izstrādātajiem noteikumiem. Kā vienmēr, Parlamenta atbalstam jābūt kritiskam un piesardzīgam, piemērojot tādas pašas prasības un cieņu kā Savienības iekšējiem un citiem partneriem, kuri ciena ES vērtības un centienus.

**

Referente ierosina, lai Ārlietu komiteja iesaka sniegt piekrišanu šim nolīgumam.


Attīstības komitejaS ATZINUMS (31.5.2017)

Ārlietu komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Frank Engel

ĪSS PAMATOJUMS

Sarunas par ES un Kubas Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu tika noslēgtas 2016. gada 11. martā. Minētais dokuments ir vislabāk strukturētā vienošanās, kas līdz šim panākta starp ES un Kubu, un to veido trīs galvenās nodaļas: politiskais dialogs, sadarbība un nozaru politikas dialogs, tirdzniecība un tirdzniecības sadarbība.

ES ir Kubas galvenā eksporta partnere un lielākā ārvalstu ieguldītāja, un tās iedzīvotāji veido vienu trešdaļu no Kubas ārvalstu viesiem. Kuba ir ĀKK grupas dalībvalsts kopš 2000. gada, neraugoties uz to, ka tā nav parakstījusi Kotonū nolīgumu.

Uz ES sadarbību ar Kubu attiecas attīstības sadarbības instruments (ASI). Kubas daudzgadu indikatīvajā programmā 2014.–2020. gadam EUR 50 miljoni paredzēti sadarbībai ar Kubu trīs prioritārās nozarēs:

— ilgtspējīga lauksaimniecība un nodrošinātība ar pārtiku – 42%

Pašlaik pārtikas piegādes salā nav pietiekamas, lai apmierinātu ne vietējo iedzīvotāju, ne – vēl jo mazāk – pieaugošā tūristu skaita vajadzības. Tā kā tūrisms ir atbilstošākais attīstības faktors, pārtikas ražošanas palielināšana uz salas ir ļoti svarīga;

— atbalsts labākai galveno dabas resursu izmantošanai ilgtspējīgas attīstības nolūkā – 36%

Investīcijām atjaunojamo energoresursu ražošanai ir būtiska nozīme, un tās veido prioritāro attīstības virzienu gan ES, gan Kubas stratēģiskajos plānos;

— atbalsts ekonomikai un sociālajai modernizācijai – 20%

Izvēlētās nozares atbilst valsts prioritātēm, kas noteiktas “Kubas ekonomikas un sociālās politikas vidēja termiņa stratēģijas pamatnostādnes”, kas apstiprinātas 2011. gadā, lai veicinātu reformas valstī.

Neraugoties uz to, ka Kuba ir valsts ar vidēji augstiem ienākumiem, tā līdz 2020. gadam joprojām atbilst divpusējās attīstības sadarbības kritērijiem saskaņā ar ASI paredzēto izņēmuma klauzulu.

Ierosinātais nolīgums paver jaunas iespējas atbalstīt Kubas ekonomiskās un sociālās modernizācijas procesu, veicināt ilgtspējīgu attīstību, demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī meklēt kopējus risinājumus globālajām problēmām. Šo iemeslu dēļ atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Parlamentam būtu jādod sava piekrišana nolīguma ratificēšanai.

******

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju ieteikt Parlamentam sniegt piekrišanu Padomes lēmuma projektam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses

Atsauces

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

AFET

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

15.12.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Frank Engel

6.3.2017

Izskatīšana komitejā

25.4.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

30.5.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Starptautiskās tirdzniecības komitejaS ATZINUMS (31.5.2017)

Ārlietu komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Reimer Böge

******

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju ieteikt Parlamentam sniegt piekrišanu Padomes lēmuma projektam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses

Atsauces

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

AFET

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

15.12.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Reimer Böge

9.11.2016

Izskatīšana komitejā

23.1.2017

3.5.2017

 

 

Pieņemšanas datums

30.5.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reimer Böge, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Sajjad Karim

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Christofer Fjellner, Daniel Caspary, Fernando Ruas, Franck Proust, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses

Atsauces

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

12.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

15.12.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

15.12.2016

INTA

15.12.2016

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Elena Valenciano

1.2.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

29.5.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

20.6.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

57

9

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides

Iesniegšanas datums

22.6.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

9

-

ECR

Marek Jurek

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

PPE

Lars Adaktusson, Pál Csáky, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

2

0

PPE

Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika