PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani, v imenu Evropske unije

22.6.2017 - (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE)) - ***

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalka: Elena Valenciano

Postopek : 2016/0298(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0232/2017
Predložena besedila :
A8-0232/2017
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani, v imenu Evropske unije

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12502/2016),

–  ob upoštevanju osnutka Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani (12504/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 207 in 209, točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) ter drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0517/2016),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...[1] o osnutku sklepa Sveta,

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve ter mnenj Odbora za razvoj in Odbora za mednarodno trgovino (A8-0232/2017),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Kube.

  • [1]    Besedila, sprejeta tega dne, P8_TA(0000)0000.

OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Odnose med Evropsko unijo in Republiko Kubo je urejalo enostransko Skupno stališče EU 96/697/SVZP z dne 2. decembra 1996. Člen 4 skupnega stališča je določal možnost pogajanj o sporazumu o sodelovanju med EU in Kubo.

Svet je februarja 2014 sprejel pogajalske smernice ter s tem pooblastil Komisijo in visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko za začetek pogajanj o Sporazumu o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani. Pogajanja so se začela aprila 2014 in končala 11. marca 2016.

Skupno stališče 96/697/SZVP je bilo razveljavljeno s Sklepom Sveta (SZVP) 2016/2233 z dne 6. decembra 2016.

Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju opredeljuje splošna načela in cilje odnosov med EU in Kubo ter vzpostavlja institucionalno strukturo za upravljanje sporazuma. Zajema tri glavna poglavja: o političnem dialogu, sodelovanju in dialogu o sektorski politiki ter trgovini in trgovinskem sodelovanju.

V poglavju o političnem dialogu je določeno, da bosta stranki vzpostavili dialog o vprašanjih, kot so človekove pravice, osebno orožje in razoroževanje, migracije, mamila, boj proti terorizmu in trajnostni razvoj.

Poglavje o sodelovanju in dialogu o sektorski politiki med drugim vključuje področja, kot so človekove pravice, upravljanje, pravosodje, civilna družba, socialni in gospodarski razvoj, okolje, kot tudi regionalno sodelovanje, za vsako temo pa je naveden podroben seznam področij sodelovanja.

Del o trgovini in trgovinskem sodelovanju obravnava splošna načela mednarodne trgovine in zajema sodelovanje na področju carine, olajševanja trgovine, tehničnih predpisov in standardov, trajnostne trgovine in naložb. Sporazum ne vključuje poglavja o trgovinskih preferencialih.

Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju vzpostavlja tudi institucionalni okvir, ki ga sestavljata skupni svet in skupni odbor, ter vključuje določbo o izpolnjevanju obveznosti.

**

Obrazložitev poročevalke

Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju, ki ga je EU decembra 2016 podpisala s Kubo, je izpopolnjen instrument, potreben in primeren za zagotavljanje okvira za odnose, ki jih EU in njene države članice že gojijo z Republiko Kubo.

Nepretrganost in obseg teh dejanskih odnosov sta močno presegla omejitve skupnega stališča Unije, sprejetega leta 1996, in ovire, ki jih je postavljala zunajteritorialna zakonodaja, s katero so poskušale Združene države Amerike več let preprečevati gospodarsko avtonomijo Kube. O potrebi po uvedbi teh omejitev je vladalo svetovno soglasje, zlasti med državami Latinske Amerike in Karibov, s katerimi EU vzdržuje tesne odnose. V zadnjem času pa so se trendu normalizacije odnosov s Kubo pridružile celo ZDA.

V tem obdobju je kar 20 držav članic EU s Kubo podpisalo dvostranske sporazume. EU je kljub samoomejevanju v trgovanju s Kubo pridobila položaj glavnega kupca in dobavitelja.

Sporazum je pogumna zaveza obeh strani. Kot mednarodni pravni instrument je model za sporazume nove generacije, ki jasno in natančno določa zaveze na področju političnega dialoga in človekovih pravic. Vrednote, ki jih želi EU spodbujati v svetu, so v tem njem izražene bolje kot v drugih veljavnih instrumentih o odnosih z EU.

Rezultati, ki jih dialog o človekovih pravicah daje že od začetka pogajanj, so jamstvo in razlog za optimizem v zvezi s koristnostjo tega sporazuma.

V Evropski uniji je treba ta sporazum videti kot sredstvo, s katerim je Kuba izrazila, da daje prednost Evropski uniji kot partnerici. Kuba je zaradi svojega geografskega in geopolitičnega položaja država z velikim strateškim pomenom. Ta sporazum je dober znak politične prisotnosti za druge svetovne akterje, ki tekmujejo na območju Karibov in na vsej latinskoameriški celini.

EU se s tem sporazumom zavezuje, da bo spremljala Kubo pri razvoju in pri tem v celoti spoštovala njeno avtonomijo, suverenost in neodvisnost. Kuba pa izkazuje interes, da bi imela EU za referenco, ob polnem medsebojnem spoštovanju.

Sporazum omogoča, da se sodelovanje bolje razvije in da se Kuba lahko udejstvuje v posebnih programih EU.

Na področju trgovine in gospodarskih odnosov na splošno sporazum pomeni trdnejši okvir, ki omogoča že obstoječi obseg odnosov.

To je prvi dvostranski politični dogovor, ki sta ga podpisali EU in Kuba. Parlament mora to upoštevati, ga sprejeti in omogočiti, da začnejo ti odnosi prinašati predvidene rezultate v skladu z začrtanimi pravili. Parlament mora biti pri podpori sporazuma kritičen, previden ter enako zahteven in spoštljiv kot pri odločitvah v zvezi z Unijo in z drugimi partnericami, ki se zavežejo, da si bodo z EU delile vrednote in namere.

**

Poročevalka predlaga, naj Odbor za zunanje zadeve priporoči odobritev tega sporazuma.

MNENJE Odbora za razvoj (31.5.2017)

za Odbor za zunanje zadeve

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani
(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Pripravljavec mnenja: Frank Engel

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pogajanja o Sporazumu o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo so se zaključila 11. marca 2016. Besedilo predstavlja najbolj strukturirano vključevanje med Evropsko unijo in Kubo do sedaj in je sestavljeno iz treh glavnih poglavij: politični dialog, sodelovanje in dialog o sektorskih politikah ter trgovina in trgovinsko sodelovanje.

EU je glavna izvozna partnerica Kube, njena največja tuja vlagateljica, tretjina tujih obiskovalcev pa je turistov iz držav Unije. Kuba je članica skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) že od leta 2000, čeprav ni podpisnica Sporazuma iz Cotonouja.

Sodelovanje med EU in Kubo poteka v skladu z instrumentom za financiranje razvojnega sodelovanja. Večletni okvirni program za Kubo za obdobje 2014–2020 dodeljuje 50 milijonov EUR za sodelovanje s Kubo v treh prednostnih sektorjih:

– trajnostna proizvodnja in prehranska varnost: 42 %

Preskrba s hrano na otoku trenutno ne zadostuje niti za potrebe prebivalstva, kaj šele za potrebe naraščajočega števila turistov. Ker pa je turizem najpomembnejši dejavnik za razvoj, je ključnega pomena povečati proizvodnjo živil.

– podpora za boljšo uporabo ključnih naravnih virov za trajnostni razvoj: 36 %

Naložbe v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov so izrednega pomena in pomenijo strateško os razvoja tako za EU kot za Kubo.

– podpora gospodarske in socialne posodobitve: 20 %

Izbrani sektorji sovpadajo z nacionalnimi prednostnimi nalogami, opredeljenimi v kubanskih smernicah za gospodarsko in socialno politiko, ki predstavljajo srednjeročno strategijo za spodbujanje reform v državi, sprejeto leta 2011.

Čeprav Kuba spada med države z višjim srednjim dohodkom, je še vedno upravičena do dvostranskega razvojnega sodelovanja do leta 2020 v okviru klavzule o izjemi iz instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja.

Predlagani sporazum odpira nove obete za podporo procesa gospodarske in socialne posodobitve Kube, spodbujanje trajnostnega razvoja, demokracije in človekovih pravic ter iskanje skupnih rešitev za velike svetovne izzive. Zaradi tega pripravljavec mnenja meni, da bi moral Evropski parlament odobriti ratifikacijo sporazuma.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da Parlamentu priporoči, naj v imenu Evropske unije odobri osnutek sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sklep Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani

Referenčni dokumenti

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Pristojni odbor

 

AFET

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

15.12.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Frank Engel

6.3.2017

Obravnava v odboru

25.4.2017

 

 

 

Datum sprejetja

30.5.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (31.5.2017)

za Odbor za zunanje zadeve

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani
(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE))

Pripravljavec mnenja: Reimer Böge

******

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sklep Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani

Referenčni dokumenti

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Pristojni odbor

 

AFET

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

15.12.2016

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Reimer Böge

9.11.2016

Obravnava v odboru

23.1.2017

3.5.2017

 

 

Datum sprejetja

30.5.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty, Sajjad Karim

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Christofer Fjellner, Daniel Caspary, Fernando Ruas, Franck Proust, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklep Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kubo na drugi strani

Referenčni dokumenti

12502/2016 – C8-0517/2016 – JOIN(2016)0043 – 2016/0298(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

12.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

15.12.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

15.12.2016

INTA

15.12.2016

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Elena Valenciano

1.2.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

29.5.2017

 

 

 

Datum sprejetja

20.6.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

57

9

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pál Csáky, Dietmar Köster, Kostas Mavridis (Costas Mavrides)

Datum predložitve

22.6.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

57

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

GUE/NGL

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Alex Mayer, Clare Moody, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

9

-

ECR

Marek Jurek

EFDD

James Carver

ENL

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Janusz Korwin-Mikke

PPE

Lars Adaktusson, Pál Csáky, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

2

0

PPE

Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Ramona Nicole Mănescu

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani