Postup : 2016/0351(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0236/2017

Předložené texty :

A8-0236/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Hlasování :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0437

ZPRÁVA     ***I
PDF 815kWORD 100k
27.6.2017
PE 602.983v04-00 A8-0236/2017

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Salvatore Cicu

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0721),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0456/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 29. března 2017(1),

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. května 2016 o statusu tržního hospodářství Číny(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0236/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) a b) nařízení (EU) 2016/1036 stanoví, na jakém základě by se měla určovat běžná hodnota v případě dovozu ze zemí bez tržního hospodářství. Vzhledem k vývoji v souvislosti s některými zeměmi, které jsou členy WTO, je vhodné, aby se běžná hodnota v případě těchto zemí určovala podle čl. 2 odst. 1 až 6a nařízení (EU) 2016/1036, a to s účinkem ode dne, kdy toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení tohoto nařízení. V případě zemí, které ke dni zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) 2015/755, by se běžná hodnota měla určovat na základě čl. 2 odst. 7 nařízení (EU) 2016/1036 ve znění tohoto nařízení. Tímto nařízením by nemělo být dotčeno stanovení, zda se v případě člena WTO jedná o zemi s tržním hospodářstvím nebo bez tržního hospodářství.

(2)  Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) a b) nařízení (EU) 2016/1036 stanoví, na jakém základě by se měla určovat běžná hodnota v případě dovozu ze zemí bez tržního hospodářství. U zemí, které jsou členy WTO, je vhodné, aby se běžná hodnota v případě těchto zemí určovala podle čl. 2 odst. 6a nařízení (EU) 2016/1036, a to s účinkem ode dne, kdy toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení tohoto nařízení. V případě zemí, které ke dni zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) 2015/755, by se běžná hodnota měla určovat na základě čl. 2 odst. 7 nařízení (EU) 2016/1036 ve znění tohoto nařízení. Tímto nařízením by nemělo být dotčeno stanovení, zda se v případě člena WTO jedná o zemi s tržním hospodářstvím nebo bez tržního hospodářství. Toto nařízení je v souladu se závazky Unie podle mezinárodního práva, včetně odkazu na závazky členských států k naplňování cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Tímto nařízením rovněž nejsou dotčeny podmínky stanovené v protokolech a jiných nástrojích, podle nichž země přistoupily k Marrákešské dohodě o zřízení Světové obchodní organizace. Při uplatňování jeho pravidel je nezbytné, aby Unie koordinovala činnost a vyměňovala si informace se svými nejvýznamnějšími obchodními partnery.

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 33).

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 33).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  S ohledem na zkušenosti získané během minulých řízení je vhodné vyjasnit, za jakých okolností lze usuzovat, že dochází k podstatnému zkreslení, jež do značné míry ovlivňuje volné působení tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že tuto situaci lze za nastalou považovat mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, nejsou výsledkem volného působení tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při posuzování, zda tato situace nastala, či nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný dopad těchto faktorů: skutečnost, že na dotčeném trhu působí do značné míry podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo jsou těmito orgány ovládány, jsou pod jejich strategickým dohledem či se řídí jejich pokyny; přítomnost státu ve firmách, což mu dává možnost ovlivňovat ceny či náklady; veřejné politiky či opatření, jež pozitivně diskriminují domácí dodavatele či jinak ovlivňují volné působení tržních sil; a přístup k finančním prostředkům poskytovaným institucemi, jež realizují cíle veřejné politiky. Dále je vhodné stanovit, že útvary Komise mohou vydat zprávu popisující konkrétní situaci týkající se těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém odvětví; že tato zpráva a důkazy, z nichž vychází, může být založena do spisu případného šetření týkajícího se dané země či odvětví a že zúčastněné strany by měly mít dostatek příležitostí vyjádřit své připomínky ke zprávě a k důkazům, z nichž zpráva vychází, při každém šetření, při němž je této zprávy nebo důkazů využito.

(3)  S ohledem na zkušenosti získané během minulých řízení je vhodné vyjasnit, za jakých okolností dochází k podstatnému zkreslení, jež do značné míry ovlivňuje volné působení tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že tato situace nastává mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, energie a další výrobní faktory, nejsou výsledkem volného působení tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy státu, nebo v případě, kdy nejsou dodrženy základní úmluvy MOP či mnohostranné dohody v oblasti životního prostředí a daní, což narušuje hospodářskou soutěž. Dále je vhodné vyjasnit, že při posuzování toho, zda existují podstatná zkreslení, by měl být vzat v úvahu mimo jiné možný dopad těchto faktorů: přímý i nepřímý státní vliv na přidělování zdrojů, rozhodování a podniky; skutečnost, že na dotčeném trhu působí do značné míry podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo jsou těmito orgány ovládány, jsou pod jejich strategickým dohledem či se řídí jejich pokyny; přítomnost státu ve firmách, což mu dává možnost ovlivňovat ceny či náklady; veřejné politiky či opatření, jež pozitivně diskriminují domácí dodavatele či jinak ovlivňují volné působení tržních sil; neexistence nebo diskriminační uplatňování či nedostatečné vymáhání transparentního a účinného práva obchodních společností, jež zajišťuje náležitou správu a řízení společností; neexistence nebo diskriminační uplatňování či nedostatečné vymáhání transparentního a účinného souboru právních předpisů, jež zajišťují dodržování vlastnických práv a uplatňování fungujícího systému úpadku; výše odměňování není výsledkem svobodného vyjednávání mezi zaměstnanci a vedením; absence transparentního souboru právních předpisů má diskriminační účinky, pokud jde o společné podniky a zahraniční investice a přístup k finančním prostředkům poskytovaným institucemi, jež realizují cíle veřejné politiky, mimo jiné prostřednictvím odvětvových dotací, nebo existence oligopolů nebo monopolů ve výrobních faktorech a další okolnosti, které Komise pokládá za relevantní pro posouzení existence podstatného zkreslení. Dále je vhodné, aby útvary Komise vydaly podrobnou zprávu popisující konkrétní situaci týkající se těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém odvětví. V případě zemí, u nichž začal být projednáván významný počet antidumpingových případů, by měla být zpráva přijata do ... [vložit datum: datum vstupu tohoto nařízení v platnost + 15 dní]. Tato zpráva a důkazy, z nichž vychází, by měla být založena do spisu případného šetření týkajícího se dané země či odvětví. Zúčastněné strany, včetně výrobního odvětví a odborových svazů Unie, by měly mít dostatek příležitostí vyslovit své připomínky k této zprávě a k důkazům, z nichž zpráva vychází, při každém šetření, při němž je této zprávy nebo důkazů využito. Tyto připomínky by měly být zohledněny při rozhodování o vypracování a aktualizaci příslušných zpráv. Hodnocení podstatných zkreslení je zejména důležité v případě nestejnorodých odvětví s velkým podílem malých a středních podniků (MSP), kdy je nalezení důkazu o zkreslení týkajícím se daného odvětví nejobtížnější. V případě změny okolností v určité zemi nebo v určitém odvětví by Komise na žádost Evropského parlamentu, členského státu nebo z vlastního podnětu měla zahájit vypracovávání zprávy nebo zprávu aktualizovat. Komise by do své výroční zprávy o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných činnostech Unie měla zahrnout analýzu provádění tohoto nařízení a předložit ji Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Dále je vhodné připomenout, že náklady by měly být za normálních okolností vypočítány na základě záznamů uchovávaných vývozcem nebo výrobcem účastnících se šetření. Pokud však ve vyvážející zemi dochází k podstatným zkreslením, v jejichž důsledku jsou náklady uvedené v záznamech dotčené strany uměle nízké, je možné tyto náklady upravit nebo stanovit na jakémkoli přiměřeném základě včetně informací z jiných reprezentativních trhů nebo cen na mezinárodním trhu či srovnávacích základů. S ohledem na zkušenosti získané během minulých řízení je vhodné dále upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení zaváděných tímto nařízením by měly být náležitě zohledněny všechny relevantní důkazy, včetně příslušných hodnotících zpráv týkajících se situace převládající na domácím trhu vyvážejících výrobců a důkazů, na nichž jsou založeny, které byly zařazeny do spisu a k nimž měly zúčastněné strany možnost se vyjádřit.

(4)  Dále je vhodné připomenout, že náklady by měly být za normálních okolností vypočítány na základě spolehlivých záznamů uchovávaných vývozcem nebo výrobcem účastnících se šetření. Pokud však ve vyvážející zemi dochází k podstatným zkreslením, v jejichž důsledku jsou náklady uvedené v záznamech dotčené strany uměle nízké, měly by být tyto náklady stanoveny na jakémkoli přiměřeném základě včetně informací z jiných reprezentativních trhů, z trhů v Unii nebo nezkreslených cen na mezinárodním trhu či srovnávacích základů. Pokud vyvážející výrobce ze země nebo odvětví, v nichž existuje jedno či více podstatných zkreslení, jednoznačně prokáže, že není přímo ani nepřímo ovlivněn žádným podstatným zkreslením a že jeho náklady u jednoho či více jednotlivých výrobních faktorů nejsou zkreslené, měly by být pro početní zjištění běžné hodnoty použity tyto náklady. Tato individuální zjištění by neměla ovlivnit běžnou hodnotu ostatních výrobců a neměla by být následně extrapolována na celou zemi nebo odvětví. S ohledem na zkušenosti získané během minulých řízení je vhodné dále upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení zaváděných tímto nařízením by měly být náležitě zohledněny všechny relevantní důkazy, včetně příslušných hodnotících zpráv týkajících se situace převládající na domácím trhu vyvážejících výrobců a důkazů, na nichž jsou založeny, které byly zařazeny do spisu a k nimž měly zúčastněné strany možnost se vyjádřit. Výrobní odvětví by mělo být schopno vysvětlit, jaké skutečnosti existenci podstatného zkreslení dokládají. Tyto skutečnosti by měly být zohledněny při rozhodování o vypracování či aktualizaci příslušných zpráv. Pokud ze zprávy vyplývá, že existuje jedno nebo více podstatných zkreslení, představuje zpráva dostatečný důkaz odůvodňující výpočet běžné hodnoty. V každém případě by neměla být na výrobní odvětví kladena žádná další zátěž. Strany, které jsou předmětem šetření, by měly být krátce po zahájení řízení informovány o relevantních zdrojích, jež Komise hodlá použít, včetně předběžného rozhodnutí, zda podstatná zkreslení existují, a dostanou lhůtu deseti pracovních dní k vyjádření. Za tímto účelem by měly mít zúčastněné strany poté, co se zapíší do rejstříku spravovaného Komisí, přístup ke spisu včetně jakýchkoli důkazů, z nichž vyšetřující orgán vychází, aniž jsou dotčena pravidla pro zachování důvěrnosti stanovená v nařízení (EU) 2016/1036. Konečné rozhodnutí o tom, zda ve vyvážející zemi existují jedno nebo více podstatných zkreslení v hospodářství jako celku nebo v některém odvětví v rámci tohoto hospodářství, Komise vydá a sdělí stranám nejpozději 60 dnů od zahájení šetření. Rozhodnutí, že v dané zemi či odvětví existují podstatná zkreslení, by mělo platit až do odvolání a k jeho odvolání by mělo dojít jen tehdy, pokud dostatečné důkazy jednoznačně prokáží, že tato země či odvětví již podstatnými zkresleními nejsou ovlivněny.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Jelikož neexistují žádná jiná zvláštní přechodná pravidla upravující tuto záležitost, je vhodné stanovit, že toto nařízení se použije na všechna rozhodnutí týkající se zahájení řízení a na všechna řízení, včetně původních šetření a přezkumných šetření zahájených v den nebo po dni, ke kterému toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení čl. 11 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036. Kromě toho, na základě zvláštního přechodného pravidla a s ohledem na neexistenci jiných zvláštních přechodných pravidel upravujících tuto záležitost, je vhodné stanovit, že v případě přechodu z běžné hodnoty počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6a, se přiměřená doba stanovená v čl. 11 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (EU) 2016/1036 považuje za uplynulou dnem, kdy je zahájen první přezkum před pozbytím platnosti po uskutečnění tohoto přechodu. S cílem snížit riziko obcházení ustanovení tohoto nařízení by se stejný přístup měl uplatnit i na přezkumy prováděné podle čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036. Je rovněž vhodné připomenout, že přechod z běžné hodnoty počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6a nebude sám o sobě představovat dostatečný důkaz ve smyslu čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036. Tato přechodná pravidla by měla vyplnit právní mezeru, která by jinak mohla vytvořit právní nejistotu, poskytnout zúčastněným stranám přiměřenou možnost přizpůsobit se tomu, že stará pravidla pozbudou platnosti a začnou platit pravidla nová, a usnadnit účinné, řádné a spravedlivé uplatňování nařízení (EU) 2016/1036.

(6)  Jelikož neexistují žádná jiná zvláštní přechodná pravidla upravující tuto záležitost, je vhodné stanovit, že toto nařízení se použije na všechna rozhodnutí týkající se zahájení řízení a na všechna řízení, včetně původních šetření a přezkumných šetření zahájených v den nebo po dni, ke kterému toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení čl. 11 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036. Kromě toho, na základě zvláštního přechodného pravidla a s ohledem na neexistenci jiných zvláštních přechodných pravidel upravujících tuto záležitost, je vhodné stanovit, že v případě přechodu z běžné hodnoty počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo b) nařízení (EU) 2016/1036 na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6a, se přiměřená doba stanovená v čl. 11 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (EU) 2016/1036 považuje za uplynulou dnem, kdy je dokončen první přezkum před pozbytím platnosti po uskutečnění tohoto přechodu. S cílem snížit riziko obcházení ustanovení tohoto nařízení by se stejný přístup měl uplatnit i na přezkumy prováděné podle čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036. Je rovněž vhodné připomenout, že přechod z běžné hodnoty počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo b) nařízení (EU) 2016/1036 na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6a nebude sám o sobě představovat dostatečný důkaz ve smyslu čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036. Tato přechodná pravidla, která umožňují dále uplatňovat opatření na ochranu před dovozem, by měla vyplnit právní mezeru, která by jinak mohla vytvořit právní nejistotu, poskytnout zúčastněným stranám přiměřenou možnost přizpůsobit se tomu, že stará pravidla pozbudou platnosti a začnou platit pravidla nová, a usnadnit účinné, řádné a spravedlivé uplatňování nařízení (EU) 2016/1036.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) 2016/1036

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„6a.  a) Pokud se při provádění tohoto ustanovení nebo kteréhokoli jiného relevantního ustanovení tohoto nařízení zjistí, že není vhodné použít cenu na domácím trhu a náklady ve vyvážející zemi, jelikož dochází k podstatnému zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně na základě výrobních nákladů a nákladů na prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo na základě srovnávacího základu. Za tímto účelem lze jako zdroj použít nezkreslené ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo srovnávací základy, či odpovídající výrobní náklady a náklady na prodej ve vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň hospodářského rozvoje je podobná jako ve vyvážející zemi, pokud jsou příslušné údaje o nákladech snadno dostupné. Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje v přiměřené míře správní, prodejní a režijní náklady a zisk.

„6a.  a) Pokud se zjistí, že není vhodné použít cenu na domácím trhu a náklady ve vyvážející zemi, jelikož dochází k jednomu nebo více podstatným zkreslením v hospodářství jako celku nebo v některém odvětví v rámci tohoto hospodářství, běžná hodnota se zjistí početně na základě výrobních nákladů a nákladů na prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo na základě srovnávacího základu pro každý výrobní faktor. Za tímto účelem může Komise jako zdroj použít nezkreslené ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo srovnávací základy, či odpovídající výrobní náklady a náklady na prodej ve vhodné reprezentativní zemi, včetně těch unijních, pokud jsou příslušné údaje o nákladech snadno dostupné.

 

Pokud výrobce vyvážející ze země, v níž existuje jedno či více podstatných zkreslení, jednoznačně prokáže, že není přímo ani nepřímo ovlivněn žádným podstatným zkreslením a že jeho náklady u jednoho či více jednotlivých výrobních faktorů nejsou podle posouzení provedeného v souladu s třetím pododstavcem zkreslené, jsou pro početní zjištění běžné hodnoty použity tyto náklady.

 

Neexistence zkreslení nákladů vyvážejícího výrobce v případě daného výrobního faktoru a spolehlivost tohoto tvrzení musí být posouzena mimo jiné s ohledem na dotčené množství, jeho podíl na celkových nákladech na tento výrobní faktor a skutečné využití při výrobě.

 

Tato jednotlivá zjištění nemají žádný vliv na běžnou hodnotu dalších vyvážejících výrobců, a proto nebudou extrapolována na celou zemi nebo odvětví, a to bez ohledu na uplatnění článku 17 nařízení (EU) 2016/1036.

 

Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje v nezkreslené a přiměřené míře správní, prodejní a režijní náklady a zisk. V případě nedostatečné spolupráce při vypracovávání zprávy ze strany vyvážejícího výrobce nebo orgánů země, u níž se má za to, že v ní existují jedno nebo více podstatných zkreslení, se uplatní článek 18 nařízení (EU) 2016/1036.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) 2016/1036

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) lze mimo jiné považovat případy, kdy vykazované ceny nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, nejsou výsledkem volného působení tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, zda k podstatnému zkreslení dochází, či nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný dopad těchto faktorů: skutečnost, že na dotčeném trhu působí do značné míry podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo jsou těmito orgány ovládány, jsou pod jejich strategickým dohledem či se řídí jejich pokyny; přítomnost státu ve firmách, což mu dává možnost ovlivňovat ceny či náklady; veřejné politiky či opatření, jež pozitivně diskriminují domácí dodavatele či jinak ovlivňují volné působení tržních sil; a přístup k finančním prostředkům poskytovaným institucemi, jež realizují cíle veřejné politiky.

b) Za podstatné zkreslení ve smyslu písmene a) se považuje zkreslení, které nastává v případě, kdy vykazované ceny nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, energie a další výrobní faktory, nejsou výsledkem volného působení tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy státu, nebo v případě, kdy nejsou dodrženy základní úmluvy MOP uvedené v příloze -I, mnohostranné dohody v oblasti životního prostředí, jichž je Unie smluvní stranou, a příslušné úmluvy OECD v oblasti zdanění, což narušuje hospodářskou soutěž. Při posuzování existence podstatného zkreslení se bere v úvahu mimo jiné možný dopad těchto faktorů: vysoká míra přímého i nepřímého státního vlivu na přidělování zdrojů, rozhodování a podniky; skutečnost, že na dotčeném trhu působí do značné míry podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo jsou těmito orgány ovládány, jsou pod jejich strategickým dohledem či se řídí jejich pokyny; přítomnost státu ve firmách, což mu dává možnost ovlivňovat ceny či náklady; veřejné politiky či opatření, jež pozitivně diskriminují domácí dodavatele či jinak ovlivňují volné působení tržních sil; neexistence nebo diskriminační uplatňování či nedostatečné vymáhání transparentního a účinného práva obchodních společností, jež zajišťuje náležitou správu a řízení společností; neexistence nebo diskriminační uplatňování či nedostatečné vymáhání transparentního a účinně fungujícího souboru právních předpisů, jež zajišťují dodržování vlastnických práv a uplatňování fungujícího systému úpadku; výše odměňování není výsledkem svobodného vyjednávání mezi zaměstnanci a vedením; neexistence transparentního souboru právních předpisů má diskriminační účinky, pokud jde o společné podniky a zahraniční investice a přístup k finančním prostředkům poskytovaným institucemi, jež realizují cíle veřejné politiky nebo v jiném ohledu nevyvíjejí svou činnost nezávisle na státu, mimo jiné prostřednictvím odvětvových dotací, nebo existence oligopolů nebo monopolů ve výrobních faktorech a další okolnosti, které Komise pokládá za relevantní pro posouzení existence podstatného zkreslení.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) 2016/1036

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) Ve vhodných případech mohou útvary Komise vydat zprávu popisující konkrétní situaci v určité zemi nebo v určitém odvětví, pokud jde o kritéria uvedená v písmeni b). Tato zpráva a důkazy, z nichž vychází, může být založena do spisu případného šetření týkajícího se dané země či odvětví. Zúčastněným stranám musí být při každém šetření, při němž je této zprávy nebo důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, poskytnuta dostatečná možnost, aby je doplnily, vyjádřily k nim své připomínky nebo aby se na ně mohly odvolávat. Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat veškeré relevantní důkazy obsažené ve spisu.

c) Útvary Komise vypracují podrobnou zprávu popisující konkrétní situaci v určité zemi nebo v určitém odvětví, pokud jde o kritéria uvedená v písmeni b). V případě zemí, u nichž začal být projednáván významný počet antidumpingových případů, je zpráva přijata do ... [vložit datum: datum vstupu tohoto nařízení v platnost + 15 dní]. Tato zpráva a důkazy, z nichž vychází, je založena do spisu případného šetření týkajícího se dané země či odvětví. Zúčastněným stranám, včetně výrobního odvětví a odborových svazů Unie, musí být při každém šetření, při němž je této zprávy nebo důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, poskytnuta dostatečná možnost, aby je doplnily, vyjádřily k nim své připomínky nebo aby se na ně mohly odvolávat. Tyto podněty jsou zohledněny při rozhodování o vypracování a aktualizaci příslušných zpráv. Při vypracovávání této zprávy Komise zohlední ekonomická a obchodní specifika MSP a poskytne jim součinnost při využívání těchto zpráv. Komise činí rozhodnutí při zohlednění všech relevantních důkazů obsažených ve vyšetřovacím spisu. V případě změny okolností v určité zemi nebo v určitém odvětví Komise na žádost Evropského parlamentu, členského státu nebo z vlastního podnětu zahájí vypracovávání zprávy nebo zprávu aktualizuje. Komise do své výroční zprávy o antidumpingových, antisubvenčních a ochranných činnostech Unie zahrne analýzu provádění tohoto nařízení a předloží ji Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) 2016/1036

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) Výrobní odvětví Unie může ze zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro účely výpočtu běžné hodnoty při podání podnětu v souladu s článkem 5 nebo žádosti o přezkum v souladu s článkem 11.

d) Výrobní odvětví Unie může ze zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro účely výpočtu běžné hodnoty při podání podnětu v souladu s článkem 5 nebo žádosti o přezkum v souladu s článkem 11 nebo žádosti o opětovné provedení šetření v souladu s článkem 12. Pokud ze zprávy vyplývá, že existuje jedno nebo více podstatných zkreslení, představuje zpráva podle písmena c) dostatečný důkaz odůvodňující výpočet běžné hodnoty v souladu s písmenem a). Na výrobní odvětví Unie nebude při rozhodování o tom, zda ve třetí zemi nebo odvětví existují podstatná zkreslení, v žádném případě kladena další zátěž. Pokud zpráva neexistuje, použije Komise při rozhodování o tom, zda existují podstatná zkreslení a má být použita metodika uvedená v písmeni a), veškeré dostupné informace nebo údaje, jsou-li splněny veškeré příslušné požadavky.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) 2016/1036

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) Strany, které jsou předmětem šetření, jsou krátce po zahájení řízení informovány o relevantních zdrojích, jež Komise hodlá použít pro účely písmene a) a dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření. Za tímto účelem získají zúčastněné strany přístup ke spisu, včetně jakýchkoli důkazů, z nichž vyšetřující orgán vychází, aniž je dotčen článek 19.

e) Strany, které jsou předmětem šetření, jsou krátce po zahájení řízení informovány o relevantních zdrojích, jež Komise hodlá použít pro účely písmene a), včetně předběžného rozhodnutí o existenci podstatných zkreslení, a dostanou lhůtu deseti pracovních dní k vyjádření. Za tímto účelem získají zúčastněné strany poté, co se zapíší do rejstříku spravovaného Komisí, přístup ke spisu včetně jakýchkoli důkazů, z nichž vyšetřující orgán vychází, aniž je dotčen článek 19. Komise učiní konečné rozhodnutí o tom, zda ve vyvážející zemi existují jedno nebo více podstatných zkreslení v hospodářství jako celku nebo v některém odvětví v rámci tohoto hospodářství, a sdělí je stranám nejpozději 60 dnů od zahájení řízení.

 

Rozhodnutí, že v dané zemi či odvětví existují podstatná zkreslení, platí až do odvolání a k jeho odvolání dojde jen tehdy, pokud dostatečné důkazy jednoznačně prokáží, že tato země či odvětví již podstatnými zkresleními nejsou ovlivněny.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) 2016/1036

Čl. 2 – odst. 7 – písm. a – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„V případě dovozu ze zemí, které ke dni zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) 2015/755, se běžná hodnota určí na základě ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve třetí zemi s tržním hospodářstvím nebo ceny, za niž se prodává výrobek z takové třetí země do jiných zemí včetně Unie, nebo v případě, že to není možné, na jakémkoli jiném přiměřeném základě, včetně ceny, která byla nebo má být skutečně zaplacena za obdobné výrobky v Unii, která se v případě nutnosti náležitě opraví o přiměřené ziskové rozpětí.

V případě zemí, které ke dni zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) 2015/755, se běžná hodnota určí na základě ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve vhodné reprezentativní zemi, jež je buď členem WTO, nebo není uvedena v příloze I nařízení (EU) 2015/755. Jinak se běžná hodnota určí na základě ceny, za niž se prodává výrobek z takové třetí země do jiných zemí včetně Unie, nebo v případě, že to není možné, na jakémkoli jiném přiměřeném základě, včetně ceny, která byla nebo má být skutečně zaplacena za obdobné výrobky v Unii, která se v případě nutnosti náležitě opraví o přiměřené ziskové rozpětí.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) 2016/1036

Čl. 2 – odst. 7 – písm. a – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vhodná třetí země s tržním hospodářstvím se vybere přiměřeným způsobem s náležitým přihlédnutím ke všem spolehlivým informacím, které jsou k dispozici v době výběru. Zohlední se také lhůty; a kde je to vhodné, použije se třetí země s tržním hospodářstvím, která je předmětem stejného šetření.

Vhodná reprezentativní země se vybere přiměřeným způsobem s náležitým přihlédnutím ke všem spolehlivým informacím, které jsou k dispozici v době výběru. Zohlední se také lhůty; a kde je to vhodné, použije se vhodná reprezentativní země, která je předmětem stejného šetření.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) 2016/1036

Čl. 2 – odst. 7 – písm. a – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Strany, které jsou předmětem šetření, jsou informovány krátce po zahájení řízení o volbě třetí země s tržním hospodářstvím a dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření.

Strany, které jsou předmětem šetření, jsou informovány krátce po zahájení řízení o volbě vhodné reprezentativní země a dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Nařízení (EU) 2016/1036

Čl. 3 – odst. 6

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2a)  V článku 3 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6. Ze všech relevantních důkazů předložených podle odstavce 2 musí vyplývat, že dumpingový dovoz působí újmu ve smyslu tohoto nařízení. K tomu zejména patří důkaz o tom, že objem nebo cena či objem i cena zjištěné podle odstavce 3 mají na výrobní odvětví Unie nepříznivé účinky ve smyslu odstavce 5 a že tyto účinky dosahují takových rozměrů, že mohou být označeny jako podstatné. “

„6. Ze všech relevantních důkazů na základě nejlepších dostupných informací předložených podle odstavce 2 musí vyplývat, že dumpingový dovoz působí újmu ve smyslu tohoto nařízení. K tomu zejména patří důkaz o tom, že objem nebo cena či objem i cena zjištěné podle odstavce 3 mají na výrobní odvětví Unie nepříznivé účinky ve smyslu odstavce 5 a že tyto účinky dosahují takových rozměrů, že mohou být označeny jako podstatné.“

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) 2016/1036

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„V případě přechodu z běžné hodnoty počítané podle bývalých ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6a, se přiměřená doba považuje za uplynulou dnem, kdy je zahájen první přezkum před pozbytím platnosti po uskutečnění tohoto přechodu.

Pokud stávající antidumpingová opatření vycházejí z běžné hodnoty počítané podle bývalých ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo b) nařízení (EU) 2016/1036, metodika podle čl. 2 odst. 6a nenahrazuje původní metodiku používanou pro určení běžné hodnoty až do data, kdy je ukončen první přezkum těchto opatření před pozbytím platnosti po vstupu nařízení … v platnost.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (EU) 2016/1036

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 4 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„V případě přechodu z běžné hodnoty počítané podle bývalých ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6a, se jakýkoli přezkum podle tohoto odstavce odloží do dne, kdy je zahájen první přezkum před pozbytím platnosti po uskutečnění tohoto přechodu.

Pokud stávající antidumpingová opatření vycházejí z běžné hodnoty počítané podle bývalých ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo b) nařízení (EU) 2016/1036, metodika podle čl. 2 odst. 6a nenahrazuje původní metodiku používanou pro určení běžné hodnoty až do data, kdy je ukončen první přezkum těchto opatření před pozbytím platnosti po vstupu nařízení … v platnost.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (EU) 2016/1036

Čl. 16 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5a)  V článku 16 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komise provádí, pokud to považuje za vhodné, inspekce na místě, aby prozkoumala písemnosti dovozců, vývozců, obchodníků, zástupců, výrobců, obchodních svazů a organizací a ověřila informace o dumpingu a způsobené újmě. Bez řádné a včasné odpovědi se Komise může rozhodnout, že inspekci na místě neprovede.“

„1. Pokud to Komise považuje za vhodné, vysílá zkušené pracovníky na inspekce na místě, aby prozkoumali písemnosti dovozců, vývozců, obchodníků, zástupců, výrobců, obchodních svazů a organizací a ověřili informace o dumpingu a způsobené újmě. Bez řádné a včasné odpovědi se Komise může rozhodnout, že inspekci na místě neprovede.“

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. 5 b (nové)

Nařízení (EU) 2016/1036

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5b)  V článku 18 se odstavec 1 třetí pododstavec nahrazuje tímto:

Pokud účastník řízení odepře přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne ve lhůtách stanovených tímto nařízením nebo pokud závažným způsobem brání šetření, mohou prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud účastník řízení odepře přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne ve lhůtách stanovených tímto nařízením nebo pokud závažným způsobem brání šetření, vychází prozatímní nebo konečná zjištění z nejlepších dostupných údajů.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. 5 c (nové)

Nařízení (EU) 2016/1036

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5c)  V článku 18 se odstavec 1 první pododstavec nahrazuje tímto:

„Účastníci řízení by měli být obeznámeni s důsledky nedostatečné spolupráce.

„Účastníci řízení jsou obeznámeni s důsledky nedostatečné spolupráce a budou zapsáni do rejstříku, který umožní Komisi i partnerským zemím věnovat činnostem těchto účastníků zvláštní pozornost.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. 5 d (nové)

Nařízení (EU) 2016/1037

Příloha -I (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5d)  Vkládá se příloha, která zní:

 

„Příloha -I

 

1. Úmluva o nucené nebo povinné práci, č. 29 (1930)

 

2. Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, č. 87 (1948)

 

3. Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, č. 98 (1949)

 

4. Úmluva o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, č. 100 (1951)

 

5. Úmluva o odstranění nucené práce, č. 105 (1957)

 

6. Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání), č. 111 (1958)

 

7. Úmluva o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, č. 138 (1973)

 

8. Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce, č. 182 (1999)“.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (EU) 2016/1037

Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise rovněž dotčené zemi původu a/nebo vývozu nabídne konzultace, pokud jde o další subvence zjištěné v průběhu šetření. V těchto situacích Komise zašle dotčené zemi původu a/nebo vývozu shrnutí hlavních prvků týkajících se dalších subvencí, zejména informací podle odst. 2 písm. c) tohoto článku. V případě, že tyto další subvence nejsou zahrnuty v oznámení o zahájení řízení, provede se jeho změna a tato pozměněná verze se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie, přičemž všechny zúčastněné strany budou vyzvány, aby se vyjádřily.

Komise rovněž dotčené zemi původu a/nebo vývozu nabídne konzultace, pokud jde o další subvence zjištěné v průběhu šetření. V těchto situacích Komise zašle dotčené zemi původu a/nebo vývozu shrnutí hlavních prvků týkajících se dalších subvencí, zejména informací podle odst. 2 písm. c) tohoto článku. V případě, že tyto další subvence nejsou zahrnuty v oznámení o zahájení řízení, provede se jeho změna a tato pozměněná verze se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. Všem zúčastněným stranám bude poskytnuta dodatečná a dostatečná doba k tomu, aby se vyjádřily.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije na všechna rozhodnutí týkající se zahájení řízení a na všechna řízení, včetně původních šetření a přezkumných šetření zahájených v den nebo po dni, ke kterému toto nařízení vstoupí v platnost.

Toto nařízení se použije na všechna šetření podle článku 5 nařízení 2016/1036 zahájená v den nebo po dni ... [vložit datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Na všechna ostatní šetření se toto nařízení použije ode dne, kdy je ukončen první přezkum příslušných opatření před pozbytím platnosti.

(1)

Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0223


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (30.5.2017)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Zpravodaj: Jerzy Buzek

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Právní východisko 2 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. května 2016 o statusu tržního hospodářství Číny,

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Unie by měla být schopna účinně chránit svůj průmysl před dumpingem a její budoucí opatření by měla být v souladu s předpisy WTO. Vhodným základem trvalých obchodních vztahů je nástroj, který by pro všechny obchodní partnery stanovil stejná pravidla.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) a b) nařízení (EU) 2016/1036 stanoví, na jakém základě by se měla určovat a to rovněž v souvislosti se zeměmi, běžná hodnota v případě dovozu ze zemí bez tržního hospodářství. Vzhledem k vývoji v souvislosti s některými zeměmi, které jsou členy WTO, je vhodné, aby se běžná hodnota v případě těchto zemí určovala podle čl. 2 odst. 1 až 6a nařízení (EU) 2016/1036, a to s účinkem ode dne, kdy toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení tohoto nařízení. V případě zemí, které ke dni zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) 2015/7552, by se běžná hodnota měla určovat na základě čl. 2 odst. 7 nařízení (EU) 2016/1036 ve znění tohoto nařízení. Tímto nařízením by nemělo být dotčeno stanovení, zda se v případě člena WTO jedná o zemi s tržním hospodářstvím nebo bez tržního hospodářství.

(2)  Vzhledem k vývoji světového obchodu, které jsou členy WTO, a vzhledem ke vlivu tohoto vývoje na domácí průmysl, by se běžná hodnota určovala podle čl. 2 odst. 1 až 6a nařízení (EU) 2016/1036, a to s účinkem ode dne, kdy toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení tohoto nařízení. V případě zemí bez tržního hospodářství, které jsou členy WTO, nebo zemí, které ke dni zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) 2015/7552 , by se běžná hodnota měla určovat na základě čl. 2 odst. 7 nařízení (EU) 2016/1036 ve znění tohoto nařízení.

__________________

__________________

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 33).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 33).

Odůvodnění

Zpravodaj výslovně odkazuje na status zemí s tržním hospodářstvím či bez tržního hospodářství, pokud jde o členské země WTO, který je zmíněn například v čl. 15 písm. d) protokolu o přistoupení Číny k WTO.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  S ohledem na dohodu Rady o modernizaci nástrojů EU na ochranu obchodu a v zájmu účinných antidumpingových opatření je nutné přihlížet k tomu, že pravidlo nižšího cla nespravedlivě snižuje antidumpingová cla na úroveň pod dumpingovým rozpětím. Za tímto účelem by mělo dojít ke zrušení pravidla nižšího cla, k urychlení řízení na ochranu obchodu a k zavedení dočasných cel a odborům a malým a středním podnikům by mělo být umožněno podávat antidumpingové podněty, jak navrhuje Evropský parlament ve svém stanovisku týkajícím se modernizace nástrojů na ochranu obchodu, které bylo přijato dne 16. dubna 2014 v rámci prvního čtení.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  S ohledem na zkušenosti získané během minulých řízení je vhodné vyjasnit, za jakých okolností lze usuzovat, že dochází k podstatnému zkreslení, jež do značné míry ovlivňuje volné působení tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že tuto situaci lze za nastalou považovat mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, nejsou výsledkem volného působení tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při posuzování, zda tato situace nastala, či nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný dopad těchto faktorů: skutečnost, že na dotčeném trhu působí do značné míry podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo jsou těmito orgány ovládány, jsou pod jejich strategickým dohledem či se řídí jejich pokyny; přítomnost státu ve firmách, což mu dává možnost ovlivňovat ceny či náklady; veřejné politiky či opatření, jež pozitivně diskriminují domácí dodavatele či jinak ovlivňují volné působení tržních sil a přístup k finančním prostředkům poskytovaným institucemi, jež realizují cíle veřejné politiky. Dále je vhodné stanovit, že útvary Komise mohou vydat zprávu popisující konkrétní situaci týkající se těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém odvětví; že tato zpráva a důkazy, z nichž vychází, může být založena do spisu případného šetření týkajícího se dané země či odvětví a že zúčastněné strany by měly mít dostatek příležitostí vyjádřit své připomínky ke zprávě a k důkazům, z nichž zpráva vychází, při každém šetření, při němž je této zprávy nebo důkazů využito.

(3)  S ohledem na zkušenosti získané během minulých řízení je vhodné vyjasnit, za jakých okolností lze usuzovat, že dochází k podstatnému zkreslení, jež do značné míry ovlivňuje volné působení tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že tuto situaci lze za nastalou považovat mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, a další výrobní faktory nejsou výsledkem volného působení tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy státu na kterékoli úrovni, ať už celostátní, regionální nebo okresní. Dále je vhodné vyjasnit, že při posuzování, zda tato situace nastala, či nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný dopad těchto faktorů:

 

skutečnost, že na dotyčném trhu působí do značné míry podniky jako např. veřejnoprávní orgány, jež jsou ve vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo jsou těmito orgány ovládány, jsou pod jejich strategickým dohledem či se řídí jejich pokyny, ať už přímo, nebo nepřímo; přítomnost státu ve firmách, což mu dává možnost ovlivňovat ceny či náklady; veřejná politika či opatření, jež pozitivně diskriminují domácí dodavatele, např. na základě státem stanovovaných cen nebo diskriminace v rámci systémů cel, obchodu nebo měny, či jinak ovlivňují volné působení tržních sil, včetně přidělování zdrojů; neexistence transparentního a nediskriminačního práva obchodních společností, jež by zajišťovalo náležitou správu a řízení společností, jako např. uplatňování mezinárodních účetních standardů, ochrana akcionářů a veřejná dostupnost přesných informací o společnosti; neexistence a uplatňování provázaného, účinného a transparentního souboru právních předpisů zajišťujících dodržování vlastnických práv a uplatňování fungujícího systému úpadku; neexistence skutečného finančního sektoru, který by vykonával svou činnost nezávisle na státu a na který se by podle zákona i v praxi vztahovaly dostatečné záruky a náležitý dohled; nedostatečný soulad s mezinárodními sociálními a environmentálními normami, jenž má dopad na výrobní náklady.

 

Dále je vhodné stanovit, že Komise by měla co nejdříve vydat zprávu popisující konkrétní situaci týkající se těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém odvětví, že by tato zpráva a důkazy, z nichž vychází, měla být založena do spisu případného šetření týkajícího se dané země či odvětví a měla by být v případě nutnosti pravidelně aktualizována a že zúčastněné strany by měly mít dostatek příležitostí vyjádřit své připomínky ke zprávě a k důkazům, z nichž zpráva vychází, při každém šetření, při němž je této zprávy nebo důkazů využito.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Dále je vhodné připomenout, že náklady by měly být za normálních okolností vypočítány na základě záznamů uchovávaných vývozcem nebo výrobcem účastnících se šetření. Pokud však ve vyvážející zemi dochází k podstatným zkreslením, v jejichž důsledku jsou náklady uvedené v záznamech dotčené strany uměle nízké, je možné tyto náklady upravit nebo stanovit na jakémkoli přiměřeném základě včetně informací z jiných reprezentativních trhů nebo cen na mezinárodním trhu či srovnávacích základů. S ohledem na zkušenosti získané během minulých řízení je vhodné dále upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení zaváděných tímto nařízením by měly být náležitě zohledněny všechny relevantní důkazy, včetně příslušných hodnotících zpráv týkajících se situace převládající na domácím trhu vyvážejících výrobců a důkazů, na nichž jsou založeny, které byly zařazeny do spisu a k nimž měly zúčastněné strany možnost se vyjádřit.

(4)  Dále je vhodné připomenout, že náklady by měly být za normálních okolností vypočítány na základě záznamů uchovávaných vývozcem nebo výrobcem účastnících se šetření. Pokud však ve vyvážející zemi dochází k podstatným zkreslením, v jejichž důsledku jsou náklady uvedené v záznamech dotyčné strany uměle nízké a neodrážejí skutečnou tržní hodnotu, měly by být tyto náklady upraveny nebo stanoveny na jakémkoli přiměřeném základě, včetně informací z jiných reprezentativních trhů nebo nezkreslených cen na mezinárodním trhu či srovnávacích základů, příp. včetně unijních cen nebo srovnávacích základů. S ohledem na zkušenosti získané během minulých řízení je vhodné dále upřesnit, že pro účely uplatňování ustanovení zaváděných tímto nařízením by měly být náležitě zohledněny všechny relevantní důkazy, včetně příslušných hodnotících zpráv týkajících se situace převládající na domácím trhu vyvážejících výrobců a důkazů, na nichž jsou založeny, které byly zařazeny do spisu a k nimž měly zúčastněné strany možnost se vyjádřit.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Jelikož neexistují žádná jiná zvláštní přechodná pravidla upravující tuto záležitost, je vhodné stanovit, že toto nařízení se použije na všechna rozhodnutí týkající se zahájení řízení a na všechna řízení, včetně původních šetření a přezkumných šetření zahájených v den nebo po dni, ke kterému toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení čl. 11 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036. Kromě toho, na základě zvláštního přechodného pravidla a s ohledem na neexistenci jiných zvláštních přechodných pravidel upravujících tuto záležitost, je vhodné stanovit, že v případě přechodu z běžné hodnoty počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6a, se přiměřená doba stanovená v čl. 11 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (EU) 2016/1036 považuje za uplynulou dnem, kdy je zahájen první přezkum před pozbytím platnosti po uskutečnění tohoto přechodu. S cílem snížit riziko obcházení ustanovení tohoto nařízení by se stejný přístup měl uplatnit i na přezkumy prováděné podle čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036. Je rovněž vhodné připomenout, že přechod z běžné hodnoty počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6a nebude sám o sobě představovat dostatečný důkaz ve smyslu čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036. Tato přechodná pravidla by měla vyplnit právní mezeru, která by jinak mohla vytvořit právní nejistotu, poskytnout zúčastněným stranám přiměřenou možnost přizpůsobit se tomu, že stará pravidla pozbudou platnosti a začnou platit pravidla nová, a usnadnit účinné, řádné a spravedlivé uplatňování nařízení (EU) 2016/1036.

(6)  Jelikož neexistují žádná jiná zvláštní přechodná pravidla upravující tuto záležitost, je vhodné stanovit, že toto nařízení se použije na všechna rozhodnutí týkající se zahájení řízení a na všechna řízení, včetně původních šetření a přezkumných šetření zahájených v den nebo po dni, ke kterému toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení čl. 11 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036. Kromě toho, na základě zvláštního přechodného pravidla a s ohledem na neexistenci jiných zvláštních přechodných pravidel upravujících tuto záležitost, je vhodné stanovit, že v případě přechodu z běžné hodnoty počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6e se přiměřená doba stanovená v čl. 11 odst. 3 prvním pododstavci nařízení (EU) 2016/1036 považuje za uplynulou dnem, kdy je zahájen první přezkum před pozbytím platnosti po uskutečnění tohoto přechodu. S cílem snížit riziko obcházení ustanovení tohoto nařízení by se stejný přístup měl uplatnit i na přezkumy prováděné podle čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036. Je rovněž vhodné připomenout, že přechod z běžné hodnoty počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6e nebude sám o sobě představovat dostatečný důkaz ve smyslu čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036. Tato přechodná pravidla by měla vyplnit právní mezeru, která by jinak mohla vytvořit právní nejistotu, poskytnout zúčastněným stranám přiměřenou možnost přizpůsobit se tomu, že stará pravidla pozbudou platnosti a začnou platit pravidla nová, a usnadnit účinné, řádné a spravedlivé uplatňování nařízení (EU) 2016/1036.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Před šetřením i během něj by měla Unie koordinovat své kroky v podobě mnohostranných či dvoustranných akcí se svými hlavními obchodními partnery. V tomto ohledu by měla Komise provádět srovnávací sledování antidumpingových výpočtů s našimi hlavními obchodními partnery a výsledky by se měly sdělovat zúčastněným stranám.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 2016/1036

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Pokud se při provádění tohoto ustanovení nebo kteréhokoli jiného relevantního ustanovení tohoto nařízení zjistí, že není vhodné použít cenu na domácím trhu a náklady ve vyvážející zemi, jelikož dochází k podstatnému zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně na základě výrobních nákladů a nákladů na prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo na základě srovnávacího základu. Za tímto účelem lze jako zdroj použít nezkreslené ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo srovnávací základy, či odpovídající výrobní náklady a náklady na prodej ve vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň hospodářského rozvoje je podobná jako ve vyvážející zemi, pokud jsou příslušné údaje o nákladech snadno dostupné. Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje v přiměřené míře správní, prodejní a režijní náklady a zisk.

a)  Pokud se zjistí, že není vhodné použít cenu na domácím trhu a náklady ve vyvážející zemi, jelikož dochází k podstatnému zkreslení v celé ekonomice nebo v některých odvětvích, zakládá se běžná hodnota na ceně nebo se zjistí početně na základě výrobních nákladů a nákladů na prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo na základě srovnávacího základu u každého výrobního faktoru. Za tímto účelem lze jako zdroj použít nezkreslené ceny na mezinárodním trhu, náklady nebo srovnávací základy, či odpovídající výrobní náklady a náklady na prodej ve vhodné reprezentativní zemi, včetně unijních zemí a zemí s dostatečnou mírou mezinárodních sociálních a environmentálních norem, pokud jsou příslušné údaje snadno dostupné. Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje v přiměřené míře správní, prodejní a režijní náklady a zisk.

 

Pokud může vývozce jasně prokázat, že jeho ceny nebo náklady u všech výrobních faktorů nejsou ovlivněny závažným narušením trhu, použijí se pro zjištění běžné hodnoty u tohoto výrobce tyto ceny a náklady.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 2016/1036

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Za podstatné zkreslení ve vztahu k dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) lze mimo jiné považovat případy, kdy vykazované ceny nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, nejsou výsledkem volného působení tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, zda k podstatnému zkreslení dochází, či nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný dopad těchto faktorů: skutečnost, že na dotčeném trhu působí do značné míry podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo jsou těmito orgány ovládány, jsou pod jejich strategickým dohledem či se řídí jejich pokyny; přítomnost státu ve firmách, což mu dává možnost ovlivňovat ceny či náklady; veřejné politiky či opatření, jež pozitivně diskriminují domácí dodavatele či jinak ovlivňují volné působení tržních sil a přístup k finančním prostředkům poskytovaným institucemi, jež realizují cíle veřejné politiky.

b)  Za podstatné zkreslení ve vztahu k dotyčnému výrobku ve smyslu písmene a) lze mimo jiné považovat případy, kdy vykazované ceny nebo náklady, včetně nákladů na suroviny a jiné výrobní faktory nejsou výsledkem volného působení tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy státu na kterékoli úrovni. Při posuzování, zda k podstatnému zkreslení dochází, či nikoli, se bere v úvahu mimo jiné možný dopad těchto faktorů:

 

skutečnost, že na dotyčném trhu působí do značné míry podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo jsou těmito orgány ovládány, jsou pod jejich strategickým dohledem či se řídí jejich pokyny, ať už přímo, nebo nepřímo (např. veřejnoprávní orgány); přítomnost státu ve firmách, což mu dává možnost ovlivňovat ceny či náklady; veřejná politika či opatření, jež pozitivně diskriminují domácí dodavatele, např. na základě státem stanovovaných cen nebo diskriminace v rámci systémů cel, obchodu nebo měny, či jinak ovlivňují volné působení tržních sil, včetně přidělování zdrojů; neexistence transparentního a nediskriminačního práva obchodních společností, jež by zajišťovalo náležitou správu a řízení společností jako např. uplatňování mezinárodních účetních standardů, ochranu akcionářů a veřejnou dostupnost přesných informací o společnosti; neexistence a uplatňování provázaného, účinného a transparentního souboru právních předpisů zajišťujících dodržování vlastnických práv a uplatňování fungujícího systému úpadku; neexistence skutečného finančního sektoru, který by vykonával svou činnost nezávisle na státu a na který by se podle zákona i v praxi vztahovaly dostatečné záruky a náležitý dohled; nedostatečný soulad s mezinárodními sociálními a environmentálními normami, jenž má dopad na výrobní náklady.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 2016/1036

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  Za podstatné zkreslení ve vztahu k dotyčnému výrobku ve smyslu písmene a) se mimo jiné považují případy, kdy jsou vykazované ceny nebo náklady výsledkem nadměrných kapacit v tom smyslu, že cena nebo náklady na výrobu produktu nejsou výsledkem volného působení tržních sil, neboť jsou ovlivňovány danou úrovní nadměrné výroby, jež omezuje dopad fixních nákladů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 2016/1036

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  Ve vhodných případech mohou útvary Komise vydat zprávu popisující konkrétní situaci v určité zemi nebo v určitém odvětví, pokud jde o kritéria uvedená v písmeni b). Tato zpráva a důkazy, z nichž vychází, může být založena do spisu případného šetření týkajícího se dané země či odvětví. Zúčastněným stranám musí být při každém šetření, při němž je této zprávy nebo důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, poskytnuta dostatečná možnost, aby je doplnily, vyjádřily k nim své připomínky nebo aby se na ně mohly odvolávat. Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat veškeré relevantní důkazy obsažené ve spisu.

c)  Komise vydá co nejdříve veřejnou zprávu popisující konkrétní situaci v určité zemi nebo v určitém odvětví, pokud jde o kritéria uvedená v písmeni b). Ve vhodných případech obsahuje tato zpráva mj. informace o dodržování mezinárodních environmentálních a sociálních norem, které ovlivňují výrobní náklady. Tato zpráva a důkazy, z nichž vychází, a rovněž relevantní zjištění předchozích šetření Unie a zpráv o jednotlivých zemích se zakládají do spisu případného šetření týkajícího se dané země či odvětví. Zúčastněným stranám, jako jsou odbory a malé a střední podniky, musí být při každém šetření, při němž je této zprávy nebo důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, poskytnuta dostatečná možnost, aby je doplnily, vyjádřily k nim své připomínky nebo aby se na ně mohly odvolávat. Komise o tom poté uvědomí Evropský parlament a Radu. Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat veškeré relevantní důkazy obsažené ve spisu vycházející z dostupných spolehlivých, bezpečných a včasných informací a údajů. Zprávu nebo důkazy, z nichž zpráva vychází, Komise pravidelně aktualizuje, a to nejméně každých pět let nebo kdykoli dojde ke změně situace týkající se kritérií stanovených v písm. b).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 2016/1036

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  Výrobní odvětví Unie může ze zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro účely výpočtu běžné hodnoty při podání podnětu v souladu s článkem 5 nebo žádosti o přezkum v souladu s článkem 11.

d)  Výrobní odvětví Unie a odbory mohou ze zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro účely výpočtu běžné hodnoty při podání podnětu v souladu s článkem 5, žádosti o přezkum v souladu s článkem 11 nebo žádosti o opakované šetření v souladu s článkem 12. Tato zpráva je dostatečným důkazem, který by odůvodňoval výpočet běžné hodnoty v případě podnětu nebo žádosti na základě metodiky popsané v odst. 6a. Pokud navíc tvoří značnou část odvětví Unie, které podává podnět, malé a střední podniky, může výpočet běžné hodnoty v případě podnětu nebo žádosti vycházet z informací týkajících se výrobních nákladů spojených s dotyčným výrobkem v Unii.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (EU) č. 2016/1036

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  Strany, které jsou předmětem šetření, jsou krátce po zahájení řízení informovány o relevantních zdrojích, jež Komise hodlá použít pro účely písmene a) a dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření. Za tímto účelem získají zúčastněné strany přístup ke spisu, včetně jakýchkoli důkazů, z nichž vyšetřující orgán vychází, aniž je dotčen článek 19.

e)  Strany, které jsou předmětem šetření, včetně odborů a malých a středních podniků, jsou krátce po zahájení řízení informovány o relevantních zdrojích, jež Komise hodlá použít pro účely písmene a), a dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření. Za tímto účelem získají zúčastněné strany přístup ke spisu, včetně jakýchkoli důkazů, z nichž vyšetřující orgán vychází, aniž je dotčen článek 19. Nejpozději tři měsíce od zahájení šetření bude zúčastněným stranám zpřístupněna použitá metodika.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Komise do tohoto data zveřejní svou zprávu uvedenou v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení týkající se čl. 6a písm. c) nařízení (EU) 2016/1036.

 

 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU

Referenční údaje

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

21.11.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

21.11.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Jerzy Buzek

5.12.2016

Předchozí zpravodaj(ka)

Paloma López Bermejo

Projednání ve výboru

27.2.2017

 

 

 

Datum přijetí

30.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

21

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

30

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

21

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

5

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU

Referenční údaje

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Datum předložení EP

9.11.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

21.11.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

21.11.2016

JURI

21.11.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Salvatore Cicu

28.11.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

24.1.2017

4.5.2017

 

 

Datum přijetí

20.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

3

2

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Birgit Collin-Langen, Edouard Martin, Massimiliano Salini

Datum předložení

27.6.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Franck Proust, Massimiliano Salini, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Edouard Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner

3

-

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

2

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí