Postup : 2017/2036(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0233/2017

Predkladané texty :

A8-0233/2017

Rozpravy :

PV 04/07/2017 - 18
CRE 04/07/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 05/07/2017 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0297

SPRÁVA     
PDF 547kWORD 68k
23.6.2017
PE 601.171v02-00 A8-0233/2017

obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE) – 2017/2036(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajkyňa: Elena Valenciano

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE)2017/2036(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nadviazanie diplomatických vzťahov medzi EÚ a Kubou v máji 1988,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12502/2016),

–  so zreteľom na návrh Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej (12504/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkami 207 a 209 a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) a článkom 218 ods. 8, druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (C8-0517/2016),

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ), a najmä na hlavu V tejto zmluvy týkajúcu sa vonkajšej činnosti Únie,

–  so zreteľom na ZFEÚ, a najmä na piatu časť, hlavy I – III a V tejto zmluvy;

–  so zreteľom na spoločnú pozíciu z 2. decembra 1996 týkajúcu sa Kuby, ktorú Rada vymedzila na základe článku J.2 Zmluvy o Európskej únii(1),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2233 zo 6. decembra 2016, ktorým sa ruší spoločná pozícia 96/697/SZBP týkajúca sa Kuby(2);

–  so zreteľom na závery Rady zo 17. októbra 2016 o Globálnej stratégii pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. septembra 2009 s názvom Európska únia a Latinská Amerika: partnerstvo globálnych hráčov (COM(2009)0495),

–  so zreteľom na vyhlásenia zo samitov hláv štátov alebo predsedov vlád krajín Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti a Európskej únie, ktoré sa konali do dnešného dňa, a najmä na vyhlásenie z druhého samitu EÚ a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC), ktorý sa konal v Bruseli 10. – 11. júna 2015 pod názvom Formovanie spoločnej budúcnosti: úsilie o prosperujúcu, súdržnú a udržateľnú spoločnosť pre našich občanov, na ktorom sa prijalo politické vyhlásenie s názvom Partnerstvo pre novú generáciu,

–  so zreteľom na závery Rady o spoločnej stratégii EÚ – Karibik z 19. novembra 2012,

–  so zreteľom na vystúpenie osobitného zástupcu pre ľudské práva z 12. októbra 2016 na spoločnej schôdzi Výboru pre zahraničné veci a Podvýboru pre ľudské práva Parlamentu, v rámci ktorého uviedol výsledky dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Kubou,

–  so zreteľom na správy kubánskych organizácií občianskej spoločnosti,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z... o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kube, konkrétne uznesenia zo 17. novembra 2004 o Kube(3), z 2. februára 2006 o politike EÚ voči kubánskej vláde(4), z 21. júna 2007 o Kube(5) a z 11. marca 2010 o väzňoch svedomia na Kube(6),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a ďalšie medzinárodné zmluvy a nástroje v oblasti ľudských práv,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0233/2017),

A.  keďže medzi Európou a Kubou existujú hlboké historické, hospodárske a kultúrne putá;

B.  keďže vzťahy medzi EÚ a krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku sú rozmanité a tvoria široké spektrum,

C.  keďže EÚ udržiava vzťahy so Spoločenstvom štátov Latinskej Ameriky (CELAC); keďže CELAC víta možnosť rozšírenia vzťahov medzi EÚ a Kubou;

D.  keďže Kuba bola jedinou krajinou v Latinskej Amerike a Karibiku, s ktorou EÚ nepodpísala žiaden druh dohody; keďže 20 členských štátov EÚ podpísalo s ostrovom rôzne typy bilaterálnych dohôd a udržuje s ním dobré vzťahy;

E.  keďže spoločnú pozíciu 96/697/SZBP nahradilo rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/2233 zo 6. decembra 2016;

F.  keďže v roku 2008 bol opätovne otvorený dialóg na vysokej úrovni medzi EÚ a Kubou a obnovila sa bilaterálna rozvojová spolupráca; keďže Rada začala v roku 2010 rokovania o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a Kubou a vo februári 2014 prijala rokovacie usmernenia, na základe ktorých boli v apríli 2014 otvorené oficiálne rokovania o dohode o politickom dialógu a spoluprác, ktoré boli uzatvorené 11. marca 2016;

G.  keďže v dohode o politickom dialógu a spolupráci sa vymedzujú všeobecné zásady a ciele vzťahov EÚ a Kuby vrátane troch hlavných kapitol o politickom dialógu, o spolupráci a dialógu o odvetvových politikách, ako aj o obchode a obchodnej spolupráci;

H.  keďže v kapitolách o politickom dialógu i o spolupráci sa nachádzajú otázky ľudských práv; keďže v dohode o politickom dialógu obe strany potvrdzujú rešpektovanie všeobecných ľudských práv, ako sa uvádzajú vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a iných príslušných medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv; keďže v dohode o politickom dialógu obe strany potvrdzujú svoj záväzok posilňovať úlohu OSN, ako aj uplatňovať všetky ciele a zásady zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov; keďže podľa článku 21 Zmluvy o Európskej únii by sa vonkajšia činnosť Únie mala radiť zásadami demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv – vrátane občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv – a základných slobôd, zachovávania ľudskej dôstojnosti, zásadami rovnosti a solidarity a dodržiavaním zásad Charty OSN a medzinárodného práva; keďže v tomto zmysle by malo byť plné dodržiavanie ľudských práv a ochrana demokracie a právneho štátu hlavnou ambíciou dohody o politickom dialógu;

I.  keďže do dohody o politickom dialógu a spolupráci patrí tzv. doložka o ľudských právach, ktorá je štandardným zásadným prvkom medzinárodných dohôd EÚ a ktorá umožňuje, aby bola dohoda o politickom dialógu a spolupráci v prípade porušenia ustanovení o ľudských právach pozastavená;

J.  keďže obe strany sa v kapitole o spolupráci dohodli na všeobecných podmienkach a oblastiach spolupráce, a to i na otázkach, ako sú ľudské práva, verejná správa, spravodlivosť a občianska spoločnosť;

K.  keďže Kuba je ochotná prijať spoluprácu s EÚ v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR); keďže hlavnými cieľmi EIDHR sú podpora, rozvoj a upevňovanie demokracie v tretích krajinách a zlepšenie rešpektovania a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd; keďže obe strany uznávajú, že demokracia sa zakladá na slobodne prejavenej vôli ľudí pri výbere vlastného politického, hospodárskeho, sociálneho a kultúrne systému a na ich plnej účasti vo všetkých aspektoch života;

L.  keďže v roku 2015 sa nadviazal dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Kubou pod vedením osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva; keďže situácia v oblasti ľudských práv je naďalej problematická;

M.  keďže medzi témy, o ktorých sa hovorilo na druhej schôdzi v rámci dialógu o ľudských právach, ktorá sa konala v júni 2016 na Kube za účasti rezortných ministerstiev a agentúr, patrila sloboda združovania a otázky ľudských práv v mnohostrannom kontexte, ako je trest smrti; keďže 22. mája 2017 sa v Bruseli konalo tretie stretnutie v rámci dialógu o ľudských právach;

N.  keďže Európsky parlament pri troch rôznych príležitostiach udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia kubánskym aktivistom – Oswaldovi Payáovi v roku 2002, hnutiu Dámy v bielom v roku 2005 a Guillermovi Fariñasovi v roku 2010;

O.  keďže EÚ sa stala najväčším zahraničným investorom na Kube a jej hlavným vývozným a vôbec obchodným partnerom, pričom celkový objem obchodu a vývozu z EÚ do tejto krajiny sa v rokoch 2009 až 2015 zdvojnásobil;

P.  keďže dohoda o politickom dialógu a spolupráci obsahuje kapitolu venovanú zásadám medzinárodného obchodu, ktorá sa zaoberá spoluprácou v colnej oblasti, zjednodušovaním a diverzifikáciou obchodu, technickými normami a štandardmi, udržateľným obchodom a podporou stabilného, transparentného a nediskriminačného režimu podnikania a investícií; keďže liberalizácia obchodu, hospodárske a finančné investície, technologické inovácie a celková sloboda trhu by ostrovu umožnili zmodernizovať hospodárstvo;

Q.  keďže „Pokyny pre hospodársku a sociálnu politiku pre Kubu“, ktoré boli prijaté v nadväznosti na verejnú diskusiu v roku 2011, obsahujú návrh reformy, aktualizácie a modernizácie;

R.  keďže v roku 2016 boli na Kube otvorené dve nové verejné diskusie, a to o vnímaní hospodárskeho a sociálneho modelu a o národnom pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2030: národná vízia, strategické smery a sektory;

S.  keďže EÚ a Kuba sa dohodli na tom, že do všetkých oblastí spolupráce zahrnú rodové hľadisko a že budú venovať osobitnú pozornosť prevencii a boju proti všetkým formám násilia páchaného na ženách;

T.  keďže Kuba je signatárom jedenástich z osemnástich dohovorov OSN v oblasti ľudských práv, pričom osem z nich ratifikovala; keďže Kuba neratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach ani Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach;

U.  keďže Kuba ratifikovala všetkých osem kľúčových dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ILO);

V.  keďže kubánske Národné zhromaždenie je od roku 1977 súčasťou celosvetovej Medziparlamentnej únie;

W.  keďže Valné zhromaždenie Organizácie Spojených štátov prijalo dvadsaťšesť následných rezolúcií, v ktorých požadovalo ukončenie severoamerického embarga voči Kube, a keďže v októbri 2016 bola vôbec po prvý raz táto rezolúcia schválená jednomyseľne;

X.  keďže toto embargo voči Kube, ako aj zákony USA, ktoré obsahujú prvky extrateritoriality (napr. Helmsov-Burtonov zákon), pretrvávajú aj napriek normalizácii vzťahov medzi oboma krajinami; keďže sú brzdou pre normálny hospodársky rozvoj tohto ostrova a vytvárajú obrovské hospodárske straty, pričom ovplyvňujú aj činnosť európskych podnikov na ostrove;

Y.  keďže dôležitá a konštruktívna úloha Kuby ako sprostredkovateľa pri riešení konfliktov medzi jednotlivými krajinami a v rámci nich, ako tomu bolo nedávno v prípade rokovania a uzatvorenia mierovej dohody medzi kolumbijskou vládou a Revolučnými ozbrojenými silami Kolumbie (FARC);

1.  víta podpis dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou 12. decembra 2016 v Bruseli a vyhlasuje, že ide o nástroj, ktorý umožní vytvorenie nového rámca pre vzťahy medzi EÚ a Kubou, pričom sa zachovajú záujmy EÚ a nahradí sa spoločná pozícia z roku 1996; zdôrazňuje, že úspech tejto dohody závisí od jej plného dodržiavania;

2.  zdôrazňuje vysokú strategickú hodnotu vzťahov medzi EÚ a Kubou;

3.  poukazuje na to, že štruktúra, obsah a dynamika dohody sa prispôsobili zásadám a hodnotám, ktoré si stanovili inštitúcie EÚ pre svoje vonkajšie vzťahy;

4.  zdôrazňuje skutočnosť, že Rada EÚ súhlasila s vytvorením nového rámca vzťahov s Kubou a že sa rozhodla uskutočniť rokovania a v relatívne krátkom čase ich doviesť do úspešného konca;

5.  zdôrazňuje záväzok Kuby voči EÚ a zodpovednosť oboch strán, pokiaľ ide o plnenie ustanovení zmluvy vrátane politického dialógu;

6.  pripomína, že dohoda o politickom dialógu a spolupráci, ktorá je vôbec prvou dohodou medzi EÚ a Kubou, bude predstavovať obrat v bilaterálnych vzťahoch medzi oboma zmluvnými stranami; víta skutočnosť, že sa obe zmluvné strany dohodli, že svoje partnerstvo budú budovať štruktúrovaným spôsobom a vzájomným uznávaním agendy a povinností, ktoré sú záväzné pre obe zmluvné strany;

7.  vyzdvihuje význam zahrnutia kapitoly o politickom dialógu a zavedenia inštitucionalizovaného dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Kubou; vyzýva EÚ, aby podporila názory Parlamentu na demokraciu, všeobecné ľudské práva a základné slobody, ako je sloboda vyjadrovania, zhromažďovania a politického združovania, sloboda informácií vo všetkých formách, ako aj jeho „celosvetovú politiku podpory ochrancom ľudských práv“ prostredníctvom tohto dialógu; nabáda obe strany, aby podporovali prácu obhajcov ľudských práv a zaručili aktívne zapojenie subjektov občianskej spoločnosti a politickej opozície do tohto dialógu, a to bez obmedzovania;

8.  zdôrazňuje význam dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Kubou a víta skutočnosť, že sa začal ešte pred uzavretím rokovaní o dohode o politickom dialógu a spolupráci; pripomína, že ciele politiky EÚ voči Kube zahŕňajú aj dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd a uľahčenie hospodárskej a sociálnej modernizácie zameranej na zlepšenie životných podmienok obyvateľov Kuby;

9.  berie na vedomie snahy Kuby začleniť do svojho právneho poriadku základné zásady OSN v oblasti ľudských a pracovných práv a naliehavo vyzýva Kubu, aby ratifikovala zvyšné dohovory OSN v oblasti ľudských práv, konkrétnejšie Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien; berie na vedomie prácu kubánskeho Národného centra pre sexuálne vzdelávanie; vyzýva kubánsku vládu, aby pokračovala vo svojom úsilí o ukončenie všetkých foriem diskriminácie a marginalizácie namierených voči komunite LGBTI;

10.  vyzýva kubánsku vládu, aby svoju politiku v oblasti ľudských práv zosúladila s medzinárodnými normami uvedenými v chartách, deklaráciách a medzinárodných nástrojoch, ktoré Kuba podpísala; je presvedčený, že prenasledovanie a väznenie osôb za ich názory a nenásilnú politickú činnosť predstavuje porušenie ustanovení uvedených vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv, a vyzýva preto na prepustenie všetkých osôb väznených z týchto dôvodov;

11.  pripomína, že dohoda o politickom dialógu a spolupráci zahŕňa ustanovenie o pozastavení dohody v prípade porušenia ustanovení o ľudských právach; naliehavo vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby zabezpečili pravidelnú výmenu informácií o vykonávaní dohody PDCA , o plnení vzájomných záväzkov uvedených v dohode, a najmä o dodržiavaní všetkých ľudských, environmentálnych a pracovných práv uvedených v tomto uznesení s Európskym parlamentom; vyzýva ESVČ, aby urobila, čo je v jej silách – najmä prostredníctvom delegácií EÚ – s cieľom pozorne monitorovať situáciu v oblasti ľudských práv a základných slobôd na Kube pri vykonávaní dohody o politickom dialógu a spolupráci a aby o tom podali Parlamentu správu;

12.  zdôrazňuje, že dohoda o politickom dialógu a spolupráci by mala prispieť k zlepšeniu životných podmienok a sociálnych práv občanov Kuby a potvrdiť význam systematickej práce na podpore hodnôt demokracie a ľudských práv vrátane slobody prejavu, združovania a zhromažďovania;

13.  víta explicitné odkazy v dohode o politickom dialógu a spolupráci na občiansku spoločnosť ako aktéra spolupráce; vyjadruje hlbokú solidaritu s obyvateľstvom Kuby a pokrok na ceste k demokracii a dodržiavaniu a podpore základných slobôd; nabáda obe zmluvné strany, aby podporovali aktívnu úlohu kubánskej občianskej spoločnosti vo vykonávacej fáze dohody;

14.  pripomína významnú úlohu kubánskej občianskej spoločnosti pri hospodárskom a demokratickom rozvoji krajiny; zdôrazňuje, že je potrebné, aby občianska spoločnosť bola vedúcim aktérom vo všetkých oblastiach tejto dohody vrátane tých, ktoré súvisia s rozvojovou pomocou; pripomína, že Európsky parlament podporuje prostredníctvom Sacharovovej ceny kubánsku občiansku spoločnosť v jej úlohe pri presadzovaní ľudských práv a demokracie na Kube;

15.  pripomína, že internetové pripojenie na Kube patrí medzi najslabšie na svete a že prístup na internet je mimoriadne drahý a obsah je stále obmedzený; víta skutočnosť, že prístup na internet získava čoraz viac Kubáncov, ale domnieva sa, že vláda by mala prijať ďalšie kroky na poskytnutie necenzurovaného prístupu a zlepšenie digitálnych práv obyvateľstva;

16.  žiada, aby ESVČ v primeraných intervaloch a v súlade so systémom koordinácie stanoveným v dohode informovala Parlament o pokroku pri rozvoji dohody a o jej uplatňovaní;

17.  berie na vedomie proces normalizácie vzťahov medzi Kubou a Spojenými štátmi, ktorý zahŕňa obnovenie diplomatických vzťahov v roku 2015, a nabáda k ďalšiemu úsiliu;

18.  vyzýva na ukončenie ekonomickej blokády tohto ostrovu zo strany USA, ako aj na prijatie súvisiacich zákonov a jednostranných opatrení, najmä tých, ktoré majú extrateritoriálne účinky, pretože obmedzujú hospodársku činnosť Kuby a majú aj naďalej široký vplyv na kubánske obyvateľstvo; odsudzuje uvalenie extrateritoriálnych sankcií voči európskym podnikom, ktoré obchodujú s Kubou; zdôrazňuje, že proces normalizácie nemôže prebehnúť, pokiaľ sa neskončí hospodárska, obchodná a finančná blokáda, a to v súlade s požiadavkami Valného zhromaždenia OSN;

19.  uznáva skutočnosť, že dohoda o politickom dialógu a spolupráci môže prispieť k procesu reforiem, úprav a modernizácie, ktoré boli na Kube už navrhnuté, najmä pokiaľ ide o diverzifikáciu medzinárodných partnerov Kuby a zavedenia všeobecného rámca politického a hospodárskeho rozvoja; zdôrazňuje, že užšie politické a hospodárske vzťahy s Kubou by mohli pomôcť pri rozvoji politických reforiem v krajine podľa toho, ako si to želajú občania Kuby; naliehavo vyzýva európske inštitúcie a členské štáty, aby pomáhali pri hospodárskych a politických zmenách na Kube a podporovali prechod na demokratické a volebné normy, na základe ktorých sa dodržiavajú základné práva všetkých občanov; podporuje využívanie rôznych nástrojov zahraničnej politiky EÚ, a to najmä (EIDHR), s cieľom posilniť dialóg EÚ s kubánskou občianskou spoločnosťou a subjektmi, ktoré podporujú nenásilné zmeny na Kube;

20.  konštatuje, že dohoda o politickom dialógu a spolupráci ako vôbec prvá dohoda medzi EÚ a Kubou predstavuje nový právny rámec pre tieto vzťahy, pričom zahŕňa kapitolu o obchode a obchodnej spolupráci, ktorej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie a transparentnejšie prostredie pre miestne a európske hospodárske subjekty;

21.  zdôrazňuje, že pilier dohody o politickom dialógu a spolupráci týkajúci sa obchodu a obchodnej spolupráce neposkytuje Kube žiadne obchodné preferencie; pripomína, že tento pilier zahŕňa colnú spoluprácu, uľahčenie obchodu, duševné vlastníctvo, sanitárne a rastlinnolekárske opatrenia, technické prekážky obchodu, tradičné a remeselné výrobky, obchod a trvalo udržateľný rozvoj, spoluprácu v oblasti ochrany obchodu, pravidlá pôvodu a investície;

22.  konštatuje, že dohoda o politickom dialógu a spolupráci predstavuje platformu pre rozšírenie bilaterálnych obchodných a investičných vzťahov, pričom vytvára zmluvné základy pre obchodné a hospodárske vzťahy medzi EÚ a Kubou;

23.  podporuje dlhodobú prax, ktorú potvrdila aj komisárka Cecilia Malmströmová pri svojom vypočutí 29. septembra 2014, podľa ktorej sa ustanovenia o obchode a investíciách zakotvené v politicky dôležitých dohodách predbežne nevykonávajú, pokiaľ Parlament neudelí svoj súhlas; vyzýva Radu, Komisiu a ESVČ, aby túto prax a naďalej uplatňovali a rozšírili ju na všetky medzinárodné dohody týkajúce sa vonkajšej činnosti EÚ, ak ide o obchodné aspekty, ako je to v prípade tejto dohody o politickom dialógu a spolupráci;

24.  nazdáva sa, že táto dohoda bude slúžiť na podporu dialógu a hospodárskej spolupráce, pričom umožní vytvorenie predvídateľného a transparentného podnikateľského prostredia a rozvoj pevnejšieho a stabilnejšieho rámca v budúcnosti, v ktorom sa Kubáncom zaručí možnosť účasti na investíciách spolu so spoločnosťami a fyzickými osobami z EÚ;

25.  vyzýva aj európske spoločnosti pôsobiace na Kube, najmä tie, ktoré dostávajú úvery alebo akúkoľvek finančnú pomoc z verejných zdrojov, aby uplatňovali rovnaké pracovné a etické normy ako tie, ktoré sú požadované v ich krajinách pôvodu;

26.  víta skutočnosť, že Kuba ratifikovala všetkých osem základných dohovorov MOP, a žiada prijatie záväzkov na ich urýchlené vykonanie; dôrazne vyzýva Kubu a všetky krajiny, s ktorými má dohody alebo s ktorými rokuje o dohodách, aby ratifikovali a dodržiavali predpisy MOP a programu dôstojnej práce a aby zakázali všetky formy pracovného vykorisťovania; konštatuje, že existujú oblasti, v ktorých sú sociálne a pracovné práva ohrozené, ako sú postupy pri prijímaní do zamestnania v kubánskych štátnych podnikoch a praktiky zabavovania mzdy v odvetví cestovného ruchu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že všetci pracovníci musia mať možnosť využívať základný súbor pracovných práv, ako aj primeranú sociálnu ochranu v súlade s dohovormi MOP, a vyzýva obe strany, aby na tento účel spolupracovali v súlade s článkom 38 dohody o politickom dialógu a spolupráci;

27.  konštatuje, že EÚ je hlavným vývozným partnerom Kuby a jej druhým najväčším obchodným partnerom, ako aj najväčším zahraničným investorom na Kube; zdôrazňuje, že politika zahraničného obchodu EÚ neposkytuje Kube žiadne obchodné preferencie a že colné sadzby EÚ sa uplatňujú tak, ako ich oznámila Svetová obchodná organizácia (WTO); pripomína, že v dôsledku reformy všeobecného systému preferencií EÚ (VSP) Kuba od januára 2014 stratila svoje obchodné preferencie pre vývoz do EÚ, keďže dosiahla kategóriu krajiny s vyšším stredným príjmom a už nespĺňa príslušné kritériá oprávnenosti; okrem toho zdôrazňuje, že obchod aj naďalej predstavuje iba neveľký podiel kubánskej ekonomiky, pričom vývoz a dovoz spolu tvorí 26,4 % HDP;

28.  navrhuje preskúmať budúce možnosti začlenenia Kuby do dohody o hospodárskom partnerstve CARIFORUM – EÚ, ktorá obsahuje veľa konkrétnych a užitočných kapitol o obchodnej spolupráci a ktorá by Kube ponúkla možnosť ďalšej regionálnej integrácie;

29.  berie na vedomie, že Kuba je členom WTO, a preto zdôrazňuje potrebu rešpektovať základné zásady WTO, ako napr. uľahčenie obchodu, dohody o prekážkach obchodu, sanitárne a rastlinolekárske opatrenia a nástroje na ochranu obchodu;

30.  vyzýva Kubu, aby ratifikovala dohodu WTO o uľahčení obchodu, ktorá nadobudla účinnosť vo februári 2017; víta vytvorenie výboru na podporu obchodu v krajine a v tejto súvislosti žiada Komisiu a ESVČ, aby poskytli technickú podporu;

31.  poukazuje na to, že colná spolupráca je kľúčovou oblasťou, ktorá sa musí rozvinúť, aby sa mohli riešiť dôležité výzvy, ako sú, okrem iných záležitostí, bezpečnosť hraníc, verejné zdravie, ochrana zemepisných označení, boj proti falšovanému tovaru a boj proti terorizmu; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby poskytli technickú a finančnú pomoc a aby na základe vzájomnej dohody vytvorili dvojstranné nástroje s cieľom pomôcť Kube s realizáciou opatrení na uľahčenie obchodu a informačných služieb;

32.  zdôrazňuje, že vývoz z Kuby treba diverzifikovať nad rámec tradičných výrobkov, a žiada Komisiu, aby vytvorila ad hoc obchodné miesta s cieľom vymieňať si najlepšie postupy a poskytovať kubánskym vývozcom vedomosti potrebné na zlepšenie prístupu tovaru na trh EÚ;

33.  víta úlohu Svetovej colnej organizácie (WCO) pri poskytovaní strategickej podpory kubánskemu colnému orgánu Aduanas General de la República (AGR) v rámci programu Mercator s cieľom posúdiť pripravenosť na realizáciu dohody WTO o uľahčení obchodu; zdôrazňuje, že je dôležité, aby orgán AGR proaktívne vykonával dohodu o uľahčení obchodu, a žiada Komisiu, aby Kube v tomto procese pomohla;

34.  berie na vedomie opatrenia, ktoré prijali kubánske orgány na podporu slobody podnikania a liberalizáciu hospodárstva; zdôrazňuje význam postupného posilňovania súkromného sektora na Kube; zdôrazňuje skutočnosť, že rozvoj rozsiahlych zahraničných investícií na zlepšenie fyzickej a technologickej infraštruktúry krajiny a vybudovanie konkurencieschopného výrobného systému na Kube si bude vyžadovať ďalšie hospodárske a finančné opatrenia s právnymi predpismi, ktorými sa zabezpečí právna istota a hospodárska stabilita v krajine, a to aj prostredníctvom nezávislých, transparentných a nestranných inštitúcií; poukazuje na skutočnosť, že Kuba môže v tomto smere využiť skúsenosti členských štátov EÚ;

35.  žiada, aby bola Kuba začlenená ako krajina oprávnená na financovanie v rámci externého mandátu EIB, pokiaľ splní požiadavky stanovené EIB;

36.  víta skutočnosť, že do dohody o politickom dialógu a spolupráci boli začlenené ustanovenia zamerané na trvalo udržateľný rozvoj na Kube v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, najmä záväzok usilovať sa o plnenie programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a jeho cieľov trvalo udržateľného rozvoja pri zohľadnení akčného programu z Addis Abeby o financovaní rozvoja; žiada zmluvné strany, aby po ratifikovaní dohody o politickom dialógu a spolupráci urýchlene zaviedli špecializovaný dialóg o vykonávaní programu 2030;

37.  pripomína, že diplomatické vzťahy medzi EÚ a Kubou boli nadviazané v roku 1988, že Kuba je príjemcom rozvojovej pomoci alebo humanitárnej pomoci EÚ už od roku 1984 a že v súčasnosti dostáva pomoc Únie vo výške 50 miliónov EUR na základe nariadenia o nástroji rozvojovej spolupráce (DCI) na obdobie 2014 – 2020;

38.  pripomína, že dohoda o politickom dialógu a spolupráci umožní Kube zapojiť sa do programov EÚ a posilniť vykonávanie viacročného indikatívneho programu na obdobie 2014 – 2020 s cieľom podporiť stratégiu hospodárskej a sociálnej modernizácie, ktorú prijala kubánska vláda;

39.  vyjadruje znepokojenie, že Kuba zaradená podľa Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC) OECD medzi „krajiny s vyšším stredným príjmom“, riskuje postupné zrušenie rozvojovej pomoci poskytovanej v rámci nariadenia o DCI; domnieva sa, že vzhľadom na stav krajiny ako ostrovného rozvojového štátu a na hospodársku situáciu, ktorej krajina čelí a ktorá sa zhoršila z dôvodu negatívneho dosahu jednostranných sankčných opatrení, je opodstatnené prijať opatrenia umožňujúce pokračovať v poskytovaní pomoci Únie Kube, čo by sa malo stanoviť najmä v rámci budúceho hodnotenia nariadenia o DCI v polovici trvania;

40.  podporuje opätovné tvrdenie zmluvných strán, že všetky rozvinuté krajiny musia vyčleniť 0,7 % zo svojho hrubého národného dôchodku na oficiálnu rozvojovú pomoc a že rozvíjajúce sa ekonomiky a krajiny s vyššími strednými príjmami musia stanoviť ciele na zvýšenie svojho príspevku k poskytovaniu medzinárodného verejného financovania;

41.  víta presadzovanie rodového hľadiska vo všetkých relevantných oblastiach spolupráce vrátane trvalo udržateľného rozvoja;

42.  uznáva a víta dôležitú úlohu, ktorú zohráva Kuba v rámcoch spolupráce juh – juh, a jej záväzok a medzinárodnú solidaritu prostredníctvom poskytovania humanitárnej pomoci, najmä v oblasti zdravotníctva a vzdelávania;

43.  poznamenáva, že dohoda o politickom dialógu a spolupráci je pre Kubu príležitosť, aby sa viac zapojila do programov EÚ a mala k nim väčší prístup, a to i k programu Horizont 2020, rámcovému programu pre výskum a inovácie, a Erasmus+, t. j. programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, ktorý by zase podporil užšie akademické a medziľudské kontakty;

44.  poznamenáva, že dohoda o politickom dialógu a spolupráci bude zároveň nástroj, ktorý na viacstranných fórach umožní presadzovanie spoločných riešení globálnych problémov, akými sú migrácia, boj proti terorizmu a zmena klímy;

45.  potvrdzuje svoje rozhodnutie vyslať oficiálnu delegáciu Výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci na Kubu; žiada kubánske orgány, aby umožnili vstup delegáciám EP, ako aj prístup k ich partnerom;

46.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Kuby.

(1)

Ú. v. ES L 322, 12.12.1996, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 337 I, 13.12.2016, s. 41.

(3)

Ú. v. EÚ C 201, 18.8. 2005, s. 83.

(4)

Ú. v. EÚ C 288 E, 25.11.2006, s. 81.

(5)

Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 377.

(6)

Ú. v. EÚ C 349 E, 12.12.2010, s. 82.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (31.5.2017)

pre Výbor pre zahraničné veci

obsahujúce návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej

(2017/2036(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Frank Engel

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta skutočnosť, že do dohody o politickom dialógu a spolupráci boli začlenené ustanovenia zamerané na trvalo udržateľný rozvoj na Kube v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, najmä záväzok usilovať sa o plnenie programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a jeho cieľov trvalo udržateľného rozvoja pri zohľadnení akčného programu z Addis Abeby o financovaní rozvoja; žiada zmluvné strany, aby po ratifikovaní dohody o politickom dialógu a spolupráci urýchlene zaviedli špecializovaný dialóg o vykonávaní programu 2030;

2.  pripomína, že diplomatické vzťahy medzi EÚ a Kubou boli nadviazané v roku 1988, že Kuba je príjemcom rozvojovej pomoci alebo humanitárnej pomoci EÚ už od roku 1984 a že v súčasnosti dostáva pomoc Únie vo výške 50 miliónov EUR na základe nariadenia o nástroji rozvojovej spolupráce (DCI);

3.  vyjadruje znepokojenie, že Kuba zaradená podľa Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC) OECD medzi „krajiny s vyšším stredným príjmom“, riskuje postupné zrušenie rozvojovej pomoci poskytovanej v rámci nariadenia o DCI; domnieva sa, že vzhľadom na stav krajiny ako ostrovného rozvojového štátu a na hospodársku situáciu, ktorej krajina čelí a ktorá sa zhoršila z dôvodu negatívneho dosahu jednostranných sankčných opatrení, je opodstatnené prijať opatrenia umožňujúce pokračovať v poskytovaní pomoci Únie Kube, čo by sa malo stanoviť najmä v rámci budúceho hodnotenia nariadenia o DCI v polovici trvania;

4.  konštatuje, že hospodárska, obchodná a finančná blokáda uvalená na Kubu zo strany USA, tak ako to uvádza OSN, bola a naďalej zostáva jednou z hlavných prekážok kubánskeho sociálno-hospodárskeho rozvoja, najmä v odvetviach, ako sú služby, zdravotníctvo, vzdelávanie, výživa alebo sociálne zabezpečenie;

5.  podporuje opätovné tvrdenie zmluvných strán, že všetky rozvinuté krajiny musia vyčleniť 0,7 % zo svojho hrubého národného dôchodku na oficiálnu rozvojovú pomoc a že rozvíjajúce sa ekonomiky a krajiny s vyššími strednými príjmami musia stanoviť ciele na zvýšenie svojho príspevku k poskytovaniu medzinárodného verejného financovania;

6.  pripomína, že rozvojová politika založená na práve, rešpektovaní ľudských a základných práv jednotlivcov, slobode prejavu, ako aj dobrej správe vecí verejných je jedným z pilierov vonkajšej činnosti Únie a keďže by sa to malo jasne prejaviť pri uplatňovaní tejto dohody;

7.  uznáva a víta dôležitú úlohu, ktorú zohráva Kuba v rámcoch spolupráce juh – juh, a jej záväzok a medzinárodnú solidaritu prostredníctvom poskytovania humanitárnej pomoci, najmä v oblasti zdravotníctva a vzdelávania;

8.  víta presadzovanie rodového hľadiska vo všetkých relevantných oblastiach spolupráce vrátane trvalo udržateľného rozvoja;

9.  podporuje dôraz, ktorý sa kladie na väčšie zapájanie občianskej spoločnosti do tvorby a vykonávania príslušných činností v oblasti rozvojovej spolupráce, a to aj prostredníctvom budovania kapacít;

10.  domnieva sa, že Únia môže prostredníctvom tejto dohody a inými spôsobmi zapojenia zohrávať dôležitú úlohu tým, že bude sprevádzať ďalší hospodársky, demokratický a sociálny rozvoj na Kube na základe vlastných skúseností s prechodom na udržateľné a sociálne trhové hospodárstvo, rozvojom obnoviteľných zdrojov energie a tvorbou inkluzívnych systémov sociálneho zabezpečenia, a tiež podporovať poľnohospodársky sektor a pomáhať pri predchádzaní prírodným katastrofám;

11.  prial by si, aby táto dohoda podporila inkluzívnu úlohu kubánskeho súkromného sektora a kubánskych podnikateľov a rôzne sektory občianskej spoločnosti a prispela k rozvoju hospodárstva a k rozkvetu silnej a nezávislej občianskej spoločnosti;

12.  pripomína dôležitosť európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) ako nástroja na posilňovanie ľudských a základných práv a slobôd v celej občianskej spoločnosti; domnieva sa, že vzhľadom na situáciu v oblasti ľudských práv v krajine je potrebné tento nástroj posilniť, aby bolo možné dosiahnuť ciele stanovené v dohode;

13.  pripomína významnú úlohu kubánskej občianskej spoločnosti pri hospodárskom a demokratickom rozvoji krajiny; zdôrazňuje, že je potrebné, aby občianska spoločnosť bola vedúcim aktérom vo všetkých oblastiach tejto dohody vrátane tých, ktoré súvisia s rozvojovou pomocou; pripomína, že Európsky parlament podporuje prostredníctvom Sacharovovej ceny kubánsku občiansku spoločnosť v rámci jej úlohy pri presadzovaní ľudských práv a demokracie na Kube.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

30.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko,

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (31.5.2017)

pre Výbor pre zahraničné veci

obsahujúce návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej

(2017/2036(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Reimer Böge

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta nový začiatok vo vzťahoch medzi EÚ a Kubou, a to aj v oblasti bilaterálneho obchodu, prostredníctvom podpísania dohody o politickom dialógu a spolupráci Kubou, Európskou úniou a jej 28 členskými štátmi; konštatuje, že dohoda o politickom dialógu a spolupráci ako vôbec prvá dohoda medzi EÚ a Kubou predstavuje nový právny rámec pre tieto vzťahy, pričom zahŕňa kapitolu o obchode a obchodnej spolupráci, ktorej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie a transparentnejšie prostredie pre miestne a európske hospodárske subjekty; vyzdvihuje, že táto dohoda môže zaistiť nové možnosti a záväzky pre oboch signatárov, a to aj v oblasti bilaterálneho obchodu; poukazuje na to, že 22 členských štátov podpísalo bilaterálne dohody s Kubou, a to napriek presadzovaniu spoločnej pozície z decembra 1996;

2.  poukazuje na to, že napriek tomu, že dohoda o politickom dialógu a spolupráci bola podpísaná v decembri 2016, bude sa predbežne vykonávať až po tom, ako Európsky parlament udelí svoj súhlas; podporuje dlhodobú prax, ktorú potvrdila aj komisárka Cecilia Malmströmová pri svojom vypočutí 29. septembra 2014, podľa ktorej sa ustanovenia o obchode a investíciách zakotvené v politicky dôležitých dohodách predbežne nevykonávajú, pokiaľ Európsky parlament neudelí svoj súhlas; vyzýva Radu, Komisiu a ESVČ, aby túto prax a naďalej uplatňovali a rozšírili ju na všetky medzinárodné dohody týkajúce sa vonkajšej činnosti EÚ, ak ide o obchodné aspekty, ako je to v prípade tejto dohody o politickom dialógu a spolupráci;

3.  poukazuje na to, že existujú nezrovnalosti medzi kubánskou ústavou a zásadami stanovenými v článku 1 dohody o politickom dialógu a spolupráci;

4.  konštatuje, že EÚ je hlavným vývozným partnerom Kuby a jej druhým najväčším obchodným partnerom, ako aj najväčším zahraničným investorom na Kube; zdôrazňuje, že politika zahraničného obchodu EÚ neposkytuje Kube žiadne obchodné preferencie a že colné sadzby EÚ sa uplatňujú tak, ako ich oznámila Svetová obchodná organizácia (WTO); pripomína, že v dôsledku reformy všeobecného systému preferencií EÚ (VSP) Kuba od januára 2014 stratila svoje obchodné preferencie pre vývoz do EÚ, keďže dosiahla kategóriu krajiny s vyšším stredným príjmom a už nespĺňa príslušné kritériá oprávnenosti; okrem toho zdôrazňuje, že obchod aj naďalej predstavuje iba neveľký podiel kubánskej ekonomiky, pričom vývoz a dovoz spolu tvorí 26,4 % HDP;

5.  zdôrazňuje, že pilier dohody o politickom dialógu a spolupráci týkajúci sa obchodu a obchodnej spolupráce neposkytuje Kube žiadne obchodné preferencie; pripomína, že tento pilier zahŕňa colnú spoluprácu, uľahčenie obchodu, duševné vlastníctvo, sanitárne a rastlinolekárske opatrenia, technické prekážky obchodu, tradičné a remeselné výrobky, obchod a trvalo udržateľný rozvoj, spoluprácu v oblasti ochrany obchodu, pravidlá pôvodu a investície;

6.  navrhuje preskúmať budúce možnosti začlenenia Kuby do dohody o hospodárskom partnerstve CARIFORUM – EÚ, ktorá obsahuje veľa konkrétnych a užitočných kapitol o obchodnej spolupráci a ktorá by Kube ponúkla možnosť ďalšej regionálnej integrácie;

7.  berie na vedomie, že Kuba je členom WTO, a preto zdôrazňuje potrebu rešpektovať základné zásady Svetovej obchodnej organizácie, ako napr. uľahčenie obchodu, dohody o prekážkach obchodu, sanitárne a rastlinolekárske opatrenia a nástroje na ochranu obchodu;

8.  vyzýva Kubu, aby ratifikovala dohodu WTO o uľahčení obchodu, ktorá nadobudla účinnosť vo februári 2017; víta vytvorenie výboru na podporu obchodu v krajine a v tejto súvislosti žiada Komisiu a ESVČ, aby poskytli technickú podporu;

9.  poukazuje na to, že colná spolupráca je kľúčovou oblasťou, ktorá sa musí rozvinúť, aby sa mohli riešiť dôležité výzvy, ako sú okrem iného bezpečnosť hraníc, verejné zdravie, ochrana zemepisných označení, boj proti falšovanému tovaru a boj proti terorizmu; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby poskytli technickú a finančnú pomoc a aby na základe vzájomnej dohody vytvorili dvojstranné nástroje s cieľom pomôcť Kube s realizáciou opatrení na uľahčenie obchodu a informačných služieb;

10.  upozorňuje, že spolupráca EÚ s Kubou bola obnovená v roku 2008 a vzťahuje sa na ňu nástroj rozvojovej spolupráce (DCI); konštatuje, že finančná podpora EÚ už bola pridelená do sektorov, ktoré reagujú na vnútroštátne priority, akými sú napríklad podpora udržateľnej hospodárskej a sociálnej modernizácie a iné podporné opatrenia; berie na vedomie, že Kuba sa zúčastňuje aj na regionálnych programoch, ako je napríklad AL-INVEST, ktorý podporuje internacionalizáciu MSP; vyzýva Komisiu, aby informovala o prebiehajúcich projektoch a vo všetkých fázach postupu odovzdávala relevantné informácie Parlamentu;

11.  poukazuje na to, že ešte treba veľa urobiť na zlepšenie podnikateľskej klímy s cieľom podporovať inkluzívny rast a prosperitu na Kube a posilňovať obchodné a investičné vzťahy v zahraničí; zdôrazňuje, že to isté platí aj pre modernizáciu kubánskeho hospodárskeho systému na základe rozhodnutí vykonaných jej občanmi, pokiaľ ide o liberalizáciu obchodu, ako napríklad v oblasti infraštruktúry a v agropotravinárskom odvetví, priame zahraničné investície, napríklad v sektore cestovného ruchu, právne uznanie a právnu istotu pre súkromné aj verejné subjekty, vytváranie priestoru pre zriadenie a fungovanie plne nezávislých podnikov vrátane malých a stredných podnikov, diverzifikáciu vývozu, hospodárske a finančné investície a transakcie, technologické inovácie, zamestnanosť v súkromnom sektore a všeobecné slobody trhu pri súčasnom zaistení prísnych pracovných, sociálnych, environmentálnych noriem a noriem v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje, že by to malo krajine umožniť prekonať obmedzenia pri poskytovaní tovaru a služieb a zaistiť pokrokový posun smerom k slobodným spoločenským priestorom, koexistencii, technológii a komunikácii; zdôrazňuje, že je dôležité zlepšiť práva na súkromné vlastníctvo s cieľom uľahčiť súkromné iniciatívy, ako napríklad v oblasti samostatnej zárobkovej činnosti (cuentapropistas), keďže tieto iniciatívy sú pre hospodárstvo krajiny prospešné; okrem toho zdôrazňuje význam podporovania malých a stredných podnikov; žiada, aby podvýbory pre spoluprácu, ktoré majú byť zriadené, zanalyzovali možné opatrenia, ktoré sa majú prijať, a žiada Komisiu a ESVČ, aby pravidelne informovali Parlament o všetkých iniciatívach a pokroku v tejto súvislosti;

12.  berie na vedomie opatrenia, ktoré kubánske orgány prijali v posledných mesiacoch, a skutočnosť, že v auguste 2011 kubánska strana prijala usmernenia o hospodárskej a sociálnej politike, s cieľom nabádať na slobodné podnikanie a hospodársku liberalizáciu vo všeobecnosti; vyzýva orgány, aby naďalej podporovali udržateľné hospodárstvo, aby sa tak zlepšila stále veľmi nízka úroveň hospodárskej slobody v krajine, ako aj obchod a investície; zdôrazňuje dôležitosť právneho štátu a toho, aby bola v krajine zabezpečená právna istota, regulačná transparentnosť, dobrá správa vecí verejných, menšia byrokracia a hospodárska stabilita; zdôrazňuje, že rozvoj pravidiel, ktoré nabádajú na silné zahraničné investície v záujme zlepšenia fyzickej a technologickej infraštruktúry krajiny a vytvorenia konkurencieschopného kubánskeho výrobného systému, si bude vyžadovať mnohé ďalšie hospodárske a finančné opatrenia; pripomína, že jedným z hlavných cieľov dohody o politickom dialógu a spolupráci je podporovať diverzifikáciu kubánskej ekonomiky a presadzovať vhodnú podnikateľskú klímu a podnikanie;

13.  zdôrazňuje, že kubánske hospodárstvo je vo veľkej miere závislé od značných dotácií na ropu z Venezuely a od externej pomoci, ako napríklad od remitencií Kubáncov žijúcich v zahraničí;

14.  zdôrazňuje, že vývoz z Kuby treba diverzifikovať nad rámec tradičných výrobkov, a žiada Komisiu, aby vytvorila ad hoc obchodné miesta s cieľom vymieňať si najlepšie postupy a poskytovať kubánskym vývozcom vedomosti potrebné na zlepšenie prístupu tovaru na trh EÚ;

15.  víta skutočnosť, že Kuba ratifikovala všetkých osem základných dohovorov MOP, a žiada prijatie záväzkov na ich urýchlené vykonanie; dôrazne vyzýva Kubu a všetky krajiny, s ktorými má dohody alebo s ktorými rokuje o dohodách, aby ratifikovali a dodržiavali predpisy Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a programu dôstojnej práce a aby zakázali všetky formy pracovného vykorisťovania; konštatuje, že existujú oblasti, v ktorých sú sociálne a pracovné práva ohrozené, ako sú postupy pri prijímaní do zamestnania v kubánskych štátnych podnikoch a praktiky zabavovania mzdy v odvetví cestovného ruchu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že všetci pracovníci musia mať možnosť využívať základný súbor pracovných práv, ako aj primeranú sociálnu ochranu v súlade s dohovormi MOP, a vyzýva obe strany, aby na tento účel spolupracovali v súlade s článkom 38 dohody o politickom dialógu a spolupráci;

16.  pripomína viacročný orientačný program (VIP) na roky 2014 – 2020 na Kube a jeho význam pre reformný proces a pre trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj; zdôrazňuje tiež, že všetky zložky vidieckej spoločnosti na Kube by mali využívať výhody vyplývajúce z 50 miliónov EUR finančných prostriedkov EÚ vyčlenených na odvetvie poľnohospodárstva, vzhľadom na to, že kubánska poľnohospodárska produktivita je stále nízka;

17.  víta úlohu Svetovej colnej organizácie (WCO) pri poskytovaní strategickej podpory kubánskemu colnému orgánu Aduanas General de la República (AGR) v rámci programu Mercator s cieľom posúdiť pripravenosť na realizáciu dohody WTO o uľahčení obchodu; zdôrazňuje, že je dôležité, aby AGR proaktívne vykonával dohodu o uľahčení obchodu, a žiada Komisiu, aby Kube v tomto procese pomohla;

18.  víta prebiehajúci dialóg v oblasti ľudských práv a zmienku o občianskej spoločnosti ako jedného z uznaných aktérov spolupráce v rámci dohody o politickom dialógu a spolupráci, čo bolo zavedené v roku 2015 pred podpísaním dohody, ale dôrazne vyzýva na väčšie zapojenie občianskej spoločnosti; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby stanovili jasné kritériá s cieľom monitorovať plnenie záväzkov týkajúcich sa ľudských práv v rámci dohody o politickom dialógu a spolupráci; vyzýva Kubu, aby zabezpečila vytvorenie transparentného a záväzného plánu zameraného na ľudské, environmentálne a pracovné práva, ktorý by mal byť zacielený predovšetkým na ochranu ľudských práv, posilnenie a zlepšenie práv členov odborových zväzov a ochranu životného prostredia; pripomína, že začatím predbežného uplatňovania dohody o politickom dialógu a spolupráci sa Kuba po prvý raz zapojí do spolupráce v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva; vyzýva EÚ, aby ďalej presadzovala ľudské práva vo všetkých oblastiach svojej spolupráce s Kubou, a to v súlade s politickými cieľmi deklarovanými v stratégii „Obchod pre všetkých“;

19.  vyzýva aj európske spoločnosti pôsobiace na Kube, najmä tie, ktoré dostávajú úvery alebo akúkoľvek finančnú pomoc z verejných zdrojov, aby uplatňovali rovnaké pracovné a etické normy ako tie, ktoré sú požadované v ich krajinách pôvodu;

20.  zdôrazňuje, že dohoda o politickom dialógu a spolupráci zahŕňa ustanovenie o pozastavení dohody v prípade porušenia ustanovení o ľudských právach, ktoré je zahrnuté vo všetkých dohodách medzi EÚ a tretími krajinami.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

30.5.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Dita Charanzová, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

David Campbell Bannerman, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

PPE

Adam Szejnfeld, Artis Pabriks, Christofer Fjellner, Daniel Caspary, Fernando Ruas, Franck Proust, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Viviane Reding

S&D

Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin Moisă

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

-

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

3

0

ECR

Sajjad Karim

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.6.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

6

16

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

6

-

ECR

Marek Jurek

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

PPE

Lars Adaktusson, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda

16

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

PPE

Pál Csáky, Andrey Kovatchev, Ramona Nicole Mănescu

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia