Procedura : 2016/0298(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0232/2017

Teksty złożone :

A8-0232/2017

Debaty :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Głosowanie :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0296

ZALECENIE     ***
PDF 643kWORD 64k
22.6.2017
PE 599.562v02-00 A8-0232/2017

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawczyni: Elena Valenciano

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rozwoju
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12502/2016),

–  uwzględniając projekt Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony (12504/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 207 i 209 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0517/2016),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia ...(1) w sprawie projektu decyzji Rady,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0232/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Kuby.

(1)

  Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(0000)0000.


UZASADNIENIE

Kontekst

Relacje między Unią Europejską i Republiką Kuby regulowane były jednostronnym wspólnym stanowiskiem UE 96/697/WPZiB z dnia 2 grudnia 1996 r. Artykuł 4 wspólnego stanowiska przewidywał możliwość negocjowania umowy o współpracy między UE i Kubą.

W lutym 2014 r. Rada przyjęła wytyczne negocjacyjne upoważniające Komisję i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zawarcia Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony. Negocjacje rozpoczęły się w kwietniu 2014 r., a zakończono je dnia 11 marca 2016 r.

Wspólne stanowisko 96/697/WPZiB zostało uchylone decyzją Rady (WPZiB) 2016/2233 z dnia 6 grudnia 2016 r.

Umowa o dialogu politycznym i współpracy określa ogólne zasady i cele stosunków między UE a Kubą oraz ustanawia strukturę instytucjonalną umożliwiającą zarządzanie umową. Umowa opiera się zasadniczo na trzech głównych rozdziałach: o dialogu politycznym, o współpracy i dialogu na temat polityki sektorowej oraz o handlu i współpracy handlowej.

Rozdział dotyczący dialogu politycznego przewiduje, że strony zaangażują się w dialog na temat takich kwestii jak prawa człowieka, broń strzelecka i rozbrojenie, migracja, narkotyki, zwalczanie terroryzmu i zrównoważony rozwój.

Rozdział dotyczący współpracy i dialogu na temat polityki sektorowej obejmuje między innymi obszary takie jak prawa człowieka, sprawowanie rządów, wymiar sprawiedliwości, społeczeństwo obywatelskie, rozwój społeczny i gospodarczy, środowisko oraz współpraca regionalna, przy czym w każdym wypadku określono szczegółowy wykaz obszarów współpracy.

Część dotycząca handlu i współpracy w zakresie handlu dotyczy ogólnych zasad handlu międzynarodowego i obejmuje współpracę celną, ułatwienia w handlu, normy i standardy techniczne, zrównoważony handel i inwestycje. Umowa nie zawiera rozdziału poświęconego preferencjom handlowym.

W Umowie ustanowiono również ramy instytucjonalne składające się ze Wspólnej Rady i Wspólnego Komitetu. Zawiera ona także postanowienie dotyczące wypełnienia zobowiązań.

**

Uzasadnienie sprawozdawczyni

Przedmiotowa Umowa o dialogu politycznym i współpracy, którą UE podpisała z Kubą w grudniu 2016 r., jest bardzo zaawansowanym, koniecznym i właściwym instrumentem umożliwiającym nadanie ram stosunkom, jakie UE i jej państwa członkowskie utrzymują już z Republiką Kuby.

Rzeczywisty charakter, ciągłość oraz zakres tych stosunków znacznie wykroczyły poza ramy „wspólnego stanowiska” przyjętego w 1996 r. i bariery nałożone przez przepisy eksterytorialne, za pomocą których Stany Zjednoczone Ameryki przez lata starały się uniemożliwić Kubie uzyskanie autonomii gospodarczej. Zawsze istniał globalny konsensus dotyczący konieczności zniesienia tych ograniczeń, w szczególności wśród państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów, z którymi UE utrzymuje bliskie relacje. W ostatnich latach nawet Stany Zjednoczone zmieniły podejście na rzecz normalizacji stosunków z Kubą.

W tym okresie aż 20 państw członkowskich UE zawarło dwustronne umowy z Kubą. Mimo ograniczeń, jakie sama sobie narzuciła, UE udało się osiągnąć pozycję głównego klienta i głównego dostawcy Kuby.

Umowa jest odważnym posunięciem dla obu stron. Jako międzynarodowy instrument prawny stanowi ona wzór umowy nowej generacji, w której wyraźnie określono zobowiązania dotyczące dialogu politycznego i praw człowieka. Wartości, które UE chciałaby propagować na świecie, są lepiej odzwierciedlone w Umowie niż w innych obowiązujących instrumentach regulujących nasze stosunki.

Rezultaty w obszarze praw człowieka, jakie od początku negocjacji przynosi dialog, stanowią już pewną gwarancję i powód do optymizmu co do użyteczności Umowy.

Z perspektywy Unii Europejskiej musimy postrzegać Umowę jako dowód na to, że Kuba wyraźnie preferuje Unię Europejską jako partnera. Kuba jest państwem o ważnej roli strategicznej, w związku z jej położeniem geograficznym i sytuacją geopolityczną. Przedmiotowa Umowa stanowi dobry sygnał politycznej obecności wysłany innym podmiotom globalnym konkurującym z UE w regionie Karaibów i na całym kontynencie Ameryki Łacińskiej.

Podpisując Umowę, UE zobowiązuje się do wspierania Kuby w rozwoju, przy pełnym poszanowaniu jej autonomii, suwerenności i niezależności. Kuba zaś pokazuje, że chce przyjąć UE za punkt odniesienia przy pełnym wzajemnym poszanowaniu.

Umowa umożliwia lepsze rozwijanie współpracy i udział Kuby w szczegółowych programach UE.

Jeśli chodzi o ogólne stosunki handlowe i gospodarcze, Umowa ma na celu ujęcie w solidniejsze ramy dotychczasowej współpracy.

Jest to pierwsze dwustronne zobowiązanie polityczne podejmowane przez UE i Kubę. Parlament musi być konsekwentny, zatwierdzić Umowę i umożliwić tym relacjom przynoszenie rezultatów, które proponujemy, według ustalonych przez nas zasad. Udzielając poparcia, Parlament powinien być jak zawsze krytyczny i czujny oraz zachować ten sam poziom wymagań i poszanowania, jaki stosujemy wobec Unii i innych partnerów zobowiązujących się do dzielenia wartości i aspiracji UE.

**

Sprawozdawczyni proponuje, aby Komisja Spraw Zagranicznych zaleciła wyrażenie zgody na zawarcie Umowy.


OPINIA Komisji Rozwoju (31.5.2017)

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Frank Engel

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Negocjacje w sprawie umowy o dialogu politycznym i współpracy UE-Kuba zakończyły się w dniu 11 marca 2016 r. Tekst ten, stanowiący najbardziej ustrukturyzowane dotychczas porozumienie między UE a Kubą, składa się z trzech głównych rozdziałów: dialogu politycznego, współpracy i dialogu na temat polityki sektorowej oraz handlu i współpracy handlowej.

UE jest głównym partnerem eksportowym Kuby i jej największym inwestorem zagranicznym; Również z UE pochodzi jedna trzecia turystów odwiedzających Kubę. Od roku 2000 Kuba jest członkiem grupy AKP, pomimo że nie jest stroną umowy z Kotonu.

Współpracę UE z Kubą obejmuje Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju. W ramach wieloletniego programu indykatywnego dla Kuby na lata 2014–2020 przeznacza się 50 mln EUR na współpracę z Kubą w trzech priorytetowych sektorach:

– zrównoważone rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe 42 %

Obecnie dostawy żywności na wyspę są niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby jej mieszkańców, a tym bardziej coraz większej liczby odwiedzających Kubę turystów. Ponieważ turystyka jest najistotniejszym czynnikiem rozwoju, większa produkcja żywności na wyspie ma kluczowe znaczenie.

– wsparcie dla lepszego wykorzystania kluczowych zasobów naturalnych, kluczowych dla zrównoważonego rozwoju 36 %

Zasadnicze znaczenie mają inwestycje w produkcję energii ze źródeł odnawialnych, które stanowią priorytetową oś w dziedzinie rozwoju zarówno w unijnych, jak i kubańskich planach strategicznych.

– wsparcie dla odnowy gospodarczej i społecznej 20 %

Wybrane sektory odpowiadają krajowym priorytetom określonym w „wytycznych Kuby w zakresie polityki gospodarczej i społecznej”, średnioterminowej strategii zatwierdzonej w 2011 r., aby promować reformy w tym kraju.

Pomimo, że poziom dochodów na Kubie jest średnio wysoki, kraj ten kwalifikuje się do dwustronnej współpracy na rzecz rozwoju do 2020 r. na mocy „klauzuli odstępstwa” Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju.

Proponowana umowa tworzy nowe możliwości pomocy Kubie w procesie odnowy gospodarczej i społecznej, działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, demokracji i praw człowieka oraz w szukaniu wspólnych rozwiązań dla globalnych wyzwań. Z tych względów sprawozdawca uważa, że Parlament powinien wyrazić zgodę na ratyfikowanie umowy.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Decyzja Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

Odsyłacze

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

AFET

 

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

15.12.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Frank Engel

6.3.2017

Rozpatrzenie w komisji

25.4.2017

 

 

 

Data przyjęcia

30.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (31.5.2017)

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Reimer Böge

******

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Decyzja Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

Odsyłacze

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

AFET

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

15.12.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Reimer Böge

9.11.2016

Rozpatrzenie w komisji

23.1.2017

3.5.2017

 

 

Data przyjęcia

30.5.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Sajjad Karim

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Christofer Fjellner, Daniel Caspary, Fernando Ruas, Franck Proust, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Decyzja Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony

Odsyłacze

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

12.12.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

15.12.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

15.12.2016

INTA

15.12.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Elena Valenciano

1.2.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.5.2017

 

 

 

Data przyjęcia

20.6.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

57

9

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides

Data złożenia

22.6.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

9

-

ECR

Marek Jurek

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

PPE

Lars Adaktusson, Pál Csáky, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

2

0

PPE

Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności