RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

22.6.2017 - (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE)) - ***

Comisia pentru afaceri externe
Raportoare: Elena Valenciano

Procedură : 2016/0298(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0232/2017

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12502/2016),

–  având în vedere proiectul de Acord de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte (12504/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolele 207 și 209, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0517/2016),

–  având în vedere rezoluția sa nelegislativă din ...[1] referitoare la proiectul de decizie a Consiliului,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe și avizele Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru comerț internațional (A8-0232/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Republicii Cuba.

  • [1]    Texte adoptate la această dată, P8_TA-PROV(0000)0000.

EXPUNERE DE MOTIVE

Cadru general

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Cuba au fost determinate de Poziția comună unilaterală a UE 96/697/PESC din 2 decembrie 1996. Articolul 4 din Poziția comună a prevăzut posibilitatea unui acord de cooperare între UE și Cuba.

Consiliul a adoptat în februarie 2014 directive de negociere care autorizează Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să deschidă negocieri pentru un acord de dialog politic și de cooperare (ADPC) între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte. Negocierile au fost lansate în aprilie 2014 și s-au încheiat la 11 martie 2016.

Poziția comună 96/697/PESC a fost abrogată prin Decizia Consiliului (PESC) 2016/2233 din 6 decembrie 2016.

ADPC definește principii și obiective generale pentru relația dintre UE și Cuba și creează o structură instituțională pentru punerea în aplicare a acordului. Acesta cuprinde trei capitole principale, referitoare la dialogul politic, la cooperare și dialogul privind politicile sectoriale și la comerț și cooperarea comercială.

Capitolul referitor la dialogul politic prevede că părțile se vor angaja într-un dialog privind aspecte precum drepturile omului, armele de calibru mic și dezarmarea, migrația, drogurile, lupta împotriva terorismului și dezvoltarea durabilă.

Capitolul referitor la cooperare și dialogul privind politicile sectoriale include, printre altele, domenii precum drepturile omului, guvernanța, justiția, societatea civilă, dezvoltarea socială și economică, mediul și cooperarea regională și conține, pentru fiecare domeniu, o listă detaliată a sectoarelor de cooperare.

Partea privind comerțul și cooperarea comercială conține principii generale de comerț internațional și reglementează cooperarea în domeniul vamal, al facilitării comerțului, al normelor și standardelor tehnice, al comerțului durabil și al investițiilor. Acordul nu include un capitol privind preferințele comerciale.

ADPC stabilește, de asemenea, un cadru instituțional format dintr-un Consiliu mixt și un Comitet mixt și include o dispoziție referitoare la îndeplinirea obligațiilor.

**

Justificarea raportoarei

Acest acord de dialog politic și de cooperare, pe care UE l-a semnat cu Cuba în decembrie 2016, este un instrument extrem de sofisticat, necesar și adecvat care va oferi un cadru pentru relațiile pe care UE și statele sale membre le întrețin deja cu Republica Cuba.

Forma, continuitatea și amploarea reale ale acestor relații deja depășeau cu mult limitele propriei noastre „Poziții comune” din 1996 și obstacolele impuse de legislația extrateritorială cu ajutorul căreia Statele Unite ale Americii au încercat timp de ani de zile să pună obstacole în calea autonomiei economice a Cubei. A existat un consens la nivel mondial cu privire la nevoia de a elimina aceste restricții, în special în țările din America Latină și din Caraibe, cu care UE întreține legături strânse. În ultimii ani, SUA a devenit parte a acestei tendințe în direcția normalizării relațiilor cu Cuba.

În această perioadă, nu mai puțin de 20 state membre ale UE au semnat acorduri bilaterale de cooperare cu Cuba. În ciuda restricțiilor autoimpuse, UE în ansamblul său a devenit principalul client al Cubei și principalul său furnizor.

Acordul reprezintă un angajament curajos de ambele părți. Ca instrument juridic internațional, acesta oferă un model pentru o nouă generație de acord care stabilește foarte clar angajamente privind dialogul politic și drepturile omului. Valorile pe care UE dorește să le promoveze în lume se regăsesc într-o măsură mai mare în acest acord decât în cazul altor instrumente care reglementează relațiile noastre.

Rezultatele obținute deja prin intermediul dialogului privind drepturile omului de la începutul negocierilor oferă o garanție și un motiv de optimism în ceea ce privește utilitatea acestui acord.

În Uniunea Europeană ar trebui să considerăm acest acord ca fiind o expresie a preferinței Cubei pentru Uniunea Europeană în calitate de partener. Localizarea geografică a Cubei și contextul geopolitic fac din aceasta o țară importantă din punct de vedere strategic. Acest acord politic transmite un mesaj puternic de prezență politică altor actori mondiali care concurează în Caraibe și pe întreg continentul latino-american.

Prin acest acord, UE se angajează să însoțească Cuba în evoluția sa, respectând, în același timp, pe deplin, autonomia, suveranitatea și independența acesteia. În ceea ce o privește, Cuba își arată interesul de a avea UE ca punct de referință, într-un cadru de respect reciproc deplin.

Acordul va permite, de asemenea, să dezvoltăm cooperarea și participarea Cubei la programele specifice ale UE.

În ceea ce privește relațiile comerciale și economice în general, acordul va oferi un cadru mai solid care să corespundă amplorii pe care au atins-o deja aceste relații.

Acesta este primul acord politic bilateral pe care UE și Cuba l-au semnat. Parlamentul ar trebui să fie coerent, ar trebui să aprobe acordul și să dea acestei relații o posibilitate de a începe să producă rezultatele pe care sperăm să le obținem, în concordanță cu reglementările pe care le stabilim. Ca întotdeauna, sprijinul Parlamentului ar trebui să fie vigilent și critic, aplicând aceleași cerințe și acordând același nivel de respect pe care le aplicăm și le acordăm propriei noastre Uniuni și altor parteneri care s-au angajat să împărtășească valorile și aspirațiile UE.

**

Raportoarea propune ca Comisia pentru afaceri externe să recomande aprobarea încheierii acestui acord.

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (31.5.2017)

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Raportor pentru aviz: Frank Engel

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Negocierile pentru Acordul de dialog politic și de cooperare între UE și Cuba au fost finalizate la 11 martie 2016. Acest text reprezintă cel mai structurat angajament semnat până acum între UE și Cuba. Acesta cuprinde trei capitole principale, referitoare la dialogul politic, la cooperare și dialogul privind politicile sectoriale și la comerț și cooperarea comercială.

UE este principalul partener de export pentru Cuba și principalul investitor străin pe teritoriul său. O treime din vizitatorii străini din Cuba provin din statele membre ale UE. Cuba este membră a grupului ACP din 2000, deși nu este parte semnatară a Acordului de la Cotonou.

Cooperarea între UE și Cuba se face în temeiul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD). Programul indicativ multianual pentru Cuba 2014-2020 alocă 50 de milioane de euro pentru cooperarea cu Cuba în trei sectoare prioritare:

– Producția durabilă și securitatea alimentară: 42 %

În momentul de față, aprovizionarea cu alimente pe insulă nu este suficientă pentru a acoperi nevoile populației, cu atât mai puțin nevoile unui aflux din ce în ce mai mare de turiști. Pentru că turismul reprezintă factorul cel mai important de dezvoltare, este absolut esențială creșterea producției de alimente pe insulă.

– Sprijin pentru o mai bună utilizare a resurselor naturale esențiale pentru dezvoltarea durabilă: 36 %

Investițiile în producerea de energie din surse regenerabile sunt capitale și reprezintă o axă prioritară de dezvoltare, atât pentru planurile strategice ale UE, cât și pentru cele ale Cubei.

– Sprijin pentru modernizare economică și socială: 20 %

Domeniile selectate corespund priorităților naționale cubaneze identificate în „Orientările pentru politicile economice și sociale ale Cubei”, o strategie pe termen mediu aprobată în 2011, ce vizează încurajarea reformelor în țară.

Deși este o țară cu venituri medii-superioare, Cuba rămâne în continuare eligibilă pentru cooperarea bilaterală pentru dezvoltare până în 2020, în temeiul unei „clauze de exceptare” prevăzută în ICD.

Propunerea de acord deschide noi perspective de susținere a procesului de modernizare economică și socială din Cuba, de promovare a dezvoltării sustenabile, a democrației și drepturilor omului, precum și pentru găsirea unor soluții comune la provocările globale. Din aceste motive, raportorul consideră că Parlamentul European trebuie să aprobe ratificarea acordului.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru afaceri externe, competentă în fond, să recomande Parlamentului să aprobe proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

Referințe

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

AFET

 

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

15.12.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Frank Engel

6.3.2017

Examinare în comisie

25.4.2017

 

 

 

Data adoptării

30.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (31.5.2017)

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Raportor pentru aviz: Reimer Böge

******

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, să recomande Parlamentului să aprobe proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

Referințe

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Comisie competentă în fond

 

AFET

 

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

INTA

15.12.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Reimer Böge

9.11.2016

Examinare în comisie

23.1.2017

3.5.2017

 

 

Data adoptării

30.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Membri supleanți prezenți la votul final

Reimer Böge, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Sajjad Karim

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Christofer Fjellner, Daniel Caspary, Fernando Ruas, Franck Proust, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

Referințe

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Data sesizării

12.12.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

AFET

15.12.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

DEVE

15.12.2016

INTA

15.12.2016

 

 

Raportori

Data numirii

Elena Valenciano

1.2.2017

 

 

 

Examinare în comisie

29.5.2017

 

 

 

Data adoptării

20.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

57

9

2

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boștinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Membri supleanți prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides

Data depunerii

22.6.2017

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

9

-

ECR

Marek Jurek

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

PPE

Lars Adaktusson, Pál Csáky, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

2

0

PPE

Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri