Postup : 2017/2036(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0233/2017

Předložené texty :

A8-0233/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Hlasování :

PV 05/07/2017 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0297

ZPRÁVA     
PDF 566kWORD 77k
23.6.2017
PE 601.171v02-00 A8-0233/2017

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé

(12505/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE) – 2017/2036(INI))

Výbor pro zahraniční věci

Zpravodajka: Elena Valenciano

POZM. NÁVRHY
NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE)2017/2036(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na navázání diplomatických vztahů mezi EU a Kubou v roce 1988,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12502/2016),

–  s ohledem na Dohodu o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé (12504/2016),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s články 207 a 209 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (C8-0517/2016),

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na hlavu V této smlouvy týkající se vnější činnosti Unie,

–  s ohledem na SFEU, a zejména na pátou část, hlavy I–III a hlavu V této smlouvy;

–  s ohledem na společný postoj ze dne 2. prosince 1996 ke Kubě, vymezený Radou na základě článku J.2 Smlouvy o Evropské unii(1),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2233 ze dne 6. prosince 2016, kterým se zrušuje společný postoj 96/697/SZBP ke Kubě(2),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 17. října 2016 o Globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. září 2009 nazvané „Evropská unie a Latinská Amerika: globální hráči v partnerství“ (COM(2009)0495),

–  s ohledem na prohlášení učiněná na summitech představitelů států a vlád Latinské Ameriky, Karibiku a Evropské unie, které se doposud konaly, a zejména na prohlášení z druhého summitu EU a Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC), který se uskutečnil v Bruselu ve dnech 10.–11. června 2015 na téma „Vytváření společné budoucnosti: společná cesta k prosperujícím, soudržným a udržitelným společnostem pro naše občany“ a v rámci kterého bylo přijato politické prohlášení „Partnerství pro příští generaci“,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 19. listopadu 2012 o společné strategii partnerství mezi Karibikem a EU,

–  s ohledem na vystoupení zvláštního zástupce pro lidská práva na společné schůzi Výboru pro zahraniční věci a podvýboru pro lidská práva, která se konala dne 12. října 2016, v rámci něhož představil výsledky dialogu o lidských právech mezi Kubou a EU,

–  s ohledem na zprávy kubánských organizací občanské společnosti,

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ... o návrhu rozhodnutí Rady,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kubě, zejména na usnesení ze dne 17. listopadu 2004 o Kubě(3), ze dne 2. února 2006 o postoji Evropské unie ke kubánské vládě(4), ze dne 21. června 2007 o Kubě(5) a ze dne 11. března 2010 o vězních svědomí na Kubě(6),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a další mezinárodní smlouvy a nástroje týkající se lidských práv,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanoviska Výboru pro rozvoj a Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0233/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Evropu a Kubu pojí hluboké historické, hospodářské a kulturní vazby;

B.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku jsou rozmanité a mají široký záběr;

C.  vzhledem k tomu, že EU udržuje vztahy se Společenstvím latinskoamerických a karibských států (CELAC); vzhledem k tomu, že CELAC vítá možnost rozšíření vztahů mezi EU a Kubou;

D.  vzhledem k tomu, že Kuba byla jedinou zemí Latinské Ameriky a Karibiku, s níž EU nepodepsala žádnou smlouvu; vzhledem k tomu, že 20 členských států EU podepsalo s ostrovem různé druhy dvoustranných dohod a udržuje s ním dobré vztahy;

E.  vzhledem k tomu, že společný postoj 96/697/SZBP byl zrušen rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/2233 ze dne 6. prosince 2016;

F.  vzhledem k tomu, že v roce 2008 byl obnoven dialog na vysoké úrovni mezi EU a Kubou a znovu navázána dvoustranná rozvojová spolupráce; vzhledem k tomu, že Rada zahájila v roce 2010 jednání o budoucnosti vztahů mezi EU a Kubou a v únoru 2014 přijala směrnice pro jednání, na jejichž základě byla v dubnu 2014 zahájena oficiální jednání o dohodě o politickém dialogu a spolupráci a dne 11. března 2016 byla tato jednání uzavřena;

G.  vzhledem k tomu, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci vymezuje obecné zásady a cíle vztahů mezi EU a Kubou, včetně tří hlavních kapitol o politickém dialogu, spolupráci, dialogu o odvětvové politice a také o obchodu a obchodní spolupráci;

H.  vzhledem k tomu, že lidská práva figurují jak v kapitole o politickém dialogu, tak v kapitole o spolupráci; vzhledem k tomu, že v dohodě o politickém dialogu a spolupráci obě strany potvrzují respektování všeobecných lidských práv, jak je stanoveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv a dalších příslušných mezinárodních nástrojích týkajících se lidských práv; vzhledem k tomu, že v dohodě o politickém dialogu a spolupráci obě strany potvrzují svůj závazek posilovat úlohu OSN a uplatňovat všechny zásady a cíle zakotvené v Chartě Organizace spojených národů; vzhledem k tomu, že podle článku 21 Smlouvy o Evropské unii by se měla vnější činnost Unie řídit zásadami demokracie, právního státu, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv – včetně občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv – a základních svobod, úcty k lidské důstojnosti, zásadami rovnosti a solidarity a měla by respektovat zásady Charty OSN a mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že v tomto smyslu by mělo být dodržování lidských práv a obrana demokracie a právního státu hlavní ambicí dohody o politickém dialogu a spolupráci;

I.  vzhledem k tomu, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci obsahuje tzv. „doložku o lidských právech“, což je základní standardní prvek mezinárodních dohod EU, který umožňuje pozastavení dohody o politickém dialogu a spolupráci v případě porušení ustanovení o lidských právech;

J.  vzhledem k tomu, že se obě strany v kapitole o spolupráci dohodly na obecných podmínkách a oblastech spolupráce, a to i pokud jde o otázky, jako jsou lidská práva, veřejná správa, soudnictví a občanská společnost;

K.  vzhledem k tomu, že Kuba je ochotna spolupracovat s EU v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva; vzhledem k tomu, že hlavními cíli tohoto nástroje jsou podpora, rozvoj a upevnění demokracie ve třetích zemích a zlepšování úcty k lidským právům a základním svobodám a jejich dodržování; vzhledem k tomu, že v dohodě o politickém dialogu a spolupráci obě strany uznávají, že demokracie je založena na svobodně projevené vůli lidu při volbě vlastních politických, hospodářských, sociálních a kulturních systémů a na plné účasti občanů na všech aspektech života;

L.  vzhledem k tomu, že v roce 2015 byl navázán dialog o lidských právech mezi EU a Kubou pod vedením zvláštního zástupce EU pro lidská práva; vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv i nadále vzbuzuje obavy;

M.  vzhledem k tomu, že záležitosti projednávané na druhé schůzi v rámci dialogu o lidských právech, která se uskutečnila v červnu 2016 na Kubě se zapojením rezortních ministerstev a agentur, zahrnovaly otázky svobody sdružování a lidských práv v mnohostranném kontextu, jako je např. trest smrti; vzhledem k tomu, že dne 22. května 2017 se v Bruselu konala třetí schůze v rámci dialogu o lidských právech;

N.  vzhledem k tomu, že Parlament při třech různých příležitostech udělil Sacharovovu cenu za svobodu myšlení kubánským aktivistům, a sice Oswaldu Payáovi v roce 2002, hnutí Dámy v bílém v roce 2005 a Guillermu Fariñasovi v roce 2010;

O.  vzhledem k tomu, že EU se stala největším zahraničním investorem na Kubě a také jejím hlavním vývozním a vůbec obchodním partnerem, přičemž celkově se obchod s Kubou a vývoz EU do této země mezi roky 2009 a 2015 zdvojnásobil;

P.  vzhledem k tomu, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci obsahuje kapitolu věnovanou zásadám mezinárodního obchodu, která se zabývá celní spoluprací, usnadňováním a diverzifikací obchodu, technickými standardy a normami, udržitelným obchodem a podporou stabilního, transparentního a nediskriminačního režimu obchodu a investic; vzhledem k tomu, že díky liberalizaci obchodu, hospodářským a finančním investicím, technologickým inovacím a celkové svobodě trhu by Kuba mohla modernizovat své hospodářství;

Q.  vzhledem k tomu, že „Pokyny pro hospodářskou a sociální politiku“ pro Kubu, které byly přijaty v návaznosti na veřejnou rozpravu v roce 2011, obsahují návrh reformy, aktualizace a modernizace;

R.  vzhledem k tomu, že na Kubě byly v roce 2016 zahájeny dvě nové veřejné rozpravy, a sice na téma „Konceptualizace hospodářského a sociálního modelu“ a „Národní plán pro hospodářský a sociální rozvoj do roku 2030: národní vize, směry a strategická odvětví“;

S.  vzhledem k tomu, že EU a Kuba se dohodly na tom, že začlení hledisko rovnosti žen a mužů do všech oblastí spolupráce a že budou věnovat zvláštní pozornost předcházení a boji proti všem formám násilí páchaného na ženách;

T.  vzhledem k tomu, že Kuba je signatářem jedenácti z osmnácti úmluv OSN o lidských právech a osm z nich ratifikovala; vzhledem k tomu, že Kuba neratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ani Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech;

U.  vzhledem k tomu, že Kuba ratifikovala všech osm základních úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP);

V.  vzhledem k tomu, že kubánské Národní shromáždění je od roku 1977 členem celosvětové Meziparlamentní unie;

W.  vzhledem k tomu, že Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo 26 následných rezolucí, ve kterých žádá o ukončení embarga USA vůči Kubě, a že v říjnu roku 2016 byla vůbec poprvé tato rezoluce přijata jednomyslně;

X.  vzhledem k tomu, že uvedené embargo vůči Kubě, stejně jako zákony Spojených států vůči této zemi, které byly přijaty před více než 50 lety a obsahují prvky exteritoriality, jako je např. Helms-Burtonův zákon, nadále platí, a to navzdory normalizaci vztahů mezi oběma zeměmi; vzhledem k tomu, že představují překážku hospodářského rozvoje, neboť ostrovu způsobují velké hospodářské ztráty, a mají dopad i na činnost evropských podniků na ostrově;

Y.  vzhledem k tomu, že Kuba sehrála důležitou a konstruktivní úlohu prostředníka při řešení konfliktů mezi zeměmi a v rámci zemí, jak tomu bylo nedávno v případě jednání o mírové dohodě mezi kolumbijskou vládou a skupinou Revolučních ozbrojených sil Kolumbie a následného uzavření této dohody;

1.  vítá skutečnost, že dne 12. prosince 2016 byla v Bruselu podepsána Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi EU a Kubou, a konstatuje, že tato dohoda představuje nástroj, který poskytne nový rámec pro vztahy mezi EU a Kubou, přičemž bude dále chránit zájmy EU, a který nahradí společný postoj z roku 1996; zdůrazňuje, že úspěch této dohody závisí na jejím plném provádění a dodržování;

2.  potvrzuje vysokou strategickou hodnotu vztahů mezi EU a Kubou;

3.  konstatuje, že struktura, obsah i dynamika dohody odpovídají zásadám a hodnotám, které si stanovily orgány EU pro účely svých zahraničních vztahů;

4.  zdůrazňuje skutečnost, že Rada EU souhlasila se zavedením nového rámce pro vztahy s Kubou a že se rozhodla zahájit jednání a úspěšně je ve velmi krátkém časovém rámci ukončit;

5.  poukazuje na závazek, který Kuba spolu s EU přijímá, a na zodpovědnost obou stran, pokud jde o plnění ustanovení dohody, mimo jiné prostřednictvím politického dialogu;

6.  připomíná, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci jako vůbec první dohoda mezi EU a Kubou bude znamenat zásadní obrat v rámci dvoustranných vztahů mezi těmito stranami; vítá skutečnost, že se obě strany dohodly na rozvíjení tohoto vztahu strukturovaným způsobem a vzájemným uznáváním agendy a povinností, které jsou závazné pro obě smluvní strany;

7.  zdůrazňuje význam zahrnutí kapitoly o politickém dialogu a navázání institucionalizovaného dialogu o lidských právech mezi EU a Kubou; vyzývá EU, aby v rámci tohoto dialogu podpořila postoj Parlamentu, pokud jde o demokracii, všeobecná lidská práva a základní svobody, jako je svoboda projevu, svoboda shromažďování a politického sdružování a svoboda informací ve všech formách, i jeho „celosvětovou politiku na podporu obránců lidských práv“; vybízí obě strany, aby stanovily záruky pro práci obránců lidských práv a pro aktivní zapojení všech subjektů občanské společnosti a politické opozice do tohoto dialogu, a to bez omezení;

8.  zdůrazňuje význam dialogu o lidských právech mezi EU a Kubou a vítá skutečnost, že byl zahájen ještě před ukončením jednání o dohodě o politickém dialogu a spolupráci; znovu opakuje, že mezi cíle politiky EU vůči Kubě patří dodržování lidských práv a základních svobod a usnadnění hospodářské a sociální modernizace zaměřené na zlepšení životní úrovně kubánského obyvatelstva;

9.  bere na vědomí úsilí, které Kuba vyvíjí s cílem začlenit do svého právního řádu základní zásady Organizace spojených národů týkající se lidských a pracovních práv, a naléhavě vyzývá Kubu, aby ratifikovala zbývající úmluvy Organizace spojených národů týkající se lidských práv, a především pak Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen; bere na vědomí činnost kubánského národního centra pro sexuální výchovu; vyzývá kubánskou vládu, aby pokračovala ve svém úsilí o ukončení všech forem diskriminace a marginalizace komunity LGBT;

10.  naléhavě vyzývá kubánskou vládu, aby uvedla svou politiku v oblasti lidských práv do souladu s mezinárodními normami obsaženými v chartách, prohlášeních a mezinárodních nástrojích, jejichž je Kuba signatářem; trvá na tom, že pronásledování a věznění osob pro jejich ideály a jejich nenásilnou politickou činnost je v rozporu s ustanoveními Všeobecné deklarace lidských práv, a vyzývá proto k propuštění všech osob vězněných z takových důvodů;

11.  připomíná, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci obsahuje ustanovení o pozastavení platnosti dohody v případě porušení ustanovení o lidských právech; naléhavě vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby zajistily pravidelnou výměnu informací s Parlamentem o provádění dohody o politickém dialogu a spolupráci, o plnění vzájemných závazků stanovených v této dohodě a zejména pak o uplatňování všech ustanovení týkajících se lidských, environmentálních a pracovních práv uvedených v tomto usnesení; vyzývá ESVČ, aby – zejména prostřednictvím delegace EU – učinila, co je v jejích silách, a při provádění dohody o politickém dialogu a spolupráci bedlivě sledovala situaci v oblasti lidských práv a základních svobod na Kubě a podávala o tom Parlamentu informace;

12.  zdůrazňuje, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci by měla přispět ke zlepšení životních podmínek a sociálních práv kubánských občanů a znovu potvrdit význam systematického úsilí o prosazování hodnot demokracie a lidských práv, včetně svobody projevu, sdružování a shromažďování;

13.  vítá skutečnost, že se dohoda o politickém dialogu a spolupráci výslovně odkazuje na občanskou společnost jakožto aktéra spolupráce; vyjadřuje hlubokou solidaritu s kubánským lidem a podporuje pokrok směrem k demokracii a dodržování a prosazování základních svobod; vybízí obě strany dohody, aby v průběhu fáze provádění dohody podporovaly aktivní úlohu kubánské občanské společnosti;

14.  připomíná důležitou úlohu kubánské občanské společnosti v hospodářském a demokratickém rozvoji této země; zdůrazňuje, že je třeba, aby vedoucím aktérem ve všech oblastech dohody byla občanská společnost, včetně oblastí spojených s rozvojovou pomocí; připomíná, že Parlament podporuje prostřednictvím Sacharovovy ceny kubánskou občanskou společnost v její úloze spočívající v prosazování lidských práv a demokracie na Kubě;

15.  připomíná, že připojení k internetu na Kuba patří k nejslabším na světě a že přístup k internetu je velmi drahý a obsah zůstává omezen; vítá skutečnost, že stále více Kubánců získává přístup k internetu, je však přesvědčen, že vláda by měla přijmout další opatření k posílení necenzurovaného přístupu a posílení digitálních práv obyvatelstva;

16.  vyzývá ESVČ, aby v přiměřených intervalech a v souladu se systémem koordinace stanoveným v rámci dohody Parlament průběžně informovala o pokroku při provádění dohody a při jejím uplatňování;

17.  bere na vědomí proces normalizace vztahů mezi Kubou a Spojenými státy americkými, který zahrnuje obnovení diplomatických vztahů v roce 2015, a vybízí k dalšímu úsilí;

18.  vyzývá k ukončení hospodářské blokády Kuby ze strany Spojených států a ke zrušení zákonů a jednostranných opatření, které blokádu doprovázejí, zejména zákonů a opatření s exteritoriálními dopady, protože omezují hospodářskou činnost Kuby a mají i nadále rozsáhlý dopad na kubánské obyvatelstvo; odsuzuje ukládání exteritoriálních sankcí vůči evropským podnikům kvůli obchodování s Kubou; zdůrazňuje, že proces normalizace nemůže pokračovat, dokud nebude ukončena hospodářská, obchodní a finanční blokáda, jak to už od roku 1992 požaduje Valné shromáždění OSN;

19.  uznává, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci může přispět k reformě, úpravě a modernizaci procesů, které byly na Kubě již navrženy, zejména pokud jde o diverzifikaci mezinárodních partnerů Kuby a zavedení obecného rámce politického a hospodářského rozvoje; zdůrazňuje, že užší politické a hospodářské vztahy s Kubou mohou pomoci při prosazování politických reforem v zemi v souladu s touhami všech jejích občanů; naléhavě vyzývá evropské orgány a členské státy, aby pomohly hospodářské a politické transformaci na Kubě a podporovaly přechod směrem k demokratickým a volebním standardům, které respektují základní práva všech jejích občanů; podporuje používání různých nástrojů zahraniční politiky EU, a zejména evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, za účelem posílení dialogu EU s kubánskou občanskou společností a těmi, kdo podporují nenásilnou transformaci na Kubě;

20.  konstatuje, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci coby vůbec první dohoda mezi EU a Kubou představuje nový právní rámec pro tyto vztahy a zahrnuje kapitolu o obchodu a obchodní spolupráci, jejímž cílem je vytvořit předvídatelnější a transparentnější prostředí pro místní a evropské hospodářské subjekty;

21.  upozorňuje, že pilíř obchodu a obchodní spolupráce v dohodě o politickém dialogu a spolupráci neposkytuje Kubě žádné obchodní preference; připomíná, že tento pilíř zahrnuje celní spolupráci, usnadnění obchodu, duševní vlastnictví, sanitární a fytosanitární opatření, technické překážky obchodu, tradiční a řemeslné zboží, obchod a udržitelný rozvoj, spolupráci v oblasti ochrany obchodu, pravidla původu a investice;

22.  konstatuje, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci poskytuje platformu pro rozšíření bilaterálních obchodních a investičních vztahů a pro vytvoření smluvních základů pro obchodní a hospodářské vztahy mezi EU a Kubou;

23.  podporuje dlouhodobě zavedený postup, který nedávno potvrdila i komisařka Cecilia Malmströmová na svém slyšení dne 29. září 2014 a podle kterého se obchodní a investiční ustanovení politicky důležitých dohod prozatímně neprovádějí, dokud jim Parlament neudělí svůj souhlas; vyzývá Radu, Komisi a ESVČ, aby v tomto postupu pokračovaly a rozšířily jej na všechny mezinárodní dohody související s politikou EU zaměřenou na vnější činnost, pokud jde o obchodní aspekty, jako je tomu v případě dohody o politickém dialogu a spolupráci;

24.  domnívá se, že tato dohoda poslouží k podpoře dialogu a hospodářské spolupráce a zároveň poskytne předvídatelné a transparentní podnikatelské prostředí a do budoucnosti poslouží k vytvoření spolehlivějšího a stabilnějšího rámce, který zaručí, že Kubánci se budou moci na investicích podílet společně s podniky a jednotlivci z EU;

25.  vyzývá rovněž evropské společnosti působící na Kubě, zejména ty, které obdržely úvěry nebo jakoukoli finanční pomoc z veřejných zdrojů, aby uplatňovaly stejné pracovní a etické standardy, jaké jsou vyžadovány v jejich zemi původu;

26.  vítá skutečnost, že Kuba ratifikovala všech osm základních úmluv MOP, a žádá, aby učinila závazky ohledně jejich rychlého provedení; důrazně vyzývá Kubu a všechny země, s nimiž má dohody nebo o nich jedná, aby ratifikovaly a dodržovaly předpisy MOP a agendu důstojné práce a zakázaly všechny formy vykořisťování pracovní síly; konstatuje, že existují oblasti, v nichž jsou sociální a pracovní práva v sázce, jako je například přijímání pracovníků do podniků, které vlastní kubánský stát, a konfiskace mezd v odvětví cestovního ruchu; zdůrazňuje v této souvislosti, že všichni pracovníci musí požívat základních pracovních práv a náležité sociální ochrany v souladu s úmluvami MOP, a vyzývá obě strany, aby za tímto účelem spolupracovaly v souladu s článkem 38 dohody o politickém dialogu a spolupráci;

27.  konstatuje, že EU je pro Kubu hlavním vývozním a druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem a největším zahraničním investorem; zdůrazňuje, že politika zahraničního obchodu EU neposkytuje Kubě žádné obchodní preference a že podle Světové obchodní organizace (WTO) se uplatňují celní sazby EU; připomíná, že v důsledku reformy všeobecného systému preferencí EU (GSP) platné od ledna 2014 Kuba ztratila své obchodní preference pro vývoz do EU, protože dosáhla kategorie zemí s vyššími středními příjmy a nesplňovala již kritéria způsobilosti; dále poukazuje na to, že obchod stále představuje jen nevelkou část kubánského hospodářství, přičemž vývoz a dovoz společně tvoří 26,4 % HDP;

28.  navrhuje prozkoumat budoucí možnosti zapojení Kuby do Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA a EU, která obsahuje mnoho konkrétních a užitečných kapitol o obchodní spolupráci a umožnila by Kubě dále se regionálně integrovat;

29.  bere na vědomí, že Kuba je členem Světové obchodní organizace, a zdůrazňuje tudíž, že je třeba respektovat hlavní zásady WTO, například usnadnění obchodu, dohody o překážkách obchodu, sanitární a fytosanitární opatření a nástroje na ochranu obchodu;

30.  vyzývá Kubu, aby ratifikovala dohodu WTO o usnadnění obchodu, která vstoupila v platnost v únoru 2017; vítá skutečnost, že v zemi byl vytvořen výbor pro usnadnění obchodu a v tomto smyslu vyzývá Komisi a ESVČ, aby poskytovaly technickou podporu;

31.  zdůrazňuje, že celní spolupráce je zásadní oblastí, kterou je třeba rozvíjet, aby bylo možné řešit důležité problémy, jako je ochrana hranic, veřejné zdraví, ochrana zeměpisných označení, boj proti padělanému zboží, boj proti terorismu a další; vyzývá Komisi a ESVČ, aby poskytly technickou a finanční pomoc a na základě vzájemné dohody vytvořily dvoustranné nástroje, jež by Kubě pomohly s provedením opatření na usnadnění obchodu a informačních služeb;

32.  zdůrazňuje, že je třeba diverzifikovat vývoz z Kuby, aby se neomezoval pouze na tradiční výrobky, a žádá Komisi, aby vytvořila ad hoc obchodní panely, na kterých by bylo možné sdílet osvědčené postupy a poskytovat kubánským vývozcům znalosti nezbytné pro zlepšení přístupu zboží na trh EU;

33.  vítá úlohu Světové celní organizace (WCO), jež poskytuje strategickou podporu kubánské celní správě (Aduanas General de la República – AGR) v rámci programu Mercator, aby bylo možno zhodnotit připravenost k provedení dohody o usnadnění obchodu WTO; zdůrazňuje, že je důležité, aby AGR aktivně prováděla dohodu o usnadnění obchodu, a žádá Komisi, aby Kubě v tomto procesu pomáhala;

34.  bere na vědomí opatření, která kubánské orgány přijaly s cílem podpořit svobodné podnikání a hospodářskou liberalizaci; zdůrazňuje význam postupného posilování soukromého sektoru; poukazuje na skutečnost, že rozvoj významných zahraničních investic ke zlepšení fyzické a technologické infrastruktury země a vybudování konkurenceschopného kubánského systému výroby bude vyžadovat další hospodářské a finanční opatření a předpisy, které zemi poskytnou právní jistotu, mimo jiné prostřednictvím nezávislých, transparentních a nestranných institucí, a hospodářskou stabilitu; upozorňuje, že v tomto ohledu může Kuba využívat zkušeností členských států EU;

35.  žádá, aby byla Kuba začleněna jako země způsobilá pro financování v rámci vnějšího mandátu EIB, pokud bude splňovat požadavky stanovené EIB;

36.  vítá, že do dohody o politickém dialogu a spolupráci byla začleněna ustanovení na podporu udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje a rozvoje v oblasti životního prostředí na Kubě, zejména závazek pracovat na splnění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje, se zohledněním akčního programu z Addis Abeby o financování rozvoje; naléhavě vyzývá strany dohody o politickém dialogu a spolupráci, aby po její ratifikaci urychleně navázaly zvláštní dialog o provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030;

37.  připomíná, že diplomatické vztahy mezi EU a Kubou byly navázány v roce 1988 a že Kuba je od roku 1984 příjemcem rozvojové a humanitární pomoci EU a že v současnosti je příjemcem pomoci EU ve výši 50 milionů EUR na základě nařízení o nástroji pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020;

38.  připomíná, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci usnadní zapojení Kuby do programů EU a intenzivnější provádění víceletého orientačního programu pro období 2014–2020 s cílem podpořit strategii hospodářské a sociální modernizace, kterou přijala kubánská vláda;

39.  je znepokojen tím, že Kubě, která je Výborem pro rozvojovou spolupráci OECD zařazena mezi země s vyšším středním příjmem, hrozí, že postupně dojde k omezení rozvojové pomoci v rámci nařízení o nástroji pro rozvojovou spolupráci; domnívá se, že stav země jakožto ostrovního rozvojového státu a ekonomická situace, které země čelí a která se zhoršila z důvodu negativního dopadu jednostranných sankčních opatření, odůvodňují přijetí opatření umožňujících pokračování rozvojové pomoci Unie na Kubě, což by mělo být zvláště zohledněno v rámci příštího hodnocení nařízení o nástroji pro rozvojovou spolupráci v polovině období;

40.  podporuje opakované tvrzení smluvních stran, že je třeba, aby všechny rozvinuté země vyčlenily 0,7 % svého hrubého národního důchodu na oficiální rozvojovou pomoc, a že pro rozvíjející se ekonomiky a země s vyššími středními příjmy je třeba stanovit cíle pro zvýšení jejich příspěvku k mezinárodním veřejným financím;

41.  vítá prosazování perspektivy rovnosti žen a mužů ve všech příslušných oblastech spolupráce, včetně udržitelného rozvoje;

42.  uznává a vítá důležitou úlohu, kterou hraje Kuba v rámci spolupráce jih–jih, její závazek a mezinárodní solidaritu v podobě zaslání humanitární pomoci, zejména pro oblast zdravotnictví a vzdělávání;

43.  konstatuje, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci je pro Kubu příležitostí, aby se více zapojila do programů EU a aby k nim měla větší přístup, včetně programu Horizont 2020, rámcového programu pro výzkum a inovace, a programu Erasmus+, tzn. programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, což následně podpoří užší akademické a mezilidské kontakty;

44.  konstatuje, že dohoda o politickém dialogu a spolupráci bude rovněž na mnohostranných fórech představovat nástroj k podpoře společných řešení globálních výzev, jako je např. migrace a boj proti terorismu a změně klimatu;

45.  potvrzuje své rozhodnutí vyslat oficiální delegaci Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu na Kubu; žádá kubánské orgány, aby umožnily delegacím EP vstup do země a přístup k jejich partnerům;

46.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Kuby.

(1)

Úř. věst. L322, 12.12.1996, s.1.

(2)

Úř. věst. L 337 I, 13.12.2016, s. 41.

(3)

Úř. věst. C 201, 18.8.2005, s. 83.

(4)

Úř. věst. C 288 E, 25.11.2006, s. 81.

(5)

Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 377.

(6)

Úř. věst. C 349 E, 22.12.2010, s. 82.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (31.5.2017)

pro Výbor pro zahraniční věci

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Unie

(2017/2036(INI))

Zpravodaj: Frank Engel

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá, že do Dohody o politickém dialogu a spolupráci (PDCA) byla začleněna ustanovení na podporu udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje a rozvoje v oblasti životního prostředí na Kubě, zejména závazek pracovat na splnění Agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje, se zohledněním akčního programu z Adis Abeby o financování rozvoje a naléhavě vyzývá strany dohody PDCA, aby po její ratifikaci urychleně navázaly zvláštní dialog o provádění Agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030;

2.  připomíná, že diplomatické vztahy mezi EU a Kubou byly navázány v roce 1988 a že Kuba je od roku 1984 příjemcem rozvojové a humanitární pomoci EU a že v současnosti je příjemcem pomoci EU ve výši 50 milionů EUR na základě nařízení o nástroji pro rozvojovou spolupráci;

3.  je znepokojen rizikem, kdy Kubě hrozí, že po klasifikaci za zemi se středním příjmem v oblasti horního pásma Výborem pro rozvojovou spolupráci OECD postupně dojde k omezení rozvojové pomoci v rámci nařízení o nástroji pro rozvojovou spolupráci; domnívá se, že stav země jakožto ostrovního rozvojového státu a ekonomická situace, které země čelí a která se zhoršila z důvodu negativního dopadu jednostranných sankčních opatření, odůvodňují přijetí opatření umožňujících pokračování rozvojové pomoci Unie na Kubě, zejména pokud jde o příští přezkum nařízení o nástroji pro rozvojovou spolupráci v polovině období;

4.  zdůrazňuje, že hospodářská, obchodní a finanční blokáda, kterou na Kubu uvalily USA, je a byla podle OSN jedním z hlavních překážek kubánského sociálně-ekonomického rozvoje, zejména v odvětvích jako jsou služby, zdravotnictví, vzdělávání, potraviny nebo sociální zabezpečení;

5.  podporuje opakované tvrzení smluvních stran, že je třeba, aby všechny rozvinuté země vyčlenily 0,7 % svého hrubého národního důchodu na oficiální rozvojovou pomoc a že pro rozvíjející se ekonomiky a země s nadprůměrným národním důchodem je třeba stanovit cíle pro zvýšení jejich příspěvku k mezinárodním veřejným financím;

6.  připomíná, že rozvojová politika založená na právu, dodržování demokratických zásad, lidských a základních práv, svobody projevu i řádné správy je jedním z pilířů vnější činnosti Unie a že se to musí plně odrážet při uplatňování této dohody;

7.  uznává a vítá důležitou úlohu, kterou hraje Kuba v rámci spolupráce jih–jih, její závazek a mezinárodní solidaritu v podobě zaslání humanitární pomoci, zejména pro oblast zdravotnictví a vzdělávání;

8.  vítá prosazování perspektivy rovnosti žen a mužů ve všech příslušných oblastech spolupráce, včetně udržitelného rozvoje;

9.  podporuje důraz kladený na větší zapojení občanské společnosti do formulování a prováděné příslušných činností rozvojové spolupráce, včetně budování kapacit.

10.  domnívá se, že Unie může prostřednictvím této dohody a dalších závazných prostředků hrát zásadní úlohu a doprovázet hospodářský a sociální vývoj na Kubě a přitom stavět na vlastních zkušenostech v oblasti přechodu k udržitelnému a sociálnímu tržnímu hospodářství, rozvoji obnovitelných zdrojů energie a vytváření inkluzivních systémů sociální ochrany, i při podpoře odvětví zemědělství a předcházení přírodním katastrofám;

11.  přeje si, aby tato dohoda podpořila inkluzivní úlohu soukromého sektoru, kubánské podnikatele i různá odvětví občanské společnosti a přispěla k rozvoji soukromého sektoru a silné a nezávislé občanské společnosti;

12.  připomíná význam Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva jako nástroje na posílení lidských a základních práv a svobod v celé občanské společnosti; domnívá se, že s ohledem na situaci v oblasti lidských práv v této zemi je nezbytné tento nástroj posílit, aby byly dosaženy cíle v dohodě stanovené;

13.  připomíná důležitou úlohu kubánské občanské společnosti v hospodářském a sociálním rozvoji této země; zdůrazňuje, že je třeba, aby vedoucím aktérem ve všech oblastech dohody byla občanská společnost, včetně oblastí spojených s rozvojovou pomocí; připomíná podporu Parlamentu prostřednictvím Sacharovovy ceny kubánské občanské společnosti v její úloze podporovatelky lidských práv a demokracie na Kubě.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

30.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (31.5.2017)

pro Výbor pro zahraniční věci

obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Unie

(2017/2036(INI))

Zpravodaj: Reimer Böge

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá nový začátek vztahů mezi EU a Kubou, a to i v oblasti vzájemného obchodu, díky podepsání Dohody o politickém dialogu a spolupráci Kubou, EU a 28 členskými státy; konstatuje, že Dohoda o politickém dialogu a spolupráci jakožto první dohoda mezi EU a Kubou představuje nový právní rámec pro tyto vztahy a že zahrnuje kapitolu o obchodu a obchodní spolupráci, jejímž cílem je vytvořit předvídatelnější a transparentnější prostředí pro místní a evropské hospodářské subjekty; zdůrazňuje, že tato dohoda může oběma signatářům poskytnout nové příležitosti a závazky rovněž v oblasti vzájemného obchodu; zdůrazňuje, že navzdory prosazování společného postoje z prosince 1996 podepsalo 22 členských států s Kubou dvoustranné dohody;

2.  zdůrazňuje, že Dohoda o politickém dialogu a spolupráci, přestože byla podepsána v prosinci 2016, bude prozatímně prováděna až poté, co jí Evropský parlament udělí svůj souhlas; podporuje dlouhodobě zavedený postup, který nedávno potvrdila i komisařka Cecilia Malmströmová na svém slyšení dne 29. září 2014, podle kterého se obchodní a investiční ustanovení politicky důležitých dohod prozatímně neprovádějí, dokud jim Evropský parlament neudělí svůj souhlas; vyzývá Radu, Komisi a ESVČ, aby v tomto postupu pokračovaly a rozšířily jej na všechny mezinárodní dohody související s vnější činností EU, pokud jde o obchodní aspekty, jako je tomu v případě Dohody o politickém dialogu a spolupráci;

3.  zdůrazňuje, že existují nesrovnalosti mezi kubánskou ústavou a zásadami stanovenými v článku 1 Dohody o politickém dialogu a spolupráci;

4.  konstatuje, že EU je pro Kubu hlavním vývozním a druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem a největším zahraničním investorem; zdůrazňuje, že politika zahraničního obchodu EU neposkytuje Kubě žádné obchodní preference a že podle Světové obchodní organizace (WTO) se uplatňují celní sazby EU; připomíná, že v důsledku reformy všeobecného systému preferencí EU (GSP) platné od ledna 2014 Kuba ztratila své obchodní preference pro vývoz do EU, protože dosáhla kategorie zemí s vyššími středními příjmy a nesplňovala již kritéria způsobilosti; dále poukazuje na to, že obchod stále představuje jen nevelkou část kubánského hospodářství, přičemž vývoz a dovoz společně tvoří 26,4 % HDP;

5.  upozorňuje, že pilíř obchodu a obchodní spolupráce v Dohodě o politickém dialogu a spolupráci neposkytuje Kubě žádné obchodní preference; připomíná, že tento pilíř zahrnuje celní spolupráci, usnadnění obchodu, duševní vlastnictví, sanitární a fytosanitární opatření, technické překážky obchodu, tradiční a řemeslné zboží, obchod a udržitelný rozvoj, spolupráci v oblasti ochrany obchodu, pravidla původu a investice;

6.  navrhuje prozkoumat budoucí možnosti zapojení Kuby do Dohody o hospodářském partnerství EU-CARIFORUM, která obsahuje mnoho konkrétních a užitečných kapitol o obchodní spolupráci a umožnila by Kubě dále se regionálně integrovat;

7.  bere na vědomí, že Kuba je členem Světové obchodní organizace, a zdůrazňuje tudíž, že je třeba respektovat hlavní zásady WTO, například usnadnění obchodu, dohody o překážkách obchodu, sanitární a fytosanitární opatření a nástroje na ochranu obchodu;

8.  vyzývá Kubu, aby ratifikovala dohodu WTO o usnadnění obchodu, která vstoupila v platnost v únoru 2017; vítá skutečnost, že v zemi byl vytvořen výbor pro usnadnění obchodu a v tomto smyslu vyzývá Komisi a ESVČ, aby poskytovaly technickou podporu;

9.  zdůrazňuje, že celní spolupráce je zásadní oblastí, kterou je třeba rozvíjet, aby bylo možné řešit důležité problémy, jako je ochrana hranic, veřejné zdraví, ochrana zeměpisných označení, boj proti padělanému zboží, boj proti terorismu a další; vyzývá Komisi a ESVČ, aby poskytly technickou a finanční pomoc a na základě vzájemné dohody vytvořily dvoustranné nástroje, jež by Kubě pomohly s provedením opatření na usnadnění obchodu a informačních služeb;

10.  zdůrazňuje, že spolupráce EU s Kubou byla obnovena v roce 2008 a je financována v rámci nástroje pro rozvojovou spolupráci; konstatuje, že finanční podpora EU již byla přidělena odvětvím, která odpovídají národním prioritám, jako je podpora udržitelné hospodářské a sociální modernizace a další podpůrná opatření; bere na vědomí, že Kuba se účastní též regionálních programů, jako je AL-INVEST podporující internacionalizaci malých a středních podniků; vyzývá Komisi, aby předložila zprávu o probíhajících projektech a ve všech fázích postupu sdílela příslušné informace s Evropským parlamentem;

11.  poukazuje na to, že stále je třeba učinit mnohá opatření ke zlepšení obchodního prostředí s cílem podněcovat růst a prosperitu na Kubě a posilovat zahraniční vztahy v oblasti obchodu a investic; zdůrazňuje, že totéž platí pro modernizaci hospodářského systému Kuby na základě rozhodnutí jejích občanů s ohledem na liberalizaci obchodu, například v oblasti infrastruktury a zemědělsko-potravinářského odvětví, přímé zahraniční investice, například v odvětví cestovního ruchu, právní uznání a jistotu pro soukromé i veřejné subjekty, vytvoření prostoru pro zavedení a fungování plně nezávislých podniků, včetně malých a středních podniků, diverzifikaci vývozu, hospodářské a finanční investice a transakce, technologické inovace, zaměstnávání v soukromém sektoru a svobody na trhu obecně, přičemž je třeba zajistit vysoké pracovní, sociální, environmentální a lidskoprávní standardy; klade důraz na to, že by to mělo zemi umožnit překonat omezení dodávek zboží a služeb a mělo by to přinést pokrok, pokud jde o svobodný společenský prostor, soužití, technologie a komunikaci; zdůrazňuje, že je důležité zlepšit práva na soukromé vlastnictví, aby se usnadnily soukromé iniciativy, jako je samostatná výdělečná činnost (cuentapropistas), neboť tyto iniciativy jsou prospěšné pro hospodářství země; dále zdůrazňuje, že je důležité podporovat malé a střední podniky; požaduje, aby byly zřízeny podvýbory pro spolupráci, jež by analyzovaly možná opatření, a žádá Komisi a ESVČ, aby Evropský parlament pravidelně informovaly o iniciativách v této oblasti;

12.  bere na vědomí opatření, která kubánské orgány přijaly v posledních měsících, a skutečnost, že kubánská strana v srpnu 2011 přijala pokyny pro hospodářskou a sociální politiku s cílem podpořit svobodné podnikání a hospodářskou liberalizaci obecně; vybízí orgány, aby dále podporovaly udržitelné hospodářství s cílem zlepšit stále velmi nízkou úroveň hospodářské svobody v zemi a obchod a investice; poukazuje na význam právního státu a zajištění právní jistoty, regulační transparentnosti, řádné veřejné správy, omezení byrokracie a zajištění hospodářské stability pro zemi; zdůrazňuje, že vytvoření pravidel podporujících rozsáhlé zahraniční investice s cílem zlepšit fyzickou a technologickou infrastrukturu země a vybudovat konkurenceschopný kubánský systém výroby bude vyžadovat mnoho dalších hospodářských a finančních opatření; připomíná, že jedním z hlavních cílů Dohody o politickém dialogu a spolupráci je podpora diverzifikace kubánského hospodářství a prosazování vhodného obchodního prostředí a podnikání;

13.  zdůrazňuje, že kubánské hospodářství je silně závislé na významných ropných dotacích z Venezuely a na vnější pomoci, jako jsou finanční prostředky od Kubánců žijících v zahraničí;

14.  zdůrazňuje, že je třeba diverzifikovat vývoz z Kuby, aby se neomezoval pouze na tradiční výrobky, a žádá Komisi, aby vytvořila ad hoc obchodní panely, na kterých by bylo možné sdílet osvědčené postupy a poskytovat kubánským vývozcům znalosti nezbytné pro zlepšení přístupu zboží na trh EU;

15.  vítá skutečnost, že Kuba ratifikovala všech osm základních úmluv MOP, a žádá, aby učinila závazky ohledně jejich rychlého provedení; důrazně vyzývá Kubu a všechny země, s nimiž má dohody nebo o nich jedná, aby ratifikovaly a dodržovaly předpisy Mezinárodní organizace práce (MOP) a agendu důstojné práce a zakázaly všechny formy vykořisťování pracovní síly; konstatuje, že existují oblasti, v nichž jsou sociální a pracovní práva v sázce, jako je například přijímání pracovníků do podniků, které vlastní kubánský stát, a konfiskace mezd v odvětví cestovního ruchu; zdůrazňuje v této souvislosti, že všichni pracovníci musí požívat základních pracovních práv a náležité sociální ochrany v souladu s úmluvami MOP, a vyzývá obě strany, aby za tímto účelem spolupracovaly v souladu s článkem 38 Dohody o politickém dialogu a spolupráci;

16.  připomíná víceletý orientační program pro Kubu na období 2014–2020 a jeho význam pro proces reforem i udržitelný hospodářský a sociální rozvoj; zdůrazňuje rovněž, že všechny složky kubánské společnosti na venkově by měly čerpat z fondů EU ve výši 50 milionů EUR určených pro odvětví zemědělství, vzhledem k tomu, že zemědělská produktivita Kuby je stále nízká;

17.  vítá úlohu Světové celní organizace (WCO), jež poskytuje strategickou podporu kubánské celní správě (Aduanas General de la República – AGR) v rámci programu Mercator, aby bylo možno zhodnotit připravenost k provedení dohody o usnadnění obchodu WTO; zdůrazňuje, že je důležité, aby AGR aktivně prováděla dohodu o usnadnění obchodu, a žádá Komisi, aby Kubě v tomto procesu pomáhala;

18.  vítá pokračující dialog o lidských právech a skutečnost, že občanská společnost byla výslovně uvedena jako aktér spolupráce v rámci Dohody o politickém dialogu, k čemuž došlo již v roce 2015 před podepsáním smlouvy, vyzývá však důrazně k většímu začlenění občanské společnosti; vyzývá Komisi a ESVČ, aby stanovily jasná měřítka pro sledování provádění povinností týkajících se lidských práv v Dohodě o politickém dialogu a spolupráci; vyzývá Kubu, aby zajistila vytvoření transparentního a závazného plánu v oblasti lidských, environmentálních a pracovních práv, jehož cílem by měla být především ochrana lidských práv, rozšíření a posílení práv odborářů a ochrana životního prostředí; připomíná, že se zahájením prozatímního provádění Dohody o politickém dialogu a spolupráci se Kuba poprvé zapojí do spolupráce v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva; vyzývá EU, aby dále prosazovala pokrok v oblasti lidských práv ve všech oblastech své spolupráce s Kubou v souladu s politickými cíli vyhlášenými ve strategii „Obchod pro všechny“;

19.  vyzývá rovněž evropské společnosti působící na Kubě, zejména ty, které obdržely úvěry nebo jakoukoli finanční pomoc z veřejných zdrojů, aby uplatňovaly stejné pracovní a etické standardy, jaké jsou vyžadovány v jejich zemi původu;

20.  zdůrazňuje, že Dohoda o politickém dialogu a spolupráci obsahuje ustanovení o pozastavení platnosti dohody v případě porušení ustanovení o lidských právech, které je součástí všech dohod mezi EU a třetími zeměmi.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

30.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

2

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Christofer Fjellner, Daniel Caspary, Fernando Ruas, Franck Proust, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

-

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

3

0

ECR

Sajjad Karim

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

6

16

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

6

-

ECR

Marek Jurek

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

PPE

Lars Adaktusson, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

16

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

PPE

Pál Csáky, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí