Процедура : 2016/0351(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0236/2017

Внесени текстове :

A8-0236/2017

Разисквания :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0437

ДОКЛАД     ***I
PDF 901kWORD 111k
27.6.2017
PE 602.983v04-00 A8-0236/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз

(COM(2016)0721 – C8‑0456/2016 – 2016/0351(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Салваторе Чику

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз

(COM(2016)0721 – C8‑0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0721),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0456/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 29 март 2017 г.(1),

–  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 12 май 2016 г. относно статут на пазарна икономика за Китай(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0236/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В член 2, параграф 7, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2016/1036 се посочва основата, на която следва да се определя нормалната стойност в случай на внос от държави с непазарна икономика. С оглед на тенденциите в развитието по отношение на някои държави, които са членове на СТО, е целесъобразно нормалната стойност за тях да се определя въз основа на член 2, параграфи 1 — 6а от Регламент (ЕС) 2016/1036, като тази разпоредба породи действие от датата, на която настоящият регламент влезе в сила и при спазване на неговите разпоредби. В случая на държави, които към датата на започване на разследване не са членове на СТО и са посочени в приложение І към Регламент (ЕС) 2015/7551, нормалната стойност следва да се определя въз основа на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036, изменен с настоящия регламент. Настоящият регламент следва да не засяга определянето дали дадена държава — член на СТО, е държава с пазарна икономика или не.

(2)  В член 2, параграф 7, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2016/1036 се посочва основата, на която следва да се определя нормалната стойност в случай на внос от държави с непазарна икономика. За държави, които са членове на СТО, е целесъобразно нормалната стойност за тях да се определя въз основа на член 2, параграфи 1 — 6а от Регламент (ЕС) 2016/1036, като тази разпоредба поражда действие от датата, на която настоящият регламент влезе в сила и при спазване на неговите разпоредби. В случая на държави, които към датата на започване на разследване не са членове на СТО и са посочени в приложение І към Регламент (ЕС) 2015/7551, нормалната стойност следва да се определя въз основа на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036, изменен с настоящия регламент. Настоящият регламент следва да не засяга определянето дали дадена държава — член на СТО, е държава с пазарна икономика или не. Настоящият регламент е в съответствие със задълженията на Съюза по силата на международното право, като включва позоваване на ангажиментите на държавите членки по отношение на целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации. Освен това той не засяга реда и условията, посочени в протоколи и други инструменти, в съответствие с които държави са се присъединили към Споразумението от Маракеш за създаване на Световната търговска организация. При прилагането на неговите правила e от съществено значение Европейският съюз да координира и обменя информация със своите основни търговски партньори.

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

1Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно общия режим за внос от някои трети държави (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 33).

1Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно общия режим за внос от някои трети държави (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 33).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В светлината на опита, натрупан при разследвания в миналото, е целесъобразно да се пояснят обстоятелствата, при които може да се смята, че съществуват значителни нарушения, засягащи в значителна степен силите, действащи на свободния пазар. По-специално е целесъобразно да се поясни, че може да се смята, че такава ситуация съществува, когато, inter alia, отчетените цени или разходи, включително разходите за суровини, не са формирани от силите, действащи на свободния пазар, тъй като са повлияни от правителствена намеса. Освен това е целесъобразно да се поясни, че когато се преценява дали съществува такава ситуация, може да се обръща внимание, inter alia, на потенциалното въздействие на следните елементи: обслужване в значителна степен на въпросния пазар от предприятия, осъществяващи дейността си като субекти, които са собственост или се намират под контрола на органите на страната на износа, или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията на тези органи; държавно присъствие в дружествата, чрез което на държавата се дава възможност да се намесва по отношение на цените или разходите; обществени политики или мерки, водещи до дискриминация в полза на местните доставчици, или другояче влияещи върху силите, действащи на свободния пазар; и достъп до финансиране, предоставян от институциите, които изпълняват цели на обществената политика. Освен това е целесъобразно да се предвиди, че службите на Комисията може да изготвят доклад с описание на конкретната ситуация по отношение на тези критерии в определена държава или в определен сектор, че такъв доклад и доказателствата, на които той се основава, може да се включват в досието по евентуално разследване във връзка с тази държава или сектор и че заинтересованите страни следва да имат достатъчна възможност да представят коментари по доклада и по доказателствата, на които той се основава, по време на всяко разследване, при което се използват такъв доклад или доказателства.

(3)  В светлината на опита, натрупан при разследвания в миналото, е целесъобразно да се пояснят обстоятелствата, при които се случват значителни нарушения, засягащи в значителна степен силите, действащи на свободния пазар. По-специално е целесъобразно да се поясни, че такава ситуация се случва, когато, inter alia, отчетените цени или разходи, включително разходите за суровини, енергия и други производствени фактори, не са формирани от силите, действащи на свободния пазар, тъй като са повлияни от правителствена намеса, или, в случай на неспазване на основните конвенции на МОТ, на многостранни споразумения в областта на околната среда и данъчното облагане, което води до нарушаване на конкуренцията. Освен това е целесъобразно да се поясни, че когато се оценява наличието на значителни нарушения, следва да се обръща внимание, inter alia, на потенциалното въздействие на следните елементи: държавно влияние, било то пряко или непряко, върху разпределянето на ресурси и решенията и предприятията; обслужване в значителна степен на въпросния пазар от предприятия, осъществяващи дейността си като субекти, които са собственост или се намират под контрола на органите на страната на износа, или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията на тези органи; държавно присъствие в дружествата, чрез което на държавата се дава възможност да се намесва по отношение на цените или разходите; обществени политики или мерки, водещи до дискриминация в полза на местните доставчици, или другояче влияещи върху силите, действащи на свободния пазар; отсъствието на или дискриминационното прилагане или неправилно правоприлагане на прозрачно и действително функциониращо дружествено право, което гарантира адекватно корпоративно управление; отсъствието на или дискриминационното прилагане или неправилно правоприлагане на прозрачен и ефективен набор от закони, които гарантират спазването на правата на собственост и функционирането на работещ режим на несъстоятелност; възнаграждения, които не са резултат от свободно договаряне между работници и работодатели; липсата на набор от прозрачни закони, който предизвиква дискриминационни последствия по отношение на смесените предприятия и чуждестранните инвестиции и достъп до финансиране, предоставян от институциите, които изпълняват цели на обществената политика, включително чрез секторни субсидии, или съществуването на олигопол или монопол в някои производствени фактори или други обстоятелства, които Комисията счита за подходящи с цел извършването на оценка на съществуването на значителни нарушения. Освен това е целесъобразно да се предвиди, че службите на Комисията следва да изготвят подробен доклад с описание на конкретната ситуация по отношение на посочените критерии в определена държава или в определен сектор. За държавите, за които са били образувани съществен брой антидъмпингови процедури, докладът следва да се приеме до [въведете датата, която съответства на влизането в сила на настоящия регламент + 15 дни]. Този доклад и доказателствата, на които той се основава, следва да се включват в досието по евентуално разследване във връзка с тази държава или сектор. Заинтересованите страни, включително браншовите и синдикални организации на Съюза, трябва да имат достатъчна възможност да изкажат коментари по доклада и доказателствата, на които той се основава, по време на всяко разследване, при което се използват такъв доклад или доказателства. Тези коментари следва да се вземат под внимание при вземането на решение относно изготвянето и актуализирането на съответните доклади. Оценката за значителни нарушения е особено важна в случай на разнородни сектори, в които има голям брой малки и средни предприятия (МСП), при които доказателствата за специфични за сектора нарушения са най-трудни за установяване. По искане на Европейския парламент, държава членка или по собствена инициатива на Комисията, когато обстоятелствата на дадена държава или сектор са променени, Комисията следва да започне или актуализира доклада. Комисията следва да включва анализ за прилагането на настоящия регламент в годишния си доклад относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на Съюза и да го представи на Европейския парламент.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Освен това е целесъобразно да се припомни, че разходите обикновено следва да се изчисляват въз основа на документацията, водена от разследвания износител или производител. Когато обаче в държавата на износ съществуват значителни нарушения, вследствие на които отразените в документацията на съответната държава разходи са изкуствено занижени, тези разходи може да бъдат коригирани или установени на всякаква разумна основа, включително на информация от други представителни пазари или въз основа на международните цени или референтни стойности. В светлината на опита, натрупан при разследвания в миналото, е целесъобразно освен това да се поясни, че за целите на прилагането на въведените с настоящия регламент разпоредби, следва надлежно да се отчитат всички свързани с разследването доказателства — включително съответните доклади за оценка на обстоятелствата, преобладаващи на вътрешния пазар на производителите износители, и доказателствата, на които докладите се основават, — които са били включени в досието и по които на заинтересованите страни е била предоставена възможност да представят коментари.

(4)  Освен това е целесъобразно да се припомни, че разходите обикновено следва да се изчисляват въз основа на надеждна документация, водена от разследвания износител или производител. Когато обаче в държавата на износ съществуват значителни нарушения, вследствие на които отразените в документацията на съответната държава разходи са изкуствено занижени, тези разходи следва да се установяват на всякаква разумна основа, включително на информация от други представителни пазари, от пазари в Съюза или въз основа на международните цени или референтни стойности, при които няма нарушения. Ако даден производител износител от държава или сектор, в които е налице едно или повече нарушения на пазара, демонстрира убедително, че той не е пряко или косвено засегнат от значително нарушение и че разходите му по отношение на един или повече отделни производствени фактори не са свързани с нарушения, посочените разходи се използват при формирането на нормалната стойност. Тези отделни констатации не следва да оказват влияние върху нормалната стойност на другите производители и следователно не трябва да се екстраполират за цялата съответна държава или сектор. В светлината на опита, натрупан при разследвания в миналото, е целесъобразно освен това да се поясни, че за целите на прилагането на въведените с настоящия регламент разпоредби, следва надлежно да се отчитат всички свързани с разследването доказателства — включително съответните доклади за оценка на обстоятелствата, преобладаващи на вътрешния пазар на производителите износители, и доказателствата, на които докладите се основават, — които са били включени в досието и по които на заинтересованите страни е била предоставена възможност да представят коментари. Промишлеността на Съюза следва да бъде в състояние да представи признаци за съществуването на значителни нарушения. Тези признаци следва да се вземат под внимание при вземането на решение относно изготвянето или актуализирането на съответните доклади. Когато докладът сочи съществуването на едно или повече значителни нарушения, докладът следва да съставлява достатъчно доказателство, за да оправдае изчисляването на нормалната стойност. Във всички случаи на промишлеността на Съюза не следва да се налага никаква допълнителна тежест. Страните по разследването следва да бъдат информирани скоро след започването му относно съответните източници, които Комисията възнамерява да използва, включително предварителни заключения относно наличието на значителни нарушения, и следва да им бъдат предоставени 10 дни за представяне на коментари. За тази цел заинтересованите страни следва да имат възможност да се запознаят с досието, след като се регистрират в подържан от Комисията регистър, включващ всички доказателства, на които се позовава разследващия орган, без да се засягат правилата за поверителност, установени в Регламент (ЕС) 2016/1036. Окончателно решение относно наличието на едно или повече значителни нарушения в държавата износител в икономиката като цяло или в някой от нейните сектори следва да бъде взето от Комисията и се оповестява на страните не по-късно от 60 дни след започването на разследването. Констатацията, че в дадена страна или сектор са налице значителни нарушения, следва да остане в сила, докато не бъде отменена, като тази отмяна следва да се извършва само ако има достатъчно доказателства, които убедително показват, че съответната държава или сектор вече не са засегнати от значителни нарушения.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  При липсата на други конкретни преходни разпоредби, уреждащи въпроса, е целесъобразно да се предвиди, че настоящият регламент се прилага за всички решения за започване на производство и за всички производства, включително първоначални разследвания и разследвания в рамките на прегледа, започнати на или след датата, на която настоящият регламент влиза в сила, при спазване на разпоредбите на член 11, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2016/1036. Освен това чрез конкретна преходна разпоредба и при липсата на други конкретни преходни разпоредби, уреждащи въпроса, е целесъобразно да се предвиди, че в случай на преход от нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграф 7, буква а) или б), към нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграфи 1 — 6а, следва да се счита, че разумният период, предвиден в член 11, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) 2016/1036, изтича на датата, на която започне първият преглед при изтичането на срока на действие след този преход. С цел намаляване на риска от заобикаляне на разпоредбите на настоящия регламент следва същият подход да се възприеме по отношение на прегледи, провеждани съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1036. Също така е целесъобразно да се припомни, че сам по себе си преход от нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграф 7, буква а) или б), към нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграфи 1 — 6а, не представлява достатъчно доказателство по смисъла на член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036. С тези преходни разпоредби: следва да се коригира пропуск, който иначе би породил риск от правна несигурност, следва да се предвиди разумна възможност за заинтересованите страни да се приспособят към изтичането на срока на действие на старите разпоредби и към влизането в сила на новите разпоредби, както и следва да се способства за ефикасното, надлежно и справедливо административно прилагане на Регламент (ЕС) 2016/1036.

(6)  При липсата на други конкретни преходни разпоредби, уреждащи въпроса, е целесъобразно да се предвиди, че настоящият регламент се прилага за всички решения за започване на производство и за всички производства, включително първоначални разследвания и разследвания в рамките на прегледа, започнати на или след датата, на която настоящият регламент влиза в сила, при спазване на разпоредбите на член 11, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2016/1036. Освен това чрез конкретна преходна разпоредба и при липсата на други конкретни преходни разпоредби, уреждащи въпроса, е целесъобразно да се предвиди, че в случай на преход от нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграф 7, буква а) или б), към нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграфи 1 — 6а, следва да се счита, че разумният период, предвиден в член 11, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) 2016/1036, изтича на датата, на която приключи първият преглед при изтичането на срока на действие след този преход. С цел намаляване на риска от заобикаляне на разпоредбите на настоящия регламент следва същият подход да се възприеме по отношение на прегледи, провеждани съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1036. Също така е целесъобразно да се припомни, че сам по себе си преход от нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграф 7, буква а) или б), към нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграфи 1 — 6а, не представлява достатъчно доказателство по смисъла на член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036. С тези преходни разпоредби, които дават възможност за продължаване на прилагането на мерки за защита срещу субсидиран износ, следва да се коригира пропуск, който иначе би породил риск от правна несигурност, следва да се предвиди разумна възможност за заинтересованите страни да се приспособят към изтичането на срока на действие на старите разпоредби и към влизането в сила на новите разпоредби, както и следва да се способства за ефикасното, надлежно и справедливо административно прилагане на Регламент (ЕС) 2016/1036.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 2 – параграф 6а – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„6a.  а) В случай че при прилагането на настоящата разпоредба или на всяка друга съответна разпоредба на настоящия регламент, бъде определено, че е нецелесъобразно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар на страната на износа поради съществуването на значителни нарушения, нормалната стойност се формира на основата на разходи за производство и продажба, отразяващи цени или референтни стойности, при които няма нарушения. За тази цел сред източниците, които може да се използват, са международните цени, разходи или референтни стойности, при които няма нарушения, или съответстващите разходи за производство и продажба в подходяща страна с подобно ниво на икономическо развитие като страната на износа. Формираната нормална стойност включва обосновани по размер административни разходи, разходи за продажба и общи разходи, и реализиране на печалба.

„6a.  В случай че бъде определено, че е нецелесъобразно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар на страната на износа поради съществуването на едно или повече значителни нарушения в икономиката на страната износител като цяло или в съответния сектор, нормалната стойност се формира на основата на разходи за производство и продажба, отразяващи цени или референтни стойности, при които няма нарушения, за всеки един от факторите на производство. За тази цел сред източниците, които Комисията може да използва, са международните цени, разходи или референтни стойности, при които няма нарушения, или съответстващите разходи за производство и продажба в подходяща представителна страна, включително тези в Съюза, при условие че съответните данни за разходите са лесно достъпни.

 

Ако даден производител износител от държава, в която съществуват едно или повече значителни нарушения, докаже убедително, че той не е пряко или косвено засегнат от никакво значително нарушение и че неговите разходи за един или повече отделни производствени фактори не са свързани с нарушения, в съответствие с оценката по силата на трета алинея, посочените разходи се използват при формирането на неговата нормална стойност.

 

Липсата на нарушение при разходите на производител износител за даден производствен фактор и неговата надеждност се оценява, inter alia, въз основа на съответните количества, техния дял спрямо общия размер на разходите за съответния производствен фактор и действителното използване в производството.

 

Тези отделни констатации не оказват влияние върху нормалната стойност на другите производители износители и следователно не трябва да бъдат екстраполирани за цялата държава или сектори, независимо от прилагането на член 17 от Регламент (ЕС) 2016/1036.

 

Формираната нормална стойност включва разумни и непридружени от нарушения административни разходи, разходи за продажба и общи разходи и реализиране на печалба, . При липса на съдействие за изготвянето на доклада от производителя износител или от органите на държава, в която се счита, че са налице едно или повече значителни нарушения, се прилага член 18 от Регламент (ЕС) 2016/1036.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 2 – параграф 6а – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) Може да се смята, че по отношение на разглеждания продукт съществуват значителни нарушения по смисъла на буква а) когато, inter alia, отчетените цени или разходи, включително разходите за суровини, не са формирани от силите, действащи на свободния пазар, тъй като са повлияни от правителствена намеса. Когато се преценява дали съществуват значителни нарушения, може да се обръща внимание, inter alia, на потенциалното въздействие на следните елементи: обслужване в значителна степен на въпросния пазар от предприятия, осъществяващи дейността си като субекти, които са собственост или се намират под контрола на органите на страната на износа, или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията на тези органи; държавно присъствие в дружествата, чрез което на държавата се дава възможност да се намесва по отношение на цените или разходите; обществени политики или мерки, водещи до дискриминация в полза на местните доставчици, или другояче влияещи върху силите, действащи на свободния пазар; и достъп до финансиране, предоставян от институциите, които изпълняват цели на обществената политика.

б) Значителни нарушения по смисъла на буква а) са нарушенията, които се проявяват, когато отчетените цени или разходи, включително разходите за суровини, енергия и други производствени фактори, не са формирани от силите, действащи на свободния пазар, тъй като са повлияни от правителствена намеса, или в случай на неспазване на основните конвенции на МОТ, изброени в приложение -I, на многостранните споразумения в областта на околната среда, по които Съюзът е страна, и на съответните конвенции на ОИСР в областта на данъчното облагане, водещи до нарушаване на конкуренцията. При оценката на съществуването на значителни нарушения се обръща внимание, inter alia, на потенциалното въздействие на следните елементи: висока степен на държавно влияние, било то пряко или непряко, върху разпределянето на ресурси и решенията и предприятията; обслужване в значителна степен на въпросния пазар от предприятия, осъществяващи дейността си като субекти, които са собственост или се намират под контрола на органите на страната на износа, или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията на тези органи; държавно присъствие в дружествата, чрез което на държавата се дава възможност да се намесва по отношение на цените или разходите; обществени политики или мерки, водещи до дискриминация в полза на местните доставчици, или другояче влияещи върху силите, действащи на свободния пазар; отсъствието на или дискриминационното прилагане или неправилно правоприлагане на прозрачно и действително функциониращо дружествено право, което гарантира адекватно корпоративно управление; отсъствието на или дискриминационното прилагане или неправилно правоприлагане на прозрачен и действително функциониращ набор от закони, които гарантират спазването на правата на собственост и функционирането на работещ режим на несъстоятелност; възнаграждения, които не са резултат от свободно договаряне между работници и работодатели; липсата на набор от прозрачни закони, която предизвиква дискриминационни последствия по отношение на смесените предприятия и чуждестранните инвестиции и достъп до финансиране, предоставян от институциите, които изпълняват цели на обществената политика, или по други причини не са автономни от държавата, включително чрез секторни субсидии, или съществуването на олигопол или монопол в някои производствени фактори или други обстоятелства, които Комисията счита за подходящи с цел извършването на оценка на съществуването на значителни нарушения.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 2 – параграф 6а – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) При целесъобразност службите на Комисията може да изготвят доклад с описание на конкретната ситуация във връзка с критериите, посочени в буква б), в определена държава или в определен сектор. Такъв доклад и доказателствата, на които той се основава, може да се включват в досието по евентуално разследване във връзка с тази страна или сектор. Заинтересованите страни трябва да имат достатъчна възможност да допълнят, да коментират или да използват доклада и доказателствата, на които той се основава, по време на всяко разследване, при което се използват такъв доклад и доказателства. При вземането на решение се взимат предвид всички релевантни доказателства по досието.

в) Службите на Комисията изготвят подробен доклад с описание на конкретната ситуация във връзка с критериите, посочени в буква б), в определена държава или в определен сектор. За държавите, за които са били образувани съществен брой антидъмпингови процедури, докладът се приема до [въведете датата, която съответства на влизането в сила на настоящия регламент + 15 дни]. Този доклад и доказателствата, на които той се основава, се включват в досието по евентуално разследване във връзка с тази страна или сектор. Заинтересованите страни, включително браншовите и синдикалните организации на Съюза, разполагат с достатъчна възможност да изкажат коментари по доклада и доказателствата, на които той се основава, по време на всяко разследване, при което се използват такъв доклад и доказателства. Тези признаци се вземат под внимание при вземането на решение относно изготвянето или актуализирането на съответните доклади. При изготвянето на своя доклад Комисията взема предвид икономическите и търговски особености на МСП и ги подпомага в процеса на използване на докладите. При вземането на решение Комисията взема предвид всички релевантни доказателства, включени в досието по разследването. По искане на Европейския парламент, държава членка или по собствена инициатива на Комисията, когато обстоятелствата на дадена държава или сектор са променени, Комисията започва изготвяне на доклад или актуализира доклада. Комисията включва анализ за прилагането на настоящия регламент в годишния си доклад относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на Съюза и го представя на Европейския парламент.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 2 – параграф 6а – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) Промишлеността на Съюза може да използва посочения в буква в) доклад за изчисляване на нормалната стойност, когато изготвя жалба в съответствие с член 5 или искане за преразглеждане в съответствие с член 11.

г) Промишлеността на Съюза може да използва посочения в буква в) доклад за изчисляване на нормалната стойност, когато изготвя жалба в съответствие с член 5 или искане за преразглеждане в съответствие с член 11 или в рамките на искане за повторно разследване в съответствие с член 12. Когато докладът сочи съществуването на едно или повече значителни нарушения, докладът по буква в) съставлява достатъчно доказателство, за да оправдае изчисляването на нормалната стойност в съответствие с буква а). Във всеки случай, от промишлеността на Съюза не се изисква допълнителна тежест при вземането на решение относно съществуването на значителни нарушения в трета страна или сектор. При отсъствието на доклад, Комисията използва всякаква налична информация или данни, за да установи наличието на значителни нарушения на пазара и да използва методологията, посочена в буква а), в случай че са изпълнени съответните изисквания.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 2 – параграф 6а – буква д

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) Страните по разследването трябва да бъдат информирани скоро след започването му относно съответните източници, които Комисията възнамерява да използва за целите на буква а), и да им бъдат предоставени 10 дни за представяне на коментари. За тази цел на заинтересованите страни трябва да се предостави достъп до досието, включително до всякакви доказателства, използвани от разследващия орган, без да се засяга член 19.

д) Страните по разследването трябва да бъдат информирани скоро след започването му относно съответните източници, които Комисията възнамерява да използва за целите на буква а), включително предварителни заключения относно наличието на значителни нарушения, и да им бъдат предоставени 10 работни дни за представяне на коментари. За тази цел, заинтересованите страни следва да имат възможност да се запознаят с досието, след като се регистрират в подържан от Комисията регистър, включващ всички доказателства, на които се позовава разследващия орган, без да се засягат разпоредбите на член 19. Комисията взема окончателно решение относно наличието на едно или повече значителни нарушения в държавата износител в икономиката като цяло или в някой от нейните сектори и го оповестява на страните не по-късно от 60 дни след започването на разследването.

 

Решението, че в дадена страна или сектор са налице значителни нарушения, остава в сила, докато не бъде отменено, като тази отмяна се извършва само ако има достатъчно доказателства, които убедително показват, че съответната държава или сектор вече не са засегнати от значителни нарушения.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 2 – параграф 7 – буква а – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„В случай на внос от страни, които към датата на започване на разследване не са членове на СТО и са посочени в приложение І към Регламент (ЕС) 2015/755, нормалната стойност се определя на основата на цената или на формираната стойност в трета страна с пазарна икономика или на цената от такава трета страна към други страни, включително Съюза, или ако това не е възможно, на всяка друга разумна основа, включително и цената, действително платена или платима в Съюза за сходни продукти, подходящо коригирана, ако е необходимо, за да се включи разумен марж на печалба.

„В случай на внос от страни, които към датата на започване на разследване не са членове на СТО и са посочени в приложение І към Регламент (ЕС) 2015/755, нормалната стойност се определя на основата на цената или на формираната стойност в подходяща представителна страна, която не е член на СТО, нито е включена в списъка в Приложение I от Регламент (ЕС) 2015/755. В противен случай нормалната стойност се определя на основата на цената от такава трета страна към други страни, включително Съюза, или ако това не е възможно, на всяка друга разумна основа, включително и цената, действително платена или платима в Съюза за сходни продукти, подходящо коригирана, ако е необходимо, за да се включи разумен марж на печалба.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 2 – параграф 7 – буква а – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Избира се подходяща трета страна с пазарна икономика по неподлежащ на съмнение начин, като се взема предвид всяка надеждна информация, предоставена в момента на избора. Вземат се предвид и времевите ограничения; когато е уместно, се използва трета страна с пазарна икономика, обект на същото разследване.

Избира се подходяща представителна страна по неподлежащ на съмнение начин, като се взема предвид всяка надеждна информация, предоставена в момента на избора. Вземат се предвид и времевите ограничения; когато е уместно, се използва подходяща представителна страна, обект на същото разследване.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 2 – параграф 7 – буква а – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Страните по разследването трябва да бъдат информирани скоро след започването му относно предвидената трета страна с пазарна икономика и да им бъдат предоставени 10 дни за представяне на коментари.

Страните по разследването трябва да бъдат информирани скоро след започването му относно предвидената подходяща представителна страна и да им бъдат предоставени 10 дни за представяне на коментари.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 3 – параграф 6

 

Текст в сила

Изменение

 

(2a)  В член 3 параграф 6 се заменя със следното:

„6. От всички представени във връзка с параграф 2 релевантни доказателства трябва да става ясно, че дъмпинговият внос причинява вреда по смисъла на настоящия регламент. По-специално трябва да се установи, че обемът и/или ценовите равнища, идентифицирани съгласно параграф 3, са оказали въздействие върху промишлеността на Съюза, както е предвидено в параграф 5, както и че това въздействие съществува до степен, която позволява определянето му като съществено.

„6. От всички представени във връзка с параграф 2 релевантни доказателства и най-добрата налична информация трябва да става ясно, че дъмпинговият внос причинява вреда по смисъла на настоящия регламент. По-специално трябва да се установи, че обемът и/или ценовите равнища, идентифицирани съгласно параграф 3, са оказали въздействие върху промишлеността на Съюза, както е предвидено в параграф 5, както и че това въздействие съществува до степен, която позволява определянето му като съществено.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 11 – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на преход от нормална стойност, изчислена съгласно предишния член 2, параграф 7, буква а) или б), към нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграфи 1 — , ще се счита, че разумният период изтича на датата, на която започне първият преглед при изтичането на срока на действие след този преход..

Когато съществуващите антидъмпингови мерки се основават на нормална стойност, изчислена съгласно предишния член 2, параграф 7, буква а) или б) от Регламент (ЕС) 2016/1036, методологията на член 2, параграф не замества първоначалната методология, използвана за определянето на нормалната стойност, до датата, на която първото преразглеждане с оглед изтичане на срока на съответните мерки, след влизането в сила на Регламент..., бъде приключено.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 11 – параграф 4 – алинея 4 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„В случай на преход от нормална стойност, изчислена съгласно предишния член 2, параграф 7, буква а) или б), към нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграфи 1 — 6а, всеки преглед съгласно настоящия параграф се отлага за датата, на която започва първият преглед при изтичането на срока на действие след този преход..

Когато съществуващите антидъмпингови мерки се основават на нормална стойност, изчислена съгласно предишния член 2, параграф 7, буква а) или б) от Регламент (ЕС) 2016/1036, методологията на член 2, параграф не замества първоначалната методология, използвана за определянето на нормалната стойност, до датата, на която първото преразглеждане с оглед изтичане на срока на съответните мерки, след влизането в сила на Регламент..., бъде приключено.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 16 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(5a)  В член 16 параграф 1 се заменя със следното:

„1. Ако счете за необходимо, Комисията провежда контролни посещения с цел проверка на документацията на вносителите, износителите, търговците, представителите, производителите, търговските обединения и организации и достоверността на подадената информация за дъмпинг и вреда. Комисията може да реши да не осъществи контролно посещение, ако липсва надлежен и навременен отговор.

„1. Ако счете за необходимо, Комисията изпраща опитни представители, които провеждат контролни посещения с цел проверка на документацията на вносителите, износителите, търговците, представителите, производителите, търговските обединения и организации и достоверността на подадената информация за дъмпинг и вреда. Комисията може да реши да не осъществи контролно посещение, ако липсва надлежен и навременен отговор.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 18 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(5б)  В член 18, параграф 1, алинея 1 се заменя със следното:

Ако дадена заинтересована страна отказва достъп или по друг начин не предоставя необходимата информация в рамките на сроковете, предвидени в настоящия регламент, или значително възпрепятства разследването, може да бъдат направени временни или окончателни констатации, положителни или отрицателни, въз основа на наличните факти.

Ако дадена заинтересована страна отказва достъп или по друг начин не предоставя необходимата информация в рамките на сроковете, предвидени в настоящия регламент, или значително възпрепятства разследването, временните или окончателните констатации се правят въз основа на най-добрите налични факти.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова)

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 18 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст в сила

Изменение

 

(5в)  В член 18 параграф 1, алинея 3 се заменя със следното:

„Заинтересованите страни биват уведомявани за последиците от липсата на съдействие.“

„Заинтересованите страни биват уведомявани за последиците от липсата на съдействие и се вписват в регистър, чието използване ще позволи на Комисията и на страните партньори да съсредоточат повече внимание върху дейностите на тези страни.“

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 г (нова)

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Приложение -І (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5г)  Създава се следното приложение:

 

„Приложение -І

 

1. Конвенция № 29 относно принудителния или задължителния труд (1930 г.)

 

2. Конвенция № 87 относно синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране (1948 г.)

 

3. Конвенция № 98 относно прилагането на принципите на правото на организиране и на колективно договаряне (1949 г.)

 

4. Конвенция № 100 относно равенството в заплащането на мъжката и женската работна ръка за равен труд (1951 г.)

 

5. Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд (1957 г.)

 

6. Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите (1958 г.)

 

7. Конвенция № 138 относно минималната възраст за приемане на работа (1973 г.)

 

8. Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд (1999 г.).“

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Регламент (ЕС) № 2016/1037

Член 10 – параграф 7 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията също така предлага на засегнатата държава на произход и/или износ провеждането на консултации по отношение на други субсидии, установени в хода на разследването. В тези ситуации Комисията изпраща на държавата на произход и/или на износ резюме на основните елементи във връзка с други субсидии, и по-специално на елементите, посочени в параграф 2, буква в) от настоящия член. Ако допълнителните субсидии не попадат в обхвата на известието за започване на разследване, въпросното известие се изменя и измененият текст се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, като всички заинтересовани страни се приканват да представят коментари.

Комисията също така предлага на засегнатата държава на произход и/или износ провеждането на консултации по отношение на други субсидии, установени в хода на разследването. В тези ситуации Комисията изпраща на държавата на произход и/или на износ резюме на основните елементи във връзка с други субсидии, и по-специално на елементите, посочени в параграф 2, буква в) от настоящия член. Ако допълнителните субсидии не попадат в обхвата на известието за започване на разследване, въпросното известие се изменя и измененият текст се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. На всички заинтересовани страни се предоставя допълнително и достатъчно време за коментар.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент се прилага за всички решения за започване на производство и за всички производства, включително първоначални разследвания и разследвания в рамките на прегледа, започнати на или след датата, на която настоящият регламент влиза в сила.

Настоящият регламент се прилага за всички разследвания по член 5 от Регламент (ЕС) 2016/1036, започнати на или след... [да се впише датата на влизане в сила на настоящия регламент]. За всички други разследвания настоящият регламент се прилага от датата, на която приключи първото преразглеждане с оглед на изтичането на срока на действие на съответните мерки.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0223


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (30.5.2017)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз

(COM(2016)0721 – C8‑0456/2016 – 2016/0351(COD))

Докладчик по становище: Йежи Бузек

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по международна търговия да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за регламент

Позоваване 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 12 май 2016 г. относно статут на пазарна икономика за Китай,

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Съюзът следва да може ефективно да защитава своята промишленост срещу дъмпинг, а бъдещите действия на Съюза следва да бъдат в съответствие с правилата на СТО. Правилната основа за устойчиви търговски отношения е инструмент с еднакви правила за търговски партньори.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В член 2, параграф 7, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2016/1036 се посочва основата, на която следва да се определя нормалната стойност в случай на внос от държави с непазарна икономика. С оглед на тенденциите в развитието по отношение на някои държави, които са членове на СТО, е целесъобразно нормалната стойност за тях да се определя въз основа на член 2, параграфи 1 6а от Регламент (ЕС) 2016/1036, като тази разпоредба породи действие от датата, на която настоящият регламент влезе в сила и при спазване на неговите разпоредби. В случая на държави, които към датата на започване на разследване не са членове на СТО и са посочени в приложение І към Регламент (ЕС) 2015/752, нормалната стойност следва да се определя въз основа на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036, изменен с настоящия регламент. Настоящият регламент следва да не засяга определянето дали дадена държава — член на СТО, е държава с пазарна икономика или не.

(2)  С оглед на тенденциите в развитието в световната търговия по отношение на някои държави, които са членове на СТО, включително въздействието им върху националната промишленост, е целесъобразно нормалната стойност да се определя въз основа на член 2, параграфи 1 6а от Регламент (ЕС) 2016/1036, като тази разпоредба породи действие от датата, на която настоящият регламент влезе в сила и при спазване на неговите разпоредби. В случая на държави с непазарна икономика, които са членове на СТО или които към датата на започване на разследване не са членове на СТО и са посочени в приложение І към Регламент (ЕС) 2015/7552, нормалната стойност следва да се определя въз основа на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036, изменен с настоящия регламент.

__________________

__________________

2 Регламент (ЕС) 2015/755 от 29 април 2015 г. относно общия режим за внос от някои трети държави (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 33).

2 Регламент (ЕС) 2015/755 от 29 април 2015 г. относно общия режим за внос от някои трети държави (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 33).

Обосновка

Докладчикът запазва изрично позоваване на статуса на пазарна или непазарна икономика на членовете на СТО, както се предвижда, например, в член 15.г на Протокола за присъединяване на Китай към СТО.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  В оглед на съгласието на Съвета за модернизиране на инструментите на Съюза за търговска защита и с цел установяване на ефективни антидъмпингови мерки е необходимо да се вземе предвид, че по-ниското мито несправедливо намалява антидъмпинговите мита до равнище, което е под дъмпинговия марж. За тази цел и в съответствие с предложението на Европейския парламент в неговата позиция, приета на първо четене на 16 април 2014 г. относно модернизирането на инструментите за търговска защита, следва да се премахне правилото за по-ниското мито, да се ускорят процедурите за търговска защита, да се наложат временни мита и да се позволи на синдикалните организации и на МСП да подават жалби срещу дъмпингов внос.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В светлината на опита, натрупан при разследвания в миналото, е целесъобразно да се пояснят обстоятелствата, при които може да се смята, че съществуват значителни нарушения, засягащи в значителна степен силите, действащи на свободния пазар. По-специално е целесъобразно да се поясни, че може да се смята, че такава ситуация съществува, когато, inter alia, отчетените цени или разходи, включително разходите за суровини, не са формирани от силите, действащи на свободния пазар, тъй като са повлияни от правителствена намеса. Освен това е целесъобразно да се поясни, че когато се преценява дали съществува такава ситуация, може да се обръща внимание, inter alia, на потенциалното въздействие на следните елементи: обслужване в значителна степен на въпросния пазар от предприятия, осъществяващи дейността си като субекти, които са собственост или се намират под контрола на органите на страната на износа, или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията на тези органи; държавно присъствие в дружествата, чрез което на държавата се дава възможност да се намесва по отношение на цените или разходите; обществени политики или мерки, водещи до дискриминация в полза на местните доставчици, или другояче влияещи върху силите, действащи на свободния пазар; и достъп до финансиране, предоставян от институциите, които изпълняват цели на обществената политика. Освен това е целесъобразно да се предвиди, че службите на Комисията може да изготвят доклад с описание на конкретната ситуация по отношение на тези критерии в определена държава или в определен сектор, че такъв доклад и доказателствата, на които той се основава, може да се включват в досието по евентуално разследване във връзка с тази държава или сектор и че заинтересованите страни следва да имат достатъчна възможност да представят коментари по доклада и по доказателствата, на които той се основава, по време на всяко разследване, при което се използват такъв доклад или доказателства.

(3)  В светлината на опита, натрупан при разследвания в миналото, е целесъобразно да се пояснят обстоятелствата, при които може да се смята, че съществуват значителни нарушения, засягащи в значителна степен силите, действащи на свободния пазар. По-специално е целесъобразно да се поясни, че може да се смята, че такава ситуация съществува, когато, inter alia, отчетените цени или разходи, включително разходите за суровини и други производствени фактори, не са формирани от силите, действащи на свободния пазар, тъй като са повлияни от държавна намеса на дадено равнище, включително централно, регионално и провинциално равнище. Освен това е целесъобразно да се поясни, че когато се преценява дали съществува такава ситуация, може да се обръща внимание, inter alia, на потенциалното въздействие на следните елементи:

 

обслужване в значителна степен на въпросния пазар от предприятия, например публични органи, осъществяващи дейността си като субекти, които са собственост или се намират под контрола, пряк или косвен, на органите на страната на износа, или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията, преки или косвени, на тези органи; държавно присъствие в дружествата, чрез което на държавата се дава възможност да се намесва по отношение на цените или разходите; обществени политики или мерки, водещи до дискриминация в полза на местните доставчици, например чрез използване на държавно регулирани цени или дискриминация в данъчните, търговските или валутните режими, или другояче влияещи върху силите, действащи на свободния пазар, включително разпределяното на ресурсите; липса на прозрачно и недискриминационно дружествено право, което гарантира подходящо корпоративно управление, като например прилагане на международните счетоводни стандарти, защита на акционерите и публичен достъп до точна информация за дружествата; липса на последователен, ефективен и прозрачен набор от законодателни актове, които гарантират спазването на правата на собственост и функционирането на работещ режим на несъстоятелност; липса на истински финансов сектор, който функционира независимо от държавата и който по закон и на практика подлежи на достатъчно гаранционни разпоредби и подходящ надзор, неспазване на международните социални и екологични стандарти, в резултат на което е налице въздействие върху производствените разходи.

 

Освен това е целесъобразно да се предвиди, че Комисията следва да изготви във възможно най-кратки срокове доклад с описание на конкретната ситуация по отношение на тези критерии в определена държава или в определен сектор, че такъв доклад и доказателствата, на които той се основава, следва да се включват в досието по евентуално разследване във връзка с тази държава или сектор и по целесъобразност редовно да се актуализират; и че заинтересованите страни следва да имат достатъчна възможност да представят коментари по доклада и по доказателствата, на които той се основава, по време на всяко разследване, при което се използват такъв доклад или доказателства.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Освен това е целесъобразно да се припомни, че разходите обикновено следва да се изчисляват въз основа на документацията, водена от разследвания износител или производител. Когато обаче в държавата на износ съществуват значителни нарушения, вследствие на които отразените в документацията на съответната държава разходи са изкуствено занижени, тези разходи може да бъдат коригирани или установени на всякаква разумна основа, включително на информация от други представителни пазари или въз основа на международните цени или референтни стойности. В светлината на опита, натрупан при разследвания в миналото, е целесъобразно освен това да се поясни, че за целите на прилагането на въведените с настоящия регламент разпоредби, следва надлежно да се отчитат всички свързани с разследването доказателства — включително съответните доклади за оценка на обстоятелствата, преобладаващи на вътрешния пазар на производителите износители, и доказателствата, на които докладите се основават, — които са били включени в досието и по които на заинтересованите страни е била предоставена възможност да представят коментари.

(4)  Освен това е целесъобразно да се припомни, че разходите обикновено следва да се изчисляват въз основа на документацията, водена от разследвания износител или производител. Когато обаче в държавата на износ съществуват значителни нарушения, вследствие на които отразените в документацията на съответната държава разходи са изкуствено занижени и не отразяват реалната пазарна стойност, тези разходи следва да бъдат коригирани или установени на всякаква разумна основа, включително на информация от други представителни пазари или въз основа на международните цени или референтни стойности, при които няма нарушения, включително цени или референтни стойности на Съюза, когато е целесъобразно. В светлината на опита, натрупан при разследвания в миналото, е целесъобразно освен това да се поясни, че за целите на прилагането на въведените с настоящия регламент разпоредби, следва надлежно да се отчитат всички свързани с разследването доказателства — включително съответните доклади за оценка на обстоятелствата, преобладаващи на вътрешния пазар на производителите износители, и доказателствата, на които докладите се основават, — които са били включени в досието и по които на заинтересованите страни е била предоставена възможност да представят коментари.

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  При липсата на други конкретни преходни разпоредби, уреждащи въпроса, е целесъобразно да се предвиди, че настоящият регламент се прилага за всички решения за започване на производство и за всички производства, включително първоначални разследвания и разследвания в рамките на прегледа, започнати на или след датата, на която настоящият регламент влиза в сила, при спазване на разпоредбите на член 11, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2016/1036. Освен това чрез конкретна преходна разпоредба и при липсата на други конкретни преходни разпоредби, уреждащи въпроса, е целесъобразно да се предвиди, че в случай на преход от нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграф 7, буква а) или б), към нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграфи 1 6а, следва да се счита, че разумният период, предвиден в член 11, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) 2016/1036, изтича на датата, на която започне първият преглед при изтичането на срока на действие след този преход. С цел намаляване на риска от заобикаляне на разпоредбите на настоящия регламент следва същият подход да се възприеме по отношение на прегледи, провеждани съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1036. Също така е целесъобразно да се припомни, че сам по себе си преход от нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграф 7, буква а) или б), към нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграфи 1 6а, не представлява достатъчно доказателство по смисъла на член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036. С тези преходни разпоредби: следва да се коригира пропуск, който иначе би породил риск от правна несигурност, следва да се предвиди разумна възможност за заинтересованите страни да се приспособят към изтичането на срока на действие на старите разпоредби и към влизането в сила на новите разпоредби, както и следва да се способства за ефикасното, надлежно и справедливо административно прилагане на Регламент (ЕС) 2016/1036.

(6)  При липсата на други конкретни преходни разпоредби, уреждащи въпроса, е целесъобразно да се предвиди, че настоящият регламент се прилага за всички решения за започване на производство и за всички производства, включително първоначални разследвания и разследвания в рамките на прегледа, започнати на или след датата, на която настоящият регламент влиза в сила, при спазване на разпоредбите на член 11, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2016/1036. Освен това чрез конкретна преходна разпоредба и при липсата на други конкретни преходни разпоредби, уреждащи въпроса, е целесъобразно да се предвиди, че в случай на преход от нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграф 7, буква а) или б), към нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграфи 1 6д, следва да се счита, че разумният период, предвиден в член 11, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) 2016/1036, изтича на датата, на която започне първият преглед при изтичането на срока на действие след този преход. С цел намаляване на риска от заобикаляне на разпоредбите на настоящия регламент следва същият подход да се възприеме по отношение на прегледи, провеждани съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1036. Също така е целесъобразно да се припомни, че сам по себе си преход от нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграф 7, буква а) или б), към нормална стойност, изчислена съгласно член 2, параграфи 1 6д, не представлява достатъчно доказателство по смисъла на член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1036. С тези преходни разпоредби: следва да се коригира пропуск, който иначе би породил риск от правна несигурност, следва да се предвиди разумна възможност за заинтересованите страни да се приспособят към изтичането на срока на действие на старите разпоредби и към влизането в сила на новите разпоредби, както и следва да се способства за ефикасното, надлежно и справедливо административно прилагане на Регламент (ЕС) 2016/1036.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Европейският съюз следва да осъществява координация с основните търговски партньори чрез многостранни или двустранни действия преди и по време на разследванията. В тази връзка Комисията следва да извършва сравнително проследяване на антидъмпинговите изчисления с нашите основни търговски партньори, а резултатите следва да се съобщават на заинтересованите страни.

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) 2016/1036

Член 2 – параграф 6a - буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  В случай че при прилагането на настоящата разпоредба или на всяка друга съответна разпоредба на настоящия регламент, бъде определено, че е нецелесъобразно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар на страната на износа поради съществуването на значителни нарушения, нормалната стойност се формира на основата на разходи за производство и продажба, отразяващи цени или референтни стойности, при които няма нарушения. За тази цел сред източниците, които може да се използват, са международните цени, разходи или референтни стойности, при които няма нарушения, или съответстващите разходи за производство и продажба в подходяща страна с подобно ниво на икономическо развитие като страната на износа. Формираната нормална стойност включва обосновани по размер административни разходи, разходи за продажба и общи разходи, и реализиране на печалба.

а)  В случай че бъде определено, че е нецелесъобразно да се използват цените и разходите на вътрешния пазар на страната на износа поради съществуването на значителни нарушения в икономиката като цяло или в сектори на икономиката, нормалната стойност се основава на цена или се формира на основата на разходи за производство и продажба, отразяващи цени или референтни стойности, при които няма нарушения, за всеки производствен фактор. За тази цел сред източниците, които може да се използват, са международните цени, разходи или референтни стойности, при които няма нарушения, или съответстващите разходи за производство и продажба в подходяща представителна страна, включително тези в Съюза, и с достатъчно ниво на международни социални и екологични стандарти, при условие че има лесен достъп до съответните данни. Формираната нормална стойност включва обосновани по размер административни разходи, разходи за продажба и общи разходи, и реализиране на печалба.

 

Ако даден износител може ясно да докаже, че неговите цени или разходи за всички производствени фактори не са засегнати от значителни нарушения, тези цени или разходи се използват при формирането на неговата нормална стойност.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) 2016/1036

Член 2 – параграф 6а – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Може да се смята, че по отношение на разглеждания продукт съществуват значителни нарушения по смисъла на буква а) когато, inter alia, отчетените цени или разходи, включително разходите за суровини, не са формирани от силите, действащи на свободния пазар, тъй като са повлияни от правителствена намеса. Когато се преценява дали съществуват значителни нарушения, може да се обръща внимание, inter alia, на потенциалното въздействие на следните елементи: обслужване в значителна степен на въпросния пазар от предприятия, осъществяващи дейността си като субекти, които са собственост или се намират под контрола на органите на страната на износа, или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията на тези органи; държавно присъствие в дружествата, чрез което на държавата се дава възможност да се намесва по отношение на цените или разходите; обществени политики или мерки, водещи до дискриминация в полза на местните доставчици, или другояче влияещи върху силите, действащи на свободния пазар; и достъп до финансиране, предоставян от институциите, които изпълняват цели на обществената политика.

б)  Може да се смята, че съществуват значителни нарушения по смисъла на буква а) когато, inter alia, отчетените цени или разходи, включително разходите за суровини и други производствени фактори, не са формирани от силите, действащи на свободния пазар, тъй като са повлияни от държавна намеса на дадено равнище. Когато се преценява дали съществуват значителни нарушения, се обръща внимание, inter alia, на потенциалното въздействие на следните елементи:

 

обслужване в значителна степен на въпросния пазар от предприятия, осъществяващи дейността си като субекти, които са собственост или се намират под контрола на органите на страната на износа, или политиката им е под надзора или в съответствие с указанията на тези органи, пряко или косвено (например публични органи); държавно присъствие в дружествата, чрез което на държавата се дава възможност да се намесва по отношение на цените или разходите; обществени политики или мерки, водещи до дискриминация в полза на местните доставчици, например чрез използване на държавно регулирани цени или дискриминация в данъчните, търговските или валутните режими; или другояче влияещи върху силите, действащи на свободния пазар, включително разпределяното на ресурсите; липса на прозрачно и недискриминационно дружествено право, което гарантира подходящо корпоративно управление, като например прилагане на международните счетоводни стандарти, защита на акционерите и публичен достъп до точна информация за дружествата; липса на последователен, ефективен и прозрачен набор от законодателни актове, които гарантират спазването на правата на собственост и функционирането на ефективен режим на несъстоятелност; липса на истински финансов сектор, който функционира независимо от държавата и към който по закон и на практика се прилагат достатъчни задължения за гаранция и подходящ надзор, неспазване на международните социални и екологични стандарти, в резултат на което е налице въздействие върху производствените разходи;

Изменение     11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 2 – параграф 6a – буква б a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  Смята се, че по отношение на съответния продукт съществуват значителни нарушения по смисъла на буква а), когато, inter alia, отчетените цени или разходи са в резултат от свръхкапацитет, т.е. цената или себестойността на продукта не е формирана от силите, действащи на свободния пазар, тъй като са повлияни от равнищата на свръхпроизводство, които намаляват въздействието на постоянните разходи.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 2 – параграф 6a - буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  При целесъобразност службите на Комисията може да изготвят доклад с описание на конкретната ситуация във връзка с критериите, посочени в буква б), в определена държава или в определен сектор. Такъв доклад и доказателствата, на които той се основава, може да се включват в досието по евентуално разследване във връзка с тази страна или сектор. Заинтересованите страни трябва да имат достатъчна възможност да допълнят, да коментират или да използват доклада и доказателствата, на които той се основава, по време на всяко разследване, при което се използват такъв доклад и доказателства. При вземането на решение се взимат предвид всички релевантни доказателства по досието.

в)  Комисията изготвя във възможно най-кратки срокове публичен доклад с описание на конкретната ситуация във връзка с критериите, посочени в буква б), в определена държава или в определен сектор. Докладът по целесъобразност включва, inter alia, информация относно спазването на международните екологични и социални стандарти, които засягат производствените разходи. Такъв доклад и доказателствата, на които той се основава, както и съответните констатации от предишни разследвания на Съюза и доклади по държави се включват в досието по евентуално разследване във връзка с тази страна или сектор. Заинтересованите страни, включително синдикалните организации и МСП, трябва да имат достатъчна възможност да допълнят, да коментират или да използват доклада и доказателствата, на които той се основава, по време на всяко разследване, при което се използват такъв доклад и доказателства. Комисията съответно информира Европейския парламент и Съвета. При вземането на решение се взимат предвид всички релевантни доказателства по досието, основани на надеждни, сигурни и своевременни налични сведения и данни. Докладът или доказателствата, на които той се основава, се актуализират от Комисията редовно, поне веднъж на всеки пет години или когато има промяна в положението по отношение на критериите, посочени в буква б).

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 2 – параграф 6 а – буква г)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Промишлеността на Съюза може да използва посочения в буква в) доклад за изчисляване на нормалната стойност, когато изготвя жалба в съответствие с член 5 или искане за преразглеждане в съответствие с член 11.

г)  Промишлеността на Съюза и синдикалните организации могат да използват посочения в буква в) доклад за изчисляване на нормалната стойност, когато изготвят жалба в съответствие с член 5, искане за преразглеждане в съответствие с член 11 или искане за повторно разследване в съответствие с член 12. Този доклад представлява достатъчно доказателство, за да се обоснове изчисляването на нормалната стойност в жалбата или искането въз основа на методологията, посочена в параграф 6а. Освен това, когато значителна част от подалия жалба сектор на Съюза е съставена от МСП, изчисляването на нормалната стойност в жалбата или искането може да се основава на информация, свързана с разходите за производство в Съюза за съответния продукт.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1

Регламент (ЕС) № 2016/1036

Член 2 – параграф 6a - буква д)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  Страните по разследването трябва да бъдат информирани скоро след започването му относно съответните източници, които Комисията възнамерява да използва за целите на буква а), и да им бъдат предоставени 10 дни за представяне на коментари. За тази цел на заинтересованите страни трябва да се предостави достъп до досието, включително до всякакви доказателства, използвани от разследващия орган, без да се засяга член 19.

д)  Страните по разследването, включително синдикалните организации и МСП, трябва да бъдат информирани скоро след започването му относно съответните източници, които Комисията възнамерява да използва за целите на буква а), и да им бъдат предоставени 10 дни за представяне на коментари. За тази цел на заинтересованите страни трябва да се предостави достъп до досието, включително до всякакви доказателства, използвани от разследващия орган, без да се засяга член 19. Методологията, която ще бъде използвана, се оповестява на страните не по-късно от три месеца след започването на разследването.

Изменение     15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Преди тази дата Комисията публикува своя доклад, посочен в член 1, точка 1 от настоящия регламент, що се отнася до член 6а, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/1036.

 

 

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз

Позовавания

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

21.11.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

21.11.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Jerzy Buzek

5.12.2016

Заместен докладчик по становище

Paloma López Bermejo

Разглеждане в комисия

27.2.2017

 

 

 

Дата на приемане

30.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

21

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

21

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

5

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз

Позовавания

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Дата на представяне на ЕП

9.11.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

21.11.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

21.11.2016

JURI

21.11.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Salvatore Cicu

28.11.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.1.2017

4.5.2017

 

 

Дата на приемане

20.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Birgit Collin-Langen, Edouard Martin, Massimiliano Salini

Дата на внасяне

27.6.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Franck Proust, Massimiliano Salini, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Edouard Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner

3

-

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

2

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност