ΕΚΘΕΣΗ Προς ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα

26.6.2017 - (2017/2005(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Bernd Lucke

Διαδικασία : 2017/2005(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0235/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0235/2017
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάρτιση πανευρωπαϊκού πλαισίου για τα καλυμμένα ομόλογα

(2017/2005(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), της 20ής Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα: συστάσεις για την εναρμόνιση των πλαισίων των καλυμμένων ομολόγων στην ΕΕ (EBA-Op-2016-23),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το χωρίς ημερομηνία έγγραφο της Επιτροπής με τίτλο «Συνοπτική παρουσίαση των συμμετοχών στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα ‘καλυμμένα ομόλογα’»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2015, σχετικά με το άρθρο 503 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013: Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα καλυμμένα ομόλογα (COM(2015)0509),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ΕΑΤ, της 1ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την προνομιακή κεφαλαιακή μεταχείριση των καλυμμένων ομολόγων (EBA/Op/2014/04),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΑΤ, της 1ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τα πλαίσια της ΕΕ για τα καλυμμένα ομόλογα και την κεφαλαιακή αντιμετώπιση των καλυμμένων ομολόγων: απάντηση στο αίτημα παροχής συμβουλών που υπέβαλε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2013 σχετικά με το άρθρο 503 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τη σύσταση που διατύπωσε το ΕΣΣΚ (ESRB) τον Δεκέμβριο του 2012 σχετικά με τη χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (ESRB/12/2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/91/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις, και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 4 (εφεξής «οδηγία ΟΣΕΚΑ»)[1],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και ιδίως το άρθρο 129[2], (εφεξής «ΚΚΑ»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας[3],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/2205, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης[4],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1178, της 10ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης[5],

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (εφεξής «κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας»)[6],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0235/2017),

Γενικές παρατηρήσεις και θέσεις

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καλυμμένα ομόλογα (ΚΟ) είναι καθιερωμένα μέσα τα οποία χαρακτηρίζονται από χαμηλά ποσοστά αθέτησης και από αξιοπιστία όσον αφορά τις πληρωμές και τα οποία βοηθούν στη χρηματοδότηση περίπου του 20% των ευρωπαϊκών στεγαστικών δανείων, αντιπροσώπευαν δε πάνω από 2.000 δισεκατομμύρια ευρώ υποχρεώσεων στην Ευρώπη το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 90 % των ΚΟ παγκοσμίως έχουν εκδοθεί σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα KO έχουν διαδραματίσει βασικό ρόλο στη χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΚΟ διατήρησαν υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ρευστότητας στη διάρκεια της κρίσης, γεγονός που πρέπει να πιστωθεί στην υψηλή ποιότητα των εθνικών ρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση στις διαφορές επιτοκίων (spreads) των ΚΟ μεταξύ των κρατών μελών δεν συνιστά απόδειξη του κατακερματισμού της αγοράς, δεδομένου ότι αυτά τα spreads ήταν στενά συσχετισμένα με τα spreads των κρατικών ομολόγων και αποτελούσαν πιθανώς απλή αντανάκλαση των υποκείμενων κινδύνων σε χαρτοφυλάκια εξασφαλίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας κατάλληλος βαθμός ευαισθησίας των τιμών των καλυμμένων ομολόγων μεταξύ των κρατών μελών στον κίνδυνο αποτελεί απόδειξη ότι οι αγορές λειτουργούν με εύρυθμο τρόπο και είναι καλά ενοποιημένες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές διασυνοριακές επενδύσεις στις ευρωπαϊκές αγορές ΚΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΚΟ έχουν μια ικανοποιητικά διαφοροποιημένη βάση επενδυτών στην οποία σημαντική θέση κατέχουν οι τράπεζες με μερίδιο αγοράς το οποίο, κατά την περίοδο μεταξύ του 2009 και του 2015, ανήλθε σε περίπου 35%· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο αγοράς των διαχειριστών στοιχείων ενεργητικού, των ασφαλιστικών εταιρειών και των συνταξιοδοτικών ταμείων συρρικνώθηκε κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες και ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από τις υψηλότερες επενδύσεις των κεντρικών τραπεζών σε ΚΟ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΚΟ είναι ελκυστικά χρεωστικά μέσα, δεδομένου ότι εξαιρούνται – μέχρι ένα επίπεδο εμπράγματων ασφαλειών στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων – από το εργαλείο απομείωσης που καθορίζεται στο άρθρο 44 της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (ΟΑΕΤ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΚΟ, τα οποία συμμορφώνονται προς το άρθρο 129 του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ), επωφελούνται από προνομιακή μεταχείριση όσον αφορά τη στάθμιση κινδύνου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας παράγοντας της ζήτησης ΚΟ εκ μέρους των τραπεζών είναι η προνομιακή κανονιστική μεταχείριση των ΚΟ στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας, που επιτρέπει στις τράπεζες να περιλαμβάνουν τα ΚΟ στο αποθεματικό ρευστότητας, ακόμα και αν δεν είναι επιλέξιμα για την κάλυψη του κινδύνου ρευστότητας βάσει των κανόνων της Βασιλείας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα ΚΟ εξαιρούνται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από τις απαιτήσεις αρχικού περιθωρίου ασφαλείας έναντι πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου στις συναλλαγές παραγώγων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να εξαιρούν τα ΚΟ από τις απαιτήσεις της ΕΕ περί μεγάλων ανοιγμάτων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις μη ασφαλισμένων πιστωτών τραπεζών επηρεάζονται αρνητικά από την επιβάρυνση στοιχείων ενεργητικού λόγω των απαιτήσεων υπερεξασφάλισης, αλλά όχι από την αρχή της χρηματοδότησης χρέους με διαχωρισμένα χαρτοφυλάκια εξασφάλισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν δείκτες δανείου-αξίας σημαντικά κάτω του 100%, βελτιώνουν γενικά τις θέσεις μη ασφαλισμένων πιστωτών τραπεζών, στον βαθμό που τα αποθεματικά αυτά δεν υποχρεούνται να ικανοποιούν αξιώσεις έναντι του χαρτοφυλακίου εξασφάλισης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΚΟ κατέχουν σημαντική θέση στην πλευρά των στοιχείων ενεργητικού στους ισολογισμούς πολλών τραπεζών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ σημαντικό για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αυτά τα στοιχεία ενεργητικού να διατηρήσουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ρευστότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος αυτός δεν πρέπει να υπονομευτεί από νεωτερισμούς στα ΚΟ που θα επέτρεπαν στους εκδότες να μεταβιβάζουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια τον κίνδυνο στους επενδυτές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκδόσεις ΚΟ με υπό όρους δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών λήξης (διάρθρωση με αποπληρωμή στη λήξη, τύπου «soft bullet», και διάρθρωση άμεσης επανεκχώρησης υπό όρους, τύπου «conditional pass-through» (CPT), αυξήθηκαν σε 12 μήνες με ρυθμό 8%, φθάνοντας το 45% τον Απρίλιο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εναλλακτικές αυτές περιορίζουν τον κίνδυνο ρευστότητας σε αναντίστοιχα χαρτοφυλάκια εξασφαλίσεων, μειώνουν τις απαιτήσεις υπερεξασφάλισης και βοηθούν στην αποφυγή βεβιασμένων πωλήσεων· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι παρατάσεις προθεσμιών λήξης μεταφέρουν τον κίνδυνο του εκδότη προς τους επενδυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δίδεται προνομιακή κανονιστική μεταχείριση μόνο σε ιδιαιτέρως ασφαλή χρεωστικά μέσα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενωσιακό δίκαιο δεν διαθέτει ακριβή ορισμό των ΚΟ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές ΚΟ υστερούν έναντι άλλων σε εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχει παράδοση όσον αφορά την έκδοση τέτοιων ομολόγων ή στα οποία η ανάπτυξή τους παρεμποδίζεται από τον κίνδυνο όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα, ή ακόμη και από δυσχερείς μακροοικονομικές συνθήκες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως γνωστό ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία εθνικών πλαισίων για τα καλυμμένα ομόλογα, ιδίως όσον αφορά τις τεχνικές πτυχές τους, όπως το επίπεδο δημόσιας εποπτείας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα θα πρέπει να επιδιώκει την ικανοποίηση των υψηλότερων δυνατών προδιαγραφών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διάφορα πολύ επιτυχημένα εθνικά πλαίσια για τα ΚΟ που εδράζονται σε ιστορικό και νομικό υπόβαθρο και είναι εν μέρει ενσωματωμένα σε εθνικό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα εθνικά πλαίσια μοιράζονται ορισμένα θεμελιώδη χαρακτηριστικά, και ιδίως τη διπλή προσφυγή, τον διαχωρισμό των χαρτοφυλακίων εξασφαλίσεων με στοιχεία ενεργητικού χαμηλού κινδύνου και την ειδική δημόσια εποπτεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των αρχών αυτών θα μπορούσε να αποδειχθεί επωφελής και σε άλλα είδη χρεωστικών μέσων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναρμόνιση δεν θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση εξομοίωσης δεδομένο ότι αυτό θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρή μείωση της ποικιλίας των προϊόντων και να επηρεάσει αρνητικά τις εθνικές αγορές που μέχρι σήμερα λειτουργούν με επιτυχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναρμόνιση θα πρέπει να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για να ενισχύσουν την ανάπτυξη της αγοράς ΚΟ, όπως η δημιουργία, το 2013, της ετικέτας καλυμμένου ομολόγου (Covered Bond Label ή CBL) και του εναρμονισμένου εντύπου διαφάνειας (Harmonized Transparency Template ή HTT)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από εποπτικό έλεγχο, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) επισήμανε βέλτιστες πρακτικές για την έκδοση και την εποπτεία ΚΟ και αξιολόγησε την ευθυγράμμιση των εθνικών πλαισίων με τις πρακτικές αυτές·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία μεγάλη πλειοψηφία των ενδιαφερομένων, αντιδρώντας στη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής, αντιτάχθηκε στην πλήρη εναρμόνιση ενώ οι επενδυτές τόνισαν την αξία της ποικιλίας των προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν συγκρατημένη υποστήριξη προς τη νομοθεσία της ΕΕ εφόσον αυτή βασίζεται σε αρχές και εδράζεται σε υπάρχοντα πλαίσια και, κυρίως, σέβεται τα χαρακτηριστικά των εθνικών πλαισίων·

Γενικές παρατηρήσεις και θέσεις

1.  τονίζει ότι οι εγχώριες και οι διασυνοριακές επενδύσεις σε ΚΟ έχουν λειτουργήσει ομαλά στις αγορές της ΕΕ με βάση το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο· υπογραμμίζει ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η ποικιλία καλών και ασφαλών προϊόντων·

2.  τονίζει ότι η υποχρεωτική εναρμόνιση των εθνικών μοντέλων ή η αντικατάστασή τους από ένα ευρωπαϊκό μοντέλο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακούσιες αρνητικές συνέπειες για τις αγορές των οποίων η σημερινή επιτυχία βασίζεται στο γεγονός ότι η νομοθεσία για τα ΚΟ είναι ενσωματωμένη στα εθνικά δίκαια· εμμένει στην άποψη ότι ένα πιο ενοποιημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα πρέπει να περιοριστεί σε μια προσέγγιση βάσει αρχών η οποία θα θεσπίζει τους στόχους, αλλά θα αφήνει τον προσδιορισμό των μεθόδων και των μέσων κατά τη μεταφορά στις εθνικές νομοθεσίες· τονίζει ότι το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε προδιαγραφές υψηλής ποιότητας και να λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές αξιοποιώντας, χωρίς να παρεμποδίζουν, τα εθνικά καθεστώτα που λειτουργούν καλά· τονίζει ότι το ενδεχόμενο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα ΚΟ, ευθυγραμμισμένο με τις βέλτιστες πρακτικές, θα πρέπει να αποτελέσει ορόσημο για νέες αγορές και να βελτιώσει την ποιότητα των ΚΟ·

3.  ζητεί να θεσπιστεί οδηγία της ΕΕ στην οποία να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δύο τύπων καλυμμένων ομολόγων που υπάρχουν σήμερα, ήτοι:

α)  τα καλυμμένα ομόλογα (αναφερόμενα εφεξής ως «καλυμμένα ομόλογα ανωτέρας ποιότητας» (ΚΟΑΠ), τα οποία δεν υπολείπονται των κριτηρίων που ισχύουν σήμερα βάσει του άρθρου 129 του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ), και

β)  τα καλυμμένα ομόλογα (αναφερόμενα εφεξής ως «καλυμμένα ομόλογα συνήθους ποιότητας» (ΚΟΣΠ)) τα οποία δεν ικανοποιούν μεν τις απαιτήσεις που καθορίζονται για τα ΚΟΑΠ αλλά δεν υπολείπονται των κριτηρίων που ισχύουν σήμερα βάσει του άρθρου 52 παράγραφος 4 της οδηγίας σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)·

τονίζει ότι τα ΚΟΑΠ πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται προνομιακής κανονιστικής μεταχείρισης έναντι των ΚΟΣΠ και ότι τα ΚΟΣΠ θα να επωφελούνται προνομιακής κανονιστικής μεταχείρισης έναντι άλλων μορφών εξασφαλισμένου χρέους· αναγνωρίζει το δυναμικό όλων των συμβατών με τους ΟΣΕΚΑ χρεωστικών μέσων για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να προασπίσουν την ετικέτα καλυμμένου ομολόγου (Covered Bond Label ή CBL) τόσο για τα ΚΟΑΠ, όσο και για τα ΚΟΣΠ, διασφαλίζοντας στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών ότι τα ΚΟ είναι χρεωστικά μέσα άκρως ρευστοποιήσιμα και ουσιαστικά χωρίς κίνδυνο· συνιστά θερμά να μην επισημαίνονται ως «καλυμμένα ομόλογα» οι χρεωστικοί τίτλοι οι οποίοι καλύπτονται από στοιχεία του ενεργητικού που κατ’ ουσία συνεπάγονται μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι το δημόσιο χρέος και τα ενυπόθηκα δάνεια (π.χ. επενδύσεις υποδομής ή πιστώσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δεν έχουν κρατική κάλυψη), αλλά να αναφέρονται, ενδεχομένως, ως «ευρωπαϊκοί εξασφαλισμένοι τίτλοι» (ΕΕΤ)· υποστηρίζει την αρχή ότι τα συνολικά στοιχεία κάλυψης για τα ΚΟΑΠ και για τα ΚΟΣΠ πρέπει να καλύπτονται πλήρως από στοιχεία του ενεργητικού μακροπρόθεσμης φύσης τα οποία μπορούν να αποτιμηθούν και να επανακτηθούν·

5.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην οδηγία τις αρχές ενός νομικού πλαισίου για τους ευρωπαϊκούς εξασφαλισμένους τίτλους (ΕΕΤ), ιδίως απαιτήσεις που ευνοούν τη διπλή προσφυγή, την ειδική δημόσια εποπτεία, την προστασία έναντι χρεωκοπίας και τη διαφάνεια· ζητεί από τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν αυτές τις αρχές στο εθνικό τους δίκαιο και στις διαδικασίες αφερεγγυότητας· τονίζει ότι ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για τους ΕΕΤ θα μπορούσε να κάνει τους ΕΕΤ διαφανέστερους, πιο ρευστούς και πιο αποδοτικούς ως προς το κόστος σε σύγκριση με τους τίτλους που χρησιμοποιούν συμβατικούς διακανονισμούς· επισημαίνει ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τους ΕΕΤ να χρηματοδοτούν δραστηριότητες υψηλότερου κινδύνου, όπως πιστώσεις προς ΜΜΕ, καταναλωτικά δάνεια ή επενδύσεις σε υποδομές χωρίς κρατικές εγγυήσεις· σημειώνει ότι οι ΕΕΤ θα εξαιρούνται από το πεδίο του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα που ορίζεται στο άρθρο 44 της οδηγίας ΟΑΕΤ·

6.  ενθαρρύνει την ενσωμάτωση στην οδηγία των ελάχιστων εποπτικών προτύπων που αντικατοπτρίζουν διαπιστωμένες βέλτιστες πρακτικές για τα ΚΟ· ενθαρρύνει την εποπτική σύγκλιση σε ολόκληρη την ΕΕ·

7.  ζητεί να προβλεφθεί στην οδηγία η αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων και το νομικό πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει τη διπλή προσφυγή και τον διαχωρισμό αυτών των στοιχείων ενεργητικού σε περίπτωση εξυγίανσης ή αφερεγγυότητας του εκδότη· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, στο ότι η οδηγία πρέπει να βασίζεται σε αρχές και να εστιάζεται αποκλειστικά στις απαιτήσεις πληροφόρησης·

Ορισμός των ΚΟΑΠ, των ΚΟΣΠ, των ΕΕΤ και του κανονιστικού πλαισίου τους

8.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας για ένα πλαίσιο Ευρωπαϊκών Καλυμμένων Ομολογιών στο οποίο να καθορίζονται ταυτόχρονα τα ΚΟΑΠ, τα ΚΟΣΠ και οι ΕΕΤ ούτως ώστε να αποφευχθούν αναταράξεις στην αγορά στη διάρκεια των μεταβατικών περιόδων· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει σε αυτό τον ορισμό όλες τις ακόλουθες κοινές αρχές, οι οποίες μπορούν να επιτυγχάνονται σε όλη τη διάρκεια ζωής του εν λόγω εκδιδομένου μέσου, ανεξάρτητα από μια ενδεχόμενη προτιμησιακή μεταχείριση:

α)  τα ΚΟΑΠ, τα ΚΟΣΠ και οι ΕΕΤ πρέπει να είναι πλήρως εγγυημένα μέσω των στοιχείων ενεργητικού ενός χαρτοφυλακίου ασφαλειών·

β)  το εθνικό δίκαιo θα πρέπει να διασφαλίζει δυνατότητα διπλής προσφυγής, δηλαδή ο επενδυτής να μπορεί να διεκδικήσει:

i)  απαίτηση έναντι του εκδότη του χρεωστικού μέσου το ύψος της οποίας ισούται με τις υποχρεώσεις πλήρους εξόφλησης·

ii)  απαίτηση ισοδύναμης προτεραιότητας επί των στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ενεργητικού υποκατάστασης και των παραγώγων) σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του εκδότη·

εάν οι εν λόγω απαιτήσεις δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων πληρωμής του εκδότη, οι εναπομένουσες απαιτήσεις του επενδυτή πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τις απαιτήσεις των μη εξασφαλισμένων κύριων πιστωτών του εκδότη·

γ)  ο ουσιαστικός διαχωρισμός του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων διασφαλίζεται με νομικά δεσμευτικές ρυθμίσεις που μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης του εκδότη· το ίδιο θα ισχύει για όλα τα στοιχεία ενεργητικού υποκατάστασης και τα παράγωγα που αντισταθμίζουν τους κινδύνους των στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων·

δ)  τα ΚΟΑΠ, τα ΚΟΣΠ και οι ΕΕΤ προστατεύονται από τυχόν κίνδυνο πτώχευσης, δηλαδή διασφαλίζεται ότι οι υποχρεώσεις πληρωμής του εκδότη δεν επιταχύνονται αυτομάτως σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης του εκδότη·

ε)  εφαρμόζεται υπερεξασφάλιση (overcollateralisation) έναντι των ειδικών κινδύνων των ΚΟΑΠ, ΚΟΣΠ και ΕΕΤ, με μεγέθη που καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο. Η αξία του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερη από την αξία των εκκρεμουσών υποχρεώσεων πληρωμής. Οι μέθοδοι αποτίμησης για το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων και ο υπολογισμός της συχνότητας πρέπει να ορίζονται σαφώς στην εθνική νομοθεσία και θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη όλους τους κινδύνους δυσμενών εξελίξεων·

στ)  Η ευρωπαϊκή ή η εθνική νομοθεσία καθορίζει τις μέγιστες παραμέτρους του δείκτη δανείου-αξίας (ΔΔΑ) για τα στοιχεία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων. Η αφαίρεση στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων που παραβιάζουν τα όρια του ΔΔΑ δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική αλλά θα πρέπει μάλλον να διασφαλίζεται ότι αυτή επέρχεται μόνον όταν αντικαθίστανται από επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού της ίδιας τουλάχιστον αγοραίας αξίας·

ζ)  μέρος των στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων ή των ταμειακών διευκολύνσεων διαθέτει επαρκή ρευστότητα ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του προγράμματος καλυμμένων ομολόγων ή ΕΕΤ για τους έξι επόμενους μήνες, εκτός από τις περιπτώσεις με ισόποσα χρηματοδοτούμενα ομόλογα ή ομόλογα με αποπληρωμή στη λήξη (τύπου «soft bullet») και άμεσης επανεκχώρησης υπό όρους (τύπου «conditional pass-through» (CPT))·

η)  Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα επιτρέπονται αποκλειστικά για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων στα προγράμματα καλυμμένων ομολόγων και οι συμβάσεις παραγώγων που έχουν συναφθεί από τον εκδότη με αντισυμβαλλόμενο παραγώγου και έχουν καταχωριστεί στα συνολικά στοιχεία κάλυψης δεν μπορούν να καταγγέλλονται κατόπιν αφερεγγυότητας του εκδότη·

θ)  η εθνική νομοθεσία προβλέπει ένα αυστηρό ειδικό πλαίσιο δημόσιας εποπτείας, ορίζοντας επακριβώς την αρμόδια αρχή, το σύστημα εποπτείας του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων και τον ειδικό διαχειριστή, σε συνδυασμό με σαφή προσδιορισμό των καθηκόντων και των εποπτικών εξουσιών της αρμόδιας αρχής, ώστε να διασφαλίζεται ότι:

i)  οι εκδότες διαθέτουν καταρτισμένο προσωπικό και ικανοποιητικές λειτουργικές διαδικασίες για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων εξασφαλίσεων, μεταξύ άλλων σε περίπτωση ακραίων συνθηκών, αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης,

ii)  τα χαρακτηριστικά των συνολικών στοιχείων κάλυψης πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις τόσο πριν από την έκδοση όσο και έως τη λήξη του χρεωστικού τίτλου·

iii)  η συμμόρφωση των ΚΟΑΠ, ΚΟΣΠ και ΕΕΤ με τις συναφείς απαιτήσεις (μεταξύ άλλων σε σχέση με την επιλεξιμότητα των στοιχείων κάλυψης και την κάλυψη) υπόκειται σε συνεχή, τακτική και ανεξάρτητη παρακολούθηση·

iv)  οι εκδότες διενεργούν τακτικά ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον υπολογισμό των απαιτήσεων κάλυψης, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν το χρεωστικό μέσο όπως το πιστωτικό επιτόκιο, το νόμισμα και οι κίνδυνοι ρευστότητας·

πρέπει να καθορίζονται σαφώς τα καθήκοντα και οι εξουσίες της αρμόδιας αρχής και του ειδικού διαχειριστή σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης του εκδότη.

ι)  Ο εκδότης είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιεί τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα χαρτοφυλάκια εξασφαλίσεων, τα οποία πρέπει να είναι αρκετά αναλυτικά ώστε να επιτρέπουν στους επενδυτές να διενεργήσουν εμπεριστατωμένη ανάλυση κινδύνου. Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του κινδύνου ρευστότητας των στοιχείων ενεργητικού των χαρτοφυλακίων, καθώς και σχετικά με τους αντισυμβαλλόμενους που συμμετέχουν στα χαρτοφυλάκια εξασφαλίσεων και στα επίπεδα της νόμιμης, της συμβατικής και της προαιρετικής υπερκάλυψης, ενώ θα έπρεπε να περιέχεται και ένα τμήμα για παράγωγα που προσαρτώνται στα στοιχεία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων και στις υποχρεώσεις·

ια)  Η διάρκεια μέχρι τη ληκτότητα μπορεί να παραταθεί μόνον σε περίπτωση εξυγίανσης ή αφερεγγυότητας του εκδότη και με έγκριση από την αρμόδια εποπτική αρχή ή βάσει αντικειμενικών οικονομικών ορίων ενεργοποίησης που θεσπίζονται από το εθνικό δίκαιο και εγκρίνονται από την αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή· οι ακριβείς προϋποθέσεις της επέκτασης και των πιθανών αλλαγών της απόδοσης τοκομεριδίου, της ληκτότητας και άλλων στοιχείων θα πρέπει να αποσαφηνίζονται στους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε ομολόγου·

9.  καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στον ορισμό των ΚΟΑΠ που θα περιέχεται στην οδηγία τις ακόλουθες πρόσθετες αρχές:

α)  ο χρεωστικός τίτλος είναι πλήρως εξασφαλισμένος με στοιχεία ενεργητικού τα οποία ορίζονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 του ΚΚΑ και πληροί τις πρόσθετες απαιτήσεις του άρθρου 129 παράγραφοι 3 και 7 του ΚΚΑ· για στεγαστικά δάνεια τα οποία εξασφαλίζονται με εγγυήσεις που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του ΚΚΑ, δεν πρέπει να υπάρχουν νομικά κωλύματα για τον διαχειριστή του προγράμματος των ΚΟ προκειμένου να εγγράψει ανώτερες ενυπόθηκες απαιτήσεις επί των δανείων σε περίπτωση αθέτησης από μέρους του εκδότη καλυμμένων ομολόγων ή εκκαθάρισής του και η εγγύηση, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει τηρηθεί. Η επιλεξιμότητα των πλοίων, ως στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων (άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του ΚΚΑ), πρέπει να επανεξεταστεί·

β)  οι μέγιστες παράμετροι του ΔΔΑ για την εγγραφή υποθηκών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων ορίζονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο κατά τρόπο ώστε να μην υπερβαίνουν τα ποσοστά ΔΔΑ που ορίζονται σήμερα στο άρθρο 129 του ΚΚΑ, αλλά να υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους και σε προσαρμογή σύμφωνα με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων επί τη βάσει ανεξάρτητων αξιολογήσεων των τιμών αγοράς που μπορεί να επικρατούν στις αντίστοιχες αγορές ακινήτων όταν βιώνουν ακραίες συνθήκες· θα πρέπει μάλλον να ενθαρρυνθεί η χρήση δείκτη δανείου-αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου παρά του δείκτη δανείου-αγοραίας αξίας·

10.  τονίζει ότι οι σταθμίσεις κινδύνου που αποδίδονται στα ΚΟ στην ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις εκτιμήσεις της αγοράς ως προς τους υποκείμενους κινδύνους· παρατηρεί ότι δεν ισχύει το ίδιο για όλα τα άλλα είδη χρεωστικών μέσων που επωφελούνται από προνομιακή ρυθμιστική μεταχείριση λόγω ορισμένων χαρακτηριστικών·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξουσιοδοτήσει τις ΕΕΑ προκειμένου αυτές να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια για τα ΚΟΑΠ, τα ΚΟΣΠ και τους ΕΕΤ με σκοπό την αντικατάσταση των καταλόγων που προβλέπονται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ από έναν επίσημο κατάλογο συμμορφούμενων καθεστώτων ΚΟΑΠ, ΚΟΣΠ και ΕΕΤ σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

12.  καλεί την ΕΑΤ να εκδίδει συστάσεις όσον αφορά τα καθεστώτα για τα ΚΟΑΠ, τα ΚΟΣΠ και τους ΕΕΤ σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την αντικατάσταση στοιχείων ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ενεργητικού υποκατάστασης), σχετικά με τους δείκτες δανείου και τα ελάχιστα επίπεδα αποτελεσματικής υπερεξασφάλισης για τους διάφορους τύπους στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και σχετικά με τις πιθανές αναθεωρήσεις του ΚΚΑ· καλεί την ΕΑΤ να παράσχει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για τη θέσπιση του ειδικού δημόσιου εποπτικού και διοικητικού πλαισίου·

13.  συνιστά την άρση των φραγμών πρόσβασης στην αγορά για τους εκδότες στις αναπτυσσόμενες αγορές καλυμμένων ομολόγων εκτός του ΕΟΧ, παρέχοντας ισότιμη μεταχείριση για τα καλυμμένα ομόλογα από εκδότες τρίτων χωρών υπό την προϋπόθεση ότι το νομικό, θεσμικό και εποπτικό περιβάλλον τους υποβάλλεται σε εξονυχιστική αξιολόγηση ισοδυναμίας από αρμόδιο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο· συνιστά την προώθηση των βασικών αρχών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με σκοπό την καθιέρωση ενός δυναμικού δείκτη αναφοράς για τις αγορές καλυμμένων ομολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο·

14.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην οποία διευκρινίζεται η ρυθμιστική μεταχείριση των ΚΟΑΠ, ΚΟΣΠ και ΕΕΤ·

15.  καλεί την Επιτροπή, όταν θα προβεί στην αξιολόγηση της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, να λάβει υπόψη το δυναμικό των ΚΟΑΠ, ΚΟΣΠ και ΕΕΤ με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

16.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τα ενδεχόμενα εμπόδια σε εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη συστημάτων καλυμμένων ομολόγων και να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για την εξάλειψη των εμποδίων αυτών, χωρίς να θίγεται η ορθή και συνετή επιχειρηματική δραστηριότητα των τραπεζών·

17.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΑΤ να αξιολογήσουν εκ νέου (πιθανώς στο πλαίσιο εκτίμησης των επιπτώσεων) την επιλεξιμότητα των ναυτικών προνομίων επί πλοίων ως στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του ΚΚΑ· εκφράζει την ανησυχία του για το ότι η προνομιακή μεταχείριση που επιφυλάσσεται στα πλοία στρεβλώνει τον ανταγωνισμό με άλλα μέσα μεταφοράς· καλεί την Επιτροπή και την ΕΑΤ να διερευνήσουν εάν τα καλυμμένα ομόλογα πλοίων τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης με άλλα καλυμμένα ομόλογα που συνάδουν με τις διατάξεις του ΚΚΑ όσον αφορά τη ρευστότητά τους και τις εκτιμήσεις κινδύνου που διενεργήθηκαν από ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, και εάν επιτρέπεται ή δικαιολογείται η προτιμησιακή μεταχείριση των εν λόγω ομολόγων επί τη βάσει της επιλεξιμότητας της απαίτησης κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας και των χαμηλότερων συντελεστών στάθμισης κινδύνου στον ΚΚΑ·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέπουν στο εθνικό δίκαιο τη δυνατότητα δημιουργίας χωριστών συνολικών στοιχείων κάλυψης, καθένα εκ των οποίων να περιλαμβάνει μία ομοιογενή κατηγορία στοιχείων ενεργητικού (όπως είναι τα στεγαστικά δάνεια)· καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν όλα τα στοιχεία κάλυψης όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχεία α) β) και γ) του ΚΚΑ ως στοιχεία ενεργητικού υποκατάστασης που συμβάλλουν στην απαίτηση κάλυψης και να καθορίσουν με σαφήνεια όρια σχετικά με την πιστωτική ποιότητα, το μέγεθος του ανοίγματος και τα ανώτερα όρια για συμμετοχή κάλυψης των στοιχείων ενεργητικού υποκατάστασης·

Υποστήριξη της διαφάνειας της αγορά και της εθελοντικής σύγκλισης

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις στις μεθοδολογίες αξιολόγησης των ΚΟ και την επέκταση των αγορών αξιολόγησης για τα ΚΟ·

20.  υπογραμμίζει τη σημασία των ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν πρέπει να εισαγάγει διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων χρεωστικών τίτλων με εξασφάλιση, εκτός αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να υποθέσει κανείς ότι αυτοί οι τύποι διαφέρουν είτε από άποψη ασφάλειας είτε από άποψη ρευστότητας·

21.  επικροτεί τις πρωτοβουλίες της αγοράς για την ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων και υποδειγμάτων όσον αφορά τη δημοσιοποίηση (π.χ. του HTT ή «εναρμονισμένου υποδείγματος διαφάνειας») με στόχο τη διευκόλυνση της σύγκρισης και της ανάλυσης των διαφορών μεταξύ των καλυμμένων ομολόγων ανά την ΕΕ·

22.  στηρίζει την εκπόνηση από την ΕΑΤ συστάσεων σχετικά με τις προδιαγραφές για τις αγορές και κατευθυντήριων γραμμών για τις βέλτιστες πρακτικές· ενθαρρύνει την εθελοντική σύγκλιση προς αυτή την κατεύθυνση·

23.  ενθαρρύνει την τακτική διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για χαρτοφυλάκια εξασφαλίσεων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των εν λόγω ασκήσεων·

°

°  °

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

 • [1]  ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 186.
 • [2]  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.
 • [3]  ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190.
 • [4]  ΕΕ L 314 της 1.12.2015, σ. 13.
 • [5]  ΕΕ L 195 της 20.7.2016, σ. 3.
 • [6]  ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα καλυμμένα ομόλογα (ΚΟ) υπήρξαν ανέκαθεν, από την επινόησή τους πριν από δύο και αιώνες, μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία στοιχείων ενεργητικού από πολλές απόψεις. Με εδραιωμένη τη θέση τους στις χρηματοδοτικές δομές αρκετών κρατών μελών, έχουν αποδειχθεί αξιόπιστες επενδύσεις για διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μια εύχρηστη και αποδοτική επιλογή χρηματοδότησης για τους εκδότες. Βασίζονται σε πολύ ισχυρά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά όπως η διπλή προσφυγή, η υψηλής ποιότητας στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων (τα οποία αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από ενυπόθηκα δάνεια (85%) και τίτλους δημόσιου χρέους (15%)) και ο διαχωρισμός των στοιχείων ενεργητικού των χαρτοφυλακίων εξασφαλίσεων. Η εμπιστοσύνη των επενδυτών ενισχύεται από το γεγονός ότι τα ΚΟ υπόκεινται σε ειδική δημόσια εποπτεία.

Ο εξαιρετικά υψηλός βαθμός ασφάλειας και ρευστότητας που επιδεικνύουν τα ΚΟ εδώ και δεκαετίες κυριάρχησε ακόμη και σε περιόδους σοβαρών αναταράξεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως, π.χ, η τελευταία δεκαετία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη των ΚΟ ως στοιχείων ενεργητικού η κατοχή των οποίων εξασφαλίζει προνομιακή κανονιστική μεταχείριση δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Μια αρκετά αόριστη περιγραφή της συγκεκριμένης κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού η οποία περιέχεται στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ[1] χρησιμεύει ως «ορισμός» των καλυμμένων ομολόγων στο ενωσιακό δίκαιο – αν και το κείμενο δεν χρησιμοποιεί ρητώς τον όρο «καλυμμένα ομόλογα» για την εν λόγω κατηγορία στοιχείων ενεργητικού. Μεταγενέστερη νομοθεσία της ΕΕ βασίστηκε στον παραπάνω ορισμό προκειμένου να

• προβλέψει ευνοϊκή μεταχείριση των ΚΟ που βρίσκονται υπό την κατοχή τραπεζών, εάν τα ΚΟ ικανοποιούν ορισμένες επακριβώς διατυπωμένες απαιτήσεις βάσει του άρθρου 129 του ΚΑΑ[2]·

• συμπεριλάβει τα ΚΟ που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις στον κατάλογο στοιχείων ενεργητικού που αναγνωρίζονται ως ρευστά στοιχεία ενεργητικού υψηλής ποιότητας επιπέδου 1 στο πλαίσιο της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας[3]· και

όταν μια τράπεζα τελεί υπό εκκαθάριση, δυνάμει του άρθρου εξαιρέσει τα ΚΟ, έως του εξασφαλισμένου ύψους, από τη διάσωση με ίδια μέσα, 44 παράγραφος 2 της οδηγίας ΟΑΕΤ[4].

Η επιτυχία των ΚΟ μπορεί να αποδοθεί κατά βάση σε δύο παράγοντες:

(1)  σε οικονομικό επίπεδο, στην ύπαρξη εξασφάλισης υπό μορφή στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας μακρόχρονης διάρκειας τα οποία αποτιμώνται και επανακτώνται με ευχέρεια, κυρίως υποθηκών και κρατικών ομολόγων·

(2)  σε θεσμικό επίπεδο, στην ύπαρξη νομικού και εποπτικού πλαισίου το οποίο εγγυάται δυνατότητα διπλής προσφυγής για τον επενδυτή, διαχωρισμό του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων και ειδική δημόσια εποπτεία.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο «ορισμός» των ΚΟ στο άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας ΟΣΕΚΑ απαιτεί κατ’ ουσία εκπλήρωση του σημείου (2), αλλά δεν επιβάλλει τις απαιτήσεις υψηλής ποιότητας για τα στοιχεία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων όπως διατυπώνονται στο σημείο (1). Τα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων καθορίζονται από τις εθνικές νομοθεσίες. Σε όλα τα κράτη μέλη οι εν λόγω νόμοι επικεντρώνονται στις υποθήκες και στα δάνεια του δημόσιου τομέα, αλλά ορισμένα κράτη μέλη προβλέπουν επίσης τη συμπερίληψη άλλων στοιχείων ενεργητικού, ενδεχομένως υψηλότερου κινδύνου.

Από τη σκοπιά της συστημικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, το σκέλος (1) φαίνεται να είναι απολύτως αναγκαίο. Η εξαίρεση των πιστωτών ΚΟ από το εργαλεία διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in tool) της οδηγίας BRRD μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον εάν τα ΚΟ διαφέρουν από τα άλλα χρεωστικά μέσα λόγω εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου αθέτησης. Η απουσία υψηλού κινδύνου αθέτησης είναι επίσης κεντρικής σημασίας για τη συμπερίληψη των ΚΟ μεταξύ των ρευστών στοιχείων ενεργητικού επιπέδου 1, βάσει της κατ' εξουσιοδότηση πράξης για την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας, και για τη χορήγηση στους επενδυτές υψηλότερων ανοιγμάτων για τον συγκεκριμένο τύπο ανοιγμάτων απ' ότι για άλλες κινητές αξίες ή τίτλους της χρηματαγοράς.

Η ΕΑΤ στην έκθεσή της για το 2016 τάσσεται ξεκάθαρα κατά της χορήγησης προνομιακής κανονιστικής μεταχείρισης στα ΚΟ των οποίων τα χαρτοφυλάκια εξασφαλίσεων περιλαμβάνουν τύπους στοιχείων ενεργητικού υψηλότερου κινδύνου, όπως δάνεια ΜΜΕ, δάνεια για υποδομές ή δάνεια σε άλλους χρεώστες εκτός Δημοσίου. Η ΕΑΤ είναι επίσης επιφυλακτική όσον αφορά τα κινητά στοιχεία ενεργητικού όπως τα πλοία (και τα αεροσκάφη), τα οποία, σε περίπτωση μετακίνησής τους εκτός της ΕΕ, μπορεί να είναι δύσκολο να επανακτηθούν.

Από την άλλη πλευρά, δεδομένου του θετικού ρόλου που έχουν διαδραματίσει και συνεχίζουν να διαδραματίζουν τα ΚΟ στη χρηματοδότηση υποθηκών ή δανείων του δημόσιου τομέα, προτείνεται να καταστεί το άνοιγμα του θεσμικού πλαισίου (2) διαθέσιμο και σε άλλα στοιχεία ενεργητικού, ενδεχομένως υψηλότερου κινδύνου, όπως η χρηματοδότηση ΜΜΕ και οι επενδύσεις σε υποδομές. Ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει δυνατότητα διπλής προσφυγής, διαχωρισμό των χαρτοφυλακίων και ειδική δημόσια εποπτεία μπορεί να αποτελεί – τόσο για τους εκδότες όσο και για τους επενδυτές – ελκυστική εναλλακτική επιλογή έναντι των τιτλοποιήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης χρέους. Οι συμβατικές ρυθμίσεις που διέπουν τις τιτλοποιήσεις είναι συχνά δαπανηρές ως προς την οργάνωση, δύσκολα ελέγξιμες και ευάλωτες σε νομικές αντιδικίες σε περίπτωση αθέτησης από μέρους του εκδότη ή εκκαθάρισης του εκδότη.

Η ενίσχυση της διαφάνειας, της δημόσιας εποπτείας και της μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου μπορεί να επιτευχθεί με την επέκταση των θεσμικών αρχών που διέπουν τα ΚΟ (σημείο 2) σε χρεωστικούς τίτλους που χρηματοδοτούν σημαντικές και αναπτυξιακές οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. επενδύσεις σε ΜΜΕ ή σε υποδομές). Εντούτοις, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν πρέπει να υπονομευθεί. Δεν θα πρέπει να χορηγούνται εξαιρέσεις από τις γενικές κεφαλαιακές απαιτήσεις στον τραπεζικό κανονισμό ή από το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα σε τίτλους των οποίων η εξασφάλιση δεν ικανοποιεί το σημείο (1).

Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής προτείνει την έκδοση ευρωπαϊκής οδηγίας η οποία θα ορίζει και θα διακρίνει με σαφήνεια δύο τύπους στοιχείων ενεργητικού: Καλυμμένα ομόλογα (ΚΟ) και ευρωπαϊκοί εξασφαλισμένοι τίτλοι (ΕΕΤ). Οι δύο τύποι τίτλων θα έχουν ως κοινό στοιχείο τις αρχές ενός νομικού και εποπτικού πλαισίου (σημείο 2). Η ονομασία «καλυμμένο ομόλογο» θα χρησιμοποιείται εάν, και μόνον εάν, οι τίτλοι πληρούν επίσης τα κριτήρια του σημείου (1) και, συνεπώς, μόνον τα ΚΟ θα μπορούν να πληρούν τους όρους για προνομιακή κανονιστική μεταχείριση. Για να αποφευχθούν άσκοπες αναταράξεις στην ομαλή λειτουργία των αγορών ΚΟ, ο εισηγητής προτείνει επίσης να οριστούν τα ΚΟ σε στενή συσχέτιση με το άρθρο 129 του ΚΚΑ[5].

Ο ΚΚΑ δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη σχετικά με την επιλεξιμότητα των ΚΟ με υπό όρους δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών λήξης (διάρθρωση με αποπληρωμή στη λήξη (τύπου «soft bullet») και διάρθρωση άμεσης επανεκχώρησης υπό όρους (τύπου «conditional pass-through» (CPT)). Οι συγκεκριμένοι τύποι ΚΟ αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αν και οι παρατάσεις των προθεσμιών λήξης μπορεί να αποτελέσουν χρήσιμες συμβατικές διατάξεις για λόγους προβλεψιμότητας και για τη διαχείριση των κινδύνων, ιδίως σε περιπτώσεις αθέτησης από μέρους του εκδότη ή εκκαθάρισης του εκδότη, είναι σαφές ότι μετατοπίζουν μέρος του κινδύνου από τον εκδότη στον επενδυτή. Αυτό, αν δεν δοθεί η δέουσα προσοχή, μπορεί να προκαλέσει ευρύτερους συστημικούς κινδύνους. Δεν πρέπει, συνεπώς, να προβλέπεται προνομιακή κανονιστική μεταχείριση στα ΚΟ με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας λήξης με εξαίρεση τις περιπτώσεις αθέτησης ή εκκαθάρισης, δηλαδή τις περιπτώσεις στις οποίες η εναλλακτική επιλογή στην παράταση της προθεσμίας λήξης θα ήταν η αθέτηση πληρωμής του ΚΟ από μέρους του εκδότη. Επιπροσθέτως, για την προστασία των επενδυτών και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η ενεργοποίηση των παρατάσεων της προθεσμίας λήξης δεν πρέπει να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του εκδότη. Η όποια παράταση των προθεσμιών λήξης ΚΟ σε περίπτωση αθέτησης ή εκκαθάρισης πρέπει μάλλον να υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

Τα καθεστώτα καλυμμένων ομολόγων έχουν βαθιές ρίζες στις εθνικές νομοθεσίες περί αφερεγγυότητας. Τα χαρτοφυλάκια εξασφαλίσεων και η αρχή της διπλής προσφυγής αποτελούν διασφαλίσεις έναντι της αφερεγγυότητας του εκδότη, στις περιπτώσεις όπου οι νομικές διαδικασίες που αναγκαίες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών έναντι του εκδότη ενός μη ρευστού ΚΟ εξαρτώνται από τις εθνικές νομοθεσίες και διαφοροποιούνται σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν θα πρέπει να αποδιοργανώσει τα πλαίσια που είναι δεόντως ενταγμένα στο εθνικό δίκαιο και επιτρέπουν στις αγορές των ΚΟ να λειτουργούν εύρυθμα και αποτελεσματικά εδώ και δεκαετίες. Για τον λόγο αυτό η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να περιοριστεί σε μια οδηγία που θα ορίζει τις αρχές για τη λειτουργία των αγορών ΚΟ και ΕΕΟ. Η ανάπτυξη των τεχνικών προτύπων θα πρέπει να ανατεθεί στις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές μετά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.

Οι μέγιστοι δείκτες δανείου-αξίας για τις υποθήκες αποτελούν σημαντικό μέρος των κριτηρίων επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 129 του ΚΚΑ. Με δεδομένες τις σημαντικές διακυμάνσεις τιμών που έχουν βιώσει ορισμένες αγορές ακινήτων, οι ΔΔΑ πρέπει να θεωρούνται καθοριστική ιδιότητα των εξασφαλίσεων για τα ΚΟ που επωφελούνται προνομιακής κανονιστικής μεταχείρισης και όχι ένα τεχνικό πρότυπο που μπορεί να αποφασίζεται ελεύθερα από τα κράτη μέλη. Ο εισηγητής προτείνει, συνεπώς, να συνεχιστεί ο καθορισμός μέγιστων ΔΔΑ από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να παρακολουθείται στενά αν οι εν λόγω ΔΔΑ είναι σύμφωνοι με ανεξάρτητες αξιολογήσεις των όρων τιμολόγησης που μπορεί να επικρατούν στις αντίστοιχες αγορές ακινήτων οι οποίες βιώνουν ακραίες συνθήκες.

Τέλος, οποιαδήποτε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τρεις σημαντικές εξελίξεις που δεν έχουν αναφερθεί έως τώρα:

• Βρίσκονται ήδη υπό εξέλιξη σοβαρές πρωτοβουλίες που έχουν ως αφετηρία την αγορά. Επί παραδείγματι, το σήμα Covered Bond Label (CBL) που αναπτύχθηκε από τους ίδιους τους εκδότες σε συνεργασία με τους επενδυτές και τις ρυθμιστικές αρχές συμφωνήθηκε το 2013 και το 2016 έφτασε να καλύπτει το 60% των ΚΟ που βρίσκονται σε κυκλοφορία παγκοσμίως. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες πρέπει να ενθαρρυνθούν, όπου υπάρχουν, και είτε να αντικαταστήσουν τη δημόσια παρέμβαση ή να αποτελέσουν τη βάση για τη θέσπιση προαιρετικών ή υποχρεωτικών προτύπων. Ειδικότερα, το εναρμονισμένο υπόδειγμα διαφάνειας (Harmonised Transparency Template) που θεσπίστηκε το 2016 στο πλαίσιο του CBL θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για κοινά πρότυπα δημοσιοποίησης τα οποία θα ισχύουν για τους εκδότες ΚΟ.

• Τα ΚΟ καθίστανται όλο και πιο δημοφιλή σε διάφορες χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Κορέα, η Ρωσία, η Σιγκαπούρη, η Τουρκία και η Χιλή. Άλλες μεγάλες περιοχές δικαιοδοσίας (όπως η Βραζιλία, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ινδία, το Μαρόκο, το Μεξικό, η Νότια Αφρική, ο Παναμάς και το Περού) μπορεί επίσης να ακολουθήσουν σύντομα. Μια προσεκτική προσέγγιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα περιορίζεται στις βασικές αρχές σε συνδυασμό με επαρκή βαθμό ευελιξίας για τις ιδιαιτερότητες των εθνικών δικαίων και παραδόσεων θα επιτρέψει την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών αγορών ΚΟ και ΕΕΟ σε παρεμφερείς αγορές για εξίσου ασφαλή χρηματοπιστωτικά προϊόντα ανά τον κόσμο και, ως εκ τούτου, θα ενισχύσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Επιπλέον, τα πρότυπα της ΕΕ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα για την ανάπτυξη των αγορών ΚΟ παγκοσμίως.

• Τα τελευταία χρόνια, η αγορά επιβίωνε, ως ένα βαθμό, με τη στήριξη του κράτους. Το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού της ΕΚΤ (πιο πρόσφατα μέσω του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολόγων (CBPP3) από τον Οκτώβριο του 2014) είχε σημαντικό αντίκτυπο στις πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές ΚΟ, συμβάλλοντας, μαζί με την κανονιστική μεταχείριση, στην αύξηση των εκδόσεων ΚΟ μετά το 2013. Ωστόσο, αυτό έχει προκαλέσει σε σημαντικό βαθμό παραγκωνισμό των ιδιωτών επενδυτών και οι ενδιαφερόμενοι έχουν απευθύνει προειδοποίηση ότι αυτός ο παραγκωνισμός ενδέχεται να συνεχιστεί και τελικώς να καταστρέψει την αγορά εάν η ΕΚΤ δεν αποχωρήσει από τις αγορές ΚΟ στο προσεχές μέλλον. Κάθε νομοθετική ή κανονιστική πρωτοβουλία πρέπει, συνεπώς, να σταθμίζεται με προσοχή. Σημαντικές αλλαγές στους κανόνες θα δημιουργούσαν αβεβαιότητα για τις αγορές που καλούνται να κερδίσουν και πάλι τους επενδυτές που έχασαν.

Από το 2015, η πρωτοβουλία της Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (ιδίως μέσω της δημόσιας διαβούλευσής της με αντικείμενο τα ΚΟ τον Σεπτέμβριο του 2015) επιδιώκει την ενίσχυση των αγορών ΚΟ στην Ευρώπη με τον πρέποντα σεβασμό στις εθνικές προτεραιότητες και πλαίσια. Αυτό είναι σημαντικό καθώς η επιτυχία του συγκεκριμένου τύπου στοιχείων ενεργητικού βασίζεται σε εθνικά πλαίσια που αναπτύχθηκαν σε βάθος δεκαετιών και προσαρμόστηκαν στις τοπικές μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες, στις δομές των τραπεζικών αγορών ή των κεφαλαιαγορών και στη διάθεση για ανάληψη κινδύνων. Αυτές οι ιδιαιτερότητες και οι δυνατότητες ευελιξίας πρέπει να εκτιμηθούν δεόντως και να αναπτυχθούν περαιτέρω προκειμένου οι ευρωπαϊκές αγορές ΚΟ να συνεχίσουν να κυριαρχούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

 • [1]  Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)
 • [2]  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.
 • [3]  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα.
 • [4]  Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 - Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
 • [5]  Αυτό περιορίζει τα στοιχεία ενεργητικού των χαρτοφυλακίων στις υποθήκες, στη δανειοδότηση του Δημοσίου ή στα στοιχεία ενεργητικού με κρατικές εγγυήσεις. Παρεκκλίνοντας ελαφρώς από τον ΚΚΑ, τα πλοία δεν θα πληρούν τα κριτήρια για τα ΚΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Jarosław Wałęsa, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Simona Bonafè, Enrique Calvet Chambon, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Mady Delvaux, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Romana Tomc, Roberts Zīle

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jarosław Wałęsa

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Sirpa Pietikäinen, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Esther de Lange, Γεώργιος Κύρτσος

S&D

Simona Bonafè, Udo Bullmann, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Alfred Sant, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Κώστας Μαυρίδης

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

6

-

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης

NI

Σωτήριος Ζαριανόπουλος

1

0

ENF

Gerolf Annemans

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή