MIETINTÖ Turkkia koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta

26.6.2017 - (2016/2308(INI))

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Kati Piri


Menettely : 2016/2308(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0234/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0234/2017
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Turkkia koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta

(2016/2308(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa, erityisesti 24. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman EU:n ja Turkin välisistä suhteista[1] ja 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman toimittajien tilanteesta Turkissa[2],

–  ottaa huomioon 13. marraskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Turkin jännitteitä aiheuttavista toimista Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä[3] ja 15. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman Armenian kansanmurhan satavuotismuistopäivästä[4],

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 9. marraskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2016 tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2016)0715) ja Turkkia koskevan vuoden 2016 edistymiskertomuksen (SWD(2016)0366),

–  ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 13. joulukuuta 2016 antamat päätelmät ja edelliset asiaa koskevat neuvoston ja Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen ja erityisesti sen 5 kohdan neuvotteluihin sovellettavista periaatteista,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/157/EY Turkin tasavallan liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista (”liittymiskumppanuus”)[5] sekä aiemmat, vuosina 2001, 2003 ja 2006 tehdyt neuvoston päätökset liittymiskumppanuudesta,

–  ottaa huomioon 29. marraskuuta 2015 pidetyssä EU:n ja Turkin huippukokouksessa annetun yhteisen julkilausuman sekä EU:n ja Turkin yhteisen toimintasuunnitelman,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 21. syyskuuta 2005 antaman julistuksen, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden antama hyväksyntä on välttämätön osatekijä neuvotteluissa ja että Turkin on pantava konkreettisesti täytäntöön Ankaran sopimuksen lisäpöytäkirja kaikkien jäsenvaltioiden osalta poistamalla kaikki tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteet rajoituksitta ja ilman syrjintää,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 46 artiklan, jonka mukaan sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen lopullisia tuomioita asioissa, joiden osapuolina ne ovat,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston Venetsian komission lausunnot, erityisesti perustuslain tarkistuksista, jotka edellyttävät valtakunnallista kansanäänestystä, äskettäisissä poikkeustilalaeissa lehdistönvapauden osalta säädetyistä toimenpiteistä ja rikosasioita käsittelevien rauhantuomareiden tehtävistä, toimivallasta ja toiminnasta 10. ja 11. maaliskuuta 2017 annetut lausunnot, 15. heinäkuuta 2016 epäonnistuneen vallankaappauksen jälkeen hyväksytyistä poikkeustilalaeista nro 667–676 9. ja 10. joulukuuta 2016 annetun lausunnon ja perustuslain 83 pykälän toisen momentin (parlamentaarinen koskemattomuus) väliaikaisesta kumoamisesta 14. ja 15. lokakuuta 2016 annetun lausunnon,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun 26. heinäkuuta 2016 antaman lausunnon poikkeustilan aikana toteutetuista toimista Turkissa,

–  ottaa huomioon 18. maaliskuuta 2016 annetun EU:n ja Turkin julkilausuman,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 2. maaliskuuta 2017 annetun komission tiedonannon Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen ensimmäisestä vuosikertomuksesta (COM(2017)0130) ja Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle 2. maaliskuuta 2017 annetun viidennen kertomuksen EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanon edistymisestä (COM(2017)0204),

–  ottaa huomioon, että Turkki on sitoutunut Kööpenhaminan arviointiperusteiden täyttämiseen, riittäviin ja tehokkaisiin uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen EU:n lainsäädäntöön mukautumiseen; toteaa, että nämä pyrkimykset olisi pitänyt nähdä Turkin mahdollisuutena lujittaa toimielimiään ja jatkaa demokratisointi- ja nykyaikaistamisprosessiaan,

–  ottaa huomioon 21. joulukuuta 2016 annetun komission suosituksen neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa Turkin kanssa neuvottelut etuuskohtelun soveltamisalan laajentamista kahdenvälisissä kauppasuhteissa ja tulliliiton uudistamista koskevasta sopimuksesta,

–  ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, mukaan lukien erityisesti vallanjako, demokratia, ilmaisunvapaus ja vapaa tiedonvälitys, ihmisoikeudet, vähemmistöjen oikeudet ja uskonvapaus, yhdistymisvapaus ja vapaus rauhanomaiseen mielenosoitukseen, ovat vuonna 1993 hyväksyttyjen Euroopan unionin jäsenyyttä koskevien Kööpenhaminan arviointiperusteiden mukaan neuvotteluprosessin ytimessä,

–  ottaa huomioon, että Turkki arvioitiin 155. sijalle 26. huhtikuuta 2017 julkaistussa tiedotusvälineiden vapautta maailmassa mittaavassa indeksissä, mikä on sen kaikkien aikojen huonoin sijoitus, sekä yhdeksi valtioista, joissa toimittajiin kohdistuu eniten uhkia, fyysisiä hyökkäyksiä ja oikeudellista häirintää, muun muassa pidätyksiä ja vankilatuomioita,

–  ottaa huomioon, että marraskuussa 2016 parlamentti kehotti komissiota ja jäsenvaltioita aloittamaan Turkin kanssa käynnissä olevien liittymisneuvottelujen väliaikaisen jäädyttämisen ja sitoutui tarkistamaan kantaansa heti, kun Turkin poikkeustilaan kuuluvat suhteettomat toimenpiteet on poistettu ja on arvioitu, onko oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen palautettu koko maassa,

–  ottaa huomioon Syyrian kriisin, tulitaukoon ja rauhanomaiseen ratkaisuun tähtäävät toimenpiteet ja Turkin velvoitteet lisätä vakautta ja edistää hyviä naapuruussuhteita tehokkailla toimenpiteillä, jotta jäljellä olevat kahdenväliset kysymykset, kiistat ja konfliktit maa- ja merirajoista ja ilmatilasta naapurimaiden kanssa voidaan ratkaista kansainvälisten sopimusten, myös YK:n merioikeusyleissopimuksen ja YK:n peruskirjan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Venäjän toiminnan lisääntymisen Syyriassa, myös sen tuen Syyrian asevoimien kemiallisten aseiden käytölle, mikä aiheuttaa maassa lisää epävakautta ja kasvattaa Turkista ja EU:sta turvaa hakevien pakolaisten määrää,

–  ottaa huomioon Turkin turvallisuustilanteen, joka on heikentynyt sekä sisäisesti että ulkoisesti, ja maassa tehdyt terrori-iskut,

–  ottaa huomioon, että Turkissa on maailman suurin pakolaisväestö, johon kuuluu YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) mukaan lähes kolme miljoonaa rekisteröityä pakolaista Syyriasta, Irakista ja Afganistanista,

–  ottaa huomioon Turkin taloudellisen ja rahoitustilanteen, joka johtuu osittain viimeaikaisista hyökkäyksistä ja poliittisesta epävakaudesta, mutta myös syvemmistä talouden ongelmista,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston helmikuussa 2017 antaman raportin ihmisoikeustilanteesta Kaakkois-Turkissa,

–  ottaa huomioon, että Turkki on ollut ihailtavan vastaanottavainen maassa eläville lukuisille pakolaisille,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kansanäänestysten tarkkailuryhmän 17. huhtikuuta 2017 antaman lausunnon alustavista tuloksista ja päätelmistä,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 25. huhtikuuta 2017 antaman päätöslauselman 2156 demokraattisten instituutioiden toiminnasta Turkissa, jonka seurauksena seurantamenettely käynnistettiin uudelleen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8–0234/2017),

A.  ottaa huomioon, että miljoonat turkkilaiset ja turkkilaista alkuperää olevat ihmiset ovat asuneet vuosikymmeniä jäsenvaltioissa ja antaneet panoksensa niiden menestykseen;

Johdanto

1.  korostaa, että vuosi 2016 oli Turkin väestölle vaikea Syyriassa jatkuvan sodan, pakolaisten suuren määrän, maan kaakkoisosan konfliktin, vastenmielisten terrori-iskujen sarjan ja 248 ihmisen kuolemaan johtaneen väkivaltaisen vallankaappausyrityksen vuoksi; toistaa tuomitsevansa ankarasti heinäkuun 15. päivän vallankaappausyrityksen ja ilmaisee solidaarisuutensa Turkin kansalle; toteaa, että Turkin hallituksella on oikeus ja velvollisuus ryhtyä toimiin syyllisten saamiseksi oikeuden eteen samalla, kun se takaa oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin;

2.  korostaa kuitenkin, että poikkeustilan nojalla toteutetuilla toimenpiteillä oli laajoja, suhteettomia ja pitkäaikaisia kielteisiä vaikutuksia suureen määrään kansalaisia sekä perusvapauksien suojeluun maassa; tuomitsee virkamiesten ja poliisien joukkoirtisanomisen, tiedotusvälineiden laajamittaisen lopettamisen ja toimittajien, tutkijoiden, tuomareiden, ihmisoikeuksien puolustajien, vaaleilla valittujen ja muiden virkailijoiden, turvallisuusjoukkojen jäsenten ja tavallisten kansalaisten pidätykset sekä heidän omaisuutensa, varallisuutensa ja passiensa takavarikoinnin, monien koulujen ja yliopistojen sulkemisen ja tuhansien Turkin kansalaisten matkustuskiellot poikkeustilalakien nojalla ilman yksilöllisiä päätöksiä ja ilman mahdollisuutta oikea-aikaisiin oikeussuojakeinoihin; on huolestunut turkkilaisten yksityisten yritysten takavarikoinnista ja joissakin tapauksissa kansallistamisesta; kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki vangit, joita pidetään vangittuina ilman näyttöä heidän osallisuudestaan rikoksiin; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että parlamentin lainsäätämisoikeudet on vaarannettu vakavalla tavalla;

3.  korostaa EU:n ja Turkin välisten hyvien suhteiden strategista merkitystä ja molempien osapuolten kohtaamien haasteiden ratkaisemisessa tehtävän yhteistyön suurta lisäarvoa; toteaa, että sekä Turkki että EU ovat käyneet läpi omia sisäisiä muutosprosessejaan sen jälkeen, kun liittymisneuvottelut avattiin vuonna 2004; pitää valitettavana, että liittymisvälineitä ei ole käytetty niin paljon kuin mahdollista, että Kööpenhaminan kriteerien keskiössä olevat oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien alat ovat taantuneet ja että vuosien mittaan Turkin täydellinen liittyminen EU:hun on menettänyt julkista tukea molemmilla puolilla; pysyy sitoutuneena yhteistyöhön ja rakentavan ja avoimen vuoropuhelun jatkamiseen Turkin hallituksen kanssa yhteisten haasteiden ja painopisteiden, kuten alueellisen vakauden, Syyrian tilanteen, muuttoliikkeen ja turvallisuuden käsittelemiseksi;

4.  panee merkille tulokset kansanäänestyksestä, joka järjestettiin 16. huhtikuuta 2017 poikkeustilan aikaan ja olosuhteissa, jotka estivät oikeudenmukaisen kampanjoinnin ja perustellun valinnan, koska kampanjan kummallakin osapuolella ei ollut yhtäläisiä mahdollisuuksia ja koska perustuslakiuudistuksen vastustajien oikeuksia rikottiin; on syvästi huolissaan Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöön (Etyj) kuuluvan demokraattisen instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODHIR) tarkkailijaryhmän 17. huhtikuuta 2017 julkaistusta raportista löydetyistä väitteistä, että kansanäänestyksessä olisi esiintynyt väärinkäytöksiä ja laajalle levinnyttä vaalivilppiä, mikä antaa aihetta vakaville epäilyksille tuloksen paikkansapitävyydestä ja oikeutuksesta; tukee riippumattoman tutkimuksen toteuttamista kaikista väärinkäytöksiin liittyvistä väitteistä, joita Etyj/ODHIR ovat lausunnossaan luetelleet; panee merkille Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöksen avata uudelleen Turkin seurantamenettely;

5.  painottaa, että Turkin on täytettävä sitoumuksensa Euroopan neuvoston jäsenvaltiona; kehottaa Turkkia noudattamaan sitoumuksiaan Euroopan neuvostossa ja panemaan täytäntöön perustuslakia ja oikeuslaitosta koskevat muutokset ja uudistukset yhteistyössä Venetsian komission kanssa ja sen kriteerien mukaisesti;

6.  tuomitsee jyrkästi Turkin presidentin ja monien muiden poliitikkojen toistuvasti esittämän tuen kuolemanrangaistuksen palauttamiselle; muistuttaa, että kuolemanrangaistuksen yksiselitteinen tuomitseminen on olennainen EU-jäsenyyden edellytys, ja korostaa, että kuolemanrangaistuksen palauttaminen rikkoisi Turkin kansainvälisiä sitoumuksia ja asettaisi Turkin jäsenyyden Euroopan neuvostossa kyseenalaiseksi ja johtaisi EU:hun liittymistä koskevien neuvottelujen ja liittymistä valmistelevan tuen loppumiseen välittömästi; toteaa, että jos Turkissa järjestetään kansanäänestys kuolemanrangaistuksen palauttamisesta, jäsenvaltioilla on oikeus kieltäytyä äänestyksen järjestämisestä omassa maassaan;

7.  muistuttaa marraskuussa 2016 omaksumastaan kannasta Turkin liittymisprosessin jäädyttämiseksi;

8.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita neuvottelukehyksen puitteissa keskeyttämään viipymättä liittymisneuvottelut Turkin kanssa, jos perustuslakipaketti pannaan täytäntöön muuttumattomana; panee merkille Venetsian komission huomautukset perustuslakiuudistuksesta ja korostaa, että ehdotetuissa peruslain tarkistuksissa ei kunnioiteta vallanjaon eikä asianmukaisen keskinäisen valvontajärjestelmän perusperiaatteita ja että ne eivät ole Kööpenhaminan kriteerien mukaisia; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja Turkkia käymään avoimen ja rehellisen keskustelun molemmille merkittävillä aloilla, joilla tehostettu yhteistyö olisi mahdollista; painottaa, että EU:n ja Turkin välisten mahdollisten uusien suhteiden olisi perustuttava demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittamista koskeviin ennakkoehtoihin;

Ihmisoikeudet ja perusvapaudet

9.  panee huolestuneena merkille, että poikkeustilan julistamisen jälkeen toteutetut suhteettoman jyrkät toimet, jotka pidätysten, irtisanomisten, vangitsemisten ja omaisuuden takavarikointien muodossa on kohdistettu tuhansiin Gülenin liikkeen väitettyihin jäseniin/kannattajiin ja yleisesti toisinajattelijoihin sekä erityisesti opposition poliittisiin puolueisiin; odottaa yhä pitäviä todisteita vallankaappausyritykseen syyllistyneistä; tuomitsee ankarasti yhdentoista Kansan demokraattisen puolueen (HDP) kansanedustajajäsenen, muun muassa sen yhteispuheenjohtajien Figen Yuksekdagin ja Selahattin Demirtasin, ja 85 kunnan kurdipormestarin vangitsemisen; kehottaa Turkin hallitusta lopettamaan poikkeustilan välittömästi; varoittaa käyttämästä terrorismin vastaisia toimia väärin ihmisoikeuksien tukahduttamisen oikeuttamiseksi;

10.  pyytää Turkin viranomaisia tutkimaan perusteellisesti useiden ihmisoikeusjärjestöjen väitteet vankien törkeistä pahoinpitelyistä ja saattamaan ihmisoikeuksia loukanneet edesvastuuseen ja rankaisemaan heitä; on syvästi huolissaan vankilaoloista; vaatii, että kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen Euroopan neuvoston komitean raportit julkistetaan viipymättä ja kehottaa Turkin viranomaisia sallimaan turkkilaisten ja kansainvälisten tarkkailijoiden pääsyn valvomaan vankilaoloja;

11.  kehottaa Turkin hallitusta takaamaan kaikille rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville henkilöille asianmukaisia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja sekä laillisuusvalvonnan oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti; painottaa, että syyttömyysolettama on perustavaa laatua oleva periaate jokaisessa perustuslaillisessa valtiossa; toteaa, että Turkin nykyisessä poikkeustilassa pidätetyillä kansalaisilla ei ole oikeutta oikeusapuun pidätyksensä viiden ensimmäisen vuorokauden aikana ja pitää valitettavana, että heidän tapaamisiaan lakimiestensä kanssa rajoitetaan vakavasti; painottaa, että heinäkuun 2016 jälkeen Turkin perustuslakituomioistuimessa on nostettu yli 100 000 kannetta, ja tuomioistuin on ilmoittanut, ettei se ole toimivaltainen poikkeustila-asetusten piiriin kuuluvissa asioissa; kehottaa Turkkia muuttamaan kiireellisesti poikkeustilan aikaisia käytäntöjä käsittelevää tutkintakomissiota siten, että siitä tulee vakaa, riippumaton ja täysin toimivaltainen elin, joka pystyy käsittelemään kaikki tapaukset yksilöllisesti, käsittelemään saamansa valtavan hakemusmäärän tehokkaasti ja takaamaan, että laillisuusvalvontaa ei viivytetä epäasianmukaisesti;

12.  tuomitsee ankarasti vakavan periaatteista luopumisen ja ilmaisunvapauden loukkaukset ja lehdistönvapauden vakavat rikkomukset, mukaan lukien tiedotusvälineiden sivustojen ja sosiaalisen median suhteettomat kiellot; panee huolestuneena merkille noin 170 tiedotusvälineen sulkemisen – muun muassa lähes kaikkien kurdinkielisten tiedotusvälineiden – ja yli 150 toimittajan pidättämisen; korostaa, että Turkin päätös kieltää pääsy Wikipediaan on vakava hyökkäys vapaata tiedonvälitystä vastaan; panee merkille Turkin sijoituksen jatkuvan laskun Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistön vapautta mittaavassa indeksissä, jossa Turkki on nyt kaikkiaan 180 valtion joukossa sijalla 155; muistuttaa, että vapaa ja moniarvoinen lehdistö, johon sisältyy vapaa ja avoin internet, on kaikkien demokratioiden olennainen osa, ja kehottaa Turkin hallitusta vapauttamaan kaikki laittomasti pidätetyt toimittajat välittömästi; kehottaa Turkin hallitusta sallimaan Euroopan parlamentin entisen jäsenen ja parlamentaarisen sekavaliokunnan puheenjohtajan Joost Lagendijkin palata perheensä luo Turkkiin mahdollisimman pian;

13.  ilmaisee vakavan huolensa Kaakkois-Turkin tilanteen jatkuvasta heikkenemisestä erityisesti alueilla, joilla on otettu käyttöön ulkonaliikkumiskieltoja, käytetty liiallista voimaa ja sovellettu kaikkiin asukkaisiin kollektiivisia rangaistuksia, joilla on tietojen mukaan tapettu noin 2 000 ihmistä turvallisuusoperaatioiden yhteydessä ja joilla arviolta puoli miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään vuoden 2015 heinäkuun ja vuoden 2016 joulukuun välisenä aikana; panee merkille, että paikalliset syyttäjät ovat johdonmukaisesti kieltäytyneet aloittamasta tutkintaa ilmoitetuista tapoista ja että riippumattomilta tarkkailijoilta on kielletty alueelle pääsy; muistuttaa, että Turkin hallituksella on vastuu suojella kaikkia kansalaisiaan riippumatta heidän kulttuurisesta tai uskonnollisesta alkuperästään tai vakaumuksestaan; pitää valitettavana laajalle levinnyttä pakkolunastuskäytäntöä, joka kohdistuu myös kuntien ja jopa kirkon omaisuuteen, mikä on uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien rikkomista; on vakuuttunut siitä, että vain kurdikysymyksen oikeudenmukaisella poliittisella ratkaisulla voidaan saada aikaan kestävä vakaus ja vauraus sekä alueella että koko Turkissa; kehottaa siksi molempia osapuolia palaamaan neuvottelupöytään; panee merkille, että useat peräkkäin annetut lait, terroristijärjestöjen vastaiseen toimintaan osallistuvien turvallisuusjoukkojen oikeusturvasta vuonna 2016 hyväksytty laki nro 6722 mukaan luettuna, ovat luoneet turvallisuusjoukkoja koskevan järjestelmällisen rankaisemattomuuden ilmapiirin;

14.  tuomitsee Turkin parlamentin päätöksen pidättää perustuslain vastaisesti koskemattomuus lukuisilta parlamentin jäseniltä, myös 55:ltä Kansandemokraattisen puolueen (HDP) kansanedustajalta 59-jäsenisessä parlamenttiryhmässä, mikä helpottaa oppositiopoliitikkojen pidätyksiä ja vahingoittaa vakavasti parlamentin imagoa demokraattisena instituutiona; painottaa, että Turkin kansalliskokouksen olisi oltava keskeinen instituutio Turkin demokratiassa ja edustettava kaikkia kansalaisia yhdenveroisesti, ja pitää valitettavana vaalien korkeaa äänikynnystä;

15.  on huolissaan siitä, että tuomareihin ja syyttäjiin kohdistuu edelleen vahvaa poliittista painostusta ja että lähes neljäsosa tuomareista ja syyttäjistä (noin 4 000) on irtisanottu tai pidätetty ja joissakin tapauksissa heidän omaisuutensa on takavarikoitu; kehottaa Turkkia palauttamaan ja panemaan täytäntöön kaikki oikeudelliset takuut, jotta voidaan varmistaa oikeuslaitoksen riippumattomuuden täydellinen kunnioitus, muun muassa muuttamalla tuomareiden ja syyttäjien korkeaa neuvostoa (HSYK) koskevaa lakia, jotta kyseisessä neuvostossa voidaan vähentää hallituksen vaikutusvaltaa; on erityisen huolissaan siitä, että vallassa olleen hallituksen kesäkuussa 2014 nimittämät rikosasioita käsittelevät rauhantuomarit näyttävät muuttuneen kiusaamisvälineeksi, jolla tukahdutetaan oppositio ja hallitaan suuren yleisön saatavilla olevia tietoja;

16.  on vakavasti huolestunut uskonnonvapauden kunnioittamisen puutteesta, kristittyjen ja alaviittien kaltaisten uskonnollisten vähemmistöjen syrjinnästä, uskonnollisesta väkivallasta sekä sanallisista ja fyysisistä hyökkäyksistä, leimaamisesta ja sosiaalisesta paineesta kouluissa sekä ongelmista, jotka liittyvät laillisen pyhätön perustamiseen; kehottaa Turkin viranomaisia edistämään myönteisiä ja vaikuttavia uudistuksia ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauden alalla mahdollistamalla sen, että uskonnolliset yhteisöt voivat saada oikeushenkilöllisyyden, sallimalla hyväntekeväisyyssäätiöiden valita omat hallintoelimensä ja poistamalla kaikki pappien koulutusta, nimittämistä ja virassa seuraamista koskevat rajoitukset, kunnioittamalla asianomaisia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä noudattamalla Venetsian komission suosituksia ja poistamalla kaikenlaisen uskontoon perustuvan syrjinnän ja kaikenlaiset uskontoon perustuvat esteet; kehottaa Turkkia kunnioittamaan ekumeenisen patriarkaatin erillisluonnetta ja merkitystä ja antamaan sille oikeushenkilöyden; toteaa, että on sallittava Halkin pappisseminaarin uudelleen avaaminen ja poistettava kaikki esteet sen asianmukaiselta toiminnalta; on huolestunut äskettäisestä kirkkojen takavarikoinnista Diyarbakirin alueella; kehottaa Turkin viranomaisia torjumaan vakavasti kaikkia antisemitismin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa;

17.  kehottaa Turkkia suojelemaan haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien ja vähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksia; pitää valitettavana, että hlbti-henkilöiden mielenilmaisut Ankarassa ja Istanbulissa kiellettiin toisena vuonna peräkkäin; on erittäin huolissaan sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, syrjinnästä, vihapuheesta vähemmistöjä kohtaan, viharikoksista ja hlbti-henkilöiden ihmisoikeuksien loukkauksista; kehottaa Turkkia toteuttamaan asianmukaisia toimia, jotta ehkäistään vähemmistöihin tai vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin kohdistuvia vihapuheita tai rikoksia ja rangaistaan niistä; kehottaa Turkkia yhdenmukaistamaan kansallisen lainsäädäntönsä vuonna 2014 ratifioimansa Euroopan neuvoston Istanbulin yleissopimuksen kanssa; suhtautuu myönteisesti hallituksen romaneja koskevaan kansalliseen strategiaan ja toimintasuunnitelmaan ja kehottaa Turkin hallitusta panemaan strategian täytäntöön sekä perustamaan seuranta- ja arviointimekanismit; kannustaa viranomaisia puuttumaan romanien sosiaalisen osallisuuden tärkeimpiin esteisiin; kehottaa Turkkia myöntämään täysimääräisen tasa-arvon kaikille kansalaisille ja ryhtymään toimiin vähemmistöjen ongelmien ja erityisesti koulutus- ja omistusoikeusongelmien ratkaisemiseksi; toteaa, että Kööpenhaminan arviointiperusteiden mukaisesti vähemmistöillä olisi oltava myös oikeus saada koulutusta äidinkielellään julkisissa kouluissa; muistuttaa, että on tärkeää panna täytäntöön Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselma Imbrosin ja Tenedosin saarista, ja kehottaa Turkkia auttamaan sellaisten ulkomailla asuvien vähemmistöperheiden paluuta, jotka ovat halukkaita muuttamaan takaisin saarille; pitää myönteisenä edistysaskeleena kreikkalaisvähemmistön koulun perustamista Imbrosin saarelle;

18.  kehottaa Turkin hallitusta noudattamaan täysin antamiaan oikeudellisia sitoumuksia ja panemaan ne kokonaisuudessaan täytäntöön, mukaan luettuina kulttuuriperinnön suojelemista koskevat määräykset, ja erityisesti teettämään vilpittömästi inventaarion viime vuosisadalla tuhotusta tai raunioituneesta armenialaisesta, kreikkalaisesta, assyrialaisesta ja muusta kulttuuriperinnöstä; kehottaa Turkkia ratifioimaan vuoden 2005 Unescon yleissopimuksen kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä; kehottaa Turkkia tekemään yhteistyötä asianomaisten kansainvälisten organisaatioiden, kuten erityisesti Euroopan neuvoston, kanssa, jotta ehkäistään ja torjutaan laitonta kauppaa ja kulttuuriperinnön tarkoituksellista tuhoamista;

19.  suhtautuu myönteisesti yksittäisten jäsenvaltioiden toimiin, joilla nopeutetaan poikkeustilasäädöksien nojalla vainottujen Turkin kansalaisten turvapaikkamenettelyjä;

EU:n ja Turkin väliset suhteet

20.  kehottaa syventämään EU:n ja Turkin välisiä suhteita yhteistä etua koskevilla keskeisillä aloilla, kuten terrorismin torjunnassa, muuttoliikkeessä, energia-alalla, taloudessa ja kaupassa; kehottaa jälleen ylläpitämään ja kannustamaan vuoropuhelua ja yhteistyötä; katsoo, että EU:n ja Turkin välinen yhteistyö näillä aloilla edustaa sijoitusta sekä Turkin että EU:n vakauteen ja vaurauteen ainoastaan, jos se perustuu siihen, että kaikki osapuolet kunnioittavat perusoikeuksia ja -vapauksia koskevia sitoumuksiaan; katsoo, että kansalaisyhteiskunnan jäsenien välinen yhteistyö on keskeisen tärkeää, ja kehottaa painokkaasti tiivistämään näitä yhteyksiä;

21.  kehottaa Turkkia jatkamaan sen ulkopolitiikan mukauttamista unionin ulkopolitiikkaan; kehottaa tiivistämään yhteistyötä ja koordinoimaan ulkopolitiikan haasteita EU:n ja Turkin välillä; katsoo, että Turkin ulkoministeri olisi aina tarvittaessa kutsuttava ulkoasiainneuvoston kokouksiin tapauskohtaisesti; suosittelee, että neuvosto kutsuu Turkin hallituksen huippukokoukseen, jossa keskustellaan EU:n ja Turkin suhteista;

22.  katsoo, että kauppasuhteiden vahvistaminen voisi tuoda konkreettisia etuja kansalaisille Turkissa ja EU:ssa, ja tukee tulliliiton nykyisten ongelmien vuoksi komission ehdotusta neuvottelujen aloittamisesta tulliliiton parantamiseksi; muistuttaa, että EU on Turkin suurin kauppakumppani ja että kaksi kolmasosaa Turkkiin tehtävistä suorista ulkomaisista investoinneista tulee EU:n jäsenvaltioista; korostaa myös Turkin taloudellista merkitystä EU:lle kasvumarkkinana; katsoo, että työmarkkinaosapuolten osallistuminen neuvotteluihin on ratkaisevan tärkeää; kehottaa komissiota sisällyttämään Turkin ja EU:n parannettuun tulliliittoon ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevan lausekkeen, joka tekee ihmisoikeuksista ja perusvapauksista keskeisen ehdon; muistuttaa, että tulliunionin potentiaalia kyetään hyödyntämään täysimääräisesti ainoastaan siinä tapauksessa, että Turkki noudattaa lisäpöytäkirjoja täydellisesti ja kaikkien jäsenvaltioiden suhteen; ottaa huomioon komission päätelmän siitä, että kaupallinen yhdentyminen EU:n kanssa lisääntyisi, jos Turkki poistaisi tulliliiton toimintaa koskevat esteet;

23.  huomauttaa, että viisumivapaus on erittäin tärkeää Turkin kansalaisille, erityisesti liikemiehille ja turkkilaista alkuperää oleville ihmisille EU:ssa ja että se edistää ihmisten välisiä yhteyksiä; kannustaa Turkin hallitusta noudattamaan viimeisiä jäljellä olevia kriteereitä viisumivapautta koskevan etenemissuunnitelman osoittamalla tavalla; tähdentää, että Turkin terrorismin vastaisen lainsäädännön uudelleentarkastelu on ratkaiseva ehto perusoikeuksien ja -vapauksien varmistamiseksi ja että viisumivapaus on mahdollinen ainoastaan, jos kaikki ehdot on täytetty;

24.  painottaa korruption torjunnan tärkeyttä ja muistuttaa komission havainnoista, joiden mukaan korruptiota esiintyy edelleen monilla aloilla ja se on yhä vakava ongelma; on huolestunut siitä, että korkean tason korruptiotapauksissa toteutetaan edelleen vain vähän tutkintaa, syytteeseenpanoa ja tuomioiden määräämistä koskevia toimia;

25.  kehottaa komissiota ottamaan huomioon uusimmat kehityskulut Turkissa, kun se tekee liittymistä valmistelevan tukivälineen varojen väliarvioinnin vuonna 2017, ja lopettamaan kaiken liittymistä valmistelevan tuen erityisesti liittymisneuvottelujen päätyttyä; kehottaa komissiota käyttämään tämän vaihtoehdon toteutuessa kyseistä tukea Turkin kansalaisyhteiskunnan tueksi ja suoraan Turkissa olevien pakolaisten tueksi sekä sijoittamaan aiempaa enemmän ihmisten välisiin vaihto-ohjelmiin, kuten opiskelijoiden, tutkijoiden ja toimittajien Erasmus+-ohjelmaan;

26.  tuomitsee mitä jyrkimmin kaikki Turkissa tehdyt terrori-iskut ja pysyy lujasti Turkin väestön rinnalla yhteisessä taistelussamme terrorismia vastaan; panee merkille EU:n jäsenvaltioiden ja Turkin kahdenväliset suhteet terrorismin torjunnassa tehtävässä vierastaistelijoita koskevassa yhteistyössä; painottaa terrorismin tehokkaan torjumisen edellyttävän, että Europol ja Turkin lainvalvontavirastot toteuttavat tiivistä yhteistyötä; muistuttaa tuomitsevansa EU:n terroristijärjestöjen luettelossa vuodesta 2002 alkaen olleen Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) palaamisen väkivaltaan ja vaatii sitä laskemaan aseensa ja käyttämään rauhanomaisia ja laillisia keinoja odotustensa julkituomiseen; painottaa, että kurdikysymyksen rauhanomainen ratkaisu on myös välttämätön Turkin demokraattisen tulevaisuuden kannalta ja että siihen päästään vain ottamalla kaikki osapuolet ja demokraattiset voimat mukaan; kehottaa jatkamaan neuvotteluja kattavan ja kestävän ratkaisun löytämiseksi kurdikysymykseen; kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön lainsäädäntöä, jolla kielletään EU:n terroristijärjestöluettelossa olevien järjestöjen merkkien ja symbolien käyttäminen;

27.  antaa tunnustusta Turkin hallituksen ja paikallisten kansalaisjärjestöjen sitoutumisesta sekä väestön osoittamasta vieraanvaraisuudesta noin kolmen miljoonan pakolaisen majoittamisessa; panee merkille EU:n ja Turkin julkilausuman muuttoliikkeestä ja kehottaa jäsenvaltioita aloittamaan vapaaehtoisen uudelleensijoitusjärjestelmän Turkissa oleville haavoittuvimmassa asemassa oleville pakolaisille; kehottaa komissiota varmistamaan pitkäaikaisinvestoinnit sekä pakolaisiin että heidät vastaanottaviin yhteisöihin Turkissa ja varojen asianmukaisen käytön; kannustaa Turkin hallitusta myöntämään työluvat kaikille syyrialaispakolaisille ja päästämään kaikki syyrialaislapset kouluun; kehottaa Turkin hallitusta ja unionia jatkamaan koordinoitua valvontatoimintaansa Egeanmerellä, tehostamaan ihmisten salakuljetuksen vastaisia toimia ja panemaan täysimääräisesti ja vaikuttavasti täytäntöön EU:n ja Turkin välisen takaisinottosopimuksen ja Bulgarian ja Kreikan kanssa allekirjoitetut kahdenväliset takaisinottosopimukset;

28.  tuomitsee ankarasti presidentti Erdoğanin viimeaikaiset toistuvat lausunnot, joissa hän syyttää joitakin EU:n johtajia natsien kaltaisesta toiminnasta ja haukkuu EU:n kansalaisia natseiksi; huomauttaa, että sellaisten perusteettomien lausuntojen jatkaminen heikentää Turkin uskottavuutta poliittisena kumppanina ja että maan sisäisen konfliktien siirto uhkaa vakavasti yhteiskuntien rauhanomaista rinnakkaiseloa niissä EU:n jäsenvaltioissa, joissa on merkittävä turkkilaista alkuperää oleva vähemmistö; painottaa, että Turkin hallituksen on pidättäydyttävä järjestelmällisistä pyrkimyksistä saada jäsenvaltioissa asuvat ulkoturkkilaiset liikkeelle omien tarkoitusperiensä mukaisesti; panee huolestuneena merkille tiedot jäsenvaltioissa asuvien ulkoturkkilaisten henkilöiden väitetystä painostamisesta ja tuomitsee sen, että Turkin viranomaiset valvovat ulkomailla asuvia kansalaisia, joilla on kaksoiskansalaisuus; on huolissaan passien suuren määrän mitätöimisestä, minkä vuoksi ihmisistä tulee kansalaisuudettomia, mikä rikkoo vuonna 1954 tehtyä valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevaa yleissopimusta ja vuonna 1961 tehtyä valtiottomuuden poistamista koskevaa YK:n yleissopimusta; on myös huolissaan tiedoista, joiden mukaan Turkin konsulaateissa ei ole suostuttu palvelemaan monia sen omia kansalaisia;

29.  muistuttaa hyvien naapuruussuhteiden merkityksestä; kehottaa tässä yhteydessä Turkkia lisäämään ponnistelujaan jäljellä olevien kahdenvälisten kysymysten ratkaisemiseksi, mukaan lukien oikeudellisten velvoitteiden täyttämättä jättäminen sekä Turkin ja sen maa- ja merirajanaapureiden välisten ja ilmatilaa koskevien kiistojen ratkaiseminen YK:n peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti; kehottaa Turkin hallitusta allekirjoittamaan ja ratifioimaan YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS); kehottaa Turkin hallitusta lopettamaan Kreikan ilmatilan ja aluevesien toistuvat loukkaukset sekä kunnioittamaan kaikkien naapureidensa alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta; pitää valitettavana, että Turkin kansalliskokouksen Kreikalle osoittamaa ”casus belli” -vaatimusta ei ole vielä kumottu;

30.  kehottaa Turkkia ja Armeniaa tavoittelemaan suhteidensa normalisointia; korostaa, että Turkin ja Armenian välisen rajan avaaminen saattaisi johtaa maiden suhteiden parantumiseen erityisesti rajat ylittävän yhteistyön ja taloudellisen yhdentymisen myötä;

31.  kehottaa Turkin hallitusta keskeyttämään Akkuyuun rakennettavaa ydinvoimalaa koskevat suunnitelmansa; toteaa, että suunniteltu rakennustyömaa sijaitsee alueella, joka on tunnettu vakavista maanjäristyksistä, minkä vuoksi se uhkaa merkittävästi paitsi Turkkia myös Välimeren aluetta; pyytää siksi Turkin hallitusta liittymään Espoon yleissopimukseen, joka velvoittaa sopimuspuolia ilmoittamaan toisilleen todennäköisesti merkittäviä valtioiden rajat ylittäviä haitallisia vaikutuksia aiheuttavista ehdotetuista hankkeista ja kuulemaan toisiaan näistä hankkeista; pyytää tässä tarkoituksessa Turkin hallitusta ottamaan jatkossa naapurimaidensa, kuten Kreikan ja Kyproksen, hallitukset mukaan Akkuyu-hankkeen kehittämiseen tai ainakin kuulemaan niitä tämän hankkeen suhteen;

32.  korostaa, että Kyproksen ongelman ratkaisemisella olisi myönteinen vaikutus koko alueeseen ja että ennen kaikkea se hyödyttäisi sekä kyproksenkreikkalaisia että kyproksenturkkilaisia; pitää 11. helmikuuta 2014 päivättyä yhteistä julkilausumaa myönteisenä perustana sovinnolle ja antaa tunnustusta kyproksenkreikkalais- ja kyproksenturkkilaisyhteisöjen johtajille merkittävän edistyksen saavuttamisesta ratkaisuneuvotteluissa; pitää myönteisenä näiden kahden yhteisön johtajien sopimusta luottamusta lisäävistä toimista ja vaatii, että kaikki sovitut toimet pannaan täytäntöön; suhtautuu myönteisesti tähän mennessä ennennäkemättömään kummankin osapuolen ensisijaisten karttojen vaihtamiseen ja takaajavaltioiden kanssa Genevessä järjestettyyn ensimmäiseen Kyprosta tarkastelleeseen konferenssiin, ja tukee sen jatkamista keskinäisesti hyväksyttävän sopimuksen saavuttamiseksi turvallisuutta ja takuita koskevasta luvusta; tukee oikeudenmukaista, kattavaa ja toteuttamiskelpoista ratkaisua, joka perustuu sellaiseen kahden yhteisön ja kahden alueen liittovaltioon, jolla on yksi kansainvälinen oikeushenkilöys, yksi itsemääräämisoikeus ja yksi kansalaisuus ja jonka kaksi yhteisöä ovat poliittisesti yhdenvertaisia YK:n turvallisuusneuvoston asiaankuuluvien päätöslauselmien, kansainvälisen oikeuden ja EU:n säännöstön mukaisesti ja unionin perustana olevien periaatteiden kunnioittamisen perusteella; suhtautuu myönteisesti osapuolten entistä tiiviimpään sitoutumiseen Kyproksen ongelman ratkaisemiseen; odottaa Turkin osoittavan, että se tukee aktiivisesti neuvottelujen nopeaa ja menestyksellistä päätökseen saattamista, ja muistuttaa, että sen sitoutuminen ja osallistuminen kattavaan ratkaisuun on edelleen olennaisen tärkeää; kehottaa kaikkia asianomaisia osapuolia tukemaan aktiivisesti neuvotteluprosessia, edistämään myönteistä lopputulosta ja hyödyntämään tällä hetkellä tarjoutuvaa tilaisuutta; kehottaa komissiota käyttämään kaikkia keinojaan tukeakseen yhdentymisprosessin saattamista menestyksellisesti päätökseen kokonaisuudessaan;

33.  kehottaa Turkkia jälleen aloittamaan joukkojensa vetämisen Kyprokselta, siirtämään Famagustan alueen YK:lle turvallisuusneuvoston päätöslauselman nro 550 mukaisesti ja pidättymään toimista, joilla muutetaan saaren väestötasapainoa laittomien siirtokuntien politiikalla; toteaa, että EU:n säännöstön täytäntöönpanon on jo oltava hyvin valmisteltua tulevassa Kyproksen turkkilaisessa osavaltiossa, kun ratkaisua koskeva sopimus tulee voimaan; toteaa tältä osin, että unioniin valmistautumista käsittelevän kahden yhteisön tilapäisen valtuuskunnan toiminta jatkuu keskeytymättä; sitoutuu tehostamaan pyrkimyksiään saada kyproksenturkkilaiset mukaan valmisteluihin, jotka koskevat täyttä integroitumista unioniin, ja pyytää komissiota toimimaan samoin; ylistää kateissa olevien henkilöiden komitean, joka etsii sekä kyproksenturkkilaisia että kyproksenkreikkalaisia kateissa olevia henkilöitä, tekemää merkittävää työtä ja kiittää komitean pääsyn helpottamisesta kaikkiin asiaankuuluviin paikkoihin myös sotilasalueilla; kehottaa Turkkia avustamaan kateissa olevien henkilöiden komiteaa antamalla tietoja sotilasarkistostaan; kehottaa ottamaan erityisesti huomioon kateissa olevien henkilöiden komitean tekemän työn ja pitää tässä suhteessa erinomaisena ratkaisuna, että Euroopan parlamentti on nimennyt kateissa olevien henkilöiden kysymykselle pysyvän esittelijän;

34.  toteaa, että Kyproksen tasavallalla on oikeus tehdä kahdenvälisiä sopimuksia, jotka koskevat sen talousvyöhykettä; kehottaa Turkkia jälleen unionin säännöstön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti kunnioittamaan unionin kaikkien jäsenvaltioiden täysivaltaisia oikeuksia, myös niitä, jotka liittyvät luonnonvarojen etsimiseen ja hyödyntämiseen; kehottaa Turkkia keskittymään kiistojen rauhanomaiseen ratkaisuun ja pidättymään uhkailuista tai toimista, joilla saattaisi olla kielteisiä vaikutuksia hyville naapurisuhteille;

35.  on painokkaasti sitä mieltä, että ainoastaan uskottavalla poliittisella ratkaisulla voidaan varmistaa Syyrian vakaus ja mahdollistaa ISIS/Da’eshin ja muiden YK:n nimeämien terroristiryhmien lopullinen nujertaminen Syyriassa; vahvistaa uudelleen YK:n johtaman Geneven prosessin ensisijaisuutta; on tietoinen Astanan kokouksissa toteutetuista toimista vihollisuuksien lopettamiseksi kaikilta osin ja sen kolmenvälisen mekanismin vakiinnuttamisesta, jolla valvotaan tulitaukoa ja varmistetaan sen täydellinen noudattaminen; kehottaa painokkaasti kaikkia takaajia, kuten Turkkia, täyttämään niiden sitoumukset, jotta varmistetaan tulitauon täysimääräinen täytäntöönpano ja saavutetaan edistymistä, jotta voitaisiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2268 mukaisesti turvata humanitaarisen avun täysin esteetön pääsy koko maahan, purkaa piiritykset ja vapauttaa kaikki mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt, varsinkin naiset ja lapset; kehottaa jälleen Turkkia kunnioittamaan täysimääräisesti sen kaikkien naapureiden alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta;

36.  pyytää, että tämä päätöslauselma käännetään turkiksi;

°

°  °

37.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ja jäsenvaltioille.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.6.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

51

3

14

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, James Carver, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Reinhard Bütikofer, Luis de Grandes Pascual, Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Javi López, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Renate Sommer, Ernest Urtasun, Marie-Christine Vergiat

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Pál Csáky, Dietmar Köster, Costas Mavrides

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, María Teresa Giménez Barbat, Iveta Grigule, Patricia Lalonde, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Pál Csáky, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Luis de Grandes Pascual, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Dietmar Köster, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Igor Šoltes

3

-

ENF

Mario Borghezio

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

14

0

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

ECR

Marek Jurek, Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

PPE

Arnaud Danjean

S&D

Nikos Androulakis, Costas Mavrides, Demetris Papadakis

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää