Menetlus : 2016/0351(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0236/2017

Esitatud tekstid :

A8-0236/2017

Arutelud :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Hääletused :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0437

RAPORT     ***I
PDF 692kWORD 97k
27.6.2017
PE 602.983v04-00 A8-0236/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ja (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Salvatore Cicu

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ja (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0721),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0456/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. märtsi 2017. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 12. mai 2016. aasta resolutsiooni Hiina turumajandusliku staatuse kohta(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A8-0236/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Määruse (EL) 2016/1036 artikli 2 lõike 7 punktides a ja b on sätestatud normaalväärtuse kindlaksmääramise alus mitteturumajanduslikest riikidest importimise korral. Teatavate WTO liikmesriikidega seotud arengusuundi arvestades on asjakohane, et alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast tuleks nende riikide puhul normaalväärtus kindlaks määrata määruse (EL) 2016/1036 artikli 2 lõigete 1–6a alusel, kui käesoleva määruse sätetest ei tulene teisiti. Selliste riikide puhul, kes menetluse algatamise kuupäeval ei ole WTO liikmed ja on loetletud määruse (EL) 2015/7551 I lisas, tuleks normaalväärtuse kindlaksmääramisel lähtuda määruse (EL) 2016/1036 artikli 2 lõikest 7, nagu seda on muudetud käesoleva määrusega. Käesolev määrus ei tohiks piirata selle kindlaksmääramist, kas teatav WTO liige on või ei ole turumajanduslik riik.

(2)  Määruse (EL) 2016/1036 artikli 2 lõike 7 punktides a ja b on sätestatud normaalväärtuse kindlaksmääramise alus mitteturumajanduslikest riikidest importimise korral. WTO liikmesriikide puhul on asjakohane, et alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast tuleks nende riikide puhul normaalväärtus kindlaks määrata määruse (EL) 2016/1036 artikli 2 lõike 6a alusel, kui käesoleva määruse sätetest ei tulene teisiti. Selliste riikide puhul, kes menetluse algatamise kuupäeval ei ole WTO liikmed ja on loetletud määruse (EL) 2015/7551 I lisas, tuleks normaalväärtuse kindlaksmääramisel lähtuda määruse (EL) 2016/1036 artikli 2 lõikest 7, nagu seda on muudetud käesoleva määrusega. Käesolev määrus ei tohiks piirata selle kindlaksmääramist, kas teatav WTO liige on või ei ole turumajanduslik riik. Käesolev määrus on kooskõlas rahvusvahelisest õigusest tulenevate liidu kohustustega, sealhulgas liikmesriikide võetud kohustustega seoses ÜRO säästva arengu eesmärkidega. Pealegi ei mõjuta määrus tingimusi, mis on sätestatud protokollides ja muudes dokumentides, millega riigid on ühinenud WTO asutamist käsitleva Marrakechi lepinguga. Oma õigusnormide kohaldamisel on liidu jaoks oluline kooskõlastada ja vahetada teavet oma peamiste kaubanduspartneritega.

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/755 teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühiste eeskirjade kohta (ELT L 123, 19.5.2015, lk 33).

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/755 teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühiste eeskirjade kohta (ELT L 123, 19.5.2015, lk 33).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Varasemate menetluste käigus saadud kogemusi arvestades on asjakohane täpsustada olukorrad, mille puhul võib lugeda, et esinevad vabaturujõude märkimisväärselt mõjutavad olulised moonutused. Eelkõige on asjakohane täpsustada, et sellise olukorraga võib tegemist olla muu hulgas siis, kui teatatud hinnad või kulud, sh toorainekulud, ei ole moodustunud tänu vabaturujõududele, sest neid mõjutab valitsuse sekkumine. Samuti on asjakohane täpsustada, et sellise olukorra esinemise üle otsustamisel võib muu hulgas arvesse võtta järgmiste asjaolude võimalikku mõju: asjaomast turgu teenindavad olulisel määral ettevõtjad, kes tegutsevad ekspordiriigi ametiasutuste omanduses, kontrolli või poliitilise juhtimise all; riik on esindatud ettevõtetes viisil, mis võimaldab tal mõjutada hindu või kulusid; eksisteerivad avalikud poliitikasuunad või meetmed, millega tagatakse omamaistele tarnijatele sooduskohtlemine või mõjutatakse muul viisil vabaturujõude; ning võimalik on rahastamine asutuste kaudu, kes viivad ellu avaliku poliitika eesmärke. Lisaks on asjakohane sätestada, et komisjoni talitused võivad koostada aruande, milles kirjeldatakse nende kriteeriumidega seotud olukorda teatavas riigi või sektoris; et sellise aruande ja selle aluseks olevad tõendid võib lisada asjaomase riigi või sektoriga seotud kõigi uurimiste toimikusse; ning et huvitatud isikutel peaksid olema piisavad võimalused esitada kõigi selliste uurimiste puhul, mille käigus kõnealuseid aruandeid ja nende aluseks olevaid tõendeid on kasutatud, nende aruannete ja tõendite kohta märkusi.

(3)  Varasemate menetluste käigus saadud kogemusi arvestades on asjakohane täpsustada olukorrad, mille puhul esinevad vabaturujõude märkimisväärselt mõjutavad olulised moonutused. Eelkõige on asjakohane täpsustada, et sellise olukorraga on muu hulgas tegemist siis, kui teatatud hinnad või kulud, sh tooraine-, energia- ja muude tootmistegurite kulud, ei ole moodustunud tänu vabaturujõududele, sest neid mõjutab valitsuse sekkumine, või juhul, kui ei järgita peamisi ILO konventsioone, keskkonda ja makse käsitlevaid mitmepoolseid kokkuleppeid, mis põhjustavad konkurentsimoonutusi. Samuti on asjakohane täpsustada, et oluliste moonutuste esinemise hindamisel tuleks muu hulgas arvesse võtta järgmiste asjaolude võimalikku mõju: valitsuse otsene või kaudne mõju ressursside jaotamisele, otsustele ja ettevõtetele; asjaomast turgu teenindavad olulisel määral ettevõtjad, kes tegutsevad ekspordiriigi ametiasutuste omanduses, kontrolli või poliitilise juhtimise all; riik on esindatud ettevõtetes viisil, mis võimaldab tal mõjutada hindu või kulusid; eksisteerivad avalikud poliitikasuunad või meetmed, millega tagatakse omamaistele tarnijatele sooduskohtlemine või mõjutatakse muul viisil vabaturujõude; ettevõtete asjakohast üldjuhtimist tagava läbipaistva ja diskrimineerimist vältiva äriühinguõiguse puudumine või selle diskrimineeriv kohaldamine või ebapiisav jõustamine; omandiõiguste kaitset ja toimivat pankrotisüsteemi tagavate läbipaistvate ja tõhusate seaduste puudumine või nende diskrimineeriv kohaldamine või ebapiisav jõustamine; palgamäärad ei ole saadud töötajate ja juhtkonna vabade läbirääkimiste tulemusena; läbipaistvate õigusnormide puudumine avaldab ühisettevõtetele ja välisinvesteeringutele diskrimineerivat mõju ning võimalik on rahastamine asutuste kaudu, kes viivad ellu avaliku poliitika eesmärke, sealhulgas valdkondlikud toetused, või tootmistegurite valdkonna oligopolide või monopolide olemasolu ning muud asjaolud, mida komisjon peab oluliste moonutuste esinemise hindamise eesmärgil asjakohaseks. Lisaks on asjakohane sätestada, et komisjoni talitused peaksid koostama üksikasjaliku aruande, milles kirjeldatakse nende kriteeriumidega seotud olukorda teatavas riigis või sektoris. Riikide puhul, kus on algatatud olulisel hulgal dumpinguvastaseid juhtumeid, tuleks aruanne vastu võtta ... [insert date that is the entry into force of this Regulation + 15 days]. Selline aruanne ja selle aluseks olevad tõendid tuleks lisada asjaomase riigi või sektoriga seotud kõigi uurimiste toimikusse. Huvitatud isikutel, sealhulgas liidu tööstussektoril ja ametiühingutel, peaks olema piisavad võimalused esitada kõigi selliste uurimiste puhul, mille käigus kõnealuseid aruandeid ja nende aluseks olevaid tõendeid on kasutatud, nende aruannete ja tõendite kohta märkusi . Selliseid märkusi tuleks asjakohaste aruannete koostamise ja ajakohastamise üle otsustamiselarvesse võtta . Oluliste moonutuste hindamine on eriti oluline siis, kui on tegemist heterogeensete sektoritega, kus on suur hulk väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEd) ja sektoris esinevaid moonutusi on kõige raskem leida. Komisjon peaks koostama aruande või seda ajakohastama Euroopa Parlamendi või liikmesriigi taotlusel või omal algatusel, kui konkreetses riigis või sektoris asjaolud muutuvad.. Komisjon peaks analüüsima käesoleva määruse rakendamist oma aastaaruandes liidu dumpingu- ja subsiidiumivastase ning kaitsemeetmete alase tegevuse kohta ja esitama selle Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Lisaks on asjakohane meelde tuletada, et tavaliselt tuleks kulud arvutada uurimisaluse eksportija või tootja dokumentide alusel. Kui aga ekspordiriigis esinevad olulised moonutused, mille tagajärjel on asjaomase osapoole dokumentides esitatud kulud kunstlikult väikesed, võib selliseid kulusid kohandada või need kindlaks määrata mis tahes põhjendatud alusel, sh muudelt tüüpilistelt turgudelt või rahvusvahelistest hindadest või võrdlusalustest saadud teabe põhjal. Varasemate menetluste käigus saadud kogemusi arvestades on asjakohane täpsustada, et käesoleva määrusega kehtestatud sätete kohaldamisel tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta kõiki asjakohaseid tõendeid, sh eksportivate tootjate siseturul valitsevat olukorda käsitlevaid asjakohaseid hindamisaruandeid ja nende aluseks olevaid tõendeid, mis on lisatud toimikusse ja mille kohta on huvitatud isikutel olnud võimalus märkusi esitada.

(4)  Lisaks on asjakohane meelde tuletada, et tavaliselt tuleks kulud arvutada uurimisaluse eksportija või tootja usaldusväärsete dokumentide alusel. Kui aga ekspordiriigis esinevad olulised moonutused, mille tagajärjel on asjaomase osapoole dokumentides esitatud kulud kunstlikult väikesed, tuleks selliseid kulusid kohandada või need kindlaks määrata mis tahes põhjendatud alusel, sh muudelt tüüpilistelt turgudelt, liidu turgudelt või moonutamata rahvusvahelistest hindadest või võrdlusalustest saadud teabe põhjal. Kui eksportiv tootja riigist või sektorist, kus esineb üks või mitu olulist moonutust, tõendab, et ta ei ole otseselt ega kaudselt olulistest moonutustest mõjutatud ja et tema kulud, mis on seotud ühe või mitme tootmisteguriga, ei ole moonutatud, tuleks neid kulusid kasutada selle tootmisteguri normaalväärtuse arvutamisel. Sellised üksikud näitajad ei tohiks mõjutada teiste tootjate normaalväärtust ja seepärast ei tuleks ekstrapoleerida kogu riigis või sektoris. Varasemate menetluste käigus saadud kogemusi arvestades on asjakohane täpsustada, et käesoleva määrusega kehtestatud sätete kohaldamisel tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta kõiki asjakohaseid tõendeid, sh eksportivate tootjate siseturul valitsevat olukorda käsitlevaid asjakohaseid hindamisaruandeid ja nende aluseks olevaid tõendeid, mis on lisatud toimikusse ja mille kohta on huvitatud isikutel olnud võimalus märkusi esitada. Liidu tööstussektor peaks olema võimeline esitama märkusi oluliste moonutuste esinemise kohta. Selliseid märkusi tuleks asjakohaste aruannete koostamise ja ajakohastamise üle otsustamisel arvesse võtta. Kui aruandest nähtub, et on olemas üks või mitu olulist moonutust, tuleks aruannet pidada piisavaks tõendiks, et õigustada normaalväärtuse arvutamist. Liidu tööstussektorile ei tuleks mingil juhul tekitada lisakoormust. Uurimisega seotud isikuid tuleks teavitada varsti pärast uurimise alustamist asjakohastest allikatest, mida komisjon kavatseb kasutada, sealhulgas olulise moonutuse esinemise esialgsest kindlaks tegemisest, ja neile antakse 10 tööpäeva märkuste esitamiseks. Seepärast peaks huvitatud isikutel olema juurdepääs toimikule pärast seda, kui nad on registreerunud komisjoni hallatavas registris, sealhulgas mis tahes tõenditele, mille võtab uurimisasutus aluseks, ilma et see mõjutaks määrusega (EL) nr 2016/1036 kehtestatud konfidentsiaalsust käsitlevaid norme. Komisjon peaks tegema lõpliku otsuse ühe või mitme olulise moonutuse esinemise kohta ekspordiriigi majanduses tervikuna või selle üksikus sektoris ja tegema selle pooltele teatavaks hiljemalt 60 päeva jooksul pärast uurimise alustamist. Otsus oluliste moonutuste esinemise kohta konkreetses riigis või sektoris peaks olema jõus kuni selle tühistamiseni ning tühistamine peaks toimuma ainult juhul, kui on piisavalt tõendeid, mis kinnitavad veenvalt, et selles riigis või sektoris ei esine enam olulisi moonutusi.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Kuna puuduvad muud ülemineku erieeskirjad kõnealuse küsimuse kohta, on asjakohane sätestada, et määrust (EL) 2016/1036 kohaldatakse kõigi menetluse algatamist käsitlevate otsuste ja kõigi menetluste suhtes, sh kõigi algsete ja läbivaatamisuurimiste suhtes, mis algatatakse käesoleva määruse jõustumise kuupäeval või pärast seda, kui määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikest 9 ei tulene teisiti. Lisaks on kõnealust küsimust reguleerivate muude ülemineku erieeskirjade puudumise korral asjakohane sätestada ülemineku erieeskiri, et üleminekul artikli 2 lõike 7 punkti a või b alusel arvutatud normaalväärtuselt artikli 2 lõigete 1–6a alusel arvutatud normaalväärtusele tuleks määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 3 esimeses lõigus sätestatud kohane aeg lugeda otsa saanuks kuupäeval, mil algatatakse esimene aegumise läbivaatamine pärast sellist üleminekut. Käesoleva määruse sätete täitmisest kõrvale hoidmise ohu vähendamiseks tuleks sama käsitlust kasutada ka määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 4 kohaste läbivaatamiste puhul. Samuti on asjakohane meelde tuletada, et üleminek artikli 2 lõike 7 punkti a või b alusel arvutatud normaalväärtuselt artikli 2 lõigete 1–6a alusel arvutatud normaalväärtusele ei ole iseenesest piisav tõend määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 3 tähenduses. Sellised üleminekueeskirjad peaksid täitma lünga, mis võiks muidu põhjustada õiguskindlusetuse ohtu, andma huvitatud isikutele piisavad võimalused kohaneda vanade eeskirjade aegumise ja uute jõustumisega ning hõlbustama määruse (EL) 2016/1036 täitmise tõhusat, nõuetekohast ja erapooletut jälgimist.

(6)  Kuna puuduvad muud ülemineku erieeskirjad kõnealuse küsimuse kohta, on asjakohane sätestada, et määrust (EL) 2016/1036 kohaldatakse kõigi menetluse algatamist käsitlevate otsuste ja kõigi menetluste suhtes, sh kõigi algsete ja läbivaatamisuurimiste suhtes, mis algatatakse käesoleva määruse jõustumise kuupäeval või pärast seda, kui määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikest 9 ei tulene teisiti. Lisaks on kõnealust küsimust reguleerivate muude ülemineku erieeskirjade puudumise korral asjakohane sätestada ülemineku erieeskiri, et üleminekul artikli 2 lõike 7 punkti a või b alusel arvutatud normaalväärtuselt artikli 2 lõigete 1–6a alusel arvutatud normaalväärtusele tuleks määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 3 esimeses lõigus sätestatud kohane aeg lugeda otsa saanuks kuupäeval, mil lõpetatakse esimene aegumise läbivaatamine pärast sellist üleminekut. Käesoleva määruse sätete täitmisest kõrvale hoidmise ohu vähendamiseks tuleks sama käsitlust kasutada ka määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 4 kohaste läbivaatamiste puhul. Samuti on asjakohane meelde tuletada, et üleminek artikli 2 lõike 7 punkti a või b alusel arvutatud normaalväärtuselt artikli 2 lõigete 1–6a alusel arvutatud normaalväärtusele ei ole iseenesest piisav tõend määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 3 tähenduses. Sellised üleminekueeskirjad, mis võimaldavad jätkata subsideeritud impordi vastaste kaitsemeetmete kohaldamist, peaksid täitma lünga, mis võiks muidu põhjustada õiguskindlusetuse ohtu, andma huvitatud isikutele piisavad võimalused kohaneda vanade eeskirjade aegumise ja uute jõustumisega ning hõlbustama määruse (EL) 2016/1036 täitmise tõhusat, nõuetekohast ja erapooletut jälgimist.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 2016/1036

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„6a.  a) Kui käesoleva sätte või käesoleva määruse mis tahes muu asjakohase sätte kohaldamisel tehakse kindlaks, et oluliste moonutuste esinemise tõttu ei ole asjakohane kasutada ekspordiriigi hindu ega kulusid, arvutatakse normaalväärtus moonutamata hindu või võrdlusaluseid kajastavate tootmis- ja müügikulude põhjal. Sel eesmärgil võib allikana kasutada moonutamata rahvusvahelisi hindu, kulusid või võrdlusaluseid või vastavaid tootmis- ja müügikulusid sobivas võrdlusriigis, mille majanduse arengu tase on sarnane ekspordiriigi majanduse arengu tasemega, tingimusel et asjakohased kuluandmed on hõlpsasti kättesaadavad. Arvutatud normaalväärtus hõlmab põhjendatud haldus-, müügi- ja üldkulusummat ning põhjendatud kasumit.

„6a.  a) Kui tehakse kindlaks, et ühe või mitme olulise moonutuse esinemise tõttu ekspordiriigi majanduses tervikuna või selle üksikus sektoris ei ole asjakohane kasutada selle riigi hindu ega kulusid, arvutatakse normaalväärtus iga tootmisteguri moonutamata hindu või võrdlusaluseid kajastavate tootmis- ja müügikulude põhjal. Sel eesmärgil võib komisjon allikana kasutada moonutamata rahvusvahelisi hindu, kulusid või võrdlusaluseid või vastavaid tootmis- ja müügikulusid sobivas võrdlusriigis, sealhulgas liidus, tingimusel et asjakohased kuluandmed on hõlpsasti kättesaadavad.

 

Kui eksportiv tootja riigist, kus esineb üks või mitu olulist moonutust, tõendab selgelt, et ta ei ole otseselt ega kaudselt olulisest moonutusest mõjutatud ja et tema kulud, mis on seotud ühe või mitme üksiku tootmisteguriga, ei ole moonutatud vastavalt kolmanda lõigu kohasele hinnangule, kasutatakse neid kulusid normaalväärtuse arvutamisel.

 

Eksportiva tootja kulude konkreetse tootmisteguri puhul moonutuse puudumise ja selle usaldusväärsuse hindamisel võetakse muu hulgas arvesse asjaomaste koguseid, nende osakaalu selle tootmisfaktori kogukuludes ja tegelikku kasutamist tootmises.

 

Sellised üksikud näitajad ei mõjuta teiste tootjate normaalväärtust ega ekstrapoleerita neid kogu riigis või sektorites vaatamata määruse (EL) 2016/1036 artikli 17 kohaldamisele.

 

Arvutatud normaalväärtus hõlmab moonutusteta ja põhjendatud haldus-, müügi- ja üldkulusummat ning põhjendatud kasumit. Kui eksportiv tootja või sellise riigi asutused, kus esineb üks või mitu olulist moonutust, ei tee koostööd aruande koostamisel, kohaldatakse määruse (EL) nr 2016/1036 artiklit 18.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 2016/1036

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) Asjaomase toote puhul võib olla tegemist oluliste moonutustega punkti a tähenduses muu hulgas siis, kui teatatud hinnad või kulud, sh toorainekulud, ei ole moodustunud tänu vabaturujõududele, sest neid mõjutab valitsuse sekkumine. Oluliste moonutuste olemasolu üle otsustamisel võib muu hulgas arvesse võtta järgmiste asjaolude võimalikku mõju: asjaomast turgu teenindavad olulisel määral ettevõtjad, kes tegutsevad ekspordiriigi ametiasutuste omanduses, kontrolli või poliitilise juhtimise all; riik on esindatud ettevõtetes viisil, mis võimaldab tal mõjutada hindu või kulusid; eksisteerivad avalikud poliitikasuunad või meetmed, millega tagatakse omamaistele tarnijatele sooduskohtlemine või mõjutatakse muul viisil vabaturujõude; ning võimalik on rahastamine asutuste kaudu, kes viivad ellu avaliku poliitika eesmärke.

b) Olulised moonutused punkti a tähenduses on moonutused, mis esinevad siis, kui teatatud hinnad või kulud, sh tooraine-, energia- ja muude tootmistegurite kulud, ei ole moodustunud tänu vabaturujõududele, sest neid mõjutab valitsuse sekkumine, või juhul, kui ei järgita -I lisas loetletud peamisi ILO konventsioone, mitmepoolseid keskkonnaalaseid kokkuleppeid, mille osaline liit on, ning asjaomaseid maksustamist käsitlevaid OECD konventsioone, mis põhjustab konkurentsimoonutusi. Oluliste moonutuste olemasolu hindamisel võetakse muu hulgas arvesse järgmiste asjaolude võimalikku mõju: valitsuse suur otsene või kaudne mõju ressursside jaotamisele, otsustele ja ettevõtetele; asjaomast turgu teenindavad olulisel määral ettevõtjad, kes tegutsevad ekspordiriigi ametiasutuste omanduses, kontrolli või poliitilise juhtimise all; riik on esindatud ettevõtetes viisil, mis võimaldab tal mõjutada hindu või kulusid; eksisteerivad avalikud poliitikasuunad või meetmed, millega tagatakse omamaistele tarnijatele sooduskohtlemine või mõjutatakse muul viisil vabaturujõude; ettevõtete asjakohast üldjuhtimist tagava läbipaistva ja diskrimineerimist vältiva äriühinguõiguse puudumine või selle diskrimineeriv kohaldamine või ebapiisav jõustamine; omandiõiguste kaitset ja toimivat pankrotisüsteemi tagavate läbipaistvate ja tõhusalt toimivate seaduste puudumine või nende diskrimineeriv kohaldamine või ebapiisav jõustamine; palgamäärad ei ole saadud töötajate ja juhtkonna vabade läbirääkimiste tulemusena; läbipaistvate õigusnormide puudumine avaldab ühisettevõtetele ja välisinvesteeringutele diskrimineerivat mõju ning võimalik on rahastamine asutuste kaudu, kes viivad ellu avaliku poliitika eesmärke või ei tegutse muul viisil riigist sõltumatult, sealhulgas valdkondlike toetuste kaudu või tootmistegurite valdkonna oligopolide või monopolide olemasolu ning muud asjaolud, mida komisjon peab oluliste moonutuste olemasolu hindamise eesmärgil asjakohaseks.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 2016/1036

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) Vajaduse korral võivad komisjoni talitused koostada aruande, milles kirjeldatakse punktis b loetletud kriteeriumidega seotud olukorda teatavas riigis või sektoris. Sellise aruande ja selle aluseks olevad tõendid võib lisada asjaomase riigi või sektoriga seotud kõigi uurimiste toimikusse. Huvitatud isikutel on kõigi uurimiste puhul, mille käigus kõnealuseid aruandeid ja nende aluseks olevaid tõendeid kasutatakse, igakülgne võimalus neid aruandeid ja tõendeid täiendada või kasutada või nende kohta märkusi esitada. Tehtavates otsustes võetakse arvesse kõiki toimikus olevaid asjakohaseid tõendeid.

c) Komisjoni talitused koostavad üksikasjaliku aruande, milles kirjeldatakse punktis b loetletud kriteeriumidega seotud olukorda teatavas riigis või sektoris. Riikide puhul, kus on algatatud olulisel hulgal dumpinguvastaseid juhtumeid, võetakse aruanne vastu ... [insert date that is the entry into force of this Regulation + 15 days]. Selline aruanne ja selle aluseks olevad tõendid lisatakse asjaomase riigi või sektoriga seotud kõigi uurimiste toimikusse. Huvitatud isikutel, sealhulgas liidu tööstussektoril ja ametiühingutel, on kõigi uurimiste puhul, mille käigus kõnealuseid aruandeid ja nende aluseks olevaid tõendeid kasutatakse, igakülgne võimalus neid aruandeid ja tõendeid täiendada või kasutada või nende kohta märkusi esitada. Selliseid märkusi võetakse asjakohaste aruannete koostamise ja ajakohastamise üle otsustamisel arvesse. Aruande koostamisel võtab komisjon arvesse VKEde majandus- ja kaubandussuhete eripära ning aitab neid aruannete kasutamisel. Otsuste tegemisel võtab komisjon arvesse kõiki asjakohaseid uurimistoimikus sisalduvaid tõendeid. Komisjon koostab aruande või ajakohastab seda Euroopa Parlamendi või liikmesriigi taotlusel või omal algatusel, kui konkreetses riigis või sektoris asjaolud muutuvad.. Komisjon analüüsib käesoleva määruse rakendamist oma aastaaruandes liidu dumpingu- ja subsiidiumivastase ning kaitsemeetmete alase tegevuse kohta ja esitab selle Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 2016/1036

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) Liidu tööstussektor võib kasutada punktis c osutatud aruannet normaalväärtuse arvutamiseks artikli 5 kohase kaebuse või artikli 11 kohase läbivaatamistaotluse esitamise korral.

d) Liidu tööstussektor võib kasutada punktis c osutatud aruannet normaalväärtuse arvutamiseks artikli 5 kohase kaebuse või artikli 11 kohase läbivaatamistaotluse või artikli 12 kohase kordusuurimise taotluse esitamise korral. Kui aruandest nähtub, et on olemas üks või mitu olulist moonutust, loetakse punkti c kohane aruanne piisavaks tõendiks, et õigustada normaalväärtuse arvutamist vastavalt punktile a. Ühelgi juhul ei tekitata liidu tööstussektoritele täiendavat koormust, kui otsustatakse oluliste moonutuste esinemist kolmandas riigis või sektoris. Aruande puudumise korral kasutab komisjon olemasolevat teavet või andmeid oluliste moonutuste kindlakstegemiseks ja kasutab punktis a osutatud metoodikat, kui asjakohased tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) nr 2016/1036

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) Uurimisega seotud isikuid teavitatakse varsti pärast uurimise alustamist asjakohastest allikatest, mida komisjon kavatseb kasutada punkti a kohaldamisel, ja neile antakse kümme päeva märkuste esitamiseks. Selleks antakse huvitatud isikutele juurdepääs toimikule, sh kõigile uuriva ametiasutuse kasutatavatele tõenditele, ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist.

e) Uurimisega seotud isikuid teavitatakse varsti pärast uurimise alustamist asjakohastest allikatest, mida komisjon kavatseb kasutada punkti a kohaldamisel, sealhulgas oluliste moonutuste esinemise esialgne otsus, ja neile antakse kümme tööpäeva märkuste esitamiseks. Selleks antakse huvitatud isikutele juurdepääs toimikule pärast seda, kui nad on registreerunud komisjoni hallatavas registris, sealhulgas kõigile uuriva ametiasutuse kasutatavatele tõenditele, ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist. Komisjon teeb lõpliku otsuse ühe või mitme olulise moonutuse esinemise kohta ekspordiriigi majanduses tervikuna või selle üksikus sektoris ning teeb selle pooltele teatavaks hiljemalt 60 päeva jooksul pärast uurimise alustamist.

 

Otsus oluliste moonutuste esinemise kohta konkreetses riigis või sektoris on jõus kuni selle tühistamiseni ning tühistamine toimub ainult juhul, kui on piisavalt tõendeid, mis kinnitavad veenvalt, et selles riigis või sektoris ei esine enam olulisi moonutusi.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EL) nr 2016/1036

Artikkel 2 – lõige 7 – punkt a – alapunkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui import pärineb riikidest, kes menetluse algatamise kuupäeval ei ole WTO liikmed ja on loetletud määruse (EL) 2015/755 I lisas, määratakse normaalväärtus kindlaks kolmandas turumajanduslikus riigis kehtiva hinna või arvestusliku väärtuse alusel või sellise hinna järgi, mis kehtib sellisest kolmandast turumajanduslikust riigist teistesse riikidesse, sh liitu toimuva müügi korral, või kui see ei ole võimalik, siis mis tahes muul põhjendatud alusel, sealhulgas samasuguse toote eest liidus tegelikult makstud või makstava hinna alusel, mida on vajaduse korral nõuetekohaselt kohandatud, et sisse arvata põhjendatud kasumimarginaal.

Selliste riikide puhul, kes menetluse algatamise kuupäeval ei ole WTO liikmed ja on loetletud määruse (EL) 2015/755 I lisas, määratakse normaalväärtus kindlaks hinna või arvestusliku väärtuse alusel, mis kehtib asjaomases representatiivses riigis, kes on WTO liige või keda ei ole loetletud määruse (EL) 2015/755 I lisas. Muudel juhtudel määratakse normaalväärtus kindlaks sellisehinna järgi, mis kehtib sellisest kolmandast riigist teistesse riikidesse, sh liitu toimuva müügi korral, või kui see ei ole võimalik, siis mis tahes muul põhjendatud alusel, sealhulgas samasuguse toote eest liidus tegelikult makstud või makstava hinna alusel, mida on vajaduse korral nõuetekohaselt kohandatud, et sisse arvata põhjendatud kasumimarginaal.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EL) nr 2016/1036

Artikkel 2 – lõige 7 – punkt a – alapunkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sobiv kolmas turumajanduslik riik valitakse põhjendatud viisil, võttes nõuetekohaselt arvesse valimise ajal kättesaadavaid usaldusväärseid andmeid. Arvesse võetakse ka tähtaegu; vajaduse korral kasutatakse sama uurimise aluseks olevat kolmandat turumajanduslikku riiki.

Sobiv representatiivne riik valitakse põhjendatud viisil, võttes nõuetekohaselt arvesse valimise ajal kättesaadavaid usaldusväärseid andmeid. Arvesse võetakse ka tähtaegu; vajaduse korral kasutatakse sama uurimise aluseks olevat sobivat representatiivset riiki.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EL) nr 2016/1036

Artikkel 2 – lõige 7 – punkt a – alapunkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Uurimisega seotud isikutele antakse varsti pärast uurimise alustamist teada valitud kolmas turumajanduslik riik ning kümme päeva aega märkuste esitamiseks.“

Uurimisega seotud isikutele antakse kohe pärast uurimise alustamist teada valitud representatiivne riik ning kümme päeva aega märkuste esitamiseks.“

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EL) nr 2016/1036

Artikkel 3 – lõige 6

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Artikli 3 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Lõike 2 alusel esitatud asjakohase tõendusmaterjaliga tuleb tõendada, et dumpinguhinnaga import põhjustab kahju käesoleva määruse tähenduses. Eelkõige tuleb tõendada, et lõike 3 alusel näidatud mahu- ja/või hinnatasemed on lõike 5 kohaselt mõjutanud liidu tootmisharu, ning et mõju ulatus võimaldab selle oluliseks liigitada.“

„6. Lõike 2 alusel esitatud asjakohase tõendusmaterjali ja parima olemasoleva teabega tuleb tõendada, et dumpinguhinnaga import põhjustab kahju käesoleva määruse tähenduses. Eelkõige tuleb tõendada, et lõike 3 alusel näidatud mahu- ja/või hinnatasemed on lõike 5 kohaselt mõjutanud liidu tootmisharu, ning et mõju ulatus võimaldab selle oluliseks liigitada.“

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Määrus (EL) nr 2016/1036

Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Üleminekul artikli 2 lõike 7 varasemate punktide a või b alusel arvutatud normaalväärtuselt artikli 2 lõigete 1–6a alusel arvutatud normaalväärtusele loetakse kohane aeg otsa saanuks kuupäeval, mil algatatakse esimene aegumise läbivaatamine pärast üleminekut.

Kui kehtivad dumpinguvastased meetmed põhinevad vastavalt määruse (EL) nr 2016/1036 artikli 2 lõike 7 punktidele a või b arvutatud normaalväärtusel, ei asenda artikli 2 lõike 6a kohane metoodika esialgset metoodikat, mida kasutati normaalväärtuse kindlaksmääramiseks kuni kuupäevani, mil esimene meetmete aegumise läbivaatamine pärast määruse ... jõustumist on lõpetatud.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EL) nr 2016/1036

Artikkel 11 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui on tegemist üleminekuga artikli 2 lõike 7 varasemate punktide a või b alusel arvutatud normaalväärtuselt artikli 2 lõigete 1–6a alusel arvutatud normaalväärtusele, lükatakse käesoleva lõike kohane mis tahes läbivaatamine edasi kuni kuupäevani, mil algatatakse esimene aegumise läbivaatamine pärast üleminekut.

Kui kehtivad dumpinguvastased meetmed põhinevad vastavalt määruse (EL) nr 2016/1036 artikli 2 lõike 7 punktidele a või b arvutatud normaalväärtusel, ei asenda artikli 2 lõike 6a kohane metoodika esialgset metoodikat, mida kasutati normaalväärtuse kindlaksmääramiseks kuni kuupäevani, mil esimene meetmete aegumise läbivaatamine pärast määruse ... jõustumist on lõpetatud.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Määrus (EL) nr 2016/1036

Artikkel 16 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Artikli 16 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1 Komisjon korraldab kontrollkäike, kui ta peab seda vajalikuks, et uurida importijate, eksportijate, hulgimüüjate, vahendajate, tootjate, kaubandusettevõtete ühenduste ja organisatsioonide dokumente ning kontrollida dumpingu ja kahju kohta esitatud teabe õigsust. Nõuetekohase ja õigeaegse vastuse puudumise korral võib komisjon kontrollkäigu ära jätta.“

„1. Komisjon saadab kogenud töötajad tegema kontrollkäike, kui ta peab seda vajalikuks, et uurida importijate, eksportijate, hulgimüüjate, vahendajate, tootjate, kaubandusettevõtete ühenduste ja organisatsioonide dokumente ning kontrollida dumpingu ja kahju kohta esitatud teabe õigsust. Nõuetekohase ja õigeaegse vastuse puudumise korral võib komisjon kontrollkäigu ära jätta.“

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)

Määrus (EL) nr 2016/1036

Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Artikli 18 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Kui mõni huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita vajalikku teavet käesolevas määruses ettenähtud tähtaegade jooksul või märkimisväärselt takistab uurimist, siis võib nii negatiivsed kui ka positiivsed esialgsed ja lõplikud järeldused teha kättesaadavate faktide põhjal.

„Kui mõni huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita vajalikku teavet käesolevas määruses ettenähtud tähtaegade jooksul või märkimisväärselt takistab uurimist, siis tehakse esialgsed ja lõplikud järeldused parimate kättesaadavate faktide põhjal.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 c (uus)

Määrus (EL) nr 2016/1036

Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(5 c)  Artikli 18 lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Huvitatud isikutele tehakse koostööst keeldumise tagajärjed teatavaks.“

„Huvitatud isikutele tehakse koostööst keeldumise tagajärjed teatavaks ja nad lisatakse registrisse, mille kasutamine võimaldab komisjonil ja partnerriikidel pöörata rohkem tähelepanu nende huvitatud isikute tegevusele.“

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 d (uus)

Määrus (EL) nr 2016/1036

I lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 d)  Lisatakse järgmine lisa:

 

„-I lisa

 

1. Sunniviisilise või kohustusliku töö konventsioon, nr 29 (1930)

 

2. Ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse konventsioon, nr 87 (1948)

 

3. Organiseerumisõiguse ja kollektiivse läbirääkimisõiguse kaitse konventsioon, nr 98 (1949)

 

4. Konventsioon mees- ja naistöötajate võrdse tasustamise kohta võrdväärse töö eest, nr 100 (1951)

 

5. Sunniviisilise töö kaotamise konventsioon, nr 105 (1957)

 

6. Konventsioon, mis käsitleb kutsealal ja muus töövaldkonnas diskrimineerimise keelustamist, nr 111 (1958)

 

7. Konventsioon, mis käsitleb vanuse alammäära tööle lubamisel, nr 138 (1973)

 

8. Lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamise konventsioon, nr 182 (1999)

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1

Määrus (EL) nr 2016/1037

Artikkel 10 – lõige 7 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lisaks konsulteerib komisjon asjaomase päritolu- ja/või ekspordiriigiga uurimise käigus kindlaks tehtud muude subsiidiumide suhtes. Sel juhul saadab komisjon päritolu- ja/või ekspordiriigile muid subsiidiume käsitlevate põhielementide, eelkõige käesoleva artikli lõike 2 punktis c osutatu kokkuvõtte. Kui menetluse algatamise teade neid lisasubsiidiume ei hõlma, muudetakse kõnealust teadet, selle muudetud versioon avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja kõigile huvitatud isikutele antakse võimalus märkusi esitada.

Lisaks konsulteerib komisjon asjaomase päritolu- ja/või ekspordiriigiga uurimise käigus kindlaks tehtud muude subsiidiumide suhtes. Sel juhul saadab komisjon päritolu- ja/või ekspordiriigile muid subsiidiume käsitlevate põhielementide, eelkõige käesoleva artikli lõike 2 punktis c osutatu kokkuvõtte. Kui menetluse algatamise teade neid lisasubsiidiume ei hõlma, muudetakse kõnealust teadet, selle muudetud versioon avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Kõigile huvitatud isikutele antakse piisavat lisaaega märkuste esitamiseks.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi menetluse algatamist käsitlevate otsuste ja kõigi menetluste suhtes, sh kõikide algsete ja läbivaatamisuurimiste suhtes, mis algatatakse käesoleva määruse jõustumise kuupäeval või pärast seda.

Käesolevat määrust kohaldatakse kõikide määruse (EL) nr 2016/1036 artikli 5 kohaste uurimiste suhtes, mis on algatatud ... [insert date of entry into force of this Regulation] või pärast seda. Kõigi muude uurimiste suhtes kohaldatakse käesolevat määrust alates kuupäevast, mil lõpetatakse esimene asjaomaste meetmete aegumise läbivaatamine pärast nimetatud tähtaega.

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0223.


TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS (30.5.2017)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ja (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Arvamuse koostaja: Jerzy Buzek

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 12. mai 2016. aasta resolutsiooni Hiina turumajandusliku staatuse kohta,

Muudatusettepanek   2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Liidul peaks olema võimalik kaitsta oma tööstust tulemuslikult dumpingu eest ning liidu edaspidine tegevus peaks olema kooskõlas WTO eeskirjadega. Püsivatele kaubandussuhetele annab õige aluse selline vahend, mis näeb kõikidele kaubanduspartneritele ette samad reeglid.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Määruse (EL) 2016/1036 artikli 2 lõike 7 punktides a ja b on sätestatud normaalväärtuse kindlaksmääramise alus mitteturumajanduslikest riikidest importimise korral. Teatavate WTO liikmesriikidega seotud arengusuundi arvestades on asjakohane, et alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast tuleks nende riikide puhul normaalväärtus kindlaks määrata määruse (EL) 2016/1036 artikli 2 lõigete 1–6a alusel, kui käesoleva määruse sätetest ei tulene teisiti. Selliste riikide puhul, kes menetluse algatamise kuupäeval ei ole WTO liikmed ja on loetletud määruse (EL) 2015/7552 I lisas, tuleks normaalväärtuse kindlaksmääramisel lähtuda määruse (EL) 2016/1036 artikli 2 lõikest 7, nagu seda on muudetud käesoleva määrusega. Käesolev määrus ei tohiks piirata selle kindlaksmääramist, kas teatav WTO liige on või ei ole turumajanduslik riik.

(2)  Arvestades maailmakaubanduse arengusuundi, mis puudutavad ka WTO liikmesriike ja avaldavad mõju omamaistele tootmisharudele, on asjakohane määruse (EL) 2016/1036 artikli 2 lõigete 1–6a alusel kindlaks määrata normaalväärtus, mis jõustub alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast, kui käesoleva määruse sätetest ei tulene teisiti. Mitteturumajanduslike riikide puhul, kes on WTO liikmed või kes menetluse algatamise kuupäeval ei ole WTO liikmed ja on loetletud määruse (EL) 2015/7552 I lisas, tuleks normaalväärtuse kindlaksmääramisel lähtuda määruse (EL) 2016/1036 artikli 2 lõikest 7, nagu seda on muudetud käesoleva määrusega.

__________________

__________________

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/755 teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühiste eeskirjade kohta (ELT L 123, 19.5.2015, lk 33).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/755 teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühiste eeskirjade kohta (ELT L 123, 19.5.2015, lk 33).

Selgitus

Arvamuse koostaja säilitab sõnaselge osutuse turumajanduslikele või mitteturumajanduslikele WTO liikmesriikidele, nagu on ette nähtud näiteks Hiina WTOga ühinemise protokolli punkti 15 alapunktis d.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Pidades silmas nõukogu nõusolekut liidu kaubanduse kaitsevahendite ajakohastamiseks ja dumpinguvastaste meetmete tõhususe huvides on tähtis arvesse võtta, et väiksema tollimaksu reegliga vähendatakse dumpinguvastast tollimaksu põhjendamatult dumpingumarginaalist madalamale tasemele. Sel eesmärgil ja vastavalt Euroopa Parlamendi seisukohale, mis võeti vastu esimesel lugemisel 16. aprill 2014 kaubanduse kaitsevahendite ajakohastamise kohta, tuleks väiksema tollimaksu reegel kaotada, kaubanduse kaitsemenetlusi tuleks kiirendada, kehtestada tuleks ajutised tollimaksud ja VKEdel tuleks lubada esitada dumpinguvastaseid kaebuseid.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Varasemate menetluste käigus saadud kogemusi arvestades on asjakohane täpsustada olukorrad, mille puhul võib lugeda, et esinevad vabaturujõude märkimisväärselt mõjutavad olulised moonutused. Eelkõige on asjakohane täpsustada, et sellise olukorraga võib tegemist olla muu hulgas siis, kui teatatud hinnad või kulud, sh toorainekulud, ei ole moodustunud tänu vabaturujõududele, sest neid mõjutab valitsuse sekkumine. Samuti on asjakohane täpsustada, et sellise olukorra esinemise üle otsustamisel võib muu hulgas arvesse võtta järgmiste asjaolude võimalikku mõju: asjaomast turgu teenindavad olulisel määral ettevõtjad, kes tegutsevad ekspordiriigi ametiasutuste omanduses, kontrolli või poliitilise juhtimise all; riik on esindatud ettevõtetes viisil, mis võimaldab tal mõjutada hindu või kulusid; eksisteerivad avalikud poliitikasuunad või meetmed, millega tagatakse omamaistele tarnijatele sooduskohtlemine või mõjutatakse muul viisil vabaturujõude; ning võimalik on rahastamine asutuste kaudu, kes viivad ellu avaliku poliitika eesmärke. Lisaks on asjakohane sätestada, et komisjoni talitused võivad koostada aruande, milles kirjeldatakse nende kriteeriumidega seotud olukorda teatavas riigi või sektoris; et sellise aruande ja selle aluseks olevad tõendid võib lisada asjaomase riigi või sektoriga seotud kõigi uurimiste toimikusse; ning et huvitatud isikutel peaksid olema piisavad võimalused esitada kõigi selliste uurimiste puhul, mille käigus kõnealuseid aruandeid ja nende aluseks olevaid tõendeid on kasutatud, nende aruannete ja tõendite kohta märkusi.

(3)  Varasemate menetluste käigus saadud kogemusi arvestades on asjakohane täpsustada olukorrad, mille puhul võib lugeda, et esinevad vabaturujõude märkimisväärselt mõjutavad olulised moonutused. Eelkõige on asjakohane täpsustada, et sellise olukorraga võib tegemist olla muu hulgas siis, kui teatatud hinnad või kulud, sh toorainekulud ja muud tootmistegurid, ei ole moodustunud tänu vabaturujõududele, sest neid mõjutab riigi sekkumine mis tahes tasandil, sealhulgas kesk-, piirkondlikul ja provintsi tasandil. Samuti on asjakohane täpsustada, et sellise olukorra esinemise üle otsustamisel võib muu hulgas arvesse võtta järgmiste asjaolude võimalikku mõju:

 

asjaomast turgu teenindavad olulisel määral ettevõtjad, näiteks avalik-õiguslikud asutused, kes tegutsevad kas otseselt või kaudselt ekspordiriigi ametiasutuste omanduses, kontrolli või poliitilise juhtimise all; riik on esindatud ettevõtetes viisil, mis võimaldab tal mõjutada hindu või kulusid; eksisteerivad avalikud poliitikasuunad või meetmed, millega tagatakse omamaistele tarnijatele sooduskohtlemine, kasutades näiteks riiklikult kindlaksmääratud hindu või ebavõrdset kohtlemist maksu-, kaubandus- või valuutarežiimide puhul, või mõjutatakse muul viisil vabaturujõude, sealhulgas vahendite jaotamisel; puudub ettevõtete asjakohast üldjuhtimist tagav läbipaistev ja diskrimineerimist vältiv äriühinguõigus, näiteks rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamine, aktsionäride kaitse ja ettevõtete täpse teabe avalik kättesaadavus; omandiõiguste kaitset ja toimivat pankrotisüsteemi tagavate ühtsete, tõhusate ja läbipaistvate seaduste puudumine ja rakendamine; puudub tegelik riigist sõltumatu rahandussektor, mille suhtes kehtivad nii seaduse järgi kui ka tegelikkuses piisavad tagatised ning asjakohane järelevalve; ei järgita rahvusvahelisi sotsiaal- ja keskkonnastandardeid ja see mõjutab tootmiskulusid.

 

Lisaks on asjakohane sätestada, et komisjon peaks koostama võimalikult kiiresti aruande, milles kirjeldatakse nende kriteeriumidega seotud olukorda teatavas riigis või sektoris; et sellise aruande ja selle aluseks olevad tõendid tuleks lisada asjaomase riigi või sektoriga seotud kõigi uurimiste toimikusse ning neid tuleks ajakohastada vastavalt vajadusele korrapäraselt; ning et huvitatud isikutel peaksid olema piisavad võimalused esitada kõigi selliste uurimiste puhul, mille käigus kõnealuseid aruandeid ja nende aluseks olevaid tõendeid on kasutatud, nende aruannete ja tõendite kohta märkusi.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Lisaks on asjakohane meelde tuletada, et tavaliselt tuleks kulud arvutada uurimisaluse eksportija või tootja dokumentide alusel. Kui aga ekspordiriigis esinevad olulised moonutused, mille tagajärjel on asjaomase osapoole dokumentides esitatud kulud kunstlikult väikesed, võib selliseid kulusid kohandada või need kindlaks määrata mis tahes põhjendatud alusel, sh muudelt tüüpilistelt turgudelt või rahvusvahelistest hindadest või võrdlusalustest saadud teabe põhjal. Varasemate menetluste käigus saadud kogemusi arvestades on asjakohane täpsustada, et käesoleva määrusega kehtestatud sätete kohaldamisel tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta kõiki asjakohaseid tõendeid, sh eksportivate tootjate siseturul valitsevat olukorda käsitlevaid asjakohaseid hindamisaruandeid ja nende aluseks olevaid tõendeid, mis on lisatud toimikusse ja mille kohta on huvitatud isikutel olnud võimalus märkusi esitada.

(4)  Lisaks on asjakohane meelde tuletada, et tavaliselt tuleks kulud arvutada uurimisaluse eksportija või tootja dokumentide alusel. Kui aga ekspordiriigis esinevad olulised moonutused, mille tagajärjel on asjaomase osapoole dokumentides esitatud kulud kunstlikult väikesed ega kajasta tegelikke turuväärtusi, tuleks selliseid kulusid kohandada või need kindlaks määrata mis tahes põhjendatud alusel, sh muudelt tüüpilistelt turgudelt või moonutamata rahvusvahelistest hindadest või võrdlusalustest, sh vajaduse korral liidu hindadest või võrdlusalustest saadud teabe põhjal. Varasemate menetluste käigus saadud kogemusi arvestades on asjakohane täpsustada, et käesoleva määrusega kehtestatud sätete kohaldamisel tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta kõiki asjakohaseid tõendeid, sh eksportivate tootjate siseturul valitsevat olukorda käsitlevaid asjakohaseid hindamisaruandeid ja nende aluseks olevaid tõendeid, mis on lisatud toimikusse ja mille kohta on huvitatud isikutel olnud võimalus märkusi esitada.

Muudatusettepanek   7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Kuna puuduvad muud ülemineku erieeskirjad kõnealuse küsimuse kohta, on asjakohane sätestada, et määrust (EL) 2016/1036 kohaldatakse kõigi menetluse algatamist käsitlevate otsuste ja kõigi menetluste suhtes, sh kõigi algsete ja läbivaatamisuurimiste suhtes, mis algatatakse käesoleva määruse jõustumise kuupäeval või pärast seda, kui määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikest 9 ei tulene teisiti. Lisaks on kõnealust küsimust reguleerivate muude ülemineku erieeskirjade puudumise korral asjakohane sätestada ülemineku erieeskiri, et üleminekul artikli 2 lõike 7 punkti a või b alusel arvutatud normaalväärtuselt artikli 2 lõigete 1–6a alusel arvutatud normaalväärtusele tuleks määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 3 esimeses lõigus sätestatud kohane aeg lugeda otsa saanuks kuupäeval, mil algatatakse esimene aegumise läbivaatamine pärast sellist üleminekut. Käesoleva määruse sätete täitmisest kõrvale hoidmise ohu vähendamiseks tuleks sama käsitlust kasutada ka määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 4 kohaste läbivaatamiste puhul. Samuti on asjakohane meelde tuletada, et üleminek artikli 2 lõike 7 punkti a või b alusel arvutatud normaalväärtuselt artikli 2 lõigete 1–6a alusel arvutatud normaalväärtusele ei ole iseenesest piisav tõend määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 3 tähenduses. Sellised üleminekueeskirjad peaksid täitma lünga, mis võiks muidu põhjustada õiguskindlusetuse ohtu, andma huvitatud isikutele piisavad võimalused kohaneda vanade eeskirjade aegumise ja uute jõustumisega ning hõlbustama määruse (EL) 2016/1036 täitmise tõhusat, nõuetekohast ja erapooletut jälgimist.

(6)  Kuna puuduvad muud ülemineku erieeskirjad kõnealuse küsimuse kohta, on asjakohane sätestada, et määrust (EL) 2016/1036 kohaldatakse kõigi menetluse algatamist käsitlevate otsuste ja kõigi menetluste suhtes, sh kõigi algsete ja läbivaatamisuurimiste suhtes, mis algatatakse käesoleva määruse jõustumise kuupäeval või pärast seda, kui määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikest 9 ei tulene teisiti. Lisaks on kõnealust küsimust reguleerivate muude ülemineku erieeskirjade puudumise korral asjakohane sätestada ülemineku erieeskiri, et üleminekul artikli 2 lõike 7 punkti a või b alusel arvutatud normaalväärtuselt artikli 2 lõigete 1–6e alusel arvutatud normaalväärtusele tuleks määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 3 esimeses lõigus sätestatud kohane aeg lugeda otsa saanuks kuupäeval, mil algatatakse esimene aegumise läbivaatamine pärast sellist üleminekut. Käesoleva määruse sätete täitmisest kõrvale hoidmise ohu vähendamiseks tuleks sama käsitlust kasutada ka määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 4 kohaste läbivaatamiste puhul. Samuti on asjakohane meelde tuletada, et üleminek artikli 2 lõike 7 punkti a või b alusel arvutatud normaalväärtuselt artikli 2 lõigete 1–6e alusel arvutatud normaalväärtusele ei ole iseenesest piisav tõend määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 3 tähenduses. Sellised üleminekueeskirjad peaksid täitma lünga, mis võiks muidu põhjustada õiguskindlusetuse ohtu, andma huvitatud isikutele piisavad võimalused kohaneda vanade eeskirjade aegumise ja uute jõustumisega ning hõlbustama määruse (EL) 2016/1036 täitmise tõhusat, nõuetekohast ja erapooletut jälgimist.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Liit peaks kooskõlastama oma tegevust peamiste kaubanduspartneritega mitme- või kahepoolsete meetmete kaudu enne uurimisi ja nende ajal. Komisjon peaks sellega seoses koostama võrdleva järelaruande meie peamiste kaubanduspartneritega seotud dumpinguvastaste meetmete arvutuste kohta ja tulemused tuleks edastada sidusrühmadele.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) 2016/1036

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  Kui käesoleva sätte või käesoleva määruse mis tahes muu asjakohase sätte kohaldamisel tehakse kindlaks, et oluliste moonutuste esinemise tõttu ei ole asjakohane kasutada ekspordiriigi hindu ega kulusid, arvutatakse normaalväärtus moonutamata hindu või võrdlusaluseid kajastavate tootmis- ja müügikulude põhjal. Sel eesmärgil võib allikana kasutada moonutamata rahvusvahelisi hindu, kulusid või võrdlusaluseid või vastavaid tootmis- ja müügikulusid sobivas võrdlusriigis, mille majanduse arengu tase on sarnane ekspordiriigi majanduse arengu tasemega, tingimusel et asjakohased kuluandmed on hõlpsasti kättesaadavad. Arvutatud normaalväärtus hõlmab põhjendatud haldus-, müügi- ja üldkulusummat ning põhjendatud kasumit.

a)  Kui tehakse kindlaks, et oluliste moonutuste esinemise tõttu majanduses tervikuna või majanduse teatavates sektorites ei ole asjakohane kasutada ekspordiriigi hindu ega kulusid, põhineb normaalväärtus hinnal või arvutatakse tootmis- ja müügikulude põhjal, mis kajastavad moonutamata hindu või võrdlusaluseid iga tootmisteguri puhul. Sel eesmärgil võib allikana kasutada moonutamata rahvusvahelisi hindu, kulusid või võrdlusaluseid või vastavaid tootmis- ja müügikulusid sobivas võrdlusriigis, sh liidu liikmesriigid, kui vastava riigi rahvusvaheliste sotsiaal- ja keskkonnastandardite tase on piisavalt kõrge, tingimusel et asjakohased kuluandmed on hõlpsasti kättesaadavad. Arvutatud normaalväärtus hõlmab põhjendatud haldus-, müügi- ja üldkulusummat ning põhjendatud kasumit.

 

Kui eksportija suudab selgelt tõestada, et tema kõigi tootmistegurite hindu või kulusid ei ole mõjutanud olulised moonutused, kasutatakse normaalväärtuse arvutamiseks neid hindu või kulusid.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) 2016/1036

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  Asjaomase toote puhul võib olla tegemist oluliste moonutustega punkti a tähenduses muu hulgas siis, kui teatatud hinnad või kulud, sh toorainekulud, ei ole moodustunud tänu vabaturujõududele, sest neid mõjutab valitsuse sekkumine. Oluliste moonutuste olemasolu üle otsustamisel võib muu hulgas arvesse võtta järgmiste asjaolude võimalikku mõju: asjaomast turgu teenindavad olulisel määral ettevõtjad, kes tegutsevad ekspordiriigi ametiasutuste omanduses, kontrolli või poliitilise juhtimise all; riik on esindatud ettevõtetes viisil, mis võimaldab tal mõjutada hindu või kulusid; eksisteerivad avalikud poliitikasuunad või meetmed, millega tagatakse omamaistele tarnijatele sooduskohtlemine või mõjutatakse muul viisil vabaturujõude; ning võimalik on rahastamine asutuste kaudu, kes viivad ellu avaliku poliitika eesmärke.

b)  Oluliste moonutustega punkti a tähenduses võib olla tegemist muu hulgas siis, kui teatatud hinnad või kulud, sh toorainekulud ja muud tootmistegurid, ei ole moodustunud tänu vabaturujõududele, sest neid mõjutab riigi sekkumine mis tahes tasandil. Oluliste moonutuste olemasolu üle otsustamisel võetakse muu hulgas arvesse järgmiste asjaolude võimalikku mõju:

 

asjaomast turgu teenindavad olulisel määral ettevõtjad, kes tegutsevad kas otseselt või kaudselt ekspordiriigi ametiasutuste omanduses, kontrolli või poliitilise juhtimise all (näiteks avalik-õiguslikud asutused); riik on esindatud ettevõtetes viisil, mis võimaldab tal mõjutada hindu või kulusid; eksisteerivad avalikud poliitikasuunad või meetmed, millega tagatakse omamaistele tarnijatele sooduskohtlemine, kasutades näiteks riiklikult kindlaksmääratud hindu või ebavõrdset kohtlemist maksu-, kaubandus- või valuutarežiimide puhul; või mõjutatakse muul viisil vabaturujõude, sealhulgas vahendite jaotamisel; puudub ettevõtete asjakohast üldjuhtimist tagav läbipaistev ja diskrimineerimist vältiv äriühinguõigus, näiteks rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamine, aktsionäride kaitse ja ettevõtete täpse teabe avalik kättesaadavus; omandiõiguste kaitset ja toimivat pankrotisüsteemi tagavate ühtsete, tõhusate ja läbipaistvate seaduste puudumine ja rakendamine; puudub tegelik riigist sõltumatu rahandussektor, mille suhtes kehtivad nii seaduse järgi kui ka tegelikkuses piisavad tagatised ning asjakohane järelevalve; ei järgita rahvusvahelisi sotsiaal- ja keskkonnastandardeid ja see mõjutab tootmiskulusid.

Muudatusettepanek   11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) 2016/1036

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  Asjaomase toote puhul on tegemist oluliste moonutustega punkti a tähenduses muu hulgas siis, kui teatatud hinnad või kulud tulenevad liigsest tootmisvõimsusest ehk toote hind või kulu ei ole moodustunud tänu vabaturujõududele, sest seda mõjutab ületootmine, mis vähendab püsikulude mõju.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) 2016/1036

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  Vajaduse korral võivad komisjoni talitused koostada aruande, milles kirjeldatakse punktis b loetletud kriteeriumidega seotud olukorda teatavas riigis või sektoris. Sellise aruande ja selle aluseks olevad tõendid võib lisada asjaomase riigi või sektoriga seotud kõigi uurimiste toimikusse. Huvitatud isikutel on kõigi uurimiste puhul, mille käigus kõnealuseid aruandeid ja nende aluseks olevaid tõendeid kasutatakse, igakülgne võimalus neid aruandeid ja tõendeid täiendada või kasutada või nende kohta märkusi esitada. Tehtavates otsustes võetakse arvesse kõiki toimikus olevaid asjakohaseid tõendeid.

c)  Komisjoni talitused koostavad võimalikult kiiresti avaliku aruande, milles kirjeldatakse punktis b loetletud kriteeriumidega seotud olukorda teatavas riigis või sektoris. Aruanne sisaldab muu hulgas vajaduse korral teavet tootmiskulusid mõjutavate rahvusvaheliste keskkonna- ja sotsiaalstandardite järgimise kohta. Sellise aruande ja selle aluseks olevad tõendid, samuti liidu eelnevate uurimiste ja riikide aruannete põhjal tehtud asjaomased järeldused tuleb lisada asjaomase riigi või sektoriga seotud kõigi uurimiste toimikusse. Huvitatud isikutel, sh ametiühingutel ja VKEdel, on kõigi uurimiste puhul, mille käigus kõnealuseid aruandeid ja nende aluseks olevaid tõendeid kasutatakse, igakülgne võimalus neid aruandeid ja tõendeid täiendada või kasutada või nende kohta märkusi esitada. Komisjon teavitab sellest vastavalt Euroopa Parlamenti ja nõukogu. Tehtavates otsustes võetakse arvesse kõiki toimikus olevaid asjakohaseid tõendeid, mis põhinevad usaldusväärsel, turvalisel ja õigeaegsel teabel ning kättesaadavatel andmetel. Komisjon ajakohastab aruannet või selle aluseks olevaid tõendeid korrapäraselt vähemalt iga viie aasta järel või siis, kui punktis b sätestatud kriteeriumidega seotud olukord on muutunud.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) 2016/1036

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  Liidu tööstussektor võib kasutada punktis c osutatud aruannet normaalväärtuse arvutamiseks artikli 5 kohase kaebuse või artikli 11 kohase läbivaatamistaotluse esitamise korral.

d)  Liidu tööstussektor ja ametiühingud võivad kasutada punktis c osutatud aruannet normaalväärtuse arvutamiseks artikli 5 kohase kaebuse, artikli 11 kohase läbivaatamistaotluse või artikli 12 kohase kordusuurimise taotluse esitamise korral. Nimetatud aruanne on piisav tõend, et õigustada kaebuses või taotluses normaalväärtuse arvutamist lõikes 6a täpsustatud metoodika alusel. Kui märkimisväärse osa kaebuse esitavast liidu tööstussektorist moodustavad VKEd, võib normaalväärtuse arvutamisel kaebuses või taotluses võtta aluseks teabe, mis seondub asjaomase toote tootmiskuludega liidus.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EL) 2016/1036

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  Uurimisega seotud isikuid teavitatakse varsti pärast uurimise alustamist asjakohastest allikatest, mida komisjon kavatseb kasutada punkti a kohaldamisel, ja neile antakse kümme päeva märkuste esitamiseks. Selleks antakse huvitatud isikutele juurdepääs toimikule, sh kõigile uuriva ametiasutuse kasutatavatele tõenditele, ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist.

e)  Uurimisega seotud isikuid, sh ametiühinguid ja VKEsid, teavitatakse varsti pärast uurimise alustamist asjakohastest allikatest, mida komisjon kavatseb kasutada punkti a kohaldamisel, ja neile antakse kümme päeva märkuste esitamiseks. Selleks antakse huvitatud isikutele juurdepääs toimikule, sh kõigile uuriva ametiasutuse kasutatavatele tõenditele, ilma et see piiraks artikli 19 kohaldamist. Kasutatav metoodika avaldatakse osalistele hiljemalt kolm kuud pärast uurimise algatamist.

Muudatusettepanek   15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

 

Komisjon avaldab selleks kuupäevaks oma aruande, millele on osutatud käesoleva määruse artikli 1 punktis 1 seoses määruse (EL) nr 2016/1036 artikli 6a punktiga c.

 

 

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kaitse dumpinguhinnaga ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed

Viited

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

21.11.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

21.11.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Jerzy Buzek

5.12.2016

Endine arvamuse koostaja

Paloma López Bermejo

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

27.2.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.5.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

21

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS

NÕUANDVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

21

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

5

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0 : erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kaitse dumpinguhinnaga ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed

Viited

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

EP-le esitamise kuupäev

9.11.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

21.11.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

21.11.2016

JURI

21.11.2016

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Salvatore Cicu

28.11.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.1.2017

4.5.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.6.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Eric Andrieu, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Birgit Collin-Langen, Edouard Martin, Massimiliano Salini

Esitamise kuupäev

27.6.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Franck Proust, Massimiliano Salini, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Edouard Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner

3

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

2

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0 : erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika