MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta

  27.6.2017 - (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)) - ***I

  Kansainvälisen kaupan valiokunta
  Esittelijä: Salvatore Cicu


  Menettely : 2016/0351(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0236/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0236/2017
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta

  (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0721),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0456/2016),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. maaliskuuta 2017 antaman lausunnon[1],

  –  ottaa huomioon 12. toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman Kiinan markkinatalousasemasta[2],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A8-0236/2017),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa säädetään, millä perusteella normaaliarvo olisi määritettävä, jos tuonti tapahtuu muusta kuin markkinataloutta harjoittavasta maasta. Kun otetaan huomioon kehitys tietyissä maissa, jotka ovat WTO:n jäseniä, on aiheellista, että näiden maiden osalta normaaliarvo määritetään asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 1–6 a kohdan perusteella siitä päivästä lähtien, jona tämä asetus tulee voimaan ja edellyttäen, ettei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu. Kun kyseessä ovat maat, jotka vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n jäseniä ja jotka luetellaan asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, normaaliarvo olisi määritettävä asetuksen (EU) 2016/1036, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, 2 artiklan 7 kohdan perusteella. Tällä asetuksella ei pitäisi rajoittaa sen määrittämistä, onko jonkin WTO:n jäsenmaa markkinatalousmaa.

  (2)  Asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa säädetään, millä perusteella normaaliarvo olisi määritettävä, jos tuonti tapahtuu muusta kuin markkinataloutta harjoittavasta maasta. WTO:n jäsenvaltioiden osalta on aiheellista, että normaaliarvo määritetään asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 6 a kohdan perusteella siitä päivästä lähtien, jona tämä asetus tulee voimaan ja edellyttäen, ettei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu. Kun kyseessä ovat maat, jotka vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n jäseniä ja jotka luetellaan asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, normaaliarvo olisi määritettävä asetuksen (EU) 2016/1036, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, 2 artiklan 7 kohdan perusteella. Tällä asetuksella ei pitäisi rajoittaa sen määrittämistä, onko jokin WTO:n jäsenmaa markkinatalousmaa. Tällä asetuksella noudatetaan kansainväliseen oikeuteen perustuvia unionin velvoitteita, myös jäsenvaltioille Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista aiheutuvia sitoumuksia. Asetuksella ei myöskään rajoiteta ehtoja, jotka on vahvistettu pöytäkirjoissa ja muissa välineissä, joiden mukaisesti maat ovat liittyneet WTO:n perustamissopimukseen. Sovellettaessa asetuksen sääntöjä on oleellista, että unioni koordinoi toimintaansa ja vaihtaa tietoja tärkeimpien kauppakumppaniensa kanssa.

  ––––––––––––––––––––––––

  ––––––––––––––––––––––––

  1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 33).

  1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 33).

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Aiemmista menettelyistä saatujen kokemusten perusteella on aiheellista selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen voidaan katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan luettuna raaka-ainekustannukset, eivät määräydy vapaiden markkinavoimien perusteella, koska valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen esiintymistä tarkasteltaessa huomioon voidaan ottaa muun muassa seuraavien tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat merkittävässä määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan viranomaisten omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen alaisina, viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja mahdollistavat valtion puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita. On myös aiheellista säätää, että komission yksiköt voivat laatia raportin, jossa kuvataan tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla, että tällainen raportti ja sen perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata tai sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-aineistoon ja että asianomaisilla osapuolilla olisi oltava kattavat mahdollisuudet esittää huomautuksia raportista ja sen perustana olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai näyttöä käytetään.

  (3)  Aiemmista menettelyistä saatujen kokemusten perusteella on aiheellista selventää olosuhteita, joissa esiintyy merkittäviä vääristymiä, jotka vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista selventää, että tällainen tilanne esiintyy muun muassa silloin, kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan luettuna raaka-aineiden, energian ja muiden tuotantotekijöiden kustannukset, eivät määräydy vapaiden markkinavoimien perusteella, koska valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa niihin, tai silloin, kun ILO:n keskeisiä yleissopimuksia tai ympäristöä tai veroja koskevia monenvälisiä sopimuksia ei noudateta, mikä johtaa kilpailun vääristymiseen. Lisäksi on aiheellista selventää, että merkittävien vääristymien olemassaoloa arvioitaessa huomioon olisi otettava muun muassa seuraavien tekijöiden mahdollinen vaikutus: hallituksen suora tai epäsuora vaikutus resurssien jakamiseen, päätöksiin ja yrityksiin, kyseisiä markkinoita palvelevat merkittävässä määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan viranomaisten omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen alaisina, viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja mahdollistavat valtion puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin vapaisiin markkinavoimiin, avoimen ja tehokkaasti toimivan yhtiöoikeuden, jolla varmistetaan asianmukainen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä, puuttuminen, sen syrjivä soveltaminen tai sen täytäntöönpanon riittämätön valvonta, avoimen ja tehokkaasti toimivan lainsäädännön, jolla varmistetaan omistusoikeuden kunnioittaminen ja tehokkaan konkurssijärjestelmän toiminta, puuttuminen, sen syrjivä soveltaminen tai sen täytäntöönpanon riittämätön valvonta, palkkataso ei ole seurausta työntekijöiden ja johdon välisistä vapaista neuvotteluista, avoimen lainsäädännön puuttuminen aiheuttaa syrjiviä vaikutuksia yhteisyrityksille ja ulkomaisille sijoituksille ja rahoituksen saannille rahoitusta myöntäviltä instituutioilta, jotka toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita, mukaan lukien alakohtaiset tuet, tai tuotannontekijöitä koskevien oligopolien tai monopolien olemassaolo sekä muut olosuhteet, joita komissio pitää asianmukaisina merkittävien vääristymien esiintymisen arvioimiseksi. On myös aiheellista säätää, että komission yksiköiden olisi laadittava yksityiskohtainen raportti, jossa kuvataan tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. Niiden maiden osalta, joissa on pantu vireille huomattava määrä polkumyyntitapauksia, raportti olisi hyväksyttävä viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [lisätään päivä, joka on 15 päivää tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. Tällainen raportti ja sen perustana oleva näyttö olisi sisällytettävä kyseistä maata tai sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla osapuolilla, kuten unionin tuotannonalalla ja ammattijärjestöillä, olisi oltava kattavat mahdollisuudet esittää huomautuksia raportista ja sen perustana olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. Tällaiset huomautukset olisi otettava huomioon, kun päätetään asiaankuuluvien raporttien laatimisesta tai päivittämisestä. Merkittävien vääristymien arviointi on erityisen tärkeää heterogeenisillä aloilla, joilla pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) osuus on suuri ja joilla näyttöä alakohtaisista vääristymistä on kaikkein vaikeinta saada. Komission olisi laadittava raportti tai päivitettävä sitä Euroopan parlamentin tai jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, jos tietyn maan tai alan olosuhteet muuttuvat. Komission olisi myös sisällytettävä tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskeva analyysi vuosikertomukseensa polkumyynnin ja tukien vastaisista unionin toimista ja suojatoimenpiteistä, ja esitettävä se Euroopan parlamentille.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Lisäksi on syytä muistaa, että kustannukset olisi normaalisti laskettava tutkimuksen kohteena olevan viejän tai tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä vääristymiä, joiden seurauksena asianomaisen osapuolen kirjanpidossa esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen alhaiset, tällaisia kustannuksia voidaan oikaista tai ne voidaan määrittää jollakin hyväksyttävällä perustalla, mukaan luettuna muilta edustavilta markkinoilta tai kansainvälisistä hinnoista tai vertailuarvoista saadut tiedot. Aiemmista menettelyistä saatujen kokemusten perusteella on aiheellista vielä selventää, että sovellettaessa tällä asetuksella käyttöön otettuja säännöksiä huomioon olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, mukaan luettuna asiaan liittyvät arviointiraportit, jotka koskevat vientiä harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-aineistoon ja jota koskevia huomautuksia asianomaisilla osapuolilla on ollut mahdollisuus esittää.

  (4)  Lisäksi on syytä muistaa, että kustannukset olisi normaalisti laskettava tutkimuksen kohteena olevan viejän tai tuottajan pitämän luotettavan kirjanpidon perusteella. Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä vääristymiä, joiden seurauksena asianomaisen osapuolen kirjanpidossa esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen alhaiset, tällaiset kustannukset olisi määritettävä jollakin hyväksyttävällä perustalla, mukaan luettuna muilta edustavilta markkinoilta, unionin markkinoilta tai vääristymättömistä kansainvälisistä hinnoista tai vertailuarvoista saadut tiedot. Jos maasta tai sektorilta, jossa esiintyy yksi tai useampi merkittävä vääristymä, peräisin oleva vientiä harjoittava tuottaja selkeästi osoittaa, että mikään merkittävä vääristymä ei vaikuta siihen välittömästi tai välillisesti ja että sen yhden tai useamman yksittäisen tuotantotekijän kustannukset eivät ole vääristyneitä, näitä kustannuksia olisi käytettävä sen normaaliarvon muodostamiseen. Tällaisten yksittäisten havaintojen ei pitäisi vaikuttaa muiden tuottajien normaaliarvoon eikä niitä siten pitäisi ekstrapoloida koko maahan tai sektoriin. Aiemmista menettelyistä saatujen kokemusten perusteella on aiheellista vielä selventää, että sovellettaessa tällä asetuksella käyttöön otettuja säännöksiä huomioon olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, mukaan luettuna asiaan liittyvät arviointiraportit, jotka koskevat vientiä harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-aineistoon ja jota koskevia huomautuksia asianomaisilla osapuolilla on ollut mahdollisuus esittää. Unionin tuotannonalan olisi voitava esittää näyttöä merkittävien vääristymien olemassaolosta. Tällainen näyttö olisi otettava huomioon, kun päätetään asiaankuuluvien raporttien laatimisesta tai päivittämisestä. Jos raportissa osoitetaan yhden tai useamman merkittävän vääristymän esiintyminen, raportti olisi katsottava riittäväksi näytöksi, jolla perustellaan normaaliarvon laskeminen. Unionin tuotannonalalle ei pitäisi missään oloissa asettaa lisärasitteita. Tutkimuksen osapuolille olisi ilmoitettava pikaisesti tutkimuksen vireillepanon jälkeen merkityksellisistä lähteistä, joita komissio aikoo käyttää, mukaan lukien alustava päätelmä merkittävien vääristymien olemassaolosta, ja niille on annettava 10 työpäivää aikaa esittää huomautuksia. Tätä varten asianomaisten osapuolten olisi voitava tutustua asiakirja-aineistoon kirjauduttuaan ensin komission ylläpitämään rekisteriin, mukaan luettuna mahdollinen näyttö, jota tutkiva viranomainen hyödyntää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EU) 2016/1036 säädettyjen luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen soveltamista. Komission olisi tehtävä lopullinen päätös yhden tai useamman merkittävän vääristymän olemassaolosta viejämaan koko taloudessa tai talouden sektorilla ja julkistettava päätöksensä osapuolille viimeistään 60 päivän kuluttua tutkimusten aloittamisesta. Päätöksen merkittävien vääristymien olemassaolosta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla olisi oltava voimassa, kunnes se kumotaan, ja kumoamisen olisi edellytettävä, että riittävästä näytöstä on vakuuttavasti ilmennyt, että merkittävät vääristymät eivät enää vaikuta kyseiseen maahan tai sektoriin.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Koska asiaa koskevia muita erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on aiheellista säätää, että tätä asetusta sovelletaan kaikkiin menettelyjen vireillepanoa koskeviin päätöksiin ja kaikkiin menettelyihin, mukaan luettuna alkuperäiset tutkimukset ja tarkastelua koskevat tutkimukset, jotka on pantu vireille aikaisintaan päivänä, jona tämä asetus tulee voimaan, jollei asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 9 kohdasta muuta johdu. Lisäksi erityisen siirtymäsäännön nojalla ja ottaen huomioon, että asiaa koskevia muita erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on aiheellista säätää, että jos siirrytään 2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan nojalla lasketusta normaaliarvosta normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 1–6 a kohdan nojalla, asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn kohtuullisen ajanjakson olisi katsottava kuluneen päivänä, jona tällaisen siirtymisen jälkeinen ensimmäinen toimenpiteiden päättymistä koskeva tarkastelu pannaan vireille. Jotta vähennetään asetuksen säännösten kiertämisen vaaraa, samaa lähestymistapaa olisi sovellettava asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 4 kohdan nojalla tehtäviin tarkasteluihin. On myös syytä muistaa, että siirtyminen 2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan nojalla lasketusta normaaliarvosta normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 1–6 a kohdan nojalla, ei itsessään muodosta asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua riittävää näyttöä. Tällaisilla siirtymäsäännöillä olisi paikattava sääntelyaukko, joka muutoin saattaisi aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, tarjottava asianomaisille osapuolille asianmukainen mahdollisuus mukautua vanhojen sääntöjen päättymiseen ja uusien sääntöjen voimaantuloon ja helpotettava asetuksen (EU) 2016/1036 tehokasta, moitteetonta ja tasapuolista soveltamista.

  (6)  Koska asiaa koskevia muita erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on aiheellista säätää, että tätä asetusta sovelletaan kaikkiin menettelyjen vireillepanoa koskeviin päätöksiin ja kaikkiin menettelyihin, mukaan luettuna alkuperäiset tutkimukset ja tarkastelua koskevat tutkimukset, jotka on pantu vireille aikaisintaan päivänä, jona tämä asetus tulee voimaan, jollei asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 9 kohdasta muuta johdu. Lisäksi erityisen siirtymäsäännön nojalla ja ottaen huomioon, että asiaa koskevia muita erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on aiheellista säätää, että jos siirrytään 2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan nojalla lasketusta normaaliarvosta normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 1–6 a kohdan nojalla, asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn kohtuullisen ajanjakson olisi katsottava kuluneen päivänä, jona tällaisen siirtymisen jälkeinen ensimmäinen toimenpiteiden päättymistä koskeva tarkastelu on päätetty. Jotta vähennetään asetuksen säännösten kiertämisen vaaraa, samaa lähestymistapaa olisi sovellettava asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 4 kohdan nojalla tehtäviin tarkasteluihin. On myös syytä muistaa, että siirtyminen asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan nojalla lasketusta normaaliarvosta normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 1–6 a kohdan nojalla, ei itsessään muodosta asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua riittävää näyttöä. Tällaisilla siirtymäsäännöillä, joilla voidaan jatkaa suojatoimenpiteiden soveltamista tuettua tuontia vastaan, olisi paikattava sääntelyaukko, joka muutoin saattaisi aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, tarjottava asianomaisille osapuolille asianmukainen mahdollisuus mukautua vanhojen sääntöjen päättymiseen ja uusien sääntöjen voimaantuloon ja helpotettava asetuksen (EU) 2016/1036 tehokasta, moitteetonta ja tasapuolista soveltamista.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  2 artikla – 6 a kohta – b alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”6 a.  a) Jos tätä säännöstä tai tämän asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä sovellettaessa päätetään, että ei ole asianmukaista käyttää viejämaan kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia merkittävien vääristymien esiintymisen vuoksi, normaaliarvo muodostetaan laskennallisesti vääristymättömiä hintoja tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja myyntikustannusten perusteella. Tätä varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi vääristymättömät kansainväliset hinnat, kustannukset tai vertailuarvot taikka asianmukaisen edustavan maan, jonka talouden kehitystaso on samankaltainen kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat tuotanto- ja myyntikustannukset, edellyttäen että asianmukaiset kustannustiedot ovat helposti saatavilla. Laskennallisesti muodostettuun normaaliarvoon on sisällytettävä kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja yleiskustannuksia sekä voittoa.

  ”6 a.  a) Jos päätetään, että ei ole asianmukaista käyttää kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia siksi, että viejämaan koko taloudessa tai talouden sektoreilla esiintyy yksi tai useampi merkittävä vääristymä, normaaliarvo muodostetaan laskennallisesti vääristymättömiä hintoja tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja myyntikustannusten perusteella kunkin tuotantotekijän osalta. Tätä varten lähteitä, joita komissio voi käyttää, ovat esimerkiksi vääristymättömät kansainväliset hinnat, kustannukset tai vertailuarvot taikka asianmukaisen edustavan maan, myös unionin, vastaavat tuotanto- ja myyntikustannukset, edellyttäen että asianmukaiset kustannustiedot ovat helposti saatavilla.

   

  Jos maasta, jossa esiintyy yksi tai useampi merkittävä vääristymä, peräisin oleva vientiä harjoittava tuottaja selkeästi osoittaa, että mikään merkittävä vääristymä ei vaikuta siihen välittömästi tai välillisesti ja että sen yhden tai useamman yksittäisen tuotantotekijän kustannukset eivät ole vääristyneitä, sellaisina kuin niitä on arvioitu kolmannen alakohdan mukaan, näitä kustannuksia on käytettävä sen normaaliarvon muodostamiseen.

   

  Vientiä harjoittavan tuottajan tietyn tuotantotekijän kustannuksien vääristymättömyyttä ja sen luotettavuutta on arvioitava muun muassa perustuen kyseessä oleviin määriin, niiden suhteelliseen osuuteen tuotantotekijän kokonaiskustannuksista ja niiden tosiasialliseen käyttöön tuotannossa.

   

  Tällaiset yksittäiset havainnot eivät saa vaikuttaa muiden vientiä harjoittavien tuottajien normaaliarvoon eikä niitä siten saa ekstrapoloida koko maahan tai sektoreihin asetuksen (EU) 2016/1936 17 artiklan soveltamisesta huolimatta.

   

  Laskennallisesti muodostettuun normaaliarvoon on sisällytettävä vääristymätön ja kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja yleiskustannuksia sekä voittoa. Jos sellaisesta maasta, jossa katsotaan esiintyvän yksi tai useampi merkittävä vääristymä, peräisin oleva vientiä harjoittava tuottaja tai sen maan viranomaiset eivät toimi riittävästi yhteistyössä raportin laatimiseksi, sovelletaan asetuksen (EU) 2015/1036 18 artiklaa.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  2 artikla – 6 a kohta – b alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan luettuna raaka-ainekustannukset, eivät määräydy vapaiden markkinavoimien perusteella, koska valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa huomioon voidaan ottaa muun muassa seuraavien tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat merkittävässä määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan viranomaisten omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen alaisina, viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja mahdollistavat valtion puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita.

  b) Merkittäviä vääristymiä a kohdassa tarkoitetussa merkityksessä ovat vääristymät, joita esiintyy silloin, kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan luettuina raaka-aineiden, energian ja muiden tuotantotekijöiden kustannukset, eivät määräydy vapaiden markkinavoimien perusteella, koska valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa niihin, tai silloin, kun liitteessä -I lueteltuja ILO:n keskeisiä yleissopimuksia, monenvälisiä ympäristösopimuksia, joissa unioni on osapuolena, ja verotusalaa koskevia asiaankuuluvia OECD:n yleissopimuksia ei noudateta, mikä johtaa kilpailun vääristymiseen. Merkittävien vääristymien olemassaoloa arvioitaessa huomioon on otettava huomioon muun muassa seuraavien tekijöiden mahdollinen vaikutus: hallituksen voimakas suora tai epäsuora vaikutus resurssien jakamiseen, päätöksiin ja yrityksiin, kyseisiä markkinoita palvelevat merkittävässä määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan viranomaisten omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen alaisina, viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja mahdollistavat valtion puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin vapaisiin markkinavoimiin, avoimen ja tehokkaasti toimivan yhtiöoikeuden, jolla varmistetaan asianmukainen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä, puuttuminen, sen syrjivä soveltaminen tai sen täytäntöönpanon riittämätön valvonta, avoimen ja tehokkaasti toimivan lainsäädännön, jolla varmistetaan omistusoikeuden kunnioittaminen ja tehokkaan konkurssijärjestelmän toiminta, puuttuminen, sen syrjivä soveltaminen tai sen täytäntöönpanon riittämätön valvonta, palkkataso ei ole seurausta työntekijöiden ja johdon välisistä vapaista neuvotteluista, avoimen lainsäädännön puuttuminen aiheuttaa syrjiviä vaikutuksia yhteisyrityksille ja ulkomaisille sijoituksille ja rahoituksen saannille rahoitusta myöntäviltä instituutioilta, jotka toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita tai toimivat muulla tavalla riippumattomasti valtiosta, mukaan lukien alakohtaisten tukien kautta, tai tuotannontekijöitä koskevien oligopolien tai monopolien olemassaolo sekä muut olosuhteet, joita komissio pitää asianmukaisina merkittävien vääristymien esiintymisen arvioimiseksi.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  2 artikla – 6 a kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) Tarpeen mukaan komission yksiköt voivat laatia raportin, jossa kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. Tällainen raportti ja sen perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata tai sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla osapuolilla on oltava kattavat mahdollisuudet täydentää raporttia ja sen perustana olevaa näyttöä, esittää siitä huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä on otettava huomioon kaikki asiakirja-aineistoon sisältyvä merkityksellinen näyttö.

  c) Komission yksiköt laativat yksityiskohtaisen raportin, jossa kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. Niiden maiden osalta, joissa on pantu vireille huomattava määrä polkumyyntitapauksia, raportti on hyväksyttävä viimeistään ... päivänä ...kuuta ...[lisätään päivä, joka on 15 päivää tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. Tällainen raportti ja sen perustana oleva näyttö sisällytetään kyseistä maata tai sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla osapuolilla, kuten unionin tuotannonalalla ja ammattijärjestöillä, on oltava kattavat mahdollisuudet esittää huomautuksia raportista ja sen perustana olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai näyttöä käytetään, tai niiden on voitava luottaa tähän raporttiin ja sen perustana olevaan näyttöön. Tällainen näyttö on otettava huomioon, kun päätetään asiaankuuluvien raporttien laatimisesta ja päivittämisestä. Raporttia laatiessaan komissio ottaa huomioon pk-yritysten taloudelliset ja kaupalliset erityispiirteet ja auttaa niitä raporttien hyödyntämisessä. Päätöksiä tehdessään komissio ottaa huomioon tutkimusasiakirjoissa esitetyt kaikki merkitykselliset näytöt. Komissio laatii raportin tai päivittää sitä Euroopan parlamentin tai jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, jos tietyn maan tai sektorin olosuhteet muuttuvat. Komissio sisällyttää tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevan analyysin vuosikertomukseensa polkumyynnin ja tukien vastaisista unionin toimista ja suojatoimenpiteistä, ja esittää sen Euroopan parlamentille.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  2 artikla – 6 a kohta – d alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) Unionin tuotannonala voi käyttää c alakohdassa tarkoitetussa raportissa olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen tai 11 artiklan mukaisen tarkastelupyynnön.

  d) Unionin tuotannonala voi käyttää c alakohdassa tarkoitetussa raportissa olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen tai 11 artiklan mukaisen tarkastelupyynnön tai 12 artiklan mukaisen uudelleentutkimispyynnön. Jos raportissa osoitetaan yhden tai useamman merkittävän vääristymän esiintyminen, c kohdan mukainen raportti on katsottava riittäväksi näytöksi, jolla perustellaan normaaliarvon laskeminen a kohdan mukaisesti. Unionin tuotannonalalle ei saa missään oloissa asettaa lisärasitteita merkittävien vääristymien olemassaolon määrittämiseksi kolmannessa maassa tai jollakin sektorilla. Raportin puuttuessa komissio käyttää kaikkia saatavilla olevia tietoja merkittävien vääristymien esiintymisen vahvistamiseksi ja a kohdassa kuvatun menetelmän käyttämiseksi, jos asiaankuuluvat edellytykset täyttyvät.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  2 artikla – 6 a kohta – e alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  e) Tutkimuksen osapuolille on ilmoitettava pikaisesti vireillepanon jälkeen merkityksellisistä lähteistä, joita komissio aikoo käyttää a alakohdassa tarkoitetun mukaisesti, ja niille on annettava 10 päivää aikaa esittää huomautuksia. Tätä varten asianomaisille osapuolille on annettava mahdollisuus tutustua asiakirja-aineistoon, mukaan luettuna mahdollinen näyttö, jota tutkiva viranomainen hyödyntää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

  e) Tutkimuksen osapuolille on ilmoitettava pikaisesti vireillepanon jälkeen merkityksellisistä lähteistä, joita komissio aikoo käyttää a alakohdassa tarkoitetun mukaisesti, myös merkittävien vääristymien olemassaolon määrittämiseksi, ja niille on annettava 10 työpäivää aikaa esittää huomautuksia. Tätä varten asianomaisille osapuolille on annettava mahdollisuus tutustua asiakirja-aineistoon heidän kirjauduttuaan ensin komission ylläpitämään rekisteriin, mukaan luettuna mahdollinen näyttö, jota tutkiva viranomainen hyödyntää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan soveltamista. Komissio tekee lopullisen päätöksen yhden tai useamman merkittävän vääristymän olemassaolosta viejämaan koko taloudessa tai talouden sektorilla ja julkistaa päätöksensä osapuolille viimeistään 60 päivän kuluessa tutkimusten aloittamisesta.

   

  Päätös merkittävien vääristymien olemassaolosta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla on voimassa, kunnes se kumotaan, ja kumoaminen edellyttää, että riittävästä näytöstä on vakuuttavasti ilmennyt, että merkittävät vääristymät eivät enää vaikuta kyseiseen maahan tai alaan.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  2 artikla – 7 kohta – a alakohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”Tuonnissa, joka on peräisin maista, jotka vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n jäseniä ja jotka luetellaan asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, normaaliarvo määritetään kolmannessa maassa, joka on markkinatalousmaa, käytettävän hinnan tai laskennallisen arvon perusteella tai sellaisesta kolmannesta maasta muihin maihin, myös unioniin, vietäessä käytetyn hinnan perusteella taikka, jos tämä ei ole mahdollista, millä tahansa hyväksyttävällä perusteella, mukaan lukien samankaltaisesta tuotteesta tosiasiallisesti unionissa maksettu tai maksettava hinta, jota on tarvittaessa oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla.

  ”Tuonnissa, joka on peräisin maista, jotka vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n jäseniä ja jotka luetellaan asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, normaaliarvo määritetään soveltuvassa edustavassa maassa, joka joko on WTO:n jäsen tai jota ei ole lueteltu asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, käytettävän hinnan tai laskennallisen arvon perusteella. Muutoin normaaliarvo määritetään sellaisesta kolmannesta maasta muihin maihin, myös unioniin, vietäessä käytetyn hinnan perusteella taikka, jos tämä ei ole mahdollista, millä tahansa hyväksyttävällä perusteella, mukaan lukien samankaltaisesta tuotteesta tosiasiallisesti unionissa maksettu tai maksettava hinta, jota on tarvittaessa oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  2 artikla – 7 kohta – a alakohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Soveltuva kolmas maa, joka on markkinatalousmaa, valitaan hyväksyttävällä tavalla ottaen huomioon kaikki valintahetkellä käytettävissä olevat luotettavat tiedot. Huomioon on otettava myös määräajat; tarvittaessa valitaan saman tutkimuksen kohteena oleva kolmas maa, joka on markkinatalousmaa.

  Soveltuva edustava maa valitaan hyväksyttävällä tavalla ottaen huomioon kaikki valintahetkellä käytettävissä olevat luotettavat tiedot. Huomioon on otettava myös määräajat; tarvittaessa valitaan saman tutkimuksen kohteena oleva soveltuva edustava maa.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  2 artikla – 7 kohta – a alakohta – 3 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tutkimuksen osapuolille ilmoitetaan viipymättä tutkimuksen alkamisen jälkeen suunnitellusta kolmannesta maasta, joka on markkinatalousmaa, ja niillä on kymmenen päivää aikaa esittää huomautuksia.”

  Tutkimuksen osapuolille ilmoitetaan viipymättä tutkimuksen alkamisen jälkeen suunnitellusta soveltuvasta edustavasta maasta, ja niillä on kymmenen päivää aikaa esittää huomautuksia.”

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Asetus (EU) 2016/1036

  3 artikla – 6 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  (2 a)  Korvataan 3 artiklan 6 kohta seuraavasti:

  ”6. On näytettävä 2 kohtaan liittyvien olennaisten todisteiden avulla, että polkumyynnillä tapahtuva tuonti aiheuttaa vahinkoa tässä asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä. Erityisesti kyseessä on sen näyttäminen, että 3 kohdassa tarkoitetuilla määrillä ja/tai hinnoilla on unionin tuotannonalaan vaikutusta 5 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä ja että tämä vaikutus on sellaista, että sitä voidaan pitää merkittävänä.”

  ”6. On näytettävä 2 kohtaan liittyvien olennaisten todisteiden ja parhaiden saatavilla olevien tietojen avulla, että polkumyynnillä tapahtuva tuonti aiheuttaa vahinkoa tässä asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä. Erityisesti kyseessä on sen näyttäminen, että 3 kohdassa tarkoitetuilla määrillä ja/tai hinnoilla on unionin tuotannonalaan vaikutusta 5 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä ja että tämä vaikutus on sellaista, että sitä voidaan pitää merkittävänä.”

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”Jos siirrytään aiemman 2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan nojalla lasketusta normaaliarvosta normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 1–6 a kohdan nojalla, kohtuullisen ajanjakson katsotaan kuluneen päivänä, jona tällaisen siirtymisen jälkeinen ensimmäinen toimenpiteiden päättymistä koskeva tarkastelu pannaan vireille.”

  ”Jos nykyiset polkumyynnin vastaiset toimet perustuvat normaaliarvoon, joka on laskettu asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan nojalla, 2 artiklan 6 a kohdan menetelmällä ei korvata alkuperäistä menetelmää, jota on käytetty normaaliarvon määrittämiseen, ennen ensimmäisen näiden toimenpiteiden päättymistä koskevan tarkastelun päättämispäivää, asetuksen ... voimaantulon jälkeen.”

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  11 artikla – 4 kohta – 4 a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”Jos siirrytään aiemman 2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan nojalla lasketusta normaaliarvosta normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 1–6 a kohdan nojalla, tämän kohdan nojalla tehtävä tarkastelu on lykättävä päivään, jona tällaisen siirtymisen jälkeinen ensimmäinen toimenpiteiden päättymistä koskeva tarkastelu pannaan vireille.”

  ”Jos nykyiset polkumyynnin vastaiset toimet perustuvat normaaliarvoon, joka on laskettu asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan nojalla, 2 artiklan 6 a kohdan menetelmällä ei korvata alkuperäistä menetelmää, jota on käytetty normaaliarvon määrittämiseen, ennen ensimmäisen näiden toimenpiteiden päättymistä koskevan tarkastelun päättämispäivää, asetuksen ... voimaantulon jälkeen.”

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

  Asetus (EU) 2016/1036

  16 artikla – 1 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti:

  ”1. Milloin komissio katsoo aiheelliseksi, se voi tehdä tarkastuskäyntejä tutkiakseen tuojien, viejien, kauppiaiden, välittäjien, tuottajien, kaupallisten yhdistysten ja järjestöjen kirjanpidon ja todentaakseen polkumyynnistä ja vahingosta toimitetut tiedot. Jos asianmukaista vastausta ei saada kohtuullisessa ajassa, komissio voi päättää olla tekemättä tarkastuskäyntiä.”

  ”1. Milloin komissio katsoo aiheelliseksi, se voi lähettää kokeneita tarkastajia tarkastuskäynnille tutkiakseen tuojien, viejien, kauppiaiden, välittäjien, tuottajien, kaupallisten yhdistysten ja järjestöjen kirjanpidon ja todentaakseen polkumyynnistä ja vahingosta toimitetut tiedot. Jos asianmukaista vastausta ei saada kohtuullisessa ajassa, komissio voi päättää olla tekemättä tarkastuskäyntiä.”

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

  Asetus (EU) 2016/1036

  18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  (5 b)  Korvataan 18 artiklan 1 kohdan 1 alakohta seuraavasti:

  Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä tässä asetuksessa säädetyssä määräajassa tai merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimuksia, alustavat tai lopulliset päätelmät, riippumatta siitä, ovatko ne myönteisiä vai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella.

  ”Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä tässä asetuksessa säädetyssä määräajassa tai merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimuksia, alustavat tai lopulliset päätelmät on tehtävä parhaiden käytettävissä olevien tietojen perusteella.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi)

  Asetus (EU) 2016/1036

  18 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  (5 c)  Korvataan 18 artiklan 1 kohdan 3 alakohta seuraavasti:

  Asianomaisille osapuolille on ilmoitettava yhteistyöstä kieltäytymisen seurauksista.

  ”Asianomaisille osapuolille on ilmoitettava yhteistyöstä kieltäytymisen seurauksista ja osapuolet lisätään luetteloon, jonka avulla komissio ja kumppanimaat voivat seurata tarkemmin näiden osapuolten toimintaa.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 d alakohta (uusi)

  Asetus (EU) 2016/1036

  Liite -I (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 d)  Lisätään liite seuraavasti:

   

  ”Liite -I

   

  1. Yleissopimus, joka koskee pakollista työtä (nro 29) (1930)

   

  2. Yleissopimus, joka koskee ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua (nro 87) (1948)

   

  3. Yleissopimus, joka koskee järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden soveltamista (nro 98) (1949)

   

  4. Yleissopimus, joka koskee samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa samaa palkkaa (nro 100) (1951)

   

  5. Yleissopimus, joka koskee pakkotyön poistamista (nro 105) (1957)

   

  6. Yleissopimus, joka koskee työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää (nro 111) (1958)

   

  7. Yleissopimus, joka koskee työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää (nro 138) (1973)

   

  8. Yleissopimus, joka koskee lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi (nro 182) (1999).”

  Tarkistus20

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta

  Asetus (EU) 2016/1037

  10 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”Komissio antaa kyseiselle alkuperä- ja/tai viejämaalle mahdollisuuden kuulemisiin, joissa käsitellään tutkimuksen aikana yksilöityjä muita tukia. Näissä tilanteissa komissio lähettää alkuperä- ja/tai viejämaahan tiivistelmän muita tukia koskevista keskeisistä seikoista, etenkin niistä, joita tarkoitetaan tämän artiklan 2 kohdan c alakohdassa. Jos uudet yksilöidyt tuet eivät kuulu vireillepanoilmoituksen piiriin, vireillepanoilmoitusta muutetaan, ja sen muutettu versio julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja kaikkia asianomaisia osapuolia kehotetaan esittämään huomautuksia.

  ”Komissio antaa kyseiselle alkuperä- ja/tai viejämaalle mahdollisuuden kuulemisiin, joissa käsitellään tutkimuksen aikana yksilöityjä muita tukia. Näissä tilanteissa komissio lähettää alkuperä- ja/tai viejämaahan tiivistelmän muita tukia koskevista keskeisistä seikoista, etenkin niistä, joita tarkoitetaan tämän artiklan 2 kohdan c alakohdassa. Jos uudet yksilöidyt tuet eivät kuulu vireillepanoilmoituksen piiriin, vireillepanoilmoitusta muutetaan, ja sen muutettu versio julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Kaikille asianomaisille osapuolille annetaan lisäaikaa ja riittävästi aikaa esittää huomautuksia.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin menettelyjen vireillepanoa koskeviin päätöksiin ja kaikkiin menettelyihin, mukaan luettuna alkuperäiset tutkimukset ja tarkastelua koskevat tutkimukset, jotka on pantu vireille aikaisintaan päivänä, jona tämä asetus tulee voimaan.

  Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin asetuksen (EU) N:o 2016/1036 5 artiklan mukaisiin tutkimuksiin, jotka on pantu vireille aikaisintaan ...[lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä]. Kaikkien muiden tutkimuksien kohdalla tätä asetusta sovelletaan alkaen päivästä, jona tämän päivämäärän jälkeinen ensimmäinen asiaankuuluvien toimenpiteiden päättymistä koskeva tarkastelu päätettiin.

  TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (30.5.2017)

  kansainvälisen kaupan valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta
  (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

  Valmistelija: Jerzy Buzek

  TARKISTUKSET

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus     1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  ottavat huomioon 12 päivänä toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman Kiinan markkinatalousasemasta,

  Tarkistus     2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a)  Unionin olisi pystyttävä suojelemaan teollisuuttaan tehokkaasti polkumyynniltä, ja unionin tulevan toiminnan olisi oltava WTO:n sääntöjen mukaista. Väline, jonka säännöt ovat samat kaikille kauppakumppaneille, on oikea perusta kestäville kauppasuhteille.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa säädetään, millä perusteella normaaliarvo olisi määritettävä, jos tuonti tapahtuu muusta kuin markkinataloutta harjoittavasta maasta. Kun otetaan huomioon kehitys tietyissä maissa, jotka ovat WTO:n jäseniä, on aiheellista, että näiden maiden osalta normaaliarvo määritetään asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 1–6 a kohdan perusteella siitä päivästä lähtien, jona tämä asetus tulee voimaan ja edellyttäen, ettei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu. Kun kyseessä ovat maat, jotka vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n jäseniä ja jotka luetellaan asetuksen (EU) 2015/7552 liitteessä I, normaaliarvo olisi määritettävä asetuksen (EU) 2016/1036, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, 2 artiklan 7 kohdan perusteella. Tällä asetuksella ei pitäisi rajoittaa sen määrittämistä, onko jonkin WTO:n jäsenmaa markkinatalousmaa.

  (2)  Kun otetaan huomioon maailmankaupan kehitys, joka koskee myös WTO:n jäseniä, sekä sen vaikutus kotimaiseen teollisuuteen, on aiheellista määrittää näiden maiden osalta normaaliarvo asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 1–6 a kohdan perusteella siitä päivästä lähtien, jona tämä asetus tulee voimaan ja edellyttäen, ettei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu. Kun kyseessä ovat muut kuin markkinatalousmaat, jotka ovat WTO:n jäseniä tai jotka eivät ole vireillepanopäivänä WTO:n jäseniä ja jotka luetellaan asetuksen (EU) 2015/7552 liitteessä I, normaaliarvo olisi määritettävä asetuksen (EU) 2016/1036, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, 2 artiklan 7 kohdan perusteella.

  __________________

  __________________

  2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 33).

  2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 33).

  Perustelu

  Valmistelija säilyttää nimenomaisen viittauksen markkinatalousasemaan ja muuhun kuin markkinatalousasemaan WTO:n jäsenten osalta, kuten määrätään esimerkiksi Kiinan WTO-liittymispöytäkirjan 15.d artiklassa.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a)  Kun otetaan huomioon neuvoston sopimus unionin kaupan suojatoimien nykyaikaistamisesta ja jotta polkumyynnin vastaiset toimenpiteet olisivat tehokkaita, on tärkeää panna merkille, että alhaisemman tullin sääntö laskee polkumyyntitulleja epäoikeudenmukaisella tavalla, siten että ne laskevat polkumyyntimarginaalia alhaisemmalle tasolle. Sen vuoksi alhaisemman tullin sääntö olisi poistettava, kaupan suojaamista koskevia menettelyjä olisi nopeutettava, olisi asetettava väliaikaisia tulleja ja ammattijärjestöjen ja pk-yritysten olisi voitava esittää polkumyyntiä koskevia valituksia, kuten Euroopan parlamentti esitti ensimmäisessä käsittelyssä 16 päivänä huhtikuuta 2014 hyväksymässään kannassa kaupan suojatoimien nykyaikaistamisesta.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Aiemmista menettelyistä saatujen kokemusten perusteella on aiheellista selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen voidaan katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan luettuna raaka-ainekustannukset, eivät määräydy vapaiden markkinavoimien perusteella, koska valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen esiintymistä tarkasteltaessa huomioon voidaan ottaa muun muassa seuraavien tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat merkittävässä määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan viranomaisten omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen alaisina, viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja mahdollistavat valtion puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita. On myös aiheellista säätää, että komission yksiköt voivat laatia raportin, jossa kuvataan tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla, että tällainen raportti ja sen perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata tai sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-aineistoon ja että asianomaisilla osapuolilla olisi oltava kattavat mahdollisuudet esittää huomautuksia raportista ja sen perustana olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai näyttöä käytetään.

  (3)  Aiemmista menettelyistä saatujen kokemusten perusteella on aiheellista selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen voidaan katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan luettuna raaka-ainekustannukset ja muiden tuotantotekijöiden kustannukset, eivät määräydy vapaiden markkinavoimien perusteella, koska millä tahansa tasolla, esimerkiksi keskushallinnon, alueiden tai maakuntien tasolla, tapahtuva valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen esiintymistä tarkasteltaessa huomioon voidaan ottaa muun muassa seuraavien tekijöiden mahdollinen vaikutus:

   

  kyseisiä markkinoita palvelevat merkittävässä määrin yritykset, kuten julkiset elimet, jotka toimivat välittömästi tai välillisesti viejämaan viranomaisten omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen alaisina, viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja mahdollistavat valtion puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia tavarantoimittajia esimerkiksi käyttämällä valtion määrittämiä hintoja tai harjoittamalla verotukseen, kauppaan tai valuuttaan liittyvää syrjintää, tai vaikutetaan muutoin vapaisiin markkinavoimiin, resurssien kohdentaminen mukaan lukien, puuttuu avoin ja syrjimätön yhtiöoikeus, jolla varmistetaan asianmukainen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä, kuten kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltaminen, osakkeenomistajien suojelu ja yritystä koskevien täsmällisten tietojen julkinen saatavuus, puuttuu sellaisen johdonmukaisen, tehokkaan ja avoimen lainsäädännön täytäntöönpano, jolla varmistetaan omistusoikeuksien kunnioittaminen sekä toimivan konkurssijärjestelmän toiminta, puuttuu aito rahoitusala, joka toimii valtiosta riippumatta ja johon sovelletaan sekä lainsäädännön että käytännön tasolla riittäviä takuusäännöksiä ja valvontaa, jätetään noudattamatta kansainvälisiä sosiaali- ja ympäristönormeja, mistä seuraa kustannuksiin kohdistuva vaikutus.

   

  On myös aiheellista säätää, että komission olisi laadittava mahdollisimman nopeasti raportti, jossa kuvataan tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla, että tällainen raportti ja sen perustana oleva näyttö olisi sisällytettävä kyseistä maata tai sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-aineistoon ja sitä olisi päivitettävä tarpeen mukaan säännöllisesti, ja että asianomaisilla osapuolilla olisi oltava kattavat mahdollisuudet esittää huomautuksia raportista ja sen perustana olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai näyttöä käytetään.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Lisäksi on syytä muistaa, että kustannukset olisi normaalisti laskettava tutkimuksen kohteena olevan viejän tai tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä vääristymiä, joiden seurauksena asianomaisen osapuolen kirjanpidossa esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen alhaiset, tällaisia kustannuksia voidaan oikaista tai ne voidaan määrittää jollakin hyväksyttävällä perustalla, mukaan luettuna muilta edustavilta markkinoilta tai kansainvälisistä hinnoista tai vertailuarvoista saadut tiedot. Aiemmista menettelyistä saatujen kokemusten perusteella on aiheellista vielä selventää, että sovellettaessa tällä asetuksella käyttöön otettuja säännöksiä huomioon olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, mukaan luettuna asiaan liittyvät arviointiraportit, jotka koskevat vientiä harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-aineistoon ja jota koskevia huomautuksia asianomaisilla osapuolilla on ollut mahdollisuus esittää.

  (4)  Lisäksi on syytä muistaa, että kustannukset olisi normaalisti laskettava tutkimuksen kohteena olevan viejän tai tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä vääristymiä, joiden seurauksena asianomaisen osapuolen kirjanpidossa esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen alhaiset eivätkä vastaa todellisia markkina-arvoja, tällaiset kustannukset olisi oikaistava tai määritettävä jollakin hyväksyttävällä perustalla, mukaan luettuna muilta edustavilta markkinoilta tai kansainvälisistä vääristymättömistä hinnoista tai vertailuarvoista saadut tiedot, unionin hinnat tai vertailuarvot mukaan luettuna tarvittaessa. Aiemmista menettelyistä saatujen kokemusten perusteella on aiheellista vielä selventää, että sovellettaessa tällä asetuksella käyttöön otettuja säännöksiä huomioon olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, mukaan luettuna asiaan liittyvät arviointiraportit, jotka koskevat vientiä harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-aineistoon ja jota koskevia huomautuksia asianomaisilla osapuolilla on ollut mahdollisuus esittää.

  Tarkistus     7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Koska asiaa koskevia muita erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on aiheellista säätää, että tätä asetusta sovelletaan kaikkiin menettelyjen vireillepanoa koskeviin päätöksiin ja kaikkiin menettelyihin, mukaan luettuna alkuperäiset tutkimukset ja tarkastelua koskevat tutkimukset, jotka on pantu vireille aikaisintaan päivänä, jona tämä asetus tulee voimaan, jollei asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 9 kohdasta muuta johdu. Lisäksi erityisen siirtymäsäännön nojalla ja ottaen huomioon, että asiaa koskevia muita erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on aiheellista säätää, että jos siirrytään 2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan nojalla lasketusta normaaliarvosta normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 1–6 a kohdan nojalla, asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn kohtuullisen ajanjakson olisi katsottava kuluneen päivänä, jona tällaisen siirtymisen jälkeinen ensimmäinen toimenpiteiden päättymistä koskeva tarkastelu pannaan vireille. Jotta vähennetään asetuksen säännösten kiertämisen vaaraa, samaa lähestymistapaa olisi sovellettava asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 4 kohdan nojalla tehtäviin tarkasteluihin. On myös syytä muistaa, että siirtyminen 2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan nojalla lasketusta normaaliarvosta normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 1–6 a kohdan nojalla, ei itsessään muodosta asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua riittävää näyttöä. Tällaisilla siirtymäsäännöillä olisi paikattava sääntelyaukko, joka muutoin saattaisi aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, tarjottava asianomaisille osapuolille asianmukainen mahdollisuus mukautua vanhojen sääntöjen päättymiseen ja uusien sääntöjen voimaantuloon ja helpotettava asetuksen (EU) 2016/1036 tehokasta, moitteetonta ja tasapuolista soveltamista.

  (6)  Koska asiaa koskevia muita erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on aiheellista säätää, että tätä asetusta sovelletaan kaikkiin menettelyjen vireillepanoa koskeviin päätöksiin ja kaikkiin menettelyihin, mukaan luettuna alkuperäiset tutkimukset ja tarkastelua koskevat tutkimukset, jotka on pantu vireille aikaisintaan päivänä, jona tämä asetus tulee voimaan, jollei asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 9 kohdasta muuta johdu. Lisäksi erityisen siirtymäsäännön nojalla ja ottaen huomioon, että asiaa koskevia muita erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on aiheellista säätää, että jos siirrytään 2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan nojalla lasketusta normaaliarvosta normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 1–6 e kohdan nojalla, asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn kohtuullisen ajanjakson olisi katsottava kuluneen päivänä, jona tällaisen siirtymisen jälkeinen ensimmäinen toimenpiteiden päättymistä koskeva tarkastelu pannaan vireille. Jotta vähennetään asetuksen säännösten kiertämisen vaaraa, samaa lähestymistapaa olisi sovellettava asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 4 kohdan nojalla tehtäviin tarkasteluihin. On myös syytä muistaa, että siirtyminen 2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan nojalla lasketusta normaaliarvosta normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 1–6 e kohdan nojalla, ei itsessään muodosta asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua riittävää näyttöä. Tällaisilla siirtymäsäännöillä olisi paikattava sääntelyaukko, joka muutoin saattaisi aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, tarjottava asianomaisille osapuolille asianmukainen mahdollisuus mukautua vanhojen sääntöjen päättymiseen ja uusien sääntöjen voimaantuloon ja helpotettava asetuksen (EU) 2016/1036 tehokasta, moitteetonta ja tasapuolista soveltamista.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a)  Unionin olisi sovitettava toimintansa yhteen tärkeimpien kauppakumppanien kanssa toteuttamalla monenkeskisiä ja kahdenvälisiä toimia ennen tutkimuksia ja niiden aikana. Tätä varten komission olisi suoritettava polkumyynnin vastaisissa toimissa käytettävistä laskentamenetelmistä vertaileva seurantatutkimus unionin tärkeimpiin kauppakumppaneihin nähden ja toimitettava sen tulokset sidosryhmille.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  2 artikla – 6 a kohta – a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  Jos tätä säännöstä tai tämän asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä sovellettaessa päätetään, että ei ole asianmukaista käyttää viejämaan kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia merkittävien vääristymien esiintymisen vuoksi, normaaliarvo muodostetaan laskennallisesti vääristymättömiä hintoja tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja myyntikustannusten perusteella. Tätä varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi vääristymättömät kansainväliset hinnat, kustannukset tai vertailuarvot taikka asianmukaisen edustavan maan, jonka talouden kehitystaso on samankaltainen kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat tuotanto- ja myyntikustannukset, edellyttäen että asianmukaiset kustannustiedot ovat helposti saatavilla. Laskennallisesti muodostettuun normaaliarvoon on sisällytettävä kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja yleiskustannuksia sekä voittoa.

  a)  Jos päätetään, että ei ole asianmukaista käyttää viejämaan kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia merkittävien vääristymien esiintymisen vuoksi koko taloudessa tai talouden aloilla, normaaliarvo perustuu johonkin hintaan tai se muodostetaan laskennallisesti vääristymättömiä hintoja tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja myyntikustannusten perusteella kunkin tuotantotekijän osalta. Tätä varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi vääristymättömät kansainväliset hinnat, kustannukset tai vertailuarvot taikka asianmukaisen edustavan maan, myös unionin vastaavat tuotanto- ja myyntikustannukset sekä riittävän tasoiset kansainväliset sosiaali- ja ympäristönormit, edellyttäen että asianmukaiset tiedot ovat helposti saatavilla. Laskennallisesti muodostettuun normaaliarvoon on sisällytettävä kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja yleiskustannuksia sekä voittoa.

   

  Jos tuoja voi selkeästi osoittaa, että sen kaikkien tuotantotekijöiden hintoihin tai kustannuksiin eivät vaikuta merkittävät vääristymät, näitä hintoja tai kustannuksia käytetään sen normaaliarvon muodostamiseen.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  2 artikla – 6 a kohta – b alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan luettuna raaka-ainekustannukset, eivät määräydy vapaiden markkinavoimien perusteella, koska valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa huomioon voidaan ottaa muun muassa seuraavien tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat merkittävässä määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan viranomaisten omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen alaisina, viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja mahdollistavat valtion puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita.

  b)  Edellä a alakohdassa tarkoitettuja merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan luettuna raaka-ainekustannukset ja muiden tuotantotekijöiden kustannukset, eivät määräydy vapaiden markkinavoimien perusteella, koska valtion puuttuminen asiaan millä tahansa tasolla vaikuttaa niihin. Merkittävien vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa huomioon on otettava muun muassa seuraavien tekijöiden mahdollinen vaikutus:

   

  kyseisiä markkinoita palvelevat merkittävässä määrin yritykset (kuten julkiset elimet), jotka toimivat suoraan tai epäsuorasti viejämaan viranomaisten omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen alaisina, viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja mahdollistavat valtion puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia tavarantoimittajia esimerkiksi käyttämällä valtion määrittämiä hintoja tai harjoittamalla verotukseen, kauppaan tai valuuttaan liittyvää syrjintää, tai vaikutetaan muutoin vapaisiin markkinavoimiin, resurssien kohdentaminen mukaan lukien, puuttuu avoin ja syrjimätön yhtiöoikeus, jolla varmistetaan asianmukainen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä, kuten kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltaminen, osakkeenomistajien suojelu ja yritystä koskevien täsmällisten tietojen julkinen saatavuus, puuttuu sellaisen johdonmukaisen, tehokkaan ja avoimen lainsäädännön täytäntöönpano, jolla varmistetaan omistusoikeuksien kunnioittaminen sekä toimivan konkurssijärjestelmän toiminta, puuttuu aito rahoitusala, joka toimii valtiosta riippumatta ja johon sovelletaan sekä lainsäädännön että käytännön tasolla riittäviä takuusäännöksiä ja valvontaa, jätetään noudattamatta kansainvälisiä sosiaali- ja ympäristönormeja, mistä seuraa kustannuksiin kohdistuva vaikutus.

  Tarkistus     11

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  2 artikla – 6 a kohta – b a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja merkittäviä vääristymiä katsotaan esiintyvän muun muassa silloin, kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset johtuvat ylikapasiteetista siten, että hinnat tai kustannukset eivät määräydy vapaiden markkinavoimien perusteella, vaan niihin vaikuttaa ylituotanto, joka vähentää kiinteiden kustannusten vaikutusta.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  2 artikla – 6 a kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  Tarpeen mukaan komission yksiköt voivat laatia raportin, jossa kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. Tällainen raportti ja sen perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata tai sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla osapuolilla on oltava kattavat mahdollisuudet täydentää raporttia ja sen perustana olevaa näyttöä, esittää siitä huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä on otettava huomioon kaikki asiakirja-aineistoon sisältyvä merkityksellinen näyttö.

  c)  Komissio julkaisee mahdollisimman pian julkisen raportin, jossa kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. Raportti sisältää tarpeen mukaan tietoja muun muassa tuotantokustannuksiin vaikuttavien kansainvälisten sosiaali- ja ympäristönormien noudattamisesta. Tällainen raportti ja sen perustana oleva näyttö sekä asiaankuuluvat havainnot aiemmista unionin tutkimuksista ja maaraporteista sisällytetään kyseistä maata tai sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla osapuolilla, myös ammattijärjestöillä ja pk-yrityksillä, on oltava kattavat mahdollisuudet täydentää raporttia ja sen perustana olevaa näyttöä, esittää siitä huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. Komissio ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle vastaavasti. Tehdyissä päätöksissä on otettava huomioon kaikki asiakirja-aineistoon sisältyvä merkityksellinen näyttö, joka perustuu luotettaviin, varmoihin ja ajoissa tulleisiin saatavilla oleviin tietoihin ja dataan. Komissio päivittää raporttia ja sen perustana olevaa näyttöä säännöllisesti vähintään viiden vuoden välein tai kun b alakohdassa säädettyjä vaatimuksia koskeva tilanne on muuttunut.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  2 artikla – 6 a kohta – d alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  Unionin tuotannonala voi käyttää c alakohdassa tarkoitetussa raportissa olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen tai 11 artiklan mukaisen tarkastelupyynnön.

  d)  Unionin tuotannonala ja ammattijärjestöt voivat käyttää c alakohdassa tarkoitetussa raportissa olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen tai 11 artiklan mukaisen tarkastelupyynnön tai 12 artiklan mukaisen uudelleentutkimispyynnön. Raportti muodostaa riittävän näytön, jolla perustellaan normaaliarvon laskeminen valituksessa tai pyynnössä 6 a kohdassa säädetyllä menetelmällä. Lisäksi kun merkittävä osuus valituksen tehneestä unionin tuotannonalasta koostuu pk-yrityksistä, normaaliarvon laskeminen valituksessa tai pyynnössä voi perustua tietoihin, jotka koskevat kyseisen tuotteen tuotantokustannuksia unionissa.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Asetus (EU) 2016/1036

  2 artikla – 6 a kohta – e alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  Tutkimuksen osapuolille on ilmoitettava pikaisesti vireillepanon jälkeen merkityksellisistä lähteistä, joita komissio aikoo käyttää a alakohdassa tarkoitetun mukaisesti, ja niille on annettava 10 päivää aikaa esittää huomautuksia. Tätä varten asianomaisille osapuolille on annettava mahdollisuus tutustua asiakirja-aineistoon, mukaan luettuna mahdollinen näyttö, jota tutkiva viranomainen hyödyntää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.”

  e)  Tutkimuksen osapuolille, ammattijärjestöt ja pk-yritykset mukaan lukien, on ilmoitettava pikaisesti vireillepanon jälkeen merkityksellisistä lähteistä, joita komissio aikoo käyttää a alakohdassa tarkoitetun mukaisesti, ja niille on annettava 10 päivää aikaa esittää huomautuksia. Tätä varten asianomaisille osapuolille on annettava mahdollisuus tutustua asiakirja-aineistoon, mukaan luettuna mahdollinen näyttö, jota tutkiva viranomainen hyödyntää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan soveltamista. Käytettävä menetelmä on ilmoitettava osapuolille viimeistään kolme kuukautta tutkimusten aloittamisen jälkeen.”

  Tarkistus     15

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

  Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

   

  Viimeistään mainittuna päivänä komissio on julkistanut tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun raportin, joka liittyy asetuksen (EU) 2016/1036 6 a artiklan c kohtaan.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA

  21.11.2016

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  21.11.2016

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Paloma López Bermejo

  5.12.2016

  Valiokuntakäsittely

  27.2.2017

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  30.5.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  30

  21

  5

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  30

  +

  ALDE

  Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

  ENF

  Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

  PPE

  Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

  Verts/ALE

  Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

  21

  -

  EFDD

  Fabio Massimo Castaldo

  GUE

  Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

  S&D

  José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  5

  0

  ECR

  Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen

  Viiteasiakirjat

  COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  9.11.2016

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA

  21.11.2016

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  21.11.2016

  JURI

  21.11.2016

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Salvatore Cicu

  28.11.2016

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  24.1.2017

  4.5.2017

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  20.6.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  33

  3

  2

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Eric Andrieu, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Clara Eugenia Aguilera García, Birgit Collin-Langen, Edouard Martin, Massimiliano Salini

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  27.6.2017

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  33

  +

  ALDE

  Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

  ECR

  Sander Loones, Emma McClarkin, Jan Zahradil

  EFDD

  William (The Earl of) Dartmouth

  ENF

  Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Franck Proust, Massimiliano Salini, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Edouard Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

  Verts/ALE

  Klaus Buchner

  3

  -

  EFDD

  Tiziana Beghin, David Borrelli

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur

  2

  0

  GUE/NGL

  Eleonora Forenza, Helmut Scholz

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää