ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27.7.2017 - (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)) - ***I

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Salvatore Cicu


Διαδικασία : 2016/0351(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0236/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0236/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0721),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0456/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2017[1],

–  Έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαΐου 2016, σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας[2],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0236/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 προβλέπει τη βάση επί της οποίας θα πρέπει να καθορίζεται η κανονική αξία στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που δεν έχουν οικονομία αγοράς. Ενόψει εξελίξεων όσον αφορά ορισμένες χώρες που είναι μέλη του ΠΟΕ, είναι σκόπιμο, για τις χώρες αυτές, η κανονική αξία να μπορεί να καθορίζεται με βάση τις παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, με ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση των χωρών που, κατά την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2015/7551, η κανονική αξία θα καθορίζεται βάσει της μεθόδου της ανάλογης χώρας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να μη θίγει τη διαπίστωση του αν μια χώρα μέλος του ΠΟΕ διαθέτει οικονομία της αγοράς.

(2)  Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 προβλέπει τη βάση επί της οποίας θα πρέπει να καθορίζεται η κανονική αξία στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που δεν έχουν οικονομία αγοράς. Όσον αφορά χώρες που είναι μέλη του ΠΟΕ, είναι σκόπιμο, για τις χώρες αυτές, η κανονική αξία να μπορεί να καθορίζεται με βάση την παράγραφο 6α του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, με ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση των χωρών που, κατά την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2015/7551, η κανονική αξία θα καθορίζεται βάσει της μεθόδου της ανάλογης χώρας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να μη θίγει τη διαπίστωση του αν μια χώρα μέλος του ΠΟΕ διαθέτει οικονομία της αγοράς. Ο παρών κανονισμός συνάδει με τις υποχρεώσεις της Ένωσης δυνάμει του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένης και μιας αναφοράς στην προσήλωση των κρατών μελών στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, δεν θίγει τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα πρωτόκολλα και τις άλλες πράξεις βάσει των οποίων έχει πραγματοποιηθεί η προσχώρηση των χωρών στη συμφωνία του Μαρακές για την ίδρυση του ΠΟΕ. Κατά την εφαρμογή των κανόνων της, έχει ουσιαστική σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να συντονίζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες με τους κύριους εμπορικούς εταίρους της.

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/755 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 123 της 19.5.2016, σ. 33).

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/755 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 123 της 19.5.2016, σ. 33).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των πρώτων υλών, δεν προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση που παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία.

(3)  Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις οποίες παρουσιάζονται σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση αυτή υπάρχει, μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένων του κόστους των πρώτων υλών, της ενέργειας και άλλων συντελεστών παραγωγής, δεν προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, επειδή επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση ή, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ, με πολυμερείς περιβαλλοντικές και φορολογικές συμφωνίες, γεγονός που προκαλεί στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η άμεση ή έμμεση κρατική επιρροή όσον αφορά τη διάθεση πόρων και τις αποφάσεις των επιχειρήσεων· η υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· η απουσία ή η μεροληπτική εφαρμογή ή η ακατάλληλη επιβολή διαφανούς και αποτελεσματικού εταιρικού δικαίου το οποίο να εξασφαλίζει την κατάλληλη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων· η απουσία ή η μεροληπτική εφαρμογή ή η ακατάλληλη επιβολή διαφανούς και αποτελεσματικής σειράς νόμων που να εξασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας· τα ημερομίσθια δεν είναι το αποτέλεσμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων· η απουσία διαφανούς σειράς νόμων δημιουργεί διακρίσεις σε σχέση με τις κοινές επιχειρήσεις και τις ξένες επενδύσεις και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση που παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν στόχους δημόσιας πολιτικής, μεταξύ άλλων με τομεακές επιδοτήσεις ή με την ύπαρξη ολιγοπωλίου ή μονοπωλίου στους συντελεστές παραγωγής και άλλες περιστάσεις που κρίνει σκόπιμες η Επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων. Είναι επίσης σκόπιμο οι υπηρεσίες της Επιτροπής να εκδίδουν λεπτομερή έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα κριτήρια αυτά σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα. Για τις χώρες για τις οποίες έχει κινηθεί σημαντικός αριθμός υποθέσεων αντιντάμπινγκ, η έκθεση πρέπει να εγκρίνεται πριν από... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού + 15 ημέρες]. Η εν λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων βασίζεται θα πρέπει να επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των βιομηχανιών και των εργατικών συνδικάτων της Ένωσης, πρέπει να διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτά τα σχόλια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την εκπόνηση ή την επικαιροποίηση των σχετικών εκθέσεων. Η αξιολόγηση των σημαντικών στρεβλώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση ετερογενών τομέων που αποτελούνται από μεγάλο ποσοστό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπου είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί η ύπαρξη ειδικών τομεακών στρεβλώσεων. Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή με πρωτοβουλία κράτους μέλους της Επιτροπής, εάν οι περιστάσεις σε μια συγκεκριμένη χώρα ή τομέα έχουν μεταβληθεί, η Επιτροπή πρέπει να εκπονεί ή να επικαιροποιεί την έκθεση. Η Επιτροπή πρέπει να συμπεριλαμβάνει ανάλυση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με τις δραστηριότητες της Ένωσης στον τομέα του αντιντάμπινγκ, των αντεπιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης και να την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Επιπλέον, είναι σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος αυτό μπορεί να προσαρμόζεται ή να καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών από άλλες αντιπροσωπευτικές αγορές ή των διεθνών τιμών ή δεικτών αναφοράς. Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των αποδεικτικών στοιχείων στα οποία βασίζονται οι εκθέσεις, που επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

(4)  Επιπλέον, είναι σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει κανονικά να υπολογίζεται με βάση αξιόπιστα λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος αυτό θα πρέπει να καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών από άλλες αντιπροσωπευτικές αγορές, από αγορές της Ένωσης ή από διεθνείς τιμές ή δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις. Εάν ένας παραγωγός και εξαγωγέας από χώρα ή τομέα όπου υπάρχουν μία ή περισσότερες σημαντικές στρεβλώσεις αποδείξει σαφώς ότι δεν επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε σημαντική στρέβλωση και ότι το οικείο κόστος ενός ή περισσότερων επιμέρους συντελεστών παραγωγής δεν είναι στρεβλωμένο, το κόστος αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της κανονικής αξίας του. Αυτές οι μεμονωμένες διαπιστώσεις δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την κανονική αξία άλλων παραγωγών και συνεπώς δεν θα πρέπει να παρεκβάλλονται στο σύνολο μιας χώρας ή ενός τομέα. Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των αποδεικτικών στοιχείων στα οποία βασίζονται οι εκθέσεις, που επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. O κλάδος παραγωγής της Ένωσης πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάζει ενδείξεις ως προς την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων. Αυτές οι ενδείξεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν λαμβάνεται απόφαση για την εκπόνηση ή την επικαιροποίηση των σχετικών εκθέσεων. Όταν η έκθεση δείχνει την ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων σημαντικών στρεβλώσεων, η έκθεση θα πρέπει να συνιστά επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για να δικαιολογηθεί ο υπολογισμός της κανονικής αξίας. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ζητείται καμία επιπλέον επιβάρυνση από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας πρέπει να ενημερώνονται αμέσως μετά την έναρξη της έρευνας σχετικά με τις συναφείς πηγές που η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει, περιλαμβανομένου και ενός αρχικού προσδιορισμού του κατά πόσο υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις, και διαθέτουν προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών για να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Για τον σκοπό αυτό, τα ενδιαφερόμενα μέρη, μετά την εγγραφή τους σε μητρώο που τηρεί η Επιτροπή πρέπει να έχουν πρόσβαση στον φάκελο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποδεικτικών στοιχείων τα οποία επικαλείται η ερευνητική αρχή, με την επιφύλαξη των κανόνων εμπιστευτικότητας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036. Οριστικός προσδιορισμός της ύπαρξης μιας ή περισσοτέρων σημαντικών στρεβλώσεων στη χώρα εξαγωγής στο σύνολο της οικονομίας ή σε τομέα της θα πρέπει να υποβληθεί από την Επιτροπή και να γνωστοποιηθεί στα μέρη το αργότερο 60 ημέρες μετά την έναρξη της έρευνας. Η απόφαση για την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων σε δεδομένη χώρα ή σε δεδομένο τομέα πρέπει να παραμένει σε ισχύ μέχρι την ανάκλησή της και η ανάκληση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εάν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία έχουν καταδείξει σαφώς ότι η συγκεκριμένη χώρα ή τομέας δεν επηρεάζεται πλέον από σημαντικές στρεβλώσεις.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ελλείψει άλλων ειδικών μεταβατικών κανόνων που να διέπουν το θέμα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε όλες τις αποφάσεις για την έναρξη διαδικασίας και σε όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων αρχικών ερευνών και ερευνών επανεξέτασης, που κινούνται κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Επιπλέον, δυνάμει ειδικού μεταβατικού κανόνα, και λαμβανομένης υπόψη της απουσίας οποιουδήποτε άλλου ειδικού μεταβατικού κανόνα που να διέπει το θέμα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση μετάβασης από μια κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2, η εύλογη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 θα πρέπει να θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία κατά την οποία κινήθηκε η πρώτη επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων μετά την εν λόγω μετάβαση. Για να μειωθεί ο κίνδυνος καταστρατήγησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθείται όσον αφορά επανεξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Είναι, επίσης, σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι η μετάβαση από μια κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 δεν συνιστά από μόνη της επαρκές αποδεικτικό στοιχείο κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Οι εν λόγω μεταβατικοί κανόνες θα πρέπει να καλύψουν το ρυθμιστικό κενό που, διαφορετικά, θα αποτελούσε κίνδυνο δημιουργίας ανασφάλειας δικαίου, να παρέχουν εύλογη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να προσαρμοστούν στη λήξη της ισχύος των παλαιών κανόνων και στην έναρξη ισχύος των νέων κανόνων και να διευκολύνουν την αποτελεσματική, ορθή και ισόρροπη διαχείριση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036.

(6)  Ελλείψει άλλων ειδικών μεταβατικών κανόνων που να διέπουν το θέμα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε όλες τις αποφάσεις για την έναρξη διαδικασίας και σε όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων αρχικών ερευνών και ερευνών επανεξέτασης, που κινούνται κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Επιπλέον, δυνάμει ειδικού μεταβατικού κανόνα, και λαμβανομένης υπόψη της απουσίας οποιουδήποτε άλλου ειδικού μεταβατικού κανόνα που να διέπει το θέμα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση μετάβασης από μια κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2, η εύλογη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 θα πρέπει να θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία κατά την οποία περατώθηκε η πρώτη επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων μετά την εν λόγω μετάβαση. Για να μειωθεί ο κίνδυνος καταστρατήγησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθείται όσον αφορά επανεξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Είναι, επίσης, σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι η μετάβαση από μια κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 δεν συνιστά από μόνη της επαρκές αποδεικτικό στοιχείο κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Οι εν λόγω μεταβατικοί κανόνες, που δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εφαρμόζονται μέτρα άμυνας κατά των επιδοτούμενων εισαγωγών, θα πρέπει να καλύψουν το ρυθμιστικό κενό που, διαφορετικά, θα αποτελούσε κίνδυνο δημιουργίας ανασφάλειας δικαίου, να παρέχουν εύλογη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να προσαρμοστούν στη λήξη της ισχύος των παλαιών κανόνων και στην έναρξη ισχύος των νέων κανόνων και να διευκολύνουν την αποτελεσματική, ορθή και ισόρροπη διαχείριση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«6α.   α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής λόγω της ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων, η κανονική αξία κατασκευάζεται με βάση το κόστος παραγωγής και πώλησης που αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το αντίστοιχο κόστος παραγωγής και πώλησης στην κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και τα γενικά έξοδα και κέρδη.

«6α.  α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες τιμές και το κόστος λόγω της ύπαρξης μίας ή περισσοτέρων σημαντικών στρεβλώσεων στην οικονομία ως σύνολο ή σε επιμέρους τομείς της, η κανονική αξία κατασκευάζεται με βάση το κόστος παραγωγής και πώλησης που αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς για κάθε συντελεστή παραγωγής. Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το αντίστοιχο κόστος παραγωγής και πώλησης στην κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα, περιλαμβανομένων και αυτών στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα διαθέσιμα.

 

Εάν ένας παραγωγός-εξαγωγέας από χώρα όπου υπάρχουν μία ή περισσότερες σημαντικές στρεβλώσεις αποδείξει σαφώς ότι δεν επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε σημαντική στρέβλωση και ότι το οικείο κόστος ενός ή περισσότερων επιμέρους συντελεστών παραγωγής του δεν είναι στρεβλωμένο, όπως αξιολογείται σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, το κόστος αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της κανονικής αξίας του.

 

Η απουσία στρέβλωσης όσον αφορά το κόστος δεδομένου συντελεστή παραγωγής ενός εξαγωγέα-παραγωγού και η αξιοπιστία του αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, με αναφορά στις οικείες ποσότητες, την αναλογία τους σε σχέση με το συνολικό κόστος του εν λόγω συντελεστή παραγωγής και την πραγματική χρήση κατά την παραγωγή.

 

Αυτές οι μεμονωμένες διαπιστώσεις δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την κανονική αξία άλλων εξαγωγέων-παραγωγών και συνεπώς δεν θα πρέπει να παρεκβάλλονται στο σύνολο μιας χώρας ή ενός τομέα, ανεξάρτητα από την εφαρμογή του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036.

 

Η κατασκευασμένη κανονική αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό χωρίς στρεβλώσεις για τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και τα γενικά έξοδα και κέρδη. Σε περίπτωση έλλειψης συνεργασίας κατά τη σύνταξη της έκθεσης από τον παραγωγό-εξαγωγέα ή από τις αρχές μιας χώρας στην οποία θεωρείται ότι συντρέχουν μία ή περισσότερες σημαντικές στρεβλώσεις, εφαρμόζεται το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό εξέταση προϊόν κατά την έννοια του στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των πρώτων υλών, δεν οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν στόχους δημόσιας πολιτικής.

β) Σημαντικές στρεβλώσεις κατά την έννοια του στοιχείου α) είναι οι στρεβλώσειqς εκείνες που υπάρχουν όταν οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των πρώτων υλών, της ενέργειας και άλλων συντελεστών παραγωγής, δεν οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση, ή, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ που απαριθμούνται στο Παράρτημα -Ι, με πολυμερείς περιβαλλοντικές στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος και σχετικές συμβάσεις του ΟΟΣΑ που αφορούν το πεδίο της φορολογίας, με αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων, λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: ένας μεγάλος βαθμός άμεσης ή έμμεσης κρατικής επιρροής όσον αφορά τη διάθεση πόρων και τις αποφάσεις των επιχειρήσεων· η υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· η απουσία ή η μεροληπτική εφαρμογή ή η ακατάλληλη επιβολή διαφανούς και αποτελεσματικού εταιρικού δικαίου το οποίο να εξασφαλίζει την κατάλληλη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων· η απουσία ή η μεροληπτική εφαρμογή ή η ακατάλληλη επιβολή διαφανούς και αποτελεσματικής σειράς νόμων που να εξασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας· τα ημερομίσθια δεν είναι το αποτέλεσμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων· η απουσία διαφανούς δέσμης νόμων δημιουργεί διακρίσεις σε σχέση με τις κοινές επιχειρήσεις και τις ξένες επενδύσεις και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση που παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν στόχους δημόσιας πολιτικής ή με άλλον τρόπο δεν δρουν αυτόνομα από το κράτος, μεταξύ άλλων με τομεακές επιδοτήσεις ή με την ύπαρξη ολιγοπωλίου ή μονοπωλίου στους συντελεστές παραγωγής και άλλες περιστάσεις που κρίνει σκόπιμες η Επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να εκδίδουν έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο.

γ) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκδίδουν λεπτομερή έκθεση στην οποία περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) σε μια συγκεκριμένη χώρα ή έναν συγκεκριμένο τομέα. Για τις χώρες για τις οποίες έχει κινηθεί σημαντικός αριθμός υποθέσεων αντιντάμπινγκ, η έκθεση εγκρίνεται πριν από... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού + 15 ημέρες]. Η εν λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων βασίζεται επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων του κλάδου παραγωγής και των εργατικών συνδικάτων της Ένωσης, διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτές οι ενδείξεις λαμβάνονται υπόψη όταν λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την εκπόνηση ή την επικαιροποίηση των σχετικών εκθέσεων. Κατά τη σύνταξη της έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές και εμπορικές ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ και τις συνδράμει στη διαδικασία αξιοποίησης των εκθέσεων. Στις διαπιστώσεις της, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο της έρευνας. Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εάν οι περιστάσεις σε μια συγκεκριμένη χώρα ή τομέα έχουν μεταβληθεί, η Επιτροπή εκπονεί ή επικαιροποιεί την έκθεση. Η Επιτροπή συμπεριλαμβάνει ανάλυση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με τις δραστηριότητες αντιντάμπινγκ, αντεπιδοτήσεων και μέτρων διασφάλισης εκ μέρους της Ένωσης και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης μπορεί να επικαλείται την έκθεση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 11.

δ) Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης μπορεί να επικαλείται την έκθεση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 11 ή αιτήματος για νέα έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 12. Όταν η έκθεση δείχνει την ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων σημαντικών στρεβλώσεων, η έκθεση σύμφωνα με το στοιχείο γ) συνιστά επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για να δικαιολογηθεί ο υπολογισμός της κανονικής αξίας σύμφωνα με το στοιχείο α). Σε κάθε περίπτωση, καμία επιπλέον επιβάρυνση δεν ζητείται από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής για τον προσδιορισμό της ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων σε τρίτη χώρα ή τομέα. Ελλείψει έκθεσης, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες ή δεδομένα για να αποδείξει την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων και χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο στοιχείο α), εάν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας ενημερώνονται αμέσως μετά την έναρξη της διαδικασίας σχετικά με τις συναφείς πηγές που η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του στοιχείου α) και διαθέτουν προθεσμία 10 ημερών για να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Για τον σκοπό αυτό, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση στον φάκελο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποδεικτικών στοιχείων τα οποία επικαλείται η ερευνητική αρχή, με την επιφύλαξη του άρθρου 19.

ε) Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας ενημερώνονται αμέσως μετά την έναρξη της διαδικασίας σχετικά με τις συναφείς πηγές που η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του στοιχείου α), περιλαμβανομένου και ενός αρχικού προσδιορισμού του κατά πόσο υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις, και διαθέτουν προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών για να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Για τον σκοπό αυτό, τα ενδιαφερόμενα μέρη, μετά την εγγραφή τους σε μητρώο που τηρεί η Επιτροπή, έχουν πρόσβαση στον φάκελο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποδεικτικών στοιχείων τα οποία επικαλείται η ερευνητική αρχή, με την επιφύλαξη του άρθρου 19. Η Επιτροπή προβαίνει σε οριστικό προσδιορισμό της ύπαρξης μιας ή περισσοτέρων σημαντικών στρεβλώσεων στη χώρα εξαγωγής στο σύνολο της οικονομίας ή σε τομέα της και τη γνωστοποιεί στα μέρη το αργότερο 60 ημέρες μετά την έναρξη της έρευνας.

 

Η απόφαση για την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων σε δεδομένη χώρα ή σε δεδομένο τομέα παραμένει σε ισχύ μέχρι την ανάκλησή της και η ανάκληση αυτή πραγματοποιείται μόνο εάν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία έχουν καταδείξει σαφώς ότι η συγκεκριμένη χώρα ή τομέας δεν επηρεάζεται πλέον από σημαντικές στρεβλώσεις.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – στοιχείο α – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που, κατά την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2015/755, η κανονική αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την κατασκευασμένη αξία σε τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς, ή την τιμή από αυτή την τρίτη χώρα προς άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, πάνω σε κάθε άλλη εύλογη βάση, συμπεριλαμβανομένης της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής στην Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως προσαρμοσμένης, αν χρειάζεται, ώστε να συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο κέρδους.

Στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που, κατά την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2015/755, η κανονική αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την κατασκευασμένη αξία σε ενδεδειγμένη αντιπροσωπευτική χώρα η οποία είναι είτε μέλος του ΠΟΕ είτε δεν απαριθμείται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2015/755. Σε διαφορετική περίπτωση, η κανονική αξία καθορίζεται με βάση την τιμή από αυτή την τρίτη χώρα προς άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, πάνω σε κάθε άλλη εύλογη βάση, συμπεριλαμβανομένης της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής στην Ένωση για το ομοειδές προϊόν, δεόντως προσαρμοσμένης, αν χρειάζεται, ώστε να συμπεριλαμβάνει ένα εύλογο περιθώριο κέρδους.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – στοιχείο α – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μια ενδεδειγμένη τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς επιλέγεται, κατά τρόπο εύλογο, αφού ληφθούν δεόντως υπόψη όλα τα αξιόπιστα ενημερωτικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της επιλογής. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, χρησιμοποιείται μια τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς η οποία εμπλέκεται στην ίδια έρευνα.

Μια ενδεδειγμένη αντιπροσωπευτική χώρα επιλέγεται, κατά τρόπο εύλογο, αφού ληφθούν δεόντως υπόψη όλα τα αξιόπιστα ενημερωτικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της επιλογής. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές προθεσμίες· όπου είναι σκόπιμο, χρησιμοποιείται μια ενδεδειγμένη αντιπροσωπευτική χώρα η οποία εμπλέκεται στην ίδια έρευνα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – στοιχείο α – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας ενημερώνονται, αμέσως μετά την έναρξή της, σχετικά με την τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί και διαθέτουν προθεσμία 10 ημερών για να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας ενημερώνονται, αμέσως μετά την έναρξή της, σχετικά με την ενδεδειγμένη αντιπροσωπευτική χώρα που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί και διαθέτουν προθεσμία 10 ημερών για να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(2α)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Με βάση το σύνολο των συναφών αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλονται σε σχέση με την παράγραφο 2, πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι εισαγωγές με πρακτικές ντάμπινγκ προκαλούν ζημία κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, αυτό περιλαμβάνει την απόδειξη πως ο όγκος και/ή το επίπεδο των τιμών, όπως αυτά έχουν καθοριστεί βάσει της παραγράφου 3, ευθύνονται για τις συνέπειες επί της ενωσιακής βιομηχανίας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5, όπως επίσης ότι οι συνέπειες αυτές είναι τέτοιας έκτασης, ώστε να είναι δυνατό να θεωρηθούν σημαντικές.»

«6. Με βάση το σύνολο των συναφών αποδεικτικών στοιχείων και των καλύτερων διαθέσιμων πληροφοριών που υποβάλλονται έχοντας ως γνώμονα τη βέλτιστη διαθέσιμη πληροφόρηση, σε σχέση με την παράγραφο 2, πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι εισαγωγές με πρακτικές ντάμπινγκ προκαλούν ζημία κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, αυτό περιλαμβάνει την απόδειξη πως ο όγκος και/ή το επίπεδο των τιμών, όπως αυτά έχουν καθοριστεί βάσει της παραγράφου 3, ευθύνονται για τις συνέπειες επί της ενωσιακής βιομηχανίας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5, όπως επίσης ότι οι συνέπειες αυτές είναι τέτοιας έκτασης, ώστε να είναι δυνατό να θεωρηθούν σημαντικές.»

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση μετάβασης από μια κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2, η εύλογη προθεσμία θα πρέπει να θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία κατά την οποία κινήθηκε η πρώτη επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων μετά την εν λόγω μετάβαση.

Όταν τα υφιστάμενα μέτρα αντιντάμπινγκ βασίζονται στην κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, η μεθοδολογία της παραγράφου 6α του άρθρου 2 δεν αντικαθιστά την αρχική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της κανονικής αξίας έως την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η πρώτη επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού ….

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση μετάβασης από μια κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2, κάθε επανεξέταση δυνάμει του παρόντος εδαφίου αναβάλλεται έως την ημερομηνία έναρξης της πρώτης επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων μετά την εν λόγω μετάβαση.

Όταν τα υφιστάμενα μέτρα αντιντάμπινγκ βασίζονται στην κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το πρώην άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, η μεθοδολογία της παραγράφου 6α του άρθρου 2 δεν αντικαθιστά την αρχική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της κανονικής αξίας έως την ημερομηνία λήξης της πρώτης επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού … .

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(5α)  Στο άρθρο 16, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η Επιτροπή, όποτε το κρίνει σκόπιμο, πραγματοποιεί επιτόπιες επαληθεύσεις προκειμένου να εξετάσει τα στοιχεία που τηρούν οι εισαγωγείς, οι εξαγωγείς, οι έμποροι, οι αντιπρόσωποι, οι παραγωγοί και οι εμπορικές ενώσεις και οργανισμοί, και να επαληθεύσει τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί για το ντάμπινγκ και τη ζημία. Η Επιτροπή δύναται να επιλέξει να μην πραγματοποιήσει επιτόπια επαλήθευση, εφόσον δεν έχει παρασχεθεί προσήκουσα και εμπρόθεσμη απάντηση.»

«1. Η Επιτροπή, όποτε το κρίνει σκόπιμο, αποστέλλει πεπειραμένους υπαλλήλους για να πραγματοποιήσουν επιτόπιες επαληθεύσεις προκειμένου να εξετάσουν τα στοιχεία που τηρούν οι εισαγωγείς, οι εξαγωγείς, οι έμποροι, οι αντιπρόσωποι, οι παραγωγοί και οι εμπορικές ενώσεις και οργανισμοί, και να επαληθεύσουν τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί για το ντάμπινγκ και τη ζημία. Η Επιτροπή δύναται να επιλέξει να μην πραγματοποιήσει επιτόπια επαλήθευση, εφόσον δεν έχει παρασχεθεί προσήκουσα και εμπρόθεσμη απάντηση.»

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(5β)  Στο άρθρο 18, παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο παρών κανονισμός ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται προσωρινά ή τελικά συμπεράσματα, είτε καταφατικά είτε αποφατικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο παρών κανονισμός ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, συνάγονται προσωρινά ή τελικά συμπεράσματα με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(5γ)  Στο άρθρο 18, παράγραφος 1, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται σχετικά με τις συνέπειες που επισύρει τυχόν άρνηση συνεργασίας.»

«Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται σχετικά με τις συνέπειες που επισύρει τυχόν άρνηση συνεργασίας και καταγράφονται σε μητρώο η χρήση του οποίου θα παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή και στις χώρες εταίρους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις δραστηριότητες αυτών των μερών

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Παράρτημα -I (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5δ)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο παράρτημα:

 

«Παράρτημα -Ι

 

1. Σύμβαση περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, αριθ. 29 (1930)

 

2. Σύμβαση περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος, αριθ. 87 (1948)

 

3. Σύμβαση περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως, αριθ. 98 (1949)

 

4. Σύμβαση περί ίσης αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας, αριθ. 100 (1951)

 

5. Σύμβαση για την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας, αριθ. 105 (1957)

 

6. Σύμβαση για τις διακρίσεις στην απασχόληση και στο επάγγελμα, αριθ. 111 (1958)

 

7. Σύμβαση περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν, αριθ. 138 (1973)

 

8. Σύμβαση για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους, αριθ. 182 (1999)».

Τροπολογία20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1037

Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή προσφέρει τη δυνατότητα συμπληρωματικών διαβουλεύσεων στη χώρα καταγωγής και/ή εξαγωγής, όσον αφορά άλλες επιδοτήσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή αποστέλλει στη χώρα καταγωγής και/ή εξαγωγής σύνοψη με τα κυριότερα στοιχεία σχετικά με τις άλλες επιδοτήσεις, ιδίως εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Εάν οι συμπληρωματικές επιδοτήσεις δεν καλύπτονται από την ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας τροποποιείται και η τροποποιημένη έκδοση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Η Επιτροπή προσφέρει τη δυνατότητα συμπληρωματικών διαβουλεύσεων στη χώρα καταγωγής και/ή εξαγωγής, όσον αφορά άλλες επιδοτήσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή αποστέλλει στη χώρα καταγωγής και/ή εξαγωγής σύνοψη με τα κυριότερα στοιχεία σχετικά με τις άλλες επιδοτήσεις, ιδίως εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Εάν οι συμπληρωματικές επιδοτήσεις δεν καλύπτονται από την ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας τροποποιείται και η τροποποιημένη έκδοση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν συμπληρωματική και επαρκή προθεσμία για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλες τις αποφάσεις έναρξης διαδικασίας και για όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών ερευνών και των ερευνών επανεξέτασης, που ξεκινούν κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλες τις έρευνες βάσει του άρθρου 5 του κανονισμού 2016/1036 που ξεκινούν κατά ή μετά την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Για όλες τις άλλες έρευνες, ο παρών κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία λήξης της πρώτης επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των σχετικών μέτρων, μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0223

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (30.5.2017)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jerzy Buzek

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας,

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει αποτελεσματικά τη βιομηχανία της έναντι του ντάμπινγκ και οι μελλοντικές δράσεις της Ένωσης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανόνες του ΠΟΕ. Ένα μέσο με ίδιους κανόνες για όλους τους εμπορικούς εταίρους αποτελεί την ορθή βάση για βιώσιμες εμπορικές σχέσεις.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 προβλέπει τη βάση επί της οποίας θα πρέπει να καθορίζεται η κανονική αξία στην περίπτωση εισαγωγών από χώρες που δεν έχουν οικονομία αγοράς. Ενόψει εξελίξεων όσον αφορά ορισμένες χώρες που είναι μέλη του ΠΟΕ, είναι σκόπιμο, για τις χώρες αυτές, η κανονική αξία να μπορεί να καθορίζεται με βάση τις παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, με ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση των χωρών που, κατά την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2015/7552, η κανονική αξία θα καθορίζεται βάσει της μεθόδου της ανάλογης χώρας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να μη θίγει τη διαπίστωση του αν μια χώρα μέλος του ΠΟΕ διαθέτει οικονομία της αγοράς.

(2)  Ενόψει εξελίξεων στο παγκόσμιο εμπόριο, που αφορούν επίσης μέλη του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεών τους στην εγχώρια βιομηχανία, είναι σκόπιμο να καθορίζεται η κανονική αξία με βάση τις παραγράφους 1 έως 6α του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, με ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση των χωρών χωρίς οικονομία της αγοράς που είναι μέλη του ΠΟΕ ή που, κατά την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας, δεν είναι μέλη του ΠΟΕ και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2015/7552, η κανονική αξία θα πρέπει να καθορίζεται βάσει της μεθόδου της ανάλογης χώρας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό.

__________________

__________________

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/755 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 123 της 19.5.2016, σ. 33).

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/755 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 123 της 19.5.2016, σ. 33).

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής υποστηρίζει τη ρητή αναφορά στο καθεστώς με ή χωρίς οικονομία της αγοράς για τα μέλη του ΠΟΕ, όπως προβλέπεται, για παράδειγμα, από το άρθρο 15.δ του Πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Λαμβανομένης υπόψη της συμφωνίας του Συμβουλίου για εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της Ένωσης και προκειμένου τα μέτρα αντιντάμπινγκ να είναι αποτελεσματικά, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι ο «κανόνας του χαμηλότερου δασμού» περιορίζει αδικαιολόγητα τους δασμούς αντιντάμπινγκ σε επίπεδο κατώτερο του περιθωρίου ντάμπινγκ. Προς τον σκοπό αυτό και, όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη θέση που ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2014 για τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανόνας του χαμηλότερου δασμού, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εμπορικής άμυνας, να επιβληθούν προσωρινοί δασμοί και να δοθεί στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στις ΜΜΕ η δυνατότητα υποβολής καταγγελιών για ντάμπινγκ.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των πρώτων υλών, δεν προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν στόχους δημόσιας πολιτικής. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα μπορούν να εκδίδουν έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα· και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία.

(3)  Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν σοβαρές στρεβλώσεις που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς. Ειδικότερα, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει, μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των πρώτων υλών και άλλων συντελεστών παραγωγής, δεν προκύπτουν από δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς διότι επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση σε οποιοδήποτε επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού, περιφερειακού και επαρχιακού επιπέδου. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι κατά την εξέταση του κατά πόσον επικρατεί μια τέτοια κατάσταση, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων:

 

η υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις, όπως οι δημόσιοι οργανισμοί, που λειτουργούν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, υπό την ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων προμηθευτών, για παράδειγμα με τη χρήση τιμών που έχουν καθοριστεί από το κράτος ή διακρίσεων στα φορολογικά, εμπορικά ή νομισματικά καθεστώτα· ή επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, μεταξύ άλλων μέσω της κατανομής των πόρων· η απουσία διαφανούς και χωρίς διακρίσεις εταιρικού δικαίου το οποίο εξασφαλίζει την κατάλληλη εταιρική διακυβέρνηση, όπως είναι η εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων, η προστασία των μετόχων και η διάθεση επακριβών εταιρικών πληροφοριών στο κοινό· η απουσία ή ανεπαρκής εφαρμογή συνεπούς, αποτελεσματικού και διαφανούς συνόλου νόμων που εξασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και την εφαρμογή ενός καλώς λειτουργούντος καθεστώτος αφερεγγυότητας· η απουσία πραγματικού χρηματοπιστωτικού τομέα που λειτουργεί ανεξάρτητα από το κράτος και ο οποίος, δυνάμει της νομοθεσίας και της πρακτικής, υπόκειται σε επαρκείς διατάξεις περί εγγυήσεων και σε κατάλληλη εποπτεία· η μη συμμόρφωση με τα διεθνή κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, γεγονός το οποίο έχει αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής.

 

Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει το ταχύτερο δυνατό έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα εν λόγω κριτήρια σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα· ότι η εν λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων βασίζεται θα πρέπει να επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα και να ενημερώνονται σε τακτική βάση ανάλογα με την περίπτωση· και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να σχολιάσουν την έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Επιπλέον, είναι σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό, το κόστος αυτό μπορεί να προσαρμόζεται ή να καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών από άλλες αντιπροσωπευτικές αγορές ή των διεθνών τιμών ή δεικτών αναφοράς. Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των αποδεικτικών στοιχείων στα οποία βασίζονται οι εκθέσεις, που επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

(4)  Επιπλέον, είναι σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι το κόστος θα πρέπει κανονικά να υπολογίζεται με βάση τα λογιστικά στοιχεία που τηρεί ο εξαγωγέας ή ο παραγωγός τον οποίο αφορά η έρευνα. Ωστόσο, αν υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις στη χώρα εξαγωγής με συνέπεια το κόστος που αναγράφεται στα λογιστικά στοιχεία του υπό εξέταση μέρους να είναι τεχνητά χαμηλό και να μην αντικατοπτρίζει τις πραγματικές τιμές της αγοράς, το κόστος αυτό θα πρέπει να προσαρμόζεται ή να καθορίζεται επί οποιασδήποτε άλλης εύλογης βάσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών από άλλες αντιπροσωπευτικές αγορές ή των διεθνών τιμών ή δεικτών αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις, μεταξύ άλλων, τιμών ή δεικτών αναφοράς της Ένωσης, όπου κρίνεται σκόπιμο. Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες διαδικασίες, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης όσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά των παραγωγών-εξαγωγέων και των αποδεικτικών στοιχείων στα οποία βασίζονται οι εκθέσεις, που επισυνάπτονται στον φάκελο και επί των οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Ελλείψει άλλων ειδικών μεταβατικών κανόνων που να διέπουν το θέμα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε όλες τις αποφάσεις για την έναρξη διαδικασίας και σε όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων αρχικών ερευνών και ερευνών επανεξέτασης, που κινούνται κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Επιπλέον, δυνάμει ειδικού μεταβατικού κανόνα, και λαμβανομένης υπόψη της απουσίας οποιουδήποτε άλλου ειδικού μεταβατικού κανόνα που να διέπει το θέμα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση μετάβασης από μια κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως του άρθρου 2, η εύλογη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 θα πρέπει να θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία κατά την οποία κινήθηκε η πρώτη επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων μετά την εν λόγω μετάβαση. Για να μειωθεί ο κίνδυνος καταστρατήγησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθείται όσον αφορά επανεξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Είναι, επίσης, σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι η μετάβαση από μια κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως του άρθρου 2 δεν συνιστά από μόνη της επαρκές αποδεικτικό στοιχείο κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Οι εν λόγω μεταβατικοί κανόνες θα πρέπει να καλύψουν το ρυθμιστικό κενό που, διαφορετικά, θα αποτελούσε κίνδυνο δημιουργίας ανασφάλειας δικαίου, να παρέχουν εύλογη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να προσαρμοστούν στη λήξη της ισχύος των παλαιών κανόνων και στην έναρξη ισχύος των νέων κανόνων και να διευκολύνουν την αποτελεσματική, ορθή και ισόρροπη διαχείριση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036.

(6)  Ελλείψει άλλων ειδικών μεταβατικών κανόνων που να διέπουν το θέμα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε όλες τις αποφάσεις για την έναρξη διαδικασίας και σε όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων αρχικών ερευνών και ερευνών επανεξέτασης, που κινούνται κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Επιπλέον, δυνάμει ειδικού μεταβατικού κανόνα, και λαμβανομένης υπόψη της απουσίας οποιουδήποτε άλλου ειδικού μεταβατικού κανόνα που να διέπει το θέμα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση μετάβασης από μια κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως του άρθρου 2, η εύλογη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 θα πρέπει να θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία κατά την οποία κινήθηκε η πρώτη επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων μετά την εν λόγω μετάβαση. Για να μειωθεί ο κίνδυνος καταστρατήγησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθείται όσον αφορά επανεξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Είναι, επίσης, σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι η μετάβαση από μια κανονική αξία που υπολογίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) ή το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) σε μια κανονική αξία που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως του άρθρου 2 δεν συνιστά από μόνη της επαρκές αποδεικτικό στοιχείο κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036. Οι εν λόγω μεταβατικοί κανόνες θα πρέπει να καλύψουν το ρυθμιστικό κενό που, διαφορετικά, θα αποτελούσε κίνδυνο δημιουργίας ανασφάλειας δικαίου, να παρέχουν εύλογη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να προσαρμοστούν στη λήξη της ισχύος των παλαιών κανόνων και στην έναρξη ισχύος των νέων κανόνων και να διευκολύνουν την αποτελεσματική, ορθή και ισόρροπη διαχείριση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η Ένωση θα πρέπει να συντονιστεί με τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους μέσω πολυμερών ή διμερών δράσεων πριν και κατά τη διάρκεια των ερευνών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνεργασία με τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους μας, να διενεργήσει μια συγκριτική μελέτη παρακολούθησης σχετικά με τον υπολογισμό του αντιντάμπινγκ και τα αποτελέσματα θα πρέπει να κοινοποιηθούν στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης ή όποιας άλλης σχετικής διάταξης του παρόντος κανονισμού, ότι δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής λόγω της ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων, η κανονική αξία κατασκευάζεται με βάση το κόστος παραγωγής και πώλησης που αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς. Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το αντίστοιχο κόστος παραγωγής και πώλησης στην κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα με παρόμοιο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης με τη χώρα εξαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά στοιχεία κόστους είναι άμεσα διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και τα γενικά έξοδα και κέρδη.

α)  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες τιμές και το κόστος στην χώρα εξαγωγής λόγω της ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων στο σύνολο της οικονομίας ή σε τομείς της οικονομίας, η κανονική αξία βασίζεται σε τιμή ή κατασκευάζεται με βάση το κόστος παραγωγής και πώλησης που αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς για κάθε συντελεστή παραγωγής. Για τον σκοπό αυτό, στις πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκαταλέγονται διεθνείς τιμές, κόστος, ή δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις ή το αντίστοιχο κόστος παραγωγής και πώλησης στην κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα, μεταξύ άλλων στην Ένωση, και με επαρκές επίπεδο διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα. Η κατασκευασμένη κανονική αξία περιλαμβάνει ένα εύλογο ποσό για τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και τα γενικά έξοδα και κέρδη.

 

Όταν ο εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει σαφώς ότι οι τιμές ή το κόστος όλων των συντελεστών παραγωγής δεν επηρεάζονται από σημαντικές στρεβλώσεις, οι τιμές ή το κόστος χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της κανονικής αξίας.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό εξέταση προϊόν κατά την έννοια του στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των πρώτων υλών, δεν οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση. Για να εξακριβωθεί αν υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις μπορεί να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων: η υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς· και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν στόχους δημόσιας πολιτικής.

β)  Σημαντικές στρεβλώσεις κατά την έννοια του στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των πρώτων υλών και άλλων συντελεστών παραγωγής, δεν οφείλονται στις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, αφού επηρεάζονται από κρατική παρέμβαση σε οποιοδήποτε επίπεδο. Για να εξακριβωθεί αν υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η ενδεχόμενη επίπτωση των ακόλουθων:

 

η υπό εξέταση αγορά εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που λειτουργούν, είτε άμεσα είτε έμμεσα (όπως οι δημόσιοι οργανισμοί), υπό την ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή την πολιτική εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της χώρας εξαγωγής· η κρατική παρουσία σε επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει στις τιμές ή το κόστος· οι δημόσιες πολιτικές ή τα μέτρα εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων προμηθευτών, για παράδειγμα με τη χρήση τιμών που έχουν καθοριστεί από το κράτος ή διακρίσεων στα φορολογικά, εμπορικά ή νομισματικά καθεστώτα· ή επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, μεταξύ άλλων μέσω της κατανομής των πόρων· η απουσία διαφανούς και χωρίς διακρίσεις εταιρικού δικαίου το οποίο εξασφαλίζει την κατάλληλη εταιρική διακυβέρνηση, όπως είναι η εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων, η προστασία των μετόχων και η διάθεση επακριβών εταιρικών πληροφοριών στο κοινό· η απουσία ή ανεπαρκής εφαρμογή συνεπούς, αποτελεσματικού και διαφανούς συνόλου νόμων που εξασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και την εφαρμογή ενός καλώς λειτουργούντος καθεστώτος αφερεγγυότητας· η απουσία πραγματικού χρηματοπιστωτικού τομέα που λειτουργεί ανεξάρτητα από το κράτος και ο οποίος, δυνάμει της νομοθεσίας και της πρακτικής, υπόκειται σε επαρκείς διατάξεις περί εγγυήσεων και σε κατάλληλη εποπτεία· η μη συμμόρφωση με τα διεθνή κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, γεγονός το οποίο έχει αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής.

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  Σημαντικές στρεβλώσεις για το υπό εξέταση προϊόν κατά την έννοια του στοιχείου α) θεωρείται ότι επικρατούν, μεταξύ άλλων, όταν οι κοινοποιηθείσες τιμές ή το κόστος είναι το αποτέλεσμα του πλεονάσματος παραγωγικής ικανότητας υπό την έννοια ότι η τιμή ή το κόστος του προϊόντος δεν είναι το αποτέλεσμα των δυνάμεων της ελεύθερης αγοράς, αφού επηρεάζονται από επίπεδα υπερπαραγωγής που μειώνουν την επίπτωση των πάγιων δαπανών.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  Όταν κρίνεται σκόπιμο, οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να εκδίδουν έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα. Η εν λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων βασίζεται θα μπορούν να επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο.

γ)  Η Επιτροπή εκδίδει, το ταχύτερο δυνατό, δημόσια έκθεση στην οποία περιγράφεται η συγκεκριμένη κατάσταση όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β) σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο τομέα. Μεταξύ άλλων, η έκθεση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τα διεθνή περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής. Η εν λόγω έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων βασίζεται, καθώς και τα σχετικά ευρήματα από προηγούμενες έρευνες και εκθέσεις ανά χώρα της Ένωσης, επισυνάπτονται στον φάκελο κάθε έρευνας σχετικά με την εν λόγω χώρα ή τον τομέα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των ΜΜΕ, διαθέτουν κάθε δυνατή ευχέρεια να συμπληρώσουν, να σχολιάσουν ή να επικαλεστούν την έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων αυτή βασίζεται, σε κάθε έρευνα στην οποία χρησιμοποιούνται η εν λόγω έκθεση ή τα αποδεικτικά στοιχεία. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο και βασίζονται σε διαθέσιμες αξιόπιστες, ασφαλείς και έγκαιρες πληροφορίες και δεδομένα. Η έκθεση και τα αποδεικτικά στοιχεία επί των οποίων βασίζεται ενημερώνονται από την Επιτροπή σε τακτική βάση τουλάχιστον ανά πενταετία ή όταν έχει αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά τα κριτήρια του στοιχείου β).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης μπορεί να επικαλείται την έκθεση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 5 ή αιτήματος επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 11.

δ)  Ο κλάδος παραγωγής και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ένωσης μπορούν να επικαλούνται την έκθεση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) για τον υπολογισμό της κανονικής αξίας, κατά την υποβολή καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 5, αιτήματος επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 11 ή αιτήματος εκ νέου έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 12. Η εν λόγω έκθεση συνιστά επαρκές αποδεικτικό στοιχείο που δικαιολογεί τον υπολογισμό της κανονικής αξίας στο πλαίσιο καταγγελίας ή αιτήματος με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην παράγραφο 6α. Επιπλέον, όταν σημαντικό μέρος του καταγγέλλοντος κλάδου παραγωγής της Ένωσης αποτελείται από ΜΜΕ, ο υπολογισμός της κανονικής αξίας στο πλαίσιο καταγγελίας ή αιτήματος μπορεί να βασίζεται σε πληροφορίες που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1036

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 α – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας ενημερώνονται αμέσως μετά την έναρξη της διαδικασίας σχετικά με τις συναφείς πηγές που η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του στοιχείου α) και διαθέτουν προθεσμία 10 ημερών για να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Για τον σκοπό αυτό, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση στον φάκελο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποδεικτικών στοιχείων τα οποία επικαλείται η ερευνητική αρχή, με την επιφύλαξη του άρθρου 19.

ε)  Τα ενδιαφερόμενα μέρη της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των ΜΜΕ, ενημερώνονται αμέσως μετά την έναρξη της διαδικασίας σχετικά με τις συναφείς πηγές που η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του στοιχείου α) και διαθέτουν προθεσμία 10 ημερών για να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Για τον σκοπό αυτό, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πρόσβαση στον φάκελο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποδεικτικών στοιχείων τα οποία επικαλείται η ερευνητική αρχή, με την επιφύλαξη του άρθρου 19. Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη το αργότερο εντός τριών μηνών από την έναρξη της έρευνας.

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Έως την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή θα έχει δημοσιεύσει την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο 1 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το άρθρο 6α στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

21.11.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

21.11.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Jerzy Buzek

5.12.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

Paloma López Bermejo

Εξέταση στην επιτροπή

27.2.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

21

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

21

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

5

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.11.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

21.11.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

21.11.2016

JURI

21.11.2016

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Salvatore Cicu

28.11.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.1.2017

4.5.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Birgit Collin-Langen, Edouard Martin, Massimiliano Salini

Ημερομηνία κατάθεσης

27.6.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Franck Proust, Massimiliano Salini, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Edouard Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner

3

-

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

2

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή