Postup : 2016/0298(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0232/2017

Predkladané texty :

A8-0232/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 05/07/2017 - 8.3
CRE 05/07/2017 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0296

ODPORÚČANIE     ***
PDF 581kWORD 65k
22.6.2017
PE 599.562v02-00 A8-0232/2017

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajkyňa: Elena Valenciano

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12502/2016),

–  so zreteľom na návrh Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej (12504/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 209, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0517/2016),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z...(1) o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výbor pre rozvoj a Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0232/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kubánskej republiky.

(1)

  Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(0000)0000.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Vzťahy medzi Európskou úniou a Kubánskou republikou upravovala jednostranná spoločná pozícia EÚ 96/697/SZBP z 2. decembra 1996. V článku 4 spoločnej pozície sa ustanovovala možnosť rokovaní o dohode o spolupráci medzi EÚ a Kubou.

Rada prijala vo februári 2014 rokovacie usmernenia, v ktorých dala Komisii a vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku povolenie otvoriť rokovania o Dohode o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej. Rokovania začali v apríli 2014 a boli uzavreté 11. marca 2016.

Spoločná pozícia 96/697/SZBP bola zrušená rozhodnutím Rady 2016/2233 zo 6. decembra 2016.

Dohoda o politickom dialógu a partnerstve vymedzuje všeobecné zásady a ciele vzťahov medzi EÚ a Kubou a vytvára inštitucionálnu štruktúru pre riadenie dohody. Dohoda pozostáva v podstate z troch hlavných kapitol: kapitoly o politickom dialógu, kapitoly o spolupráci a dialógu o odvetvových politikách a kapitoly o obchode a obchodnej spolupráci.

V kapitole o politickom dialógu sa ustanovuje, že zmluvné strany sa zapoja do dialógu o otázkach, ako sú ľudské práva, ručné zbrane a odzbrojovanie, migrácia, drogy, boj proti terorizmu a trvalo udržateľný rozvoj.

Kapitola o spolupráci a dialógu o odvetvových politikách zahŕňa okrem iného oblasti ako ľudské práva, správa vecí verejných, spravodlivosť, občianska spoločnosť, sociálny a hospodársky rozvoj, životné prostredie, ako aj regionálna spolupráca, pričom v každom prípade sa uvádza podrobný zoznam oblastí spolupráce.

Časť venovaná obchodu a obchodnej spolupráci sa venuje všeobecným zásadám medzinárodného obchodu a vzťahuje sa na spoluprácu v colnej oblasti, zjednodušenie obchodu, otázky technických noriem a štandardov, udržateľného obchodu a investícií. Dohoda neobsahuje kapitolu o obchodných preferenciách.

V dohode sa tiež zavádza inštitucionálny rámec pozostávajúci zo Spoločnej rady a Spoločného výboru a zahŕňa ustanovenie týkajúce sa plnenia povinností.

**

Odôvodnenie spravodajkyne

Táto Dohoda o politickom dialógu a spolupráci, ktorú EÚ podpísala v decembri 2016, je veľmi sofistikovaným, potrebným a primeraným nástrojom na zabezpečenie vzťahov, ktoré EÚ a jej členské štáty s Kubánskou republikou už udržiava.

Reálna podoba, kontinuita a rozsah týchto vzťahov značne presiahli rámec obmedzení, ktorý bol daný našou vlastnou „spoločnou pozíciou“ z roku 1996, a prekážky vyplývajúce z extrateritoriálnych právnych predpisov, ktorými sa Spojené štáty americké snažili celé roky brániť Kube v hospodárskej samostatnosti. Svetové spoločenstvo, a najmä latinskoamerické a karibské štáty, s ktorými EÚ udržiava pevné vzťahy, sa zhodli na potrebe odstrániť tieto obmedzenia. V nedávnom období sa začala aj v USA presadzovať snaha o normalizáciu vzťahov s Kubou.

V tomto období podpísalo bilaterálne dohody s Kubou až 20 členských štátov EÚ. Napriek obmedzeniam, ktoré si EÚ sama stanovila, sa jej podarilo dosiahnuť postavenie hlavného odberateľa a najväčšieho dodávateľa Kuby.

Dohoda je záväzkom, ktorý platí pre obe zmluvné strany. Ako medzinárodný právny nástroj nám poskytuje vzor dohody novej generácie, ktorá celkom jasne stanovuje záväzky týkajúce sa politického dialógu a ľudských práv. Hodnoty, ktoré sa EÚ snaží presadzovať vo svete, sa v tejto dohode vynímajú lepšie než v iných platných nástrojoch, ktorými sa riadia naše vzťahy.

Už samotné výsledky, ktoré prináša od začiatku dialóg o ľudských právach, sú zárukou a dôvodom k optimizmu, pokiaľ ide o užitočnosť tejto dohody.

Z hľadiska Európskej únie musíme túto dohodu vnímať ako výraz preferencie Kuby, ktorá si vybrala Európsku úniu za svojho partnera. Kuba je krajinou s vysokou strategickou hodnotou, a to tak z hľadiska geografického umiestnenia, ako aj z geopolitického hľadiska. Táto dohoda vysiela dôležitý signál politickej prítomnosti ostatným globálnym aktérom, ktorí sú našimi konkurentmi v oblasti Karibiku a na celom latinskoamerickom kontinente.

Touto dohodou sa EÚ zaväzuje k tomu, že bude sprevádzať Kubu na ceste jej rozvoja, pričom bude plne rešpektovať jej samostatnosť, zvrchovanosť a nezávislosť. Kuba prejavuje zase záujem o to, aby mala v EÚ svoj referenčný bod, a to za zachovania vzájomného rešpektu.

Dohoda umožňuje rozvoj lepšej spolupráce a účasť Kuby na osobitných programoch EÚ.

V obchodnej oblasti a v hospodárskych vzťahoch vo všeobecnosti smeruje dohoda k pevnejšiemu rámcu, ktorý by umožnil využívať vzťahy v rozsahu, ktorý už nadobudli.

Ide o prvý bilaterálny politický záväzok, ku ktorému sa EÚ a Kuba hlásia. Parlament musí byť dôsledný, musí tento vzťah schváliť a dať mu možnosť, aby začal prinášať výsledky, ktoré sa snažíme dosiahnuť, a to podľa pravidiel, ktoré stanovujeme. Podpora Parlamentu musí byť ako vždy kritická a obozretná a musí sa uplatňovať s rovnakou mierou nárokov a rešpektu, s akou pristupujeme aj v rámci našej Únie a k ďalším partnerom, ktorí sa zaviazali prebrať hodnoty a ambície EÚ.

**

Spravodajkyňa navrhuje, aby Výbor pre zahraničné veci odporučil vydanie súhlasu s touto dohodou.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (31.5.2017)

pre Výbor pre zahraničné veci

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Frank Engel

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rokovania o Dohode o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou sa skončili 11. marca 2016. Tento text predstavuje doposiaľ najštruktúrovanejší záväzok medzi Európskou úniou a Kubou. Pozostáva z troch hlavných kapitol, ktoré sa týkajú politického dialógu, spolupráce a dialógu o odvetvových politikách, ako aj obchodnej výmeny a obchodnej spolupráce.

EÚ je hlavným vývozným partnerom Kuby a jej najväčším zahraničným investorom. Tretina zahraničných návštevníkov Kuby pochádza z krajín EÚ. Napriek tomu, že Kuba nie je signatárom Dohody z Cotonou, od roku 2000 je členom skupiny štátov AKT.

Na spoluprácu EÚ s Kubou sa vzťahuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI). Z viacročného orientačného programu pre Kubu na roky 2014 až 2020 sa prideľuje 50 miliónov EUR na spoluprácu s Kubou v troch prioritných sektoroch:

– udržateľná výroba a bezpečnosť potravín: 42 %

Zásobovanie potravinami na ostrove v súčasnosti dostatočne nenapĺňa potreby obyvateľstva, tým menej potreby rastúceho prílevu turistov. Turizmus, ktorý je najdôležitejším faktorom rozvoja a ktorý zvyšuje objem potravinárskej výroby na ostrove, je kľúčový.

– podpora lepšieho využívania kľúčových prírodných zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj: 36 %

Ide o investovanie do výroby energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré predstavuje prioritnú os rozvoja v strategických plánoch EÚ aj Kuby.

– podpora hospodárskej a sociálnej modernizácie: 20 %

Vybrané sektory reagujú na vnútroštátne priority uvedené v usmerneniach s názvom Cuban guidelines for economic and social policy (usmernenia Kuby týkajúce sa hospodárskej a sociálnej politiky), ktorá je strednodobou stratégiou schválenou v roku 2011 na podporu reforiem v krajine.

Napriek tomu, že Kuba je krajinou s vyššími strednými príjmami, môže naďalej využívať bilaterálnu rozvojovú spoluprácu až do roku 2020 v súlade s klauzulou o výnimočných okolnostiach uvedenou v DCI.

Navrhovaná dohoda otvára nové cesty k podpore procesu hospodárskej a sociálnej modernizácie Kuby, k podpore trvalo udržateľného rozvoja, demokracie a ľudských práv, ako aj k hľadaniu spoločných riešení globálnych výziev. Spravodajca je z týchto dôvodov presvedčený, že Parlament by mal schváliť ratifikáciu tejto dohody.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Rozhodnutie Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej

Referenčné čísla

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Gestorský výbor

 

AFET

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

15.12.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

       Dátum vymenovania

Frank Engel

6.3.2017

Prerokovanie vo výbore

25.4.2017

 

 

 

Dátum prijatia

30.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (31.5.2017)

pre Výbor pre zahraničné veci

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Reimer Böge

******

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie

Referenčné čísla

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Gestorský výbor

 

AFET

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

15.12.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Reimer Böge

9.11.2016

Prerokovanie vo výbore

23.1.2017

3.5.2017

 

 

Dátum prijatia

30.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

32

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Sajjad Karim

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Christofer Fjellner, Daniel Caspary, Fernando Ruas, Franck Proust, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej

Referenčné čísla

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

12.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

15.12.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

15.12.2016

INTA

15.12.2016

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Elena Valenciano

1.2.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.5.2017

 

 

 

Dátum prijatia

20.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

57

9

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides

Dátum predloženia

22.6.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

9

-

ECR

Marek Jurek

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

PPE

Lars Adaktusson, Pál Csáky, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

2

0

PPE

Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia