Proċedura : 2017/2005(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0235/2017

Testi mressqa :

A8-0235/2017

Dibattiti :

PV 03/07/2017 - 26
CRE 03/07/2017 - 26

Votazzjonijiet :

PV 04/07/2017 - 6.5

Testi adottati :

P8_TA(2017)0279

RAPPORT     
PDF 701kWORD 66k
26.6.2017
PE 597.729v01-00 A8-0235/2017

dwar qafas pan-Ewropew ta' bonds koperti

(2017/2005(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Bernd Lucke

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar qafas pan-Ewropew ta' bonds koperti

(2017/2005(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-EBA tal-20 ta' Diċembru 2016 bl-isem: Covered Bonds: recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU (Bonds Koperti: rakkomandazzjonijiet dwar l-armonizzazzjoni ta' oqfsa ta' bonds koperti fl-UE) (EBA-Op-2016-23),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Konsultazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Settembru 2015 dwar bonds koperti fl-Unjoni Ewropea u d-dokument tal-Kummissjoni mhux iddatat "Summary of contributions to the public consultation on "Covered Bonds"" (Sommarju tal-kontribuzzjonijiet għall-konsultazzjoni pubblika dwar "Bonds Koperti"",

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni tal-20 ta' Ottubru 2015 dwar "l-Artikolu 503 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013: Rekwiżiti ta' kapital għal bonds koperti" (COM(2015)0509),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-EBA tal-1 ta' Lulju 2014 dwar it-trattament tal-kapital preferenzjali ta' bonds koperti (EBA/Op/2014/04),

–  wara li kkunsidra r-Rapport tal-EBA tal-1 ta' Lulju 2014 dwar l-oqfsa ta' bonds koperti tal-UE u t-trattament tal-kapital: rispons għat-talba tal-Kummissjoni għal parir ta' Diċembru 2013 b'rabta mal-Artikolu 503 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u r-Rakkomandazzjoni E tal-BERS dwar il-finanzjament tal-istituzzjonijiet tal-kreditu ta' Diċembru 2012 (ESRB/12/2),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/91/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 li temenda d-Direttiva 2009/65/KE dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) fir-rigward tal-funzjonijiet tad-depożitarji, il-politiki tar-remunerazzjoni u s-sanzjonijiet, b'mod partikolari l-Artikolu 52(4) tagħha (minn hawn 'il quddiem "id-Direttiva UCITS"),(1)

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012, b'mod partikolari l-Artikolu 129 tiegħu(2) (minn hawn 'il quddiem "CRR"),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/KE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, b'mod partikulari l-Artikolu 44(2) tagħha,(3)

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 1(2) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2015/2205 tas-6 ta' Awwissu 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-obbligu tal-ikklerjar,(4)

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 1(2) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/1178 tas-6 ta' Awwissu 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-obbligu tal-ikklerjar,(5)

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-Istituzzjonijiet ta' Kreditu (minn issa 'l quddiem "l-Att Delegat LCR"),(6)

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0235/2017),

A.  billi bonds koperti huma strumenti b'passat stabbilit ta' rati baxxi ta' inadempjenza u b'pagamenti affidabbli li jgħinu biex jiffinanzjaw madwar 20 % ta' ipoteki Ewropej u koprew 'il fuq minn EUR 2 000 biljun ta' obbligazzjonijiet fl-Ewropa fl-2015; billi madwar 90 % tal-bonds koperti fid-dinja kollha jinħarġu f'disa' pajjiżi Ewropej;

B.  billi l-bonds koperti kellhom rwol ewlieni ta' finanzjament tal-istituzzjonijiet ta' kreditu, b'mod partikolari matul il-kriżi finanzjarja; billi l-bonds koperti żammew livelli għoljin ta' sigurtà u likwidità matul il-kriżi, fatt li għandu jiġi attribwit għall-kwalità tar-regolamentazzjoni nazzjonali; billi l-episodju bejn l-2008 u 2014 ta' żieda fl-ispread fi prezzijiet tal-bonds koperti madwar l-Istati Membri ma jipprovdi l-ebda evidenza konvinċenti ta' frammentazzjoni tas-suq, minħabba li l-ispreads kienu korrelatati ħafna mal-ispreads tal-bonds tal-gvern u possibbilment kienu sempliċi riflessjonijiet tar-riskji sottostanti f'pools ta' kopertura; billi s-sensittività għar-riskju xieraq ta' prezzijiet ta' bond kopert madwar l-Istati Membri hija prova ta' funzjonament tajjeb u swieq integrati sew;

C.  billi hemm investiment transfruntier sinifikanti fis-swieq tal-bonds koperti Ewropej; billi l-bonds koperti għandhom bażi tal-investituri diversifikata sew li fiha l-banek għandhom rwol prominenti, b'sehem mis-suq ta' bejn wieħed u ieħor 35 % bejn l-2009 u l-2015; billi s-sehem mis-suq tal-maniġers tal-assi, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni u l-fondi tal-pensjoni naqas bi kważi 20 punt perċentwali u essenzjalment ġie sostitwit b'investimenti ogħla tal-bank ċentrali f'bonds koperti;

D.  billi l-bonds koperti huma strumenti ta' dejn attraenti peress li huma – sal-livell tal-kollateral fil-pool ta' kopertura – eżenti mill-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna stabbilita fl-Artikolu tad-Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (BRRD), billi l-bonds koperti huma konformi mal-Artikolu 129 tas-CRR u jgawdu minn trattament tal-piż tar-riskju preferenzjali;

E.  billi fattur wieħed fid-domanda tal-banek għall-bonds koperti huwa t-trattament regolatorju preferenzjali għall-bonds koperti fl-Att Delegat LCR li jippermetti lill-banek jinkludu l-bonds koperti fir-riżervi ta' likwidità anke jekk ma jkunux eliġibbli għal LCR skont ir-regoli ta' Basel;

F.  billi l-programmi tal-bonds koperti, taħt ċerti kundizzjonijiet, huma eżenti mir-rekwiżiti ta' marġini inizjali kontra r-riskju ta' kreditu tal-kontroparti fi tranżazzjonijiet derivattivi.

G.  billi l-bonds koperti jistgħu, f'diskrezzjoni nazzjonali, jiġu eżentati mir-rekwiżiti tal-UE dwar skoperturi kbar;

H.  billi l-pożizzjonijiet tal-kredituri bankarji mhux garantiti huma affettwati b'mod negattiv mill-aggravar tal-assi minħabba r-rekwiżiti ta' sovrakollateralizzazzjoni (OC) iżda mhux mill-prinċipju ta' finanzjament b'dejn b'pools ta' kopertura segregati; billi tali operazzjonijiet jekk jinvolvu proporzjon bejn is-self u l-valur sew taħt il-100 % ġeneralment itejbu l-pożizzjonijiet tal-kredituri bankarji mhux garantiti sal-punt li dawn ir-riżervi ma jkunux meħtieġa sabiex jiġu sodisfatti l-pretensjonijiet kontra l-pool ta' kopertura;

I.  billi l-bonds koperti jidhru b'mod prominenti fuq in-naħa tal-assi fil-karti tal-bilanċ ta' ħafna banek; billi huwa essenzjali għall-istabilità finanzjarja li dawn l-assi jibqgħu f'likwidità u sigurtà massima; billi dan l-objettiv jenħtieġ li ma jiġix imminat minn innovazzjonijiet f'bonds koperti li jippermettu lill-emittenti jittrasferixxu riskju fid-diskrezzjoni tagħhom;

J.  billi l-ħruġ ta' bonds koperti b'estenzjoni tal-maturità kondizzjonali (l-istrutturi hekk imsejħa "soft bullets" u "conditional pass-through (CPT)") żdied bi 8 % fi tnax-il xahar biex laħaq sehem ta' 45 % tas-suq f'April 2016; billi tali opzjonijiet itaffu r-riskju ta' likwidità f'pools ta' kopertura inadegwati, inaqqsu r-rekwiżiti tal-OC u jgħinu fl-evitar ta' bejgħ bl-għaġla; billi, madankollu, l-estenzjonijiet tal-maturità jeqilbu r-risku tal-emittenti fuq l-investituri; billi trattament regolatorju preferenzjali għandu jingħata biss għal strumenti ta' dejn li huma partikolarment sikuri;

K.  billi m'hemmx definizzjoni preċiża ta' bonds koperti fid-dritt tal-UE;

L.  billi s-swieq tal-bonds koperti għadhom lura fl-Istati Membri mingħajr tradizzjoni tal-ħruġ ta' tali bonds jew fejn it-tkabbir huwa mfixkel mir-riskju sovran jew minn kundizzjonijiet makroekonomiċi diffiċli;

M.  billi hija ħaġa rikonoxxuta sew li l-oqfsa nazzjonali tal-bonds koperti huma diversi, b'mod partikolari fir-rigward tal-aspetti tekniċi bħal-livell tas-superviżjoni pubblika;

N.  billi qafas mifrux mal-UE għall-bonds koperti jrid ikun immirat lejn l-ogħla standards;

O.  billi hemm diversi oqfsa nazzjonali għall-bonds koperti li kellhom suċċess kbir, ibbażati fuq sisien storiċi u legali u parzjalment integrati fid-dritt nazzjonali; billi dawk l-oqfsa nazzjonali jikkondividu karatteristiċi fundamentali, b'mod partikolari r-rikors doppju, is-segregazzjoni tal-pools ta' kopertura b'assi b'riskju baxx u superviżjoni pubblika speċjali; billi jista' jkun ta' benefiċċju li dawn il-prinċipji jiġu estiżi għal tipi oħra ta' strumenti ta' dejn;

P.  billi l-armonizzazzjoni jenħtieġ li ma tkunx ibbażata fuq approċċ ta' universalità peress li dan jista' jwassal għal tnaqqis serju tad-diversità tal-prodott u jista' jaffettwa b'mod negattiv is-swieq nazzjonali li kienu qed jiffunzjonaw b'suċċess; billi jeħtieġ li l-armonizzazzjoni tirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà;

Q.  billi l-parteċipanti tas-suq ħadu inizjattivi biex irawmu l-iżvilupp tas-swieq tal-bonds koperti, bħall-ħolqien fl-2013 tat-Tikketta tal-Bonds Koperti (CBL) u l-Mudell ta' Trasparenza Armonizzat (HTT);

R.  billi, wara rieżami superviżorju, l-EBA identifikat l-aħjar prattiki għall-ħruġ u s-superviżjoni tal-bonds koperti u vvalutat l-allinjament tal-oqfsa nazzjonali ma' dawn il-prattiki;

S.  billi, b'rispons għall-konsultazzjoni pubblika tal-Kummissjoni, maġġoranza kbira tal-partijiet ikkonċernati topponi armonizzazzjoni sħiħa, filwaqt li l-investituri enfasizzaw il-valur tad-diversità tal-prodotti; billi l-partijiet ikkonċernati wrew appoġġ kawt għal-leġiżlazzjoni tal-UE dment li tkun ibbażata fuq il-prinċipji, tibni fuq oqfsa eżistenti u tirrispetta b'mod partikolari l-karatteristiċi tal-oqfsa nazzjonali.

Osservazzjonijiet u pożizzjonijiet ġenerali

1.  Jenfasizza li investimenti domestiċi u transfruntieri f'bonds koperti ħadmu tajjeb fis-swieq tal-UE taħt il-qafas leġiżlattiv attwali; jenfasizza li d-diversità ta' prodotti sodi u sikuri jenħtieġ li tinżamm.

2.  Jirrimarka li armonizzazzjoni obbligatorja ta' mudelli nazzjonali jew is-sostituzzjoni tagħhom b'mudell Ewropew tista' twassal għal konsegwenzi negattivi mhux intenzjonati għal swieq li s-suċċess attwali tagħhom jiddependi mill-fatt li l-leġiżlazzjoni dwar il-bonds koperti hija inkorporata fil-liġijiet nazzjonali; jinsisti li qafas Ewropew aktar integrat għandu jkun limitat għal approċċ ibbażat fuq il-prinċipji li jistabbilixxi l-objettivi iżda jħalli li l-modi u l-mezzi jiġu speċifikati fit-traspożizzjoni fil-liġijiet nazzjonali; jenfasizza li dan il-qafas għandu jkun ibbażat fuq standards ta' kwalità għolja u jqis l-aħjar prattiki, filwaqt li jibni fuq ir-reġimi nazzjonali li jaħdmu sew mingħajr ma jiġu mfixkla. jenfasizza li l-qafas Ewropew potenzjali ġdid għall-bonds koperti, allinjat mal-aħjar prattiki, jenħtieġ li jkun parametru referenzjarju għas-swieq ġodda u jsaħħaħ il-kwalità tal-bonds koperti.

3.  Jitlob direttiva tal-UE li tiddistingwi b'mod ċar bejn iż-żewġ tipi ta' bonds koperti li jeżistu attwalment, jiġifieri:

a)  bonds koperti (minn hawn 'il quddiem "Bonds Koperti Premium" (PCBs)), li ma jaqgħux taħt l-istandards stabbiliti attwalment bl-Artikolu 129 tas-CRR, u

b)  bonds koperti (minn hawn 'il quddiem "Bonds Koperti Ordinarji", li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti stabbiliti għall-PCBs iżda li ma jaqgħux taħt l-istandards stabbiliti attwalment bl-Artikolu 52(4) tad-Direttiva UCITS;

Jenfasizza li l-PCBs jenħtieġ li jgawdu minn preferenza regolatorja fuq l-OCBs u li l-OCBs igawdu preferenza regolatorji fuq forom oħra ta' dejn kollateralizzat; jirrikonoxxi l-potenzjal ta' strumenti ta' dejn konformi mal-UCITS kollha għall-kisba tal-objettivi tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali;

4.  Jistieden lill-Istati Membri jipproteġu t-tikketta tal-"bond kopert" (kemm għall-PCBs u l-OCBs) billi jiżguraw fil-leġiżlazzjoni nazzjonali li l-bonds koperti jkunu likwidi ħafna u viċin tal-istrumenti ta' dejn mingħajr riskju; jissuġġerixxi bil-qawwa li l-istrumenti tad-dejn koperti b'assi li huma sostanzjalment iktar riskjużi minn dejn tal-gvern u ipoteki (p.e. investimenti fl-infrastruttura mhux apoġġati mill-gvern jew krediti lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs)) ma għandhomx jiġu mmarkati "bonds koperti" iżda, possibbilment, "Noti Garantiti Ewropej" (European Secured Notes - ESNs); jappoġġja l-prinċipju li pools ta' kopertura għall-PCBs u l-OCBs jenħtieġ li jkunu totalment garantiti b'assi ta' natura dejjiema li tista' tiġi vvalutata u meħuda lura;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi fid-direttiva prinċipji ta' qafas legali għal Noti Garantiti Ewropej (ESNs) bħal rikors doppju, superviżjoni pubblika speċjali, protezzjoni kontra l-falliment u rekwiżiti ta' trasparenza; jistieden lill-Istati Membri jintegraw dawn il-prinċipji fid-dritt nazzjonali tagħhom u l-proċeduri ta' insolvenza tagħhom; jenfasizza li qafas legali sod għall-ESNs ikollu l-potenzjal li jagħmel l-ESNs aktar trasparenti, aktar likwidi u aktar effiċjenti fil-konfromt tal-ispiża minn titoli li jagħmlu użu minn arranġamenti kuntrattwali; jirrimarka li dan jista' jgħin lill-ESNs biex jiffinanzjaw attivitajiet aktar riskjużi, bħal krediti għall-SMEs, krediti tal-konsumaturi jew investimenti fl-infrastruttura li għandhom nuqqas ta' garanziji tal-gvern; jinnota li l-ESNs ikunu eżenti mill-ambitu tal-għodda tar-rikapitalizzazzjoni interna fl-Artikolu 44 tal-BRRD;

6.  Iħeġġeġ li d-Direttiva tinkludi standards minimi ta' sorveljanza li jirriflettu l-aħjar prattiki identifikati għall-bonds koperti; iħeġġeġ konverġenza superviżorja fl-UE kollha;

7.  Jitlob li d-direttiva żżid it-trasparenza fir-rigward ta' informazzjoni dwar assi tal-pool ta' kopertura u l-qafas legali mfassal biex jiżgura rikors doppju u s-segregazzjoni ta' dawk l-assi fil-każ ta' insolvenza jew riżoluzzjoni tal-emittent; jinsisti, barra minn hekk, f'dan ir-rigward li d-direttiva tkun ibbażata fuq il-prinċipji u tiffoka biss fuq ir-rekwiżiti ta' informazzjoni;

Definizzjoni tal-PCBs, l-OCBs, l-ESNs u l-qafas regolatorju tagħhom

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta l-proposti tagħha għal qafas Ewropew ta' bonds koperti (direttiva) li jiddefinixxi l-PCBs, l-OCBs u l-ESNs b'mod simultanju, bl-għan li jiġi evitat tfixkil fis-suq matul il-fażijiet ta' tranżizzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi f'din id-definizzjoni l-prinċipji komuni kollha li ġejjin li jistgħu jinkisbu matul il-ħajja ta' dan l-istrument maħruġ, indipendenti mit-trattament preferenzjali potenzjali:

a)  Il-PCBs, OCBs u l-ESNs jenħtieġ li jkunu sostnuti bis-sħiħ minn pool ta' kopertura ta' assi;

b)  Id-dritt nazzjonali jenħtieġ li jiżgura rikors doppju, jiġifieri l-investitur għandu:

i)  pretensjoni fuq l-emittent tal-istrument ta' dejn ugwali għall-obbligazzjonijiet ta' ħlas sħaħ;

ii)  pretensjoni prijoritarja ekwivalenti fuq l-assi tal-pool ta' kopertura (inklużi assi u derivattivi ta' sostituzzjoni) f'każ ta' inadempjenza tal-emittent.

Jekk dawn il-pretensjonijiet ma jkunux biżżejjed biex jissodisfaw bis-sħiħ l-obbligi ta' ħlas tal-emittent, il-pretensjonijiet residwi tal-investitur iridu jkunu pari passu ma' pretensjonijiet tal-kredituri ta' livell superjuri mhux garantiti tal-emittent;

c)  Is-segregazzjoni effettiva tal-assi tal-pool ta' kopertura kollha f'arranġamenti legalment vinkolanti li jkunu faċilment infurzabbli f'każ ta' insolvenza jew riżoluzzjoni tal-emittent; l-istess għandu jgħodd għall-assi u d-derivattivi ta' sostituzzjoni kollha li jiħħeġġjaw ir-riskji tal-pool ta' kopertura;

d)  Il-PCBs, l-OCBs u l-ESNs huma protetti f'każ ta' falliment, jiġifieri huwa żgurat li l-obbligazzjonijiet ta' ħlas tal-emittent ma jkunux awtomatikament aċċelerati f'każ tal-insolvenza jew ir-riżoluzzjoni tal-emittent;

e)  Sovrakollateralizzazzjoni (OC) li tirrifletti r-riskji speċifiċi tal-PCBs, l-OCBs u l-ESNs hija applikata, b'daqsijiet li jiġu stabbiliti fid-dritt nazzjonali. Il-valur tal-assi tal-pool ta' kopertura kollha dejjem irid ikun akbar mill-valur ta' obbligazzjonijiet ta' ħlas pendenti. Il-metodi ta' valutazzjoni għal assi tal-pool ta' kopertura u l-frekwenza tal-kalkolu jenħtieġ li jkunu definiti b'mod ċar fid-dritt nazzjonali u jenħtieġ li jikkunsidraw b'mod xieraq ir-riskji kollha rilevanti;

f)  Id-dritt Ewropew jew id-dritt nazzjonali jiddefinixxu l-parametri massimi bejn is-self u l-valur (LTV) għall-assi tal-pool ta' kopertura. It-tneħħija ta' assi tal-pool ta' kopertura bi ksur tal-limiti jenħtieġ li ma tkunx obbligatorja, iżda pjuttost irid jiġi żgurat li din it-tneħħija sseħħ biss jekk dawn jiġu sostitwiti minn assi eliġibbli ta' mill-inqas l-istess valur tas-suq;

g)  Parti mill-assi tal-pool ta' kopertura jew mill-faċilitajiet ta' likwidità tkun likwida biżżejjed biex l-obbligazzjonijiet ta' ħlas tal-programm tal-bonds koperti jew tal-ESN ikunu jistgħu jiġu sodisfatti għas-sitt xhur li jmiss, ħlief f'każijiet b'bonds b'finanzjament simetriku jew bonds bi struttura soft bullet u b'conditional pass-through (CPT);

h)  Strumenti derivattivi huma permessi biss għal skopijiet ta' ħħeġġjar kontra r-riskju, u kuntratti derivattivi li jkun daħal fihom l-emittent b'kontroparti derivattiva u rreġistrati fil-pool ta' kopertura ma jistgħux jiġu terminati mal-insolvenza tal-emittent;

i)  Id-dritt nazzjonali jipprevedi qafas robust speċjali ta' superviżjoni pubblika billi jispeċifika l-awtorità kompetenti, is-superviżur u l-amministratur speċjali tal-pool ta' kopertura, flimkien ma' definizzjoni ċara tad-dmirijiet u s-setgħat superviżorji tal-awtorità kompetenti, biex ikun żgurat li:

i)  l-emittenti jkollhom persunal kwalifikat u proċeduri operattivi adegwati fis-seħħ għall-ġestjoni tal-pools ta' kopertura, anke fil-każ ta' stress, insolvenza jew riżoluzzjoni;

ii)  il-karatteristiċi ta' pools ta' kopertura jissodisfaw ir-rekwiżiti applikabbli kemm qabel il-ħruġ tal-istrument ta' dejn kif ukoll sal-maturità tiegħu;

iii)  il-konformità tal-PCBs, l-OCBs u l-ESNs mar-rekwiżiti rilevanti (inkluż f'dak li jirrigwarda l-eliġibilità tal-assi ta' kopertura u l-kopertura) hija soġġetta għal monitoraġġ kontinwu, regolari u indipendenti;

iv)  l-emittenti jwettqu testijiet tal-istress regolari dwar il-kalkolu tar-rekwiżiti ta' kopertura, b'kunsiderazzjoni tal-fatturi ta' riskju ewlenin li jaffettwaw l-istrument ta' dejn, bħall-kreditu, ir-rata tal-imgħax, il-munita u r-riskji ta' likwidità;

id-dmirijiet u s-setgħat tal-awtorità kompetenti u l-amministratur speċjali f'każ ta' insolvenza jew riżoluzzjoni tal-emittent iridu jkunu definiti b'mod ċar.

j)  L-emittent huwa obbligat jiżvela mill-inqas darbtejn fis-sena data aggregata dwar il-pools ta' kopertura f'livell ta' dettall li jippermetti lill-investituri jwettqu analiżi komprensiva tar-riskju. Għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-karatteristiċi tar-riskju tal-kreditu, ir-riskju tas-suq u r-riskju tal-likwidità ta' assi ta' kopertura, dwar il-kontropartijiet involuti fil-pools ta' kopertura u fil-livelli ta' OC legali, kuntrattwali u volontarja, filwaqt li jenħtieġ li jkun hemm ukoll taqsima dwar id-derivattivi marbuta mal-assi u l-obbligazzjonijiet tal-pool ta' kopertura;

k)  Il-maturità tista' tkun estiża biss f'każ ta' insolvenza jew riżoluzzjoni tal-emittent u bl-approvazzjoni tal-awtorità superviżorja kompetenti jew taħt skattaturi finanzjarji oġġettivi stabbiliti mid-dritt nazzjonali u approvati mill-awtorità Ewropea kompetenti; il-kundizzjonijiet eżatti tal-estensjoni u l-bidliet potenzjali tal-kupun, il-maturità u fatturi oħra jenħtieġ li jiġu ċċarati fit-termini u l-kundizzjonijiet ta' kull bond;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi fid-definizzjoni tad-direttiva tal-PCBs il-prinċipji addizzjonali li ġejjin:

a)  L-istrument ta' dejn jkun kompletament kollateralizzat b'assi definiti fl-Artikolu 129(1) tas-CRR u jissodisfa r-rekwiżiti addizzjonali tal-Artikolu 129(3) u (7) tas-CRR; għal self residenzjali garantiti minn garanziji kif speċifikat skont l-Artikolu 129(1)(e) tas-CRR ma jrid ikun hemm l-ebda impediment legali għal amministratur tal-programm tal-bonds koperti li jpoġġi garanziji ipotekari privileġjati fuq is-self meta l-emittent ta' bonds koperti ikun f'inadempjenza jew riżoluzzjoni, u l-garanzija, għal kwalunkwe raġuni, ma tiġix onorata. L-eliġibilità ta' bastimenti bħala assi tal-pool ta' kopertura (l-Artikolu 129(1)(g) tas-CRR) għandha tiġi riveduta;

b)  Il-parametri LTV massimi għall-mutwi ipotekarji inklużi fil-pool ta' kopertura jiġu stabbiliti mid-dritt Ewropew b'tali mod li ma jaqbżux il-proporzjonijiet ta' LTV ffissati attwalment fl-Artikolu 129 tas-CRR, iżda huma soġġetti għal rieżami u aġġustament regolari f'konformità ma' testijiet tal-istress li jistrieħu fuq valutazzjonijiet indipendenti tal-prezzijiet tas-suq li jistgħu jkunu prevalenti fis-swieq immobiljari rilevanti taħt stress; għandu jitħeġġeġ l-użu ta' parametri bbażati fuq ir-relazzjoni self-valur ipotekarju pjuttost milli parametri bbażati fuq ir-relazzjoni self-valur tas-suq;

10.  Jenfasizza li l-ponderazzjonijiet tar-riskju assenjati lill-bonds koperti fil-leġiżlazzjoni Ewropea jridu jirriflettu l-valutazzjonijiet tas-suq tar-riskji sottostanti; josserva li l-istess ma japplikax għat-tipi l-oħra kollha ta' strumenti ta' dejn li jgawdu minn trattament regolatorju preferenzjali minħabba ċerti karatteristiċi;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti s-setgħa lill-Awtoritajiet Superviżjorji Ewropej (ESAs) biex jivvalutaw il-konformità mal-kriterji għall-PCBs, l-OCBs u l-ESNs bl-għan li tikkomplementa jew anki tissostitwixxi l-listi previsti fl-Artikolu 52(4) tad-Direttiva UCITS b'lista awtoritattiva ta' reġimi ta' PCBs, OCBs u ESNs konformi fil-livell Ewropew.

12.  Jistieden lill-EBA toħroġ rakkomandazzjonijiet għal reġimi tal-PCBs, l-OCBs u tal-ESNs dwar il-kriterji ta' eliġibilità għal assi (inklużi assi ta' sostituzzjoni), dwar proporzjonijiet ta' LTV u l-livelli minimi ta' OC effikaċi għal tipi differenti ta' assi, kif ukoll dwar reviżjonijiet possibbli tas-CRR; jistieden lill-EBA tipprovdi l-linji gwida neċessarji għall-istabbiliment tal-qafas superviżorju u amministrattiv speċjali pubbliku;

13.  Jirrakkomanda li l-ostakli għall-aċċess għas-suq għall-emittenti fl-iżvilupp ta' swieq ta' bonds koperti barra ż-ŻEE jitneħħew billi jingħata trattament ekwu lil bonds koperti minn emittenti f'pajjiżi terzi, sakemm l-ambjent legali, istituzzjonali u ta' sorveljanza tagħhom jgħaddi minn valutazzjoni bir-reqqa tal-ekwivalenza minn istituzzjoni Ewropea kompetenti; jirrakkomanda l-promozzjoni tal-prinċipji ewlenin tal-leġiżlazzjoni Ewropea sabiex tistabbilixxi punt ta' riferiment potenzjali għas-swieq tal-bonds koperti globalment;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi reviżjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar is-servizzi finanzjarji li tispeċifika t-trattament regolatorju tal-PCBs, l-OCBs u l-ESNs;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni, meta tkun qed tivvaluta leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar is-servizzi finanzjarji, biex tieħu kont tal-potenzjal tal-PCBs, l-OCBs u l-ESNs għall-kisba tal-objettivi tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni tidentifika ostakli possibbli fil-livell nazzjonali għall-iżvilupp tas-sistemi tal-bonds koperti u tippubblika linji gwida sabiex telimina dawn l-ostakli, mingħajr ħsara għall-kondotta kummerċjali soda u prudenti tal-banek;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-EBA jivvalutaw mill-ġdid (possibbilment bħala parti minn valutazzjoni tal-impatt) l-eliġibilità ta' garanziji marittimi fuq bastimenti bħala assi tal-pool ta' kopertura kif stipulat fl-Artikolu 129(1)(g) tas-CRR; huwa mħasseb dwar il-fatt li trattament preferenzjali għall-bastimenti li jgħawweġ il-kompetizzjoni ma' mezzi oħra ta' trasport; jitlob lill-Kummissjoni u lill-EBA jinvestigaw jekk il-bonds koperti tal-bastimenti humiex fuq l-istess livell ma' bonds koperti konformi mas-CRR f'termini tal-likwidità u valutazzjonijiet tar-riskju tagħhom imwettqa minn aġenziji tal-klassifikazzjoni indipendenti, u jekk it-trattament preferenzjali ta' tali bonds fuq il-bażi ta' eliġibilità LCR u ponderazzjonijiet tar-riskju iktar baxxi fis-CRR huwiex għalhekk iġġustifikat;

18.  Jistieden lill-Istati Membri jipprevedu fid-dritt nazzjonali l-opportunità li joħolqu pools ta' kopertura separati, b'kull waħda minnhom tinkludi l-istess klassi ta' assi omoġenja (bħal self residenzjali); jistieden lill-Istati Membri jippermettu l-assi ta' kopertura kollha kif speċifikat fl-Artikolu 129(1)(a)(b) u (c) tas-CRR bħala assi ta' sostituzzjoni li jikkontribwixxu għar-rekwiżit ta' kopertura, u biex jispeċifikaw b'mod ċar limiti fuq il-kwalità tal-krediti, id-daqs tal-iskopertura u l-limiti superjuri għall-kontribuzzjonijiet ta' kopertura tal-assi ta' sostituzzjoni;

Appoġġ tat-trasparenza tas-suq u l-konverġenza volontarja

19.  Jilqa' t-titjib fil-metodoloġiji ta' klassifikazzjoni tal-bonds koperti u l-espansjoni tas-swieq ta' klassifikazzjoni għall-bonds koperti;

20.  Jissottolinja l-importanza ta' kundizzjonijiet ekwi sabiex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta fis-swieq finanzjarji; jenfasizza li l-leġiżlazzjoni Ewropea ma tridx tiddiskrimina bejn it-tipi differenti ta' strumenti tal-dejn iggarantiti ħlief jekk ikun hemm raġunijiet tajbin biex wieħed jassumi li dawn huma differenti f'dak li jirrigwarda s-sikurezza jew il-likwidità;

21.  Jilqa' inizjattivi tas-suq biex jiġu żviluppati standards u mudelli armonizzati għad-divulgazzjoni (p.e. l-HTT) biex jiġu ffaċilitati t-tqabbil u l-analiżi tad-differenzi bejn il-bonds koperti madwar l-UE;

22.  Jappoġġja l-iżvilupp ta' rakkomandazzjonijiet tal-EBA għal standards tas-suq u linji gwida dwar l-aħjar prattiki; jinkoraġġixxi l-konverġenza volontarja f'dan is-sens;

23.  Iħeġġeġ it-twettiq regolari ta' testijiet tal-istress għal pools ta' kopertura u l-pubblikazzjoni tar-rizultati tat-testijiet tal-istress;

°

°  °

24.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità Bankarja Ewropea.

(1)

ĠU L 257, 28.8.2014, p. 186.

(2)

ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.

(3)

ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190.

(4)

ĠU L 314, 1.12.2015, p. 13.

(5)

ĠU L 195, 20.7.2016, p. 3.

(6)

ĠU L 11, 17.1.2015, p. 1.


NOTA SPJEGATTIVA

Il-bonds koperti dejjem kienu, mindu ġew ivvintati aktar minn żewġ sekli ilu, klassi ta' assi speċifika ħafna f'bosta modi. Bħala strumenti li ilhom stabbiliti fl-istrutturi ta' finanzjament ta' diversi Stati Membri, urew li huma investimenti affidabbli għal varjetà ta' istituzzjonijiet finanzjarji u għażla ta' finanzjament għall-emittenti li hija konvenjenti u effiċjenti. Huma jiddependu minn karatteristiċi strutturali b'saħħithom bħar-rikors doppju, il-pools ta' kopertura ta' kwalità għolja (li jikkonsistu kważi esklużivament minn mutwi ipotekarji (85 %) u strumenti ta' dejn pubbliku (15 %)) u s-segregazzjoni tal-assi tal-pool ta' kopertura. Il-fiduċja tal-investituri hija rinfurzata mill-fatt li l-bonds koperti jiġu soġġetti għal superviżjoni pubblika speċjali.

Il-livell straordinarju ta' sikurezza u likwidità li l-bonds koperti urew tul għexieren ta' snin kien prevalenti anke fi żminijiet ta' swieq finanzjarji f'diffikultà enormi, eż. matul l-aħħar għaxar snin. Dan wassal għar-rikonoxximent tal-bonds koperti bħala assi li ż-żamma tagħhom teħtieġ trattament regolatorju preferenzjali taħt il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-servizzi finanzjarji.

Deskrizzjoni pjuttost vaga tal-klassi tal-assi mogħtija fl-Artikolu 52(4) tad-Direttiva UCITS(1) isservi bħala d-"definizzjoni" ta' bonds koperti fid-dritt tal-UE – għalkemm it-test ma jirreferix b'mod espliċitu għall-klassi tal-assi bħala "bonds koperti". Leġiżlazzjoni sussegwenti tal-UE kompliet tibni fuq din id-definizzjoni biex

•  jingħata trattament favorevoli lil bonds koperti miżmuma minn banek jekk il-bonds koperti jissodisfaw ċerti rekwiżiti fformulati bi preċiżjoni skont l-Artikolu 129 tas-CRR(2);

•  jiġu inklużi bonds koperti li jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet speċifiċi fil-lista ta' assi rikonoxxuti bħala Assi Likwidi ta' Kwalità Għolja ta' Livell 1 taħt l-Att Delegat dwar ir-Rekwiżit ta' Kopertura tal-Likwidità(3); u

•  jiġu esklużi l-bonds koperti, sal-parti kollateralizzata, mir-rikapitalizzazzjoni interna meta bank ikun taħt riżoluzzjoni, skont l-Artikolu 44(2) tal-BRRD(4).

Is-suċċess tal-bonds koperti huwa attribwibbli essenzjalment għal żewġ fatturi:

(1)  ekonomikament, għall-eżistenza ta' kollateral fil-forma ta' assi ta' kwalità għolja ta' natura dejjiema li jkunu vvalutati u jittieħdu lura faċilment, jiġifieri, l-aktar mutwi ipotekarji u bonds tal-gvern

(2)  istituzzjonalment, għall-eżistenza ta' qafas legali u superviżorju li jiggarantixxi rikors doppju għall-investitur, is-segregazzjoni tal-pool ta' kopertura u superviżjoni pubblika speċjali.

Mill-perspettiva tal-leġiżlazzjoni Ewropea, huwa interessanti li wieħed jinnota li d-"definizzjoni" ta' bonds koperti fl-Artikolu 52(4) tad-Direttiva UCITS tirrikjedi essenzjalment li l-bonds koperti jissodisfaw il-punt (2), iżda ma timponix ir-rekwiżiti ta' kwalità għolja fuq l-assi tal-pool ta' kopertura kif espressi fil-punt (1). Pjuttost, l-assi tal-pool ta' kopertura ammissibbli huma determinati mil-liġijiet nazzjonali. Fl-Istati Membri kollha dawn il-liġijiet huma ffukati fuq mutwi ipotekarji u self lis-settur pubbliku, iżda xi Stati Membri jipprevedu wkoll l-inklużjoni ta' assi oħrajn, possibilment aktar riskjużi.

Minn perspettiva ta' stabbiltà finanzjarja sistemika, jidher li l-punt (1) huwa indispensabbli. L-eżenzjoni ta' kredituri ta' bonds koperti mill-għodda ta' rikapitalizzazzjoni interna tal-BRRD tista' tkun iġġustifikata biss jekk il-bonds koperti jkunu differenti minn strumenti ta' dejn oħra minħabba r-riskju estremament baxx ta' inadempjenza. In-nuqqas ta' riskju ta' inadempjenza sinifikanti huwa wkoll fundamentali biex il-bonds koperti jiġu inklużi fost l-assi likwidi tal-Livell 1 fl-Att Delegat dwra l-LCR u biex l-investituri jingħataw skoperturi ogħla għal dawn it-tip ta' skoperturi milli għal titoli trasferibbli jew strumenti tas-suq monetarju oħra.

L-EBA, fir-rapport tagħha tal-2016, titkellem b'mod ċar kontra l-għoti ta' trattament regolatorju preferenzjali lil bonds koperti li l-pools ta' kopertura tagħhom jinkludu tipi ta' assi aktar riskjużi, eż. self lill-SMEs, self għall-infrastruttura jew self lil debituri mhux pubbliċi oħra. L-EBA hija wkoll xettika dwar assi mobbli bħal bastimenti (u inġenji tal-ajru), li, jekk jiġu mċaqalqa barra mill-UE, jista' jkun diffiċli li jerġgħu jittieħdu lura.

Min-naħa l-oħra, meta jitqies ir-rwol ta' suċċess li l-bonds koperti kellhom u għad għandhom fil-finanzjament tal-mutwi ipotekarji jew tas-self lis-settur pubbliku, huwa suġġerit li l-qafas istituzzjonali (2) isir disponibbli wkoll għal tipi ta' assi aktar riskjużi, bħall-finanzjament tal-SMEs jew l-investiment fl-infrastruttura. Qafas legali sod li jipprevedi rikors doppju, segregazzjoni ta' pools ta' kopertura u superviżjoni pubblika speċjali jista' jipprovdi – kemm għall-emittenti kif ukoll għall-investituri – alternattiva attraenti għal titolizzazzjonijiet jew forom oħra ta' finanzjament tad-dejn. L-arranġamenti kuntrattwali sottostanti għat-titolizzazzjonijiet spiss ikunu jiswew ħafna flus biex jiġu stabbiliti, ikunu diffiċli biex jiġu mmonitorjati u jkunu soġġetti għal tilwim legali f'każ ta' inadempjenza jew riżoluzzjoni tal-emittent.

Aktar trasparenza, aktar superviżjoni pubblika, u aktar ċertezza legali jistgħu jinkisbu billi l-prinċipji istituzzjonali tal-bonds koperti (2) jiġu estiżi għal strumenti ta' dejn li jiffinanzjaw attivitajiet ekonomiċi importanti u li jistimulaw it-tkabbir ekonomiku (eż. l-SMEs jew l-investimenti fl-infrastruttura). Iżda l-istabilità finanzjarja m'għandhiex tiġi kompromessa. Eżenzjonijiet minn rekwiżiti ta' kapital ġenerali fir-regolamentazzjoni bankarja jew mill-għodda ta' rikapitalizzazzjoni interna m'għandhomx jingħataw lil titoli li l-kollateral tagħhom ma jissodisfax il-punt (1).

Għalhekk, ir-rapporteur jipproponi direttiva Ewropea li tiddefinixxi u tiddistingwi b'mod ċar żewġ tipi ta' assi: Bonds Koperti u Noti Garantiti Ewropej (ESNs). Iż-żewġ tipi ta' titoli huma akkomunati mill-prinċipji ta' qafas legali u superviżorju (2). It-terminu "bond kopert" jintuża jekk u biss jekk it-titoli jissodisfaw ukoll il-punt (1) u, għaldaqstant, il-bonds koperti biss ikunu jistgħu jikkwalifikaw għal trattament regolatorju preferenzjali. Biex jiġi evitat tfixkil bla bżonn fi swieq ta' bonds koperti li jiffunzjonaw bla problemi, ir-rapporteur jissuġġerixxi wkoll li -bonds koperti jiġu definiti billi wieħed jibni sew fuq l-Artikolu 129 tas-CRR(5).

Is-CRR ma jsemmi xejn dwar l-ammissibilità ta' bonds koperti b'estensjonijiet tal-maturità kundizzjonali (l-istrutturi hekk imsejħa "soft bullets" u "conditional pass-through (CPT)"). Dawn it-tipi ta' bonds koperti żdiedu ferm f'dawn l-aħħar snin. Filwaqt li estensjonijiet tal-maturità jistgħu jservu bħala dispożizzjonijiet kuntrattwali utli għall-prevedibilità u għall-ġestjoni tar-riskju, b'mod partikolari f'każijiet ta' inadempjenza jew riżoluzzjoni tal-emittent, huma jittrasferixxu b'mod ċar parti mir-riskji mill-emittent għall-investitur. Dan jista', jekk ma jingħata l-ebda attenzjoni, jikkawża riskji sistemiċi usa'. Għalhekk, trattament regolatorju preferenzjali m'għandux jingħata lil bonds koperti b'estensjonijiet tal-maturità ħlief għal każijiet ta' inadempjenza jew riżoluzzjoni, jiġifieri għal każijiet li fihom l-alternattiva għal estensjoni tal-maturità tkun inadempjenza tal-emittent fir-rigward tal-bonds koperti. Barra minn hekk, biex jiġu protetti l-investituri u tiġi mħarsa l-istabilità finanzjarja, l-emittent m'għandux ikollu d-diskrezzjoni fl-iskattar ta' estensjonijiet tal-maturità. Pjuttost, kwalunkwe estensjoni tal-maturitajiet tal-bonds koperti f'każ ta' inadempjenza jew riżoluzzjoni għandha tiddependi mill-approvazzjoni mill-awtorità ta' sorveljanza kompetenti.

Reġimi ta' bonds koperti huma integrati sew fil-liġijiet nazzjonali dwar l-insolvenza. Il-pools ta' kopertura u l-prinċipju ta' rikors doppju huma salvagwardji kontra l-insolvenza tal-emittent, fejn il-proċedimenti legali meħtieġa biex jiġu sodisfatti l-pretensjonijiet tal-kredituri kontra emittent ta' bonds koperti insolventi jiddependu mil-liġijiet nazzjonali u jvarjaw b'mod konsiderevoli bejn l-Istati Membri. Il-leġiżlazzjoni Ewropea m'għandha toħloq ebda tfixkil għal oqfsa li huma integrati sew fid-dritt nazzjonali u li ppermettew lis-swieq tal-bonds koperti joperaw bla xkiel u b'suċċess għal għexieren ta' snin. Huwa għalhekk li l-leġiżlazzjoni Ewropea għandha tkun limitata għal direttiva li tistabbilixxi l-prinċipji tas-swieq tal-bonds koperti u l-ESNs. L-iżvilupp ta' standards tekniċi għandu jitħalla f'idejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali kompetenti wara t-traspożizzjoni fid-dritt nazzjonali.

Proporzjonijiet massimi bejn is-self u l-valur għall-mutwi ipotekarji jiffurmaw parti importanti mill-kriterji ta' eliġibilità stabbiliti fl-Artikolu 129 tas-CRR. Fid-dawl tal-varjazzjonijiet sostanzjali fil-prezzijiet li xi swieq immobiljari esperjenzaw, l-LTVs iridu jitqiesu bħala karatteristika li tiddefinixxi l-kollateral għal bonds koperti li jgawdu minn preferenza regolatorja u mhux bħala standard tekniku li jista' jiġi deċiż liberament mill-Istati Membri. Ir-rapporteur għalhekk jipproponi li jibqgħu jiġu stabbiliti LTVs massimi mil-leġiżlazzjoni Ewropea u li jiġi ssorveljat mill-qrib jekk dawn l-LTVs humiex konformi ma' valutazzjonijiet indipendenti tal-kundizzjonijiet tal-ipprezzar li jistgħu jkunu prevalenti fis-swieq immobiljari rilevanti taħt stress.

Fl-aħħar nett, kwalunkwe azzjoni fil-livell Ewropew għandha wkoll tqis tliet żviluppi importanti mhux imsemmija s'issa:

•  Diġà jeżistu inizjattivi mmexxija mis-suq b'saħħithom. Pereżempju, it-Tikketta tal-Bonds Koperti żviluppata mill-komunità tal-emittenti b'kooperazzjoni mal-investituri u r-regolaturi ġiet miftiehma fl-2013 u fl-2016 laħqet kopertura ta' 60 % ta' bonds koperti pendenti madwar id-dinja. Fejn dawk l-inizjattivi jeżistu, għandhom jiġu mħeġġa u, jew jissostitwixxu l-intervent pubbliku, jew ikunu l-bażi għal standards fakultattivi jew obbligatorji. B'mod partikolari, il-Mudell ta' Trasparenza Armonizzat stabbilit fl-2016 taħt is-CBL jista' jkun bażi għal standards komuni ta' divulgazzjoni applikabbli għall-emittenti ta' bonds koperti.

•  Il-bonds koperti qed jiksbu aktar popolarità f'għadd ta' pajjiżi li mhumiex fl-UE, eż. l-Awstralja, il-Kanada, iċ-Ċilì, New Zealand, Singapore, il-Korea t'Isfel, it-Turkija u r-Russja. Ġurisdizzjonijiet ewlenin oħra (inklużi l-Brażil, l-Indja, il-Ġappun, il-Messiku, il-Marokk, il-Panama, il-Perù, l-Afrika t'Isfel u l-Istati Uniti) jistgħu jagħmlu l-istess fi żmien qrib. Approċċ attent tal-leġiżlazzjoni Ewropea limitata għal prinċipji bażiċi flimkien ma' flessibilità suffiċjenti għall-idjosinkrasiji tal-liġijiet nazzjonali u l-legati jippermetti li s-swieq Ewropej tal-bonds koperti u l-ESNs jiġu integrati ma' swieq simili għal prodotti finanzjarji sikuri f'inħawi oħra fid-dinja u għalhekk isaħħaħ il-prospetti fit-tul għat-tkabbir ekonomiku fl-UE u f'pajjiżi terzi. Barra minn hekk, l-istandards tal-UE jkollhom il-potenzjal li jiffunzjonaw bħala mudell għall-iżvilupp ta' swieq ta' bonds koperti madwar id-dinja.

•  Is-suq baqa' ħaj, sa ċertu punt, bl-appoġġ pubbliku f'dawn l-aħħar snin. Il-programm ta' xiri ta' assi tal-BĊE (u aktar reċentement permezz tas-CBPP3 minn Ottubru 2014) kellu effett sinifikanti fuq is-swieq primarji u sekondarji tal-bonds koperti, u kkontribwixxa, flimkien mat-trattament regolatorju, għaż-żieda fil-ħruġ ta' bonds koperti mill-2013 'l hawn. Madankollu, dan ikkawża esklużjoni sinifikanti tal-investituri privati u l-partijiet ikkonċernati wissew li din l-esklużjoni tista' tkompli u eventwalment teqred is-suq sakemm il-BĊE ma jinqatax mis-swieq tal-bonds koperti fil-futur qrib. Kwalunkwe inizjattiva leġiżlattiva jew regolatorja għalhekk għandha tiġi ponderata b'attenzjoni. Bidla sinifikanti tar-regoli toħloq inċertezza għas-swieq li jeħtieġ li jirbħu lura lill-investituri li tilfu.

Mill-2015 'l hawn, l-inizjattiva tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali tal-Kummissjoni (b'mod partikolari permezz tal-konsultazzjoni pubblika tagħha dwar il-bonds koperti ta' Settembru 2015) ikkunsidrat it-tisħiħ tas-swieq tal-bonds koperti fl-Ewropa b'rispett dovut għall-preferenzi u l-oqfsa nazzjonali. Dan huwa importanti minħabba li s-suċċess tal-klassi tal-assi kien jiddependi fuq oqfsa nazzjonali żviluppati matul għexieren ta' snin u mfassla għall-ħtiġijiet ta' finanzjament fit-tul lokali, għall-istrutturi bankarji jew tas-swieq kapitali u għall-aptit għar-riskju. Dawk il-partikolaritajiet u l-flessibilitajiet għandhom jiġu apprezzati u kkultivati biex is-swieq Ewropej tal-bonds koperti jibqgħu jkunu minn ta' quddiem fid-dinja.

(1)

Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta' investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS)

(2)

Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012

(3)

Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-Istituzzjonijiet ta' Kreditu

(4)

Id-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/KE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Test b'relevanza għaż-ŻEE

(5)

Dan jillimita l-assi tal-pool ta' kopertura għal mutwi ipotekarji, self pubbliku jew assi b'garanziji mill-istat. B'differenza għal dak li huwa previst fis-CRR, il-bastimenti m'għandhomx jikkwalifikaw għal bonds koperti.


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

20.6.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

43

6

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Jarosław Wałęsa, Sotirios Zarianopoulos

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Simona Bonafè, Enrique Calvet Chambon, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Mady Delvaux, Jan Keller, Paloma López Bermejo, Luigi Morgano, Romana Tomc, Roberts Zīle

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Jarosław Wałęsa


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

43

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Sirpa Pietikäinen, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Esther de Lange

S&D

Simona Bonafè, Udo Bullmann, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

6

-

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis

NI

Sotirios Zarianopoulos

1

0

ENF

Gerolf Annemans

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Avviż legali - Politika tal-privatezza