BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union

27.6.2017 - (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)) - ***I

Udvalget om International Handel
Ordfører: Salvatore Cicu


Procedure : 2016/0351(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0236/2017
Indgivne tekster :
A8-0236/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0721),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0456/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 29. marts 2017[1],

–  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 12. maj 2016 om Kinas status som markedsøkonomi[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0236/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I artikel 2, stk. 7, litra a) og b), i forordning (EU) 2016/1036 præciseres det grundlag, hvorpå den normale værdi bør fastsættes i forbindelse med import fra lande uden markedsøkonomi. Set i lyset af udviklingen med hensyn til visse lande, der er medlemmer af WTO, bør den normale værdi for disse lande fastsættes på grundlag af artikel 2, stk. 1-6a, i forordning (EU) 2016/1036, med virkning fra den dato, hvor nærværende forordning træder i kraft, og være omfattet af bestemmelserne i nærværende forordning. For så vidt angår lande, der på tidspunktet for indledningen af undersøgelsen ikke er medlemmer af WTO, og som står opført i bilag I til forordning (EU) 2015/7551, bør den normale værdi fastsættes på grundlag af artikel 2, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1036, som ændret ved nærværende forordning. Nærværende forordning bør ikke berøre fastlæggelsen af, om et givet WTO-medlem er et land med markedsøkonomi.

(2)  I artikel 2, stk. 7, litra a) og b), i forordning (EU) 2016/1036 præciseres det grundlag, hvorpå den normale værdi bør fastsættes i forbindelse med import fra lande uden markedsøkonomi. For lande, der er medlemmer af WTO, bør den normale værdi for disse lande fastsættes på grundlag af artikel 2, stk. 6a, i forordning (EU) 2016/1036, med virkning fra den dato, hvor nærværende forordning træder i kraft, og være omfattet af bestemmelserne i nærværende forordning. For så vidt angår lande, der på tidspunktet for indledningen af undersøgelsen ikke er medlemmer af WTO, og som står opført i bilag I til forordning (EU) 2015/7551, bør den normale værdi fastsættes på grundlag af artikel 2, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1036, som ændret ved nærværende forordning. Nærværende forordning bør ikke berøre fastlæggelsen af, om et givet WTO-medlem er et land med markedsøkonomi. Denne forordning er i overensstemmelse med Unionens folkeretlige forpligtelser og indeholder en henvisning til medlemsstaternes forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling. Den bør desuden ikke berøre de vilkår og betingelser, der er fastsat i protokoller og andre instrumenter, i overensstemmelse hvormed lande har tiltrådt Marrakeshoverenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO). Det er afgørende, at Unionen ved anvendelsen af forordningens bestemmelser koordinerer og udveksler informationer med sine vigtigste handelspartnere.

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/755 af 29. april 2015 om fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 33).

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/755 af 29. april 2015 om fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 33).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Set i lyset af de erfaringer, der er indhøstet under tidligere procedurer, bør det præciseres, under hvilke omstændigheder der kan anses for at foreligge væsentlige fordrejninger, som i betydelig udstrækning påvirker de frie markedskræfter. Navnlig bør det præciseres, at en sådan situation bl.a. kan anses for at foreligge, når de indberettede priser eller omkostninger, herunder omkostningerne til råmaterialer, ikke udspringer af frie markedskræfter, fordi de er blevet påvirket af statslig indgriben. Endvidere bør det præciseres, at der ved vurderingen af, hvorvidt en sådan situation foreligger, bl.a. kan tages hensyn til mulig påvirkning fra følgende: at det pågældende marked i vid udstrækning dækkes af virksomheder, der drives under ejerskab, kontrol, politisk tilsyn eller politisk vejledning fra eksportlandets myndigheders side; statslig tilstedeværelse i virksomheder, som muliggør statslig indgriben med hensyn til priser eller omkostninger; politiske tiltag eller foranstaltninger, der særbehandler til fordel for leverandører på hjemmemarkedet eller på anden måde påvirker de frie markedskræfter; samt adgang til finansiering fra institutioner, der opfylder politiske målsætninger. Endvidere bør det fastsættes, at Kommissionens tjenestegrene kan udarbejde en rapport med beskrivelse af den specifikke situation i et givet land eller en given sektor vedrørende disse kriterier; at en sådan rapport og det bevismateriale, som den bygger på, kan indgå i sagsakterne til eventuelle undersøgelser vedrørende det pågældende land eller den pågældende sektor; samt at interesserede parter bør gives rig lejlighed til at fremsætte bemærkninger til rapporten og til det bevismateriale, som den bygger på, i forbindelse med undersøgelser, hvori rapporten og bevismaterialet anvendes.

(3)  Set i lyset af de erfaringer, der er indhøstet under tidligere procedurer, bør det præciseres, under hvilke omstændigheder der foreligger væsentlige fordrejninger, som i betydelig udstrækning påvirker de frie markedskræfter. Navnlig bør det præciseres, at en sådan situation foreligger, når de indberettede priser eller omkostninger, herunder omkostningerne til råmaterialer, energi og andre produktionsfaktorer, ikke udspringer af frie markedskræfter, idet de er blevet påvirket af statslig indgriben, eller såfremt centrale ILO-konventioner, miljøaftaler eller multilaterale skatteaftaler ikke overholdes, hvilket fører til en konkurrencefordrejning. Endvidere bør det præciseres, at der ved vurderingen af, hvorvidt der foreligger væsentlige fordrejninger, bl.a. bør tages hensyn til mulig påvirkning fra følgende: statslig indflydelse på ressourceallokering, beslutninger og virksomheder, enten direkte eller indirekte; at det pågældende marked i vid udstrækning dækkes af virksomheder, der drives under ejerskab, kontrol, politisk tilsyn eller politisk vejledning fra eksportlandets myndigheders side; statslig tilstedeværelse i virksomheder, som muliggør statslig indgriben med hensyn til priser eller omkostninger; politiske tiltag eller foranstaltninger, der særbehandler til fordel for leverandører på hjemmemarkedet eller på anden måde påvirker de frie markedskræfter; mangel på, diskriminatorisk anvendelse eller utilstrækkelig håndhævelse af en gennemsigtig og effektivt fungerende selskabsret, der sikrer tilfredsstillende virksomhedsledelse; mangel på, diskriminatorisk anvendelse eller utilstrækkelig håndhævelse af et gennemsigtigt og effektivt sæt af love, der sikrer respekt for ejendomsretten og velfungerende konkursregler; lønsatser, der ikke er et resultat af frie forhandlinger mellem arbejdstagere og ledelse; mangel på et gennemsigtigt sæt af love, hvilket har diskriminerende konsekvenser for joint venture-aftaler og udenlandske investeringer samt adgang til finansiering fra institutioner, der opfylder politiske målsætninger, herunder ved hjælp af sektorbestemte subsidier, eller tilstedeværelse af et oligopol eller et monopol med hensyn til produktionsfaktorer samt andre omstændigheder, der af Kommissionen anses for relevante med henblik på at vurdere tilstedeværelsen af væsentlige fordrejninger. Endvidere bør det fastsættes, at Kommissionens tjenestegrene skal udarbejde en detaljeret rapport med beskrivelse af den specifikke situation i et givet land eller en given sektor vedrørende disse kriterier; For de lande, hvor der er indledt et betydeligt antal antidumpingsager, skal rapporten være vedtaget inden den ... [indsæt datoen for nærværende forordnings ikrafttræden + 15 dage]. Rapporten og det bevismateriale, som den bygger på, bør indgå i sagsakterne til eventuelle undersøgelser vedrørende det pågældende land eller den pågældende sektor. Interesserede parter, heriblandt EU-erhvervsgrenen og fagforeninger, bør gives rig lejlighed til at fremsætte bemærkninger til rapporten og til det bevismateriale, som den bygger på, i forbindelse med undersøgelser, hvori rapporten og bevismaterialet anvendes. Sådanne bemærkninger skal tages i betragtning, når der tages beslutning om udarbejdelse og ajourføring af de relevante rapporter. Vurderingen af væsentlige fordrejninger er særligt vigtig ved heterogene sektorer med en stor andel af små og mellemstore virksomheder (SMV'er), hvor det er sværest at finde beviser for sektorbestemte fordrejninger. Kommissionen skal efter anmodning fra Europa-Parlamentet eller en medlemsstat eller på eget initiativ, når forholdene i et specifikt land eller en specifik sektor har ændret sig, påbegynde eller ajourføre rapporten. Kommissionen bør lade en analyse af gennemførelsen af denne forordning indgå i sin årlige rapport om Unionens antidumping-, antisubsidie- og beskyttelsesforanstaltninger og forelægge den for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Endvidere skal det erindres, at omkostninger normalt bør beregnes på grundlag af de regnskaber, som den undersøgte eksportør eller producent fører. Såfremt der foreligger væsentlige fordrejninger i eksportlandet, som medfører, at de omkostninger, der står opført i regnskaberne hos den pågældende part, er kunstigt lave, kan sådanne omkostninger justeres eller fastsættes på et andet rimeligt grundlag, eksempelvis på grundlag af oplysninger fra andre repræsentative markeder eller ud fra internationale priser eller referenceværdier. Set i lyset af de erfaringer, der er indhøstet under tidligere procedurer, bør det præciseres nærmere, at der i forbindelse med anvendelsen af bestemmelserne i nærværende forordning bør tages behørigt hensyn til alle relevante bevismaterialer deriblandt relevante evalueringsrapporter vedrørende de forhold, der er fremherskende på de eksporterende producenters hjemmemarked, samt det bevismateriale, som rapporterne bygger på som indgår i sagsakterne, og som interesserede parter har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger til.

(4)  Endvidere skal det erindres, at omkostninger normalt bør beregnes på grundlag af pålidelige regnskaber, som den undersøgte eksportør eller producent fører. Såfremt der foreligger væsentlige fordrejninger i eksportlandet, som medfører, at de omkostninger, der står opført i regnskaberne hos den pågældende part, er kunstigt lave, bør sådanne omkostninger fastsættes på et andet rimeligt grundlag, eksempelvis på grundlag af oplysninger fra andre repræsentative markeder, markeder i Unionen eller ud fra ikke-fordrejede internationale priser eller referenceværdier. Hvis en eksporterende producent fra et land eller en sektor, hvor der findes én eller flere væsentlige fordrejninger, klart dokumenterer, at vedkommende ikke er direkte eller indirekte berørt af nogen væsentlig fordrejning, og at dens omkostninger for én eller flere individuelle produktionsfaktorer ikke er fordrejede, skal disse omkostninger anvendes ved beregningen af den normale værdi. Sådanne individuelle resultater bør ikke påvirke den normale værdi for andre producenter og skal derfor ikke ekstrapoleres til hele landet eller sektoren. Set i lyset af de erfaringer, der er indhøstet under tidligere procedurer, bør det præciseres nærmere, at der i forbindelse med anvendelsen af bestemmelserne i nærværende forordning bør tages behørigt hensyn til alle relevante bevismaterialer deriblandt relevante evalueringsrapporter vedrørende de forhold, der er fremherskende på de eksporterende producenters hjemmemarked, samt det bevismateriale, som rapporterne bygger på som indgår i sagsakterne, og som interesserede parter har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger til. EU-erhvervsgrenen bør have mulighed for at fremkomme med indikationer vedrørende tilstedeværelsen af væsentlige fordrejninger. Sådanne indikationer bør tages i betragtning, når der tages beslutning om udarbejdelse eller ajourføring af de relevante rapporter. Når rapporten viser, at der er tale om én eller flere væsentlige fordrejninger, udgør rapporten tilstrækkeligt bevis for at begrunde beregningen af den normale værdi. EU-erhvervsgrenen bør under alle omstændigheder ikke pålægges yderligere byrder. Umiddelbart efter påbegyndelsen af undersøgelsen bør parterne i undersøgelsen underrettes om de relevante kilder, som Kommissionen agter at anvende, samt en foreløbig fastsættelse af, om der foreligger væsentlige fordrejninger, og de får ti arbejdsdage til at fremsætte bemærkninger. Med henblik herpå bør de interesserede parter efter registrering i et register, som føres af Kommissionen, kunne få aktindsigt, herunder til eventuelt bevismateriale, som den undersøgende myndighed støtter sig til, med forbehold af bestemmelserne om fortrolighed i forordning (EU) 2016/1036. En definitiv fastsættelse af, at der foreligger én eller flere væsentlige fordrejninger i eksportlandets økonomi som helhed eller i en sektor heraf, bør foretages af Kommissionen og meddeles parterne, senest 60 dage efter undersøgelsen er påbegyndt. En fastsættelse af, at der foreligger væsentlige fordrejninger i et givet land eller en given sektor, skal forblive i kraft, indtil den tilbagekaldes, og tilbagekaldelsen skal kun ske, hvis der er tilstrækkeligt bevismateriale, som entydigt viser, at det pågældende land eller den pågældende sektor ikke længere er påvirket af væsentlige fordrejninger.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Idet der ikke gælder nogen andre særlige overgangsbestemmelser på dette område, bør nærværende forordning finde anvendelse på alle afgørelser om at indlede procedurer samt på alle procedurer, herunder oprindelige undersøgelser og genoptagede undersøgelser, som indledes på eller efter den dato, hvor nærværende forordning træder i kraft, med forbehold af artikel 11, stk. 9, i forordning (EU) 2016/1036. Endvidere bør det fastsættes som en særlig overgangsbestemmelse i betragtning af, at der ikke gælder nogen andre særlige overgangsbestemmelser på dette område at såfremt der er en overgang fra en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 7, litra a) eller b), til en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 1-6a, anses den rimelige periode, der er fastsat i artikel 11, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) 2016/1036, for at udløbe på datoen for indledningen af den første undersøgelse efter overgangen. Med henblik på at nedbringe risikoen for omgåelse af bestemmelserne i nærværende forordning bør den samme tilgang anvendes i forbindelse med undersøgelser, der gennemføres i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1036. Det skal desuden erindres, at en overgang fra en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 7, litra a) eller b), til en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 1-6a, ikke i sig selv ville udgøre tilstrækkelige beviser, jf. artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1036. Sådanne overgangsregler burde udfylde en lakune, som ellers ville risikere at skabe retsusikkerhed, burde give interesserede parter rimelig lejlighed til at tilpasse sig udløbet af de gamle regler og ikrafttrædelsen af de nye regler og burde gøre det muligt at forvalte forordning (EU) 2016/1036 på en effektiv, velordnet og retfærdig måde.

(6)  Idet der ikke gælder nogen andre særlige overgangsbestemmelser på dette område, bør nærværende forordning finde anvendelse på alle afgørelser om at indlede procedurer samt på alle procedurer, herunder oprindelige undersøgelser og genoptagede undersøgelser, som indledes på eller efter den dato, hvor nærværende forordning træder i kraft, med forbehold af artikel 11, stk. 9, i forordning (EU) 2016/1036. Endvidere bør det fastsættes som en særlig overgangsbestemmelse i betragtning af, at der ikke gælder nogen andre særlige overgangsbestemmelser på dette område at såfremt der er en overgang fra en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 7, litra a) eller b), til en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 1-6a, anses den rimelige periode, der er fastsat i artikel 11, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) 2016/1036, for at udløbe på datoen for afslutningen af den første undersøgelse efter overgangen. Med henblik på at nedbringe risikoen for omgåelse af bestemmelserne i nærværende forordning bør den samme tilgang anvendes i forbindelse med undersøgelser, der gennemføres i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1036. Det skal desuden erindres, at en overgang fra en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 7, litra a) eller b) i forordning (EU) 2016/1036, til en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 1-6a, ikke i sig selv ville udgøre tilstrækkelige beviser, jf. artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1036. Sådanne overgangsregler, der gør det muligt fortsat at anvende beskyttelsesforanstaltninger mod subsidieret indførsel, burde udfylde en lakune, som ellers ville risikere at skabe retsusikkerhed, burde give interesserede parter rimelig lejlighed til at tilpasse sig udløbet af de gamle regler og ikrafttrædelsen af de nye regler og burde gøre det muligt at forvalte forordning (EU) 2016/1036 på en effektiv, velordnet og retfærdig måde.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – stk. 6a – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Såfremt det ved anvendelsen af denne bestemmelse eller enhver anden relevant bestemmelse i nærværende forordning fastslås, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende priserne og omkostningerne på hjemmemarkedet i eksportlandet på grund af, at der foreligger væsentlige fordrejninger, beregnes den normale værdi på grundlag af produktions- og salgsomkostninger, der afspejler ikke-fordrejede priser eller referenceværdier. Til dette formål kan der som kilder bl.a. anvendes ikke-fordrejede internationale priser, omkostninger eller referenceværdier, eller tilsvarende produktions- og salgsomkostninger i et passende repræsentativt land med et økonomisk udviklingsniveau svarende til eksportlandets, forudsat at der foreligger lettilgængelige data om omkostningerne. Den beregnede normale værdi skal indbefatte et rimeligt beløb til dækning af salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger samt fortjeneste.

a) Såfremt det fastslås, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende priserne og omkostningerne på hjemmemarkedet i eksportlandet på grund af, at der foreligger én eller flere væsentlige fordrejninger i økonomien som helhed eller i en sektor heraf, beregnes den normale værdi på grundlag af produktions- og salgsomkostninger, der afspejler ikke-fordrejede priser eller referenceværdier for samtlige produktionsfaktorer. Til dette formål kan Kommissionen som kilder bl.a. anvende ikke-fordrejede internationale priser, omkostninger eller referenceværdier eller tilsvarende produktions- og salgsomkostninger i et egnet repræsentativt land, inklusive dem i Unionen, forudsat at der foreligger lettilgængelige data om omkostningerne.

 

Hvis en eksporterende producent fra et land eller en sektor, hvor der foreligger én eller flere væsentlige fordrejninger, klart dokumenterer, at den ikke er direkte eller indirekte berørt af nogen væsentlig fordrejning, og at dens omkostninger for én eller flere individuelle produktionsfaktorer, vurderet i henhold til tredje afsnit, ikke er fordrejede, skal disse omkostninger bruges ved beregningen af den normale værdi.

 

Fraværet af fordrejning for så vidt angår en eksporterende producents omkostninger til en given produktionsfaktor og pålideligheden heraf skal bl.a. vurderes ud fra de mængder, der er tale om, deres andel i forhold til de samlede omkostninger for den pågældende produktionsfaktor og den faktiske anvendelse i produktionen.

 

Sådanne individuelle resultater skal ikke påvirke den normale værdi for andre eksporterende producenter og skal derfor ikke ekstrapoleres til hele landet eller sektoren uagtet anvendelsen af artikel 17 i forordning (EU) 2016/1036.

 

Den beregnede normale værdi skal indbefatte et ikke-fordrejet og rimeligt beløb til dækning af salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger samt fortjeneste. Såfremt en eksporterende producent eller myndighederne i et land, hvor der vurderes at foreligge én eller flere væsentlige fordrejninger, nægter at samarbejde ved udarbejdelsen af rapporten, anvendes artikel 18 i forordning (EU) 2016/1036.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – stk. 6a – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Der kan anses for at foreligge væsentlige fordrejninger med hensyn til det pågældende produkt, jf. litra a), når de indberettede priser eller omkostninger, herunder omkostningerne til råmaterialer, ikke udspringer af frie markedskræfter, fordi de er blevet påvirket af statslig indgriben. Ved vurderingen af, hvorvidt der foreligger væsentlige fordrejninger, kan der bl.a. tages hensyn til mulig påvirkning fra følgende: at det pågældende marked i vid udstrækning dækkes af virksomheder, der drives under ejerskab, kontrol, politisk tilsyn eller politisk vejledning fra eksportlandets myndigheders side; statslig tilstedeværelse i virksomheder, som muliggør statslig indgriben med hensyn til priser eller omkostninger; politiske tiltag eller foranstaltninger, der særbehandler til fordel for leverandører på hjemmemarkedet eller på anden måde påvirker de frie markedskræfter; samt adgang til finansiering fra institutioner, der opfylder politiske målsætninger.

b) Væsentlige fordrejninger, jf. litra a) er de fordrejninger, der opstår, når de indberettede priser eller omkostninger, herunder omkostningerne til råmaterialer, energi og andre produktionsfaktorer, ikke udspringer af frie markedskræfter, fordi de er blevet påvirket af statslig indgriben, eller ved manglende overholdelse af centrale ILO-konventioner, der er opført i bilag -I, multilaterale miljøaftaler, som Unionen er part i, samt relevante OECD-overenskomster på skatteområdet, hvilket fører til konkurrencefordrejning. Ved vurderingen af, hvorvidt der foreligger væsentlige fordrejninger, skal der bl.a. tages hensyn til mulig påvirkning fra følgende: en høj grad af statslig indflydelse på ressourceallokering, beslutninger og virksomheder, enten direkte eller indirekte at det pågældende marked i vid udstrækning dækkes af virksomheder, der drives under ejerskab, kontrol, politisk tilsyn eller politisk vejledning fra eksportlandets myndigheders side; statslig tilstedeværelse i virksomheder, som muliggør statslig indgriben med hensyn til priser eller omkostninger; politiske tiltag eller foranstaltninger, der særbehandler til fordel for leverandører på hjemmemarkedet eller på anden måde påvirker de frie markedskræfter; mangel på, diskriminatorisk anvendelse eller utilstrækkelig håndhævelse af en gennemsigtig og effektivt fungerende selskabsret, der sikrer tilstrækkelig virksomhedsledelse; mangel på, diskriminatorisk anvendelse eller utilstrækkelig håndhævelse af et gennemsigtigt og effektivt sæt af love, der sikrer respekt for ejendomsretten og velfungerende konkursregler; lønsatser, der ikke er et resultat af frie forhandlinger mellem arbejdstagere og ledelse; mangel på et gennemsigtigt sæt af love, hvilket har diskriminerende konsekvenser for joint venture-aftaler og udenlandske investeringer samt adgang til finansiering fra institutioner, der opfylder politiske målsætninger, herunder ved hjælp af sektorbestemte subsidier, eller tilstedeværelsen af et oligopol eller et monopol med hensyn til produktionsfaktorer og andre omstændigheder, som af Kommissionen anses for relevante med henblik på at vurdere tilstedeværelsen af væsentlige fordrejninger.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – stk. 6a – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) Hvis det er relevant, kan Kommissionens tjenestegrene udarbejde en rapport med beskrivelse af den specifikke situation i et givet land eller en given sektor vedrørende de i litra b) opførte kriterier. En sådan rapport og det bevismateriale, som den bygger på, kan indgå i sagsakterne til eventuelle undersøgelser vedrørende det pågældende land eller den pågældende sektor. Interesserede parter skal gives rig lejlighed til at supplere, fremsætte bemærkninger til og støtte sig til rapporten og det bevismateriale, som den bygger på, i forbindelse med undersøgelser, hvori rapporten og bevismaterialet anvendes. Fastsættelserne skal ske under hensyntagen til alle relevante beviser, som indgår i sagsakterne.

c) Kommissionens tjenestegrene udarbejder en detaljeret rapport med beskrivelse af den specifikke situation i et givet land eller en given sektor vedrørende de i litra b) opførte kriterier. For de lande, hvor der er indledt et betydeligt antal antidumpingsager, skal rapporten være vedtaget inden den ... [indsæt datoen for nærværende forordnings ikrafttræden + 15 dage]. En sådan rapport og det bevismateriale, som den bygger på, skal indgå i sagsakterne til eventuelle undersøgelser vedrørende det pågældende land eller den pågældende sektor. Interesserede parter, heriblandt EU-erhvervsgrenen og fagforeninger, skal gives rig lejlighed til at fremsætte bemærkninger til og støtte sig til rapporten og det bevismateriale, som den bygger på, i forbindelse med undersøgelser, hvori rapporten og bevismaterialet anvendes. Sådanne indikatorer skal tages i betragtning, når der tages beslutning om udarbejdelse eller ajourføring af de relevante rapporter. Ved udarbejdelsen af sin rapport skal Kommissionen tage hensyn til SMV'ernes økonomiske og handelsmæssige karakteristika og hjælpe dem i processen med at anvende rapporterne. Kommissionen skal, når den træffer sine afgørelser, tage hensyn til alle de relevante bevismaterialer, der indgår i sagsakterne. Kommissionen skal efter anmodning fra Europa-Parlamentet eller en medlemsstat eller på eget initiativ, når forholdene i et specifikt land eller en specifik sektor har ændret sig, påbegynde eller ajourføre rapporten. Kommissionen skal lade en analyse af gennemførelsen af denne forordning indgå i sin årlige rapport om Unionens antidumping-, antisubsidie- og beskyttelsesforanstaltninger og forelægge den for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – stk. 6a – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) EU-erhvervsgrenen kan støtte sig til den i litra c) nævnte rapport i forbindelse med beregningen af den normale værdi, når den indgiver en klage i henhold til artikel 5 eller en anmodning om undersøgelse i henhold til artikel 11.

d) EU-erhvervsgrenen kan støtte sig til den i litra c) nævnte rapport i forbindelse med beregningen af den normale værdi, når den indgiver en klage i henhold til artikel 5, en anmodning om undersøgelse i henhold til artikel 11 eller en anmodning om en fornyet undersøgelse i henhold til artikel 12. Når rapporten viser, at der er foreligger én eller flere væsentlige fordrejninger, udgør rapporten i henhold til litra c) tilstrækkeligt bevis for at begrunde beregningen af den normale værdi i henhold til litra a). EU-erhvervsgrenen skal under alle omstændigheder ikke pålægges yderligere byrder med hensyn til fastlæggelsen af, at der foreligger væsentlige fordrejninger i et tredjeland eller en sektor. I mangel af en rapport skal Kommissionen anvende alle tilgængelige oplysninger eller data til at fastslå eksistensen af én eller flere væsentlige fordrejninger og anvende den metode, der er nævnt i litra a), hvis de relevante betingelser er opfyldt.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – stk. 6a – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) Umiddelbart efter iværksættelsen af undersøgelsen underrettes parterne i undersøgelsen om de relevante kilder, som Kommissionen påtænker at anvende, jf. litra a), og parterne indrømmes en frist på 10 dage til at fremsætte bemærkninger. Med henblik herpå gives de interesserede parter adgang til sagsakten, herunder til eventuelt bevismateriale, som den undersøgende myndighed støtter sig til, med forbehold af artikel 19.

e) Umiddelbart efter iværksættelsen af undersøgelsen underrettes parterne i undersøgelsen om de relevante kilder, som Kommissionen påtænker at anvende, jf. litra a), herunder en foreløbig afgørelse om, at der foreligger væsentlige fordrejninger, og parterne indrømmes en frist på ti arbejdsdage til at fremsætte bemærkninger. Med henblik herpå gives de interesserede parter efter registrering i et register, som føres af Kommissionen, adgang til sagsakten, herunder til eventuelt bevismateriale, som den undersøgende myndighed støtter sig til, med forbehold af artikel 19. Kommissionen skal foretage en definitiv fastsættelse af, at der foreligger én eller flere væsentlige fordrejninger i eksportlandets økonomi som helhed eller i en sektor heraf, og meddele dette til parterne, senest 60 dage efter undersøgelsen er påbegyndt.

 

En fastsættelse af, at der findes væsentlige fordrejninger i et givet land eller en given sektor, skal forblive i kraft, indtil den tilbagekaldes, og tilbagekaldelsen skal kun ske, hvis der er tilstrækkeligt bevismateriale, som entydigt viser, at der ikke længere foreligger væsentlige fordrejninger i det pågældende land eller den pågældende sektor.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – stk. 7 – litra a – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved indførsel fra lande, der på tidspunktet for indledningen af undersøgelsen ikke er medlemmer af WTO, og som står opført i bilag I til forordning (EU) 2015/755, fastsættes den normale værdi på grundlag af prisen eller den beregnede værdi i et tredjeland med markedsøkonomi eller prisen ved salg fra et sådant tredjeland til andre lande, herunder Unionen, eller, hvis dette ikke er muligt, på ethvert andet rimeligt grundlag, herunder den pris, der faktisk er betalt eller skal betales i Unionen for samme vare, om nødvendigt justeret for at indregne en rimelig fortjenstmargen.

Ved indførsel fra lande, der på tidspunktet for indledningen af undersøgelsen ikke er medlemmer af WTO, og som står opført i bilag I til forordning (EU) 2015/755, fastsættes den normale værdi på grundlag af prisen eller den beregnede værdi i et egnet repræsentativt land, der enten er medlem af WTO eller ikke står opført i bilag I til forordning (EU) 2015/755. I modsat fald fastsættes den normale værdi på grundlag af prisen ved salg fra et sådant tredjeland til andre lande, herunder Unionen, eller, hvis dette ikke er muligt, på ethvert andet rimeligt grundlag, herunder den pris, der faktisk er betalt eller skal betales i Unionen for samme vare, om nødvendigt justeret for at indregne en rimelig fortjenstmargen.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – stk. 7 – litra a – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et egnet tredjeland med markedsøkonomi udvælges på en ikke urimelig måde under skyldig hensyntagen til alle pålidelige oplysninger, der er fremlagt på tidspunktet for udvælgelsen. Der tages også hensyn til tidsfrister. Er det relevant, anvendes et tredjeland med markedsøkonomi, som er omfattet af samme undersøgelse.

Et egnet repræsentativt land udvælges på en ikke urimelig måde under skyldig hensyntagen til alle pålidelige oplysninger, der er fremlagt på tidspunktet for udvælgelsen. Der tages også hensyn til tidsfrister. Er det relevant, anvendes et egnet repræsentativt land, som er omfattet af samme undersøgelse.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – stk. 7 – litra a – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Umiddelbart efter iværksættelsen af undersøgelsen underrettes parterne i undersøgelsen om det påtænkte tredjeland med markedsøkonomi, og de indrømmes en frist på 10 dage til at fremsætte bemærkninger.

Umiddelbart efter iværksættelsen af undersøgelsen underrettes parterne i undersøgelsen om det påtænkte egnede repræsentative land, og de indrømmes en frist på ti dage til at fremsætte bemærkninger.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EU) 2016/1036

Artikel 3 – stk. 6

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

2a)  Artikel 3, stk. 6, ændres således:

"6. Det skal på grundlag af alle de relevante beviser, der er fremlagt i forbindelse med stk. 2, påvises, at dumpingimporten forvolder skade som defineret i denne forordning. Dette indebærer navnlig en påvisning af, at de mængder og/eller priser, der er fastlagt i henhold til stk. 3, er årsag til de følgevirkninger for en erhvervsgren i Unionen, som er omhandlet i stk. 5, og at følgevirkningerne er væsentlige."

"6. Det skal på grundlag af alle de relevante beviser og de bedste tilgængelige oplysninger, der er fremlagt i forbindelse med stk. 2, påvises, at dumpingimporten forvolder skade som defineret i denne forordning. Dette indebærer navnlig en påvisning af, at de mængder og/eller priser, der er fastlagt i henhold til stk. 3, er årsag til de følgevirkninger for en erhvervsgren i Unionen, som er omhandlet i stk. 5, og at følgevirkningerne er væsentlige."

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) 2016/1036

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt der er en overgang fra en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 7, litra a) eller b), til en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 1-6a, anses den rimelige periode for at udløbe på den dato, hvor den første undersøgelse efter overgangen indledes.

Hvor eksisterende antidumpingforanstaltninger er baseret på en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 7, litra a) eller b), i forordning (EU) 2016/1036, erstatter metoden i artikel 2, stk. 6a, ikke den oprindelige metode, der bruges til fastsættelse af den normale værdi, indtil datoen, hvorpå den første undersøgelse af disse foranstaltninger efter ikrafttrædelsen af forordning ... afsluttes.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EU) 2016/1036

Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 4a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt der er en overgang fra en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 7, litra a) eller b), til en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 1-6a, udsættes en eventuel undersøgelse i henhold dette afsnit til den dato, hvor den første undersøgelse efter overgangen indledes.

Hvor eksisterende antidumpingforanstaltninger er baseret på en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 7, litra a) eller litra b) i forordning (EU) 2016/1036, erstatter metoden i artikel 2, stk. 6a, ikke den oprindelige metode, der bruges til fastsættelse af den normale værdi, indtil datoen, hvorpå den første undersøgelse af disse foranstaltninger efter ikrafttrædelsen af forordning ... afsluttes.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Forordning (EU) 2016/1036

Artikel 16 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5a)  Artikel 16, stk. 1, ændres således:

"1. Anser Kommissionen det for påkrævet, aflægger den besøg hos importører, eksportører, handlende, repræsentanter, producenter samt erhvervssammenslutninger og -organisationer for at undersøge disses optegnelser og efterprøve oplysninger, der er indgivet om dumping og skade. Foreligger der ikke et behørigt svar i rette tid, kan Kommissionen undlade at gennemføre et kontrolbesøg."

"1. Anser Kommissionen det for påkrævet, sender den erfarne tjenestemænd til at aflægge besøg hos importører, eksportører, handlende, repræsentanter, producenter samt erhvervssammenslutninger og -organisationer for at undersøge disses optegnelser og efterprøve oplysninger, der er indgivet om dumping og skade. Foreligger der ikke et behørigt svar i rette tid, kan Kommissionen undlade at gennemføre et kontrolbesøg."

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (ny)

Forordning (EU) 2016/1036

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5b)  Artikel 18, stk. 1, afsnit 1, ændres således:

"I tilfælde, hvor en af de berørte parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for de frister, der er fastsat i denne forordning, eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes foreløbige eller endelige afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.

"I tilfælde, hvor en af de berørte parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for de frister, der er fastsat i denne forordning, eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, skal der træffes foreløbige eller endelige afgørelser på grundlag af de bedste foreliggende oplysninger.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt)

Forordning (EU) 2016/1036

Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5c)  Artikel 18, stk. 1, afsnit 3, ændres således:

"Berørte parter gøres bekendt med følgerne af manglende samarbejde."

"Berørte parter gøres bekendt med følgerne af manglende samarbejde og opføres i et register, ved hjælp af hvilket Kommissionen og partnerlandene vil være i stand til at øge opmærksomheden om disse parters aktiviteter."

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 d (nyt)

Forordning (EU) 2016/1036

Bilag -I (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5d)  Følgende bilag indsættes:

 

"Bilag -I

 

1. Konvention om afskaffelse af tvangsarbejde, nr. 29 (1930)

 

2. Konvention om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, nr. 87 (1948)

 

3. Konvention om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, nr. 98 (1949)

 

4. Konvention vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi, nr. 100 (1951)

 

5. Konvention om afskaffelse af tvangsarbejde, nr. 105 (1957)

 

6. Konvention vedrørende forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, nr. 111 (1958)

 

7. Konvention om mindstealder for adgang til beskæftigelse, nr. 138 (1973)

 

8. Konventionen om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde, nr. 182 (1999)."

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Forordning (EU) 2016/1037

Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tilbyder også konsultationer til det pågældende oprindelses- og/eller eksportland med hensyn til andre subsidier, som er blevet konstateret i løbet af undersøgelsen. Kommissionen fremsender i disse tilfælde et sammendrag af de væsentligste elementer vedrørende andre subsidier, navnlig dem, der er omhandlet i denne artikels stk. 2, litra c). Hvis de ekstra subsidier ikke omfattes af indledningsmeddelelsen, ændres indledningsmeddelelsen, og den ændrede udgave offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende med opfordring til alle interesserede parter om at fremsætte bemærkninger.

Kommissionen tilbyder også konsultationer til det pågældende oprindelses- og/eller eksportland med hensyn til andre subsidier, som er blevet konstateret i løbet af undersøgelsen. Kommissionen fremsender i disse tilfælde et sammendrag af de væsentligste elementer vedrørende andre subsidier, navnlig dem, der er omhandlet i denne artikels stk. 2, litra c). Hvis de ekstra subsidier ikke omfattes af indledningsmeddelelsen, ændres indledningsmeddelelsen, og den ændrede udgave offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Alle interesserede parter gives yderligere og tilstrækkelig tid til at fremsætte bemærkninger.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nærværende forordning finder anvendelse på alle afgørelser om at indlede procedurer samt på alle procedurer, herunder oprindelige undersøgelser og genoptagede undersøgelser, som indledes på eller efter den dato, hvor nærværende forordning træder i kraft.

Nærværende forordning finder anvendelse på alle undersøgelser i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2016/1036, som indledes fra og med den ... [indsæt dato, hvor nærværende forordning træder i kraft]. For alle andre undersøgelser finder nærværende forordning anvendelse fra den dato, hvorpå den første undersøgelse af de relevante foranstaltninger, som foretages efter denne dato, afsluttes.

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (30.5.2017)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union
(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Ordfører for udtalelse: Paloma López Bermejo

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Henvisning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 12. maj 2016 om Kinas status som markedsøkonomi,

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Den Europæiske Union bør kunne yde den europæiske industri effektiv beskyttelse mod dumping, og fremtidige EU-tiltag skal være i overensstemmelse med WTO-forskrifterne. Et instrument med de samme regler for alle handelspartnere er det korrekte grundlag for varige handelsforbindelser.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I artikel 2, stk. 7, litra a) og b), i forordning (EU) 2016/1036 præciseres det grundlag, hvorpå den normale værdi bør fastsættes i forbindelse med import fra lande uden markedsøkonomi. Set i lyset af udviklingen med hensyn til visse lande, der er medlemmer af WTO, bør den normale værdi for disse lande fastsættes på grundlag af artikel 2, stk. 1-6a, i forordning (EU) 2016/1036, med virkning fra den dato, hvor nærværende forordning træder i kraft, og være omfattet af bestemmelserne i nærværende forordning. For så vidt angår lande, der på tidspunktet for indledningen af undersøgelsen ikke er medlemmer af WTO, og som står opført i bilag I til forordning (EU) 2015/7552, bør den normale værdi fastsættes på grundlag af artikel 2, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1036, som ændret ved nærværende forordning. Nærværende forordning bør ikke berøre fastlæggelsen af, om et givet WTO-medlem er et land med markedsøkonomi.

(2)  Set i lyset af udviklingen i verdenshandelen, som også vedrører medlemmer af WTO, herunder dens indvirkning på den indenlandske industri, bør den normale værdi fastsættes på grundlag af artikel 2, stk. 1-6a, i forordning (EU) 2016/1036, med virkning fra den dato, hvor nærværende forordning træder i kraft, og være omfattet af bestemmelserne i nærværende forordning. For så vidt angår lande uden markedsøkonomi, der er medlemmer af WTO, eller som på tidspunktet for indledningen af undersøgelsen ikke er medlemmer af WTO og står opført i bilag I til forordning (EU) 2015/7552, bør den normale værdi fastsættes på grundlag af artikel 2, stk. 7, i forordning (EU) 2016/1036, som ændret ved nærværende forordning.

__________________

__________________

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/755 af 29. april 2015 om fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 33).

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/755 af 29. april 2015 om fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande (EUT L 123 af 19.5.2015, s. 33).

Begrundelse

Ordføreren fastholder en eksplicit henvisning til WTO-medlemmers status som lande enten med eller uden markedsøkonomi, sådan som det eksempelvis fastlægges i artikel 15, litra d), i protokollen om Kinas tiltrædelse af WTO.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  I betragtning af enigheden i Rådet om at modernisere EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter og med henblik på effektive antidumpingforanstaltninger er det nødvendigt at tage hensyn til, at reglen om den laveste told på uretfærdig vis sænker antidumpingtolden til et niveau, der ligger under dumpingmargenen. Med henblik herpå og som foreslået af Europa-Parlamentet i dets holdning fastlagt ved førstebehandling den 16. april 2014 vedrørende moderniseringen af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter bør reglen om den laveste told afskaffes, de handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger bør fremskyndes, der bør indføres midlertidig told, og fagforeninger og SMV'er bør kunne indgive antidumpingklager.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Set i lyset af de erfaringer, der er indhøstet under tidligere procedurer, bør det præciseres, under hvilke omstændigheder der kan anses for at foreligge væsentlige fordrejninger, som i betydelig udstrækning påvirker de frie markedskræfter. Navnlig bør det præciseres, at en sådan situation bl.a. kan anses for at foreligge, når de indberettede priser eller omkostninger, herunder omkostningerne til råmaterialer, ikke udspringer af frie markedskræfter, fordi de er blevet påvirket af statslig indgriben. Endvidere bør det præciseres, at der ved vurderingen af, hvorvidt en sådan situation foreligger, bl.a. kan tages hensyn til mulig påvirkning fra følgende: at det pågældende marked i vid udstrækning dækkes af virksomheder, der drives under ejerskab, kontrol, politisk tilsyn eller politisk vejledning fra eksportlandets myndigheders side; statslig tilstedeværelse i virksomheder, som muliggør statslig indgriben med hensyn til priser eller omkostninger; politiske tiltag eller foranstaltninger, der særbehandler til fordel for leverandører på hjemmemarkedet eller på anden måde påvirker de frie markedskræfter; samt adgang til finansiering fra institutioner, der opfylder politiske målsætninger. Endvidere bør det fastsættes, at Kommissionens tjenestegrene kan udarbejde en rapport med beskrivelse af den specifikke situation i et givet land eller en given sektor vedrørende disse kriterier; at en sådan rapport og det bevismateriale, som den bygger på, kan indgå i sagsakterne til eventuelle undersøgelser vedrørende det pågældende land eller den pågældende sektor; samt at interesserede parter bør gives rig lejlighed til at fremsætte bemærkninger til rapporten og til det bevismateriale, som den bygger på, i forbindelse med undersøgelser, hvori rapporten og bevismaterialet anvendes.

(3)  Set i lyset af de erfaringer, der er indhøstet under tidligere procedurer, bør det præciseres, under hvilke omstændigheder der kan anses at foreligge væsentlige fordrejninger, som i betydelig udstrækning påvirker de frie markedskræfter. Navnlig bør det præciseres, at en sådan situation bl.a. kan anses for at foreligge, når de indberettede priser eller omkostninger, herunder omkostningerne til råmaterialer og andre produktionsfaktorer, ikke udspringer af frie markedskræfter, fordi de er blevet påvirket af statslig indgriben på et hvilket som helst niveau, herunder centralt og regionalt niveau samt provinsniveau. Endvidere bør det præciseres, at der ved vurderingen af, hvorvidt en sådan situation foreligger, bl.a. kan tages hensyn til mulig påvirkning fra følgende:

 

at det pågældende marked i vid udstrækning dækkes af virksomheder, såsom offentlige organer, der enten direkte eller indirekte drives under ejerskab, kontrol, politisk tilsyn eller politisk vejledning fra eksportlandets myndigheders side; statslig tilstedeværelse i virksomheder, som muliggør statslig indgriben med hensyn til priser eller omkostninger; politiske tiltag eller foranstaltninger, der særbehandler til fordel for leverandører på hjemmemarkedet, eksempelvis gennem statslig prisfastsættelse eller forskelsbehandling i forbindelse med beskatnings-, handels- eller valutaordninger; eller på anden måde påvirker de frie markedskræfter, herunder tildelingen af ressourcer; fraværet af en gennemsigtig og ikke-diskriminerende selskabsret, der sikrer tilstrækkeligt god virksomhedsledelse såsom anvendelse af internationale regnskabsstandarder, beskyttelse af aktionærer og offentlig adgang til korrekte virksomhedsoplysninger; fraværet og gennemførelsen af et sammenhængende, effektivt og gennemsigtigt sæt af love, der sikrer respekt for ejendomsretten og velfungerende konkursregler; fraværet af en egentlig finansiel sektor, der opererer uafhængigt af staten, og som i henhold til lovgivningen og i praksis er underlagt tilstrækkelige garantibestemmelser og tilstrækkelig kontrol; manglende overensstemmelse med de internationale sociale og miljømæssige standarder og indvirkningen heraf på produktionsomkostningerne.

 

Endvidere bør det fastsættes, at Kommissionens tjenestegrene hurtigst muligt bør udarbejde en rapport med beskrivelse af den specifikke situation i et givet land eller en given sektor vedrørende disse kriterier; at en sådan rapport og det bevismateriale, som den bygger på, bør indgå i sagsakterne til eventuelle undersøgelser vedrørende det pågældende land eller den pågældende sektor og regelmæssigt bør ajourføres, såfremt det er relevant; samt at interesserede parter bør gives rig lejlighed til at fremsætte bemærkninger til rapporten og til det bevismateriale, som den bygger på, i forbindelse med undersøgelser, hvori rapporten og bevismaterialet anvendes.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Endvidere skal det erindres, at omkostninger normalt bør beregnes på grundlag af de regnskaber, som den undersøgte eksportør eller producent fører. Såfremt der foreligger væsentlige fordrejninger i eksportlandet, som medfører, at de omkostninger, der står opført i regnskaberne hos den pågældende part, er kunstigt lave, kan sådanne omkostninger justeres eller fastsættes på et andet rimeligt grundlag, eksempelvis på grundlag af oplysninger fra andre repræsentative markeder eller ud fra internationale priser eller referenceværdier. Set i lyset af de erfaringer, der er indhøstet under tidligere procedurer, bør det præciseres nærmere, at der i forbindelse med anvendelsen af bestemmelserne i nærværende forordning bør tages behørigt hensyn til alle relevante bevismaterialer deriblandt relevante evalueringsrapporter vedrørende de forhold, der er fremherskende på de eksporterende producenters hjemmemarked, samt det bevismateriale, som rapporterne bygger på som indgår i sagsakterne, og som interesserede parter har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger til.

(4)  Endvidere skal det erindres, at omkostninger normalt bør beregnes på grundlag af de regnskaber, som den undersøgte eksportør eller producent fører. Såfremt der foreligger væsentlige fordrejninger i eksportlandet, som medfører, at de omkostninger, der står opført i regnskaberne hos den pågældende part, er kunstigt lave og ikke afspejler de reelle markedsværdier, bør sådanne omkostninger justeres eller fastsættes på et andet rimeligt grundlag, eksempelvis på grundlag af oplysninger fra andre repræsentative markeder eller ud fra ikke-fordrejede internationale priser eller referenceværdier, herunder EU-priser eller -referenceværdier, såfremt det er relevant. Set i lyset af de erfaringer, der er indhøstet under tidligere procedurer, bør det præciseres nærmere, at der i forbindelse med anvendelsen af bestemmelserne i nærværende forordning bør tages behørigt hensyn til alle relevante bevismaterialer deriblandt relevante evalueringsrapporter vedrørende de forhold, der er fremherskende på de eksporterende producenters hjemmemarked, samt det bevismateriale, som rapporterne bygger på som indgår i sagsakterne, og som interesserede parter har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger til.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Idet der ikke gælder nogen andre særlige overgangsbestemmelser på dette område, bør nærværende forordning finde anvendelse på alle afgørelser om at indlede procedurer samt på alle procedurer, herunder oprindelige undersøgelser og genoptagede undersøgelser, som indledes på eller efter den dato, hvor nærværende forordning træder i kraft, med forbehold af artikel 11, stk. 9, i forordning (EU) 2016/1036. Endvidere bør det fastsættes som en særlig overgangsbestemmelse — i betragtning af, at der ikke gælder nogen andre særlige overgangsbestemmelser på dette område — at såfremt der er en overgang fra en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 7, litra a) eller b), til en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 1-6a, anses den rimelige periode, der er fastsat i artikel 11, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) 2016/1036, for at udløbe på datoen for indledningen af den første undersøgelse efter overgangen. Med henblik på at nedbringe risikoen for omgåelse af bestemmelserne i nærværende forordning bør den samme tilgang anvendes i forbindelse med undersøgelser, der gennemføres i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1036. Det skal desuden erindres, at en overgang fra en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 7, litra a) eller b), til en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 1-6a, ikke i sig selv ville udgøre tilstrækkelige beviser, jf. artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1036. Sådanne overgangsregler burde udfylde en lakune, som ellers ville risikere at skabe retsusikkerhed, burde give interesserede parter rimelig lejlighed til at tilpasse sig udløbet af de gamle regler og ikrafttrædelsen af de nye regler og burde gøre det muligt at forvalte forordning (EU) 2016/1036 på en effektiv, velordnet og retfærdig måde.

(6)  Idet der ikke gælder nogen andre særlige overgangsbestemmelser på dette område, bør nærværende forordning finde anvendelse på alle afgørelser om at indlede procedurer samt på alle procedurer, herunder oprindelige undersøgelser og genoptagede undersøgelser, som indledes på eller efter den dato, hvor nærværende forordning træder i kraft, med forbehold af artikel 11, stk. 9, i forordning (EU) 2016/1036. Endvidere bør det fastsættes som en særlig overgangsbestemmelse — i betragtning af, at der ikke gælder nogen andre særlige overgangsbestemmelser på dette område — at såfremt der er en overgang fra en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 7, litra a) eller b), til en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 1-6e, anses den rimelige periode, der er fastsat i artikel 11, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) 2016/1036, for at udløbe på datoen for indledningen af den første undersøgelse efter overgangen. Med henblik på at nedbringe risikoen for omgåelse af bestemmelserne i nærværende forordning bør den samme tilgang anvendes i forbindelse med undersøgelser, der gennemføres i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1036. Det skal desuden erindres, at en overgang fra en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 7, litra a) eller b), til en normal værdi, der er beregnet i henhold til artikel 2, stk. 1-6e, ikke i sig selv ville udgøre tilstrækkelige beviser, jf. artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1036. Sådanne overgangsregler burde udfylde en lakune, som ellers ville risikere at skabe retsusikkerhed, burde give interesserede parter rimelig lejlighed til at tilpasse sig udløbet af de gamle regler og ikrafttrædelsen af de nye regler og burde gøre det muligt at forvalte forordning (EU) 2016/1036 på en effektiv, velordnet og retfærdig måde.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7 a)  Unionen bør koordinere med sine vigtigste handelspartnere gennem multilaterale eller bilaterale foranstaltninger før og under undersøgelsesprocedurer. I denne forbindelse bør Kommissionen foretage en komparativ opfølgning af antidumpingberegningen med vore vigtigste handelspartnere, og resultaterne bør meddeles de berørte parter.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2016/1036

Artikel 2 – stk. 6a – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Såfremt det ved anvendelsen af denne bestemmelse eller enhver anden relevant bestemmelse i nærværende forordning fastslås, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende priserne og omkostningerne på hjemmemarkedet i eksportlandet på grund af, at der foreligger væsentlige fordrejninger, beregnes den normale værdi på grundlag af produktions- og salgsomkostninger, der afspejler ikke-fordrejede priser eller referenceværdier. Til dette formål kan der som kilder bl.a. anvendes ikke-fordrejede internationale priser, omkostninger eller referenceværdier, eller tilsvarende produktions- og salgsomkostninger i et passende repræsentativt land med et økonomisk udviklingsniveau svarende til eksportlandets, forudsat at der foreligger lettilgængelige data om omkostningerne. Den beregnede normale værdi skal indbefatte et rimeligt beløb til dækning af salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger samt fortjeneste.

a)  Såfremt det fastslås, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende priserne og omkostningerne på hjemmemarkedet i eksportlandet på grund af, at der foreligger væsentlige fordrejninger i økonomien som helhed eller i sektorer af økonomien, beregnes den normale værdi på grundlag af produktions- og salgsomkostninger, der afspejler ikke-fordrejede priser eller referenceværdier, for hver produktionsfaktor. Til dette formål kan der som kilder bl.a. anvendes ikke-fordrejede internationale priser, omkostninger eller referenceværdier, eller tilsvarende produktions- og salgsomkostninger i et passende repræsentativt land, inklusive dem i Unionen, med tilstrækkeligt høje internationale sociale og miljømæssige standarder, forudsat at der foreligger lettilgængelige data. Den beregnede normale værdi skal indbefatte et rimeligt beløb til dækning af salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger samt fortjeneste.

 

Hvis en eksportør klart kan påvise, at vedkommendes priser eller omkostninger til alle produktionsfaktorer ikke er påvirket af væsentlige fordrejninger, anvendes disse priser eller omkostninger ved beregningen af den normale værdi.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2016/1036

Artikel 2 – stk. 6a – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Der kan anses for at foreligge væsentlige fordrejninger med hensyn til det pågældende produkt, jf. litra a), når de indberettede priser eller omkostninger, herunder omkostningerne til råmaterialer, ikke udspringer af frie markedskræfter, fordi de er blevet påvirket af statslig indgriben. Ved vurderingen af, hvorvidt der foreligger væsentlige fordrejninger, kan der bl.a. tages hensyn til mulig påvirkning fra følgende: at det pågældende marked i vid udstrækning dækkes af virksomheder, der drives under ejerskab, kontrol, politisk tilsyn eller politisk vejledning fra eksportlandets myndigheders side; statslig tilstedeværelse i virksomheder, som muliggør statslig indgriben med hensyn til priser eller omkostninger; politiske tiltag eller foranstaltninger, der særbehandler til fordel for leverandører på hjemmemarkedet eller på anden måde påvirker de frie markedskræfter; samt adgang til finansiering fra institutioner, der opfylder politiske målsætninger.

b)  Der kan bl.a. anses at foreligge væsentlige fordrejninger, jf. litra a), når de indberettede priser eller omkostninger, herunder omkostningerne til råmaterialer og andre produktionsfaktorer, ikke udspringer af frie markedskræfter, fordi de er blevet påvirket af statslig indgriben på et hvilket som helst niveau. Ved vurderingen af, hvorvidt der foreligger væsentlige fordrejninger, skal der bl.a. tages hensyn til mulig påvirkning fra følgende:

 

at det pågældende marked i vid udstrækning dækkes af virksomheder, der enten direkte eller indirekte (f.eks. gennem offentlige organer) drives under ejerskab, kontrol, politisk tilsyn eller politisk vejledning fra eksportlandets myndigheders side; statslig tilstedeværelse i virksomheder, som muliggør statslig indgriben med hensyn til priser eller omkostninger; politiske tiltag eller foranstaltninger, der særbehandler til fordel for leverandører på hjemmemarkedet, eksempelvis gennem statslig prisfastsættelse eller forskelsbehandling i forbindelse med beskatnings-, handels- eller valutaordninger; eller på anden måde påvirker de frie markedskræfter, herunder tildelingen af ressourcer; fraværet af en gennemsigtig og ikke-diskriminerende selskabsret, der sikrer tilstrækkeligt god virksomhedsledelse, såsom anvendelse af internationale regnskabsstandarder, beskyttelse af aktionærer og offentlig adgang til korrekte virksomhedsoplysninger; fraværet og gennemførelsen af et sammenhængende, effektivt og gennemsigtigt sæt af love, der sikrer respekt for ejendomsretten og velfungerende konkursregler; fraværet af en egentlig finansiel sektor, der fungerer uafhængigt af staten, og som i henhold til lovgivningen og i praksis er underlagt tilstrækkelige garantibestemmelser og tilstrækkelig kontrol manglende overensstemmelse med de internationale sociale og miljømæssige standarder og indvirkningen heraf på produktionsomkostningerne;

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2016/1036

Artikel 2 – stk. 6a – litra b a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  væsentlige forvridninger for den pågældende vare, jf. litra a), skal bl.a. anses for at være til stede, når indberettede priser eller omkostninger er en følge af overkapacitet i den forstand, at prisen eller omkostningerne ved produktet ikke er et resultat af frie markedskræfter, eftersom de er berørt af overproduktionsniveauer, der mindsker indvirkningen af faste omkostninger.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2016/1036

Artikel 2 – stk. 6a – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Hvis det er relevant, kan Kommissionens tjenestegrene udarbejde en rapport med beskrivelse af den specifikke situation i et givet land eller en given sektor vedrørende de i litra b) opførte kriterier. En sådan rapport og det bevismateriale, som den bygger på, kan indgå i sagsakterne til eventuelle undersøgelser vedrørende det pågældende land eller den pågældende sektor. Interesserede parter skal gives rig lejlighed til at supplere, fremsætte bemærkninger til og støtte sig til rapporten og det bevismateriale, som den bygger på, i forbindelse med undersøgelser, hvori rapporten og bevismaterialet anvendes. Fastsættelserne skal ske under hensyntagen til alle relevante beviser, som indgår i sagsakterne.

c)  Kommissionen udarbejder hurtigst muligt en offentlig rapport med beskrivelse af den specifikke situation i et givet land eller en given sektor vedrørende de i litra b) opførte kriterier. Rapporten skal, såfremt det er relevant, bl.a. indeholde oplysninger om overensstemmelsen med internationale miljøkrav og sociale standarder, der har indflydelse på produktionsomkostningerne. En sådan rapport og det bevismateriale, som den bygger på, samt relevante resultater fra tidligere EU-undersøgelser og landerapporter skal indgå i sagsakterne til eventuelle undersøgelser vedrørende det pågældende land eller den pågældende sektor. Interesserede parter, f.eks. fagforeninger og SMV'er, skal gives rig lejlighed til at supplere, fremsætte bemærkninger til og støtte sig til rapporten og det bevismateriale, som den bygger på, i forbindelse med undersøgelser, hvori rapporten og bevismaterialet anvendes. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet herom. Fastsættelserne skal ske under hensyntagen til alle relevante beviser, som indgår i sagsakterne, og på grundlag af pålidelige, sikre og rettidige oplysninger og data, som er til rådighed. Rapporten eller de beviser, den bygger på, skal ajourføres regelmæssigt af Kommissionen mindst hvert femte år eller når situationen vedrørende kriterierne i litra b) har ændret sig.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2016/1036

Artikel 2 – stk. 6a – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  EU-erhvervsgrenen kan støtte sig til den i litra c) nævnte rapport i forbindelse med beregningen af den normale værdi, når den indgiver en klage i henhold til artikel 5 eller en anmodning om undersøgelse i henhold til artikel 11.

d)  EU-erhvervsgrenen og -fagforeningerne kan støtte sig til den i litra c) nævnte rapport i forbindelse med beregningen af den normale værdi, når de indgiver en klage i henhold til artikel 5, en anmodning om undersøgelse i henhold til artikel 11 eller en anmodning om en ny undersøgelse i henhold til artikel 12. Denne rapport skal udgøre tilstrækkeligt bevis for at begrunde beregningen af den normale værdi i klagen eller anmodningen på grundlag af den metode, der er omhandlet i stk. 6a. Desuden kan beregningen af den normale værdi i klagen eller anmodningen, såfremt en betydelig del af den klagende EU-erhvervsgren består af SMV'er, bygge på oplysninger vedrørende omkostninger ved fremstillingen i EU af den pågældende vare.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EU) nr. 2016/1036

Artikel 2 – stk. 6a – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Umiddelbart efter iværksættelsen af undersøgelsen underrettes parterne i undersøgelsen om de relevante kilder, som Kommissionen påtænker at anvende, jf. litra a), og parterne indrømmes en frist på 10 dage til at fremsætte bemærkninger. Med henblik herpå gives de interesserede parter adgang til sagsakten, herunder til eventuelt bevismateriale, som den undersøgende myndighed støtter sig til, med forbehold af artikel 19."

e)  Umiddelbart efter iværksættelsen af undersøgelsen underrettes parterne i undersøgelsen, heriblandt fagforeninger og SMV'er, om de relevante kilder, som Kommissionen påtænker at anvende, jf. litra a), og parterne indrømmes en frist på 10 dage til at fremsætte bemærkninger. Med henblik herpå gives de interesserede parter adgang til sagsakten, herunder til eventuelt bevismateriale, som den undersøgende myndighed støtter sig til, med forbehold af artikel 19." En fremlæggelse af oplysninger vedrørende den metode, der skal anvendes, skal fremsendes til parterne senest tre måneder efter igangsættelse af undersøgelsen.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Inden denne dato vil Kommissionen have offentliggjort den i artikel 1, stk. 1 i denne rapport omhandlede rapport for så vidt angår artikel 6a, litra c), i forordning (EU) 2016/1036.

 

 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union

Referencer

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

21.11.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

21.11.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jerzy Buzek

5.12.2016

Oprindelig ordfører for udtalelse

Paloma López Bermejo

Behandling i udvalg

27.2.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

30.5.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

21

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

30

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

21

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

5

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union

Referencer

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Dato for høring af EP

9.11.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

21.11.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

21.11.2016

JURI

21.11.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Salvatore Cicu

28.11.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

24.1.2017

4.5.2017

 

 

Dato for vedtagelse

20.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eric Andrieu, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Birgit Collin-Langen, Edouard Martin, Massimiliano Salini

Dato for indgivelse

27.6.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Franck Proust, Massimiliano Salini, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Edouard Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner

3

-

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

2

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller