Procedură : 2016/0351(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0236/2017

Texte depuse :

A8-0236/2017

Dezbateri :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Voturi :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0437

RAPORT     ***I
PDF 890kWORD 112k
27.6.2017
PE 602.983v04-00 A8-0236/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Salvatore Cicu

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0721),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0456/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 29 martie 2017(1),

–  având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 12 mai 2016 referitoare la statutul de economie de piață al Chinei(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0236/2017),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Articolul 2 alineatul (7) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 stipulează elementele pe baza cărora ar trebui să fie stabilită valoarea normală în cazul importurilor din țările fără economie de piață. Având în vedere evoluțiile anumitor țări care sunt membre ale OMC, este adecvat ca, în cazul țărilor respective, valoarea normală să fie stabilită pe baza articolului 2 alineatele (1) - (6)a din Regulamentul (UE) 2016/1036, cu efect de la data la care prezentul regulament intră în vigoare și sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament. În cazul țărilor care, la data deschiderii procedurii, nu sunt membre ale OMC și care sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/7551, valoarea normală ar trebui să fie stabilită pe baza articolului 2 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/1036, astfel cum este modificat prin prezentul regulament. Prezentul regulament nu ar trebui să aibă incidență asupra stabilirii faptului dacă un membru al OMC are sau nu economie de piață.

(2)  Articolul 2 alineatul (7) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 stipulează elementele pe baza cărora ar trebui să fie stabilită valoarea normală în cazul importurilor din țările fără economie de piață. În cazul țărilor care sunt membre ale OMC, este adecvat ca valoarea normală să fie stabilită pe baza articolului 2 alineatul (6a) din Regulamentul (UE) 2016/1036, cu efect de la data la care prezentul regulament intră în vigoare și sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament. În cazul țărilor care, la data deschiderii procedurii, nu sunt membre ale OMC și care sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/7551, valoarea normală ar trebui să fie stabilită pe baza articolului 2 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/1036, astfel cum este modificat prin prezentul regulament. Prezentul regulament nu ar trebui să aibă incidență asupra stabilirii faptului dacă un membru al OMC are sau nu economie de piață. Prezentul regulament este în conformitate cu obligațiile Uniunii în temeiul dreptului internațional, incluzând o trimitere la angajamentele statelor membre față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. În plus, nu aduce atingere condițiilor prevăzute în protocoale și alte instrumente în conformitate cu care țările au aderat la Acordul de la Marrakesh de instituire a OMC. La aplicarea normelor sale, este esențial ca Uniunea să se coordoneze cu partenerii săi comerciali majori și să facă schimb de informații cu aceștia.

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

1 Regulamentul (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (OJ L 123, 19.5.2015, p. 33).

1 Regulamentul (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (JO L 123, 19.5.2015, p. 33).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Ținând cont de experiența câștigată în procedurile anterioare, este adecvat să se clarifice circumstanțele în care se poate considera că există denaturări semnificative care afectează în mod considerabil forțele de pe piața liberă. În special, este adecvat să se clarifice faptul că se poate considera că această situație există, printre altele, atunci când prețurile sau costurile raportate, incluzând costul materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate de intervenția statului. De asemenea, este adecvat să se clarifice faptul că, pentru a stabili existența unei astfel de situații, se poate lua în considerare, printre altele, impactul potențial al următoarelor elemente: piața în cauză este deservită în mare măsură de întreprinderi care se află în proprietatea statului sau care își desfășoară activitatea sub controlul, supravegherea în privința politicilor sau îndrumarea autorităților din țara exportatoare; prezența statului în cadrul firmelor, ceea ce face posibilă intervenția statului în procesul de stabilire a prețurilor sau a costurilor; existența unor politici sau măsuri publice discriminatorii în favoarea furnizorilor interni sau care influențează în alt mod forțele de pe piața liberă; și accesul la finanțarea acordată de instituțiile care pun în aplicare obiectivele de politică publică. De asemenea, este adecvat să se prevadă faptul că serviciile Comisiei pot emite un raport care să descrie situația specifică privind aceste criterii într-o anumită țară sau într-un anumit sector; că un asemenea raport și elementele de probă pe care se bazează pot fi incluse în dosarul oricărei anchete referitoare la țara sau sectorul respectiv; și că părțile interesate ar trebui să beneficieze de posibilități numeroase de a prezenta observații cu privire la raport și la elementele de probă pe care se bazează acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se utilizează un astfel de raport sau elemente de probă.

(3)  Ținând cont de experiența câștigată în procedurile anterioare, este adecvat să se clarifice circumstanțele în care apar denaturări semnificative care afectează în mod considerabil forțele de pe piața liberă. În special, este adecvat să se clarifice faptul că această situație apare, printre altele, atunci când prețurile sau costurile raportate, incluzând costul materiilor prime, al energiei și al altor factori de producție, nu sunt rezultatul forțelor de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate de intervenția statului, sau în cazul lipsei de conformitate cu convențiile fundamentale ale OIM, precum și cu acordurile multilaterale de mediu și fiscale, care conduce la o denaturare a concurenței. De asemenea, este adecvat să se clarifice faptul că, atunci când se evaluează existența unor denaturări semnificative, ar trebui să se ia în considerare, printre altele, impactul potențial al următoarelor elemente: influența statului asupra alocării resurselor și a deciziilor și a întreprinderilor, fie în mod direct, fie în mod indirect; piața în cauză este deservită în mare măsură de întreprinderi care se află în proprietatea statului sau care își desfășoară activitatea sub controlul, supravegherea în privința politicilor sau îndrumarea autorităților din țara exportatoare; prezența statului în cadrul firmelor, ceea ce face posibilă intervenția statului în procesul de stabilire a prețurilor sau a costurilor; existența unor politici sau măsuri publice discriminatorii în favoarea furnizorilor interni sau care influențează în alt mod forțele de pe piața liberă; lipsa sau aplicarea discriminatorie sau asigurarea necorespunzătoare a respectării unui drept al societăților comerciale transparent și eficace, care să asigure o guvernanță corporativă adecvată; lipsa sau aplicarea discriminatorie sau asigurarea necorespunzătoare a respectării unui set de legi transparente și eficace care să asigure respectarea drepturilor de proprietate și buna funcționare a unui regim al falimentului; nivelurile salariale nu sunt rezultatul unor negocieri libere între angajați și conducere; lipsa unui set transparent de legi produce efecte discriminatorii cu privire la societățile mixte și la investiții străine și accesul la finanțarea acordată de instituțiile care pun în aplicare obiectivele de politică publică, inclusiv sub formă de subvenții sectoriale, ori existența unui oligopol sau monopol în ceea ce privește factorii de producție, precum și alte circumstanțe pe care Comisia le consideră relevante pentru a evalua existența unor denaturări semnificative. De asemenea, este adecvat ca serviciile Comisiei să emită un raport detaliat care să descrie situația specifică privind aceste criterii într-o anumită țară sau într-un anumit sector. Pentru acele țări pentru care s-au deschis numeroase cauze antidumping, raportul ar trebui adoptat până la … [se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament + 15 zile]. Un asemenea raport și elementele de probă pe care se bazează ar trebui să fie incluse în dosarul oricărei anchete referitoare la țara sau sectorul respectiv. Părțile interesate, inclusiv industria și sindicatele din Uniune, ar trebui să beneficieze de posibilități numeroase de a prezenta observații cu privire la raport și la elementele de probă pe care se bazează acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se utilizează astfel de rapoarte sau elemente de probă. Aceste observații ar trebui avute în vedere atunci când se iau decizii privind elaborarea și actualizarea rapoartelor relevante. Evaluarea denaturărilor semnificative este deosebit de importantă în cazul sectoarelor eterogene, alcătuite în mare parte din întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), în care sunt cel mai greu de găsit elemente de probă privind denaturările specifice ale sectorului în cauză. La solicitarea Parlamentului European, a unui stat membru sau la propria inițiativă a Comisiei, în cazul unei schimbări a circumstanțelor într-o anumită țară sau într-un anumit sector, Comisia ar trebui să inițieze sau să actualizeze raportul. Comisia ar trebui să includă o analiză a punerii în aplicare a prezentului regulament în raportul său anual privind activitățile antidumping, antisubvenție și de salvgardare ale Uniunii și să o prezinte Parlamentului European.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În plus, este adecvat să se reamintească faptul că, în mod normal, costurile ar trebui să fie calculate pe baza înregistrărilor efectuate de exportatorul sau producătorul supus anchetei. Cu toate acestea, în cazul în care există denaturări semnificative în țara exportatoare și, ca urmare a acestora, costurile reflectate în înregistrările părții în cauză sunt scăzute în mod artificial, aceste costuri pot fi modificate sau stabilite pe o bază rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor din alte piețe reprezentative sau pe baza unor prețuri și valori de referință internaționale. Ținând cont de experiența dobândită în procedurile anterioare, este adecvat să se clarifice faptul că, în scopul aplicării dispozițiilor introduse prin prezentul regulament, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de toate elementele de probă relevante, inclusiv de rapoartele de evaluare relevante privind circumstanțele existente pe piața internă a producătorilor exportatori și de elementele de probă pe care se bazează acestea, care au fost incluse în dosar și cu privire la care părțile interesate au avut posibilitatea să prezinte observații.

(4)  În plus, este adecvat să se reamintească faptul că, în mod normal, costurile ar trebui să fie calculate pe baza înregistrărilor fiabile efectuate de exportatorul sau producătorul supus anchetei. Cu toate acestea, în cazul în care există denaturări semnificative în țara exportatoare și, ca urmare a acestora, costurile reflectate în înregistrările părții în cauză sunt scăzute în mod artificial, aceste costuri ar trebui să fie stabilite pe o bază rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor din alte piețe reprezentative, de pe piețele din Uniune sau pe baza unor prețuri și valori de referință internaționale nedenaturate. În cazul în care un producător-exportator dintr-o țară sau dintr-un sector în care există una sau mai multe denaturări semnificative demonstrează în mod concludent că nu este direct sau indirect afectat de nicio denaturare semnificativă și că costurile sale pentru unul sau mai mulți factori individuali de producție nu sunt denaturate, costurile respective sunt utilizate la construirea valorii sale normale. Astfel de constatări individuale nu ar trebui să influențeze valoarea normală a altor producători și, prin urmare, nu ar trebui extrapolate la întreaga țară sau la întregul sector. Ținând cont de experiența dobândită în procedurile anterioare, este adecvat să se clarifice faptul că, în scopul aplicării dispozițiilor introduse prin prezentul regulament, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de toate elementele de probă relevante, inclusiv de rapoartele de evaluare relevante privind circumstanțele existente pe piața internă a producătorilor exportatori și de elementele de probă pe care se bazează acestea, care au fost incluse în dosar și cu privire la care părțile interesate au avut posibilitatea să prezinte observații. Industria din Uniune ar trebui să poată prezenta indicii legate de existența unor denaturări semnificative. Aceste indicii ar trebui să fie luate în considerare atunci când se ia o decizie privind întocmirea sau actualizarea rapoartelor relevante. În cazul în care raportul arată existența uneia sau a mai multor denaturări semnificative, raportul ar trebui să constituie o dovadă suficientă pentru a justifica calcularea valorii normale. În orice caz, nu ar trebui să se impună sarcini suplimentare industriei din Uniune. Părțile la anchetă ar trebui să fie informate la scurt timp după lansarea acesteia cu privire la sursele relevante pe care Comisia intenționează să le folosească, inclusiv cu privire la constatarea preliminară a existenței unor eventuale denaturări semnificative, și dispun de 10 zile lucrătoare pentru a prezenta observații. În acest sens, părțile interesate ar trebui să poată avea acces la dosar după înregistrarea într-un registru ținut de Comisie, inclusiv la orice element de probă pe care se bazează autoritatea care efectuează ancheta, fără a aduce atingere normelor privind confidențialitatea prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/1036. Comisia ar trebui să constate definitiv existența uneia sau a mai multor denaturări semnificative în țara exportatoare, în ansamblul economiei sau în sectorul respectiv, această constatare fiind comunicată părților nu mai târziu de 60 de zile de la data inițierii anchetei. Constatarea existenței unor denaturări semnificative într-o anumită țară sau într-un anumit sector ar trebui să rămână în vigoare până la revocare, iar o astfel de revocare nu ar trebui să aibă loc decât dacă elemente de probă suficiente au demonstrat în mod concludent că respectiva țară sau respectivul sector nu mai sunt afectate de denaturări semnificative.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În absența altor norme tranzitorii specifice de reglementare a acestui aspect, este adecvat să se prevadă aplicarea prezentului regulament în cazul tuturor deciziilor privind deschiderea procedurilor și în cazul tuturor procedurilor, incluzând anchetele inițiale și anchetele de reexaminare, care sunt deschise la data sau după data intrării în vigoare a prezentului regulament, sub rezerva dispozițiilor articolului 11 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2016/1036. În plus, ca o normă tranzitorie specifică și ținând cont de absența altor norme tranzitorii specifice de reglementare a acestui aspect, este adecvat să se prevadă că, în cazul trecerii de la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatele (1) - (6)a, ar trebui să se considere că perioada de timp rezonabilă prevăzută la articolul 11 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/1036 a expirat la data la care este deschisă prima reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor de după această trecere. În vederea reducerii riscului de eludare a dispozițiilor prezentului regulament, ar trebui să se aplice aceeași abordare și în cazul reexaminărilor efectuate în temeiul articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1036. Este, de asemenea, adecvat să se reamintească faptul că trecerea de la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatele (1) - (6)a nu constituie, în sine, un element de probă suficient în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036. Aceste norme tranzitorii ar trebui să completeze o lacună care ar putea să genereze insecuritate juridică, ar trebui să ofere părților interesate posibilitatea rezonabilă de a se adapta la expirarea vechilor norme și la intrarea în vigoare a celor noi și ar trebui să permită aplicarea eficientă, ordonată și echitabilă a Regulamentului (UE) 2016/1036.

(6)  În absența altor norme tranzitorii specifice de reglementare a acestui aspect, este adecvat să se prevadă aplicarea prezentului regulament în cazul tuturor deciziilor privind deschiderea procedurilor și în cazul tuturor procedurilor, incluzând anchetele inițiale și anchetele de reexaminare, care sunt deschise la data sau după data intrării în vigoare a prezentului regulament, sub rezerva dispozițiilor articolului 11 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2016/1036. În plus, ca o normă tranzitorie specifică și ținând cont de absența altor norme tranzitorii specifice de reglementare a acestui aspect, este adecvat să se prevadă că, în cazul trecerii de la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatele (1) - (6)a, ar trebui să se considere că perioada de timp rezonabilă prevăzută la articolul 11 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/1036 a expirat la data la care este închisă prima reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor de după această trecere. În vederea reducerii riscului de eludare a dispozițiilor prezentului regulament, ar trebui să se aplice aceeași abordare și în cazul reexaminărilor efectuate în temeiul articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1036. Este, de asemenea, adecvat să se reamintească faptul că trecerea de la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatele (1) - (6)a nu constituie, în sine, un element de probă suficient în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036. Aceste norme tranzitorii, care permit aplicarea în continuare a măsurilor de protecție împotriva importurilor subvenționate, ar trebui să completeze o lacună care ar putea să genereze insecuritate juridică, ar trebui să ofere părților interesate posibilitatea rezonabilă de a se adapta la expirarea vechilor norme și la intrarea în vigoare a celor noi și ar trebui să permită aplicarea eficientă, ordonată și echitabilă a Regulamentului (UE) 2016/1036.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) 2016/1036

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„6a.  (a) În cazul în care se stabilește, atunci când se aplică prezenta dispoziție sau orice altă dispoziție relevantă a prezentului regulament, că nu este adecvat să se folosească prețurile și costurile de pe piața internă din țara exportatoare datorită existenței unor denaturări semnificative, valoarea normală este construită pe baza costurilor de producție și de vânzare care reflectă prețuri sau valori de referință nedenaturate. În acest sens, sursele care pot fi folosite includ prețuri, costuri sau valori de referință internaționale nedenaturate sau costurile de producție și de vânzare corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă adecvată cu un nivel de dezvoltare economică asemănător celui din țara exportatoare, cu condiția ca datele relevante privind costurile să fie ușor accesibile. Valoarea normală construită include o sumă rezonabilă pentru costurile de vânzare, cheltuielile administrative și costurile generale și pentru profituri.

„6a.  (a) În cazul în care se stabilește că nu este adecvat să se folosească prețurile și costurile de pe piața internă din țara exportatoare datorită existenței uneia sau a mai multor denaturări semnificative în țara exportatoare, în ansamblul economiei sau în sectorul respectiv, valoarea normală este construită pe baza costurilor de producție și de vânzare care reflectă prețuri sau valori de referință nedenaturate pentru fiecare factor de producție. În acest sens, sursele pe care Comisia le poate folosi includ prețuri, costuri sau valori de referință internaționale nedenaturate sau costurile de producție și de vânzare corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă adecvată, inclusiv cele din Uniune, cu condiția ca datele relevante privind costurile să fie ușor accesibile.

 

În cazul în care un producător-exportator dintr-o țară în care există una sau mai multe denaturări semnificative demonstrează în mod clar că nu este direct sau indirect afectat de nicio denaturare semnificativă și că costurile sale pentru unul sau mai mulți factori individuali de producție nu sunt denaturate, așa cum sunt evaluate în sensul celui de al treilea paragraf, costurile respective sunt utilizate la construirea valorii sale normale.

 

Absența denaturării costurilor unui producător-exportator cu privire la un anumit factor de producție și fiabilitatea acestora se evaluează, printre altele, în funcție de cantitățile implicate, de ponderea lor în raport cu costurile totale ale factorului respectiv și utilizarea reală în producție.

 

Astfel de constatări individuale nu afectează valoarea normală a altor producători-exportatori și, prin urmare, nu pot fi extrapolate la întreaga țară sau la întregul sector, indiferent de aplicarea articolul 17 din Regulamentul (UE) 2016/1036.

 

Valoarea normală construită include o sumă nedenaturată și rezonabilă pentru cheltuielile administrative, costurile de vânzare, costurile generale și profituri. În cazul absenței cooperării la elaborarea raportului de către un producător-exportator sau autoritățile dintr-o țară în care se consideră că există una sau mai multe distorsiuni semnificative, se aplică articolul 18 din Regulamentul (UE) 2016/1036.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) 2016/1036

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Se poate considera că există denaturări considerabile pentru produsul în cauză în sensul literei (a) atunci când, printre altele, prețurile sau costurile raportate, incluzând costul materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate de intervenția statului. Pentru a stabili dacă există sau nu denaturări considerabile, se poate lua în considerare, printre altele, impactul potențial al următoarelor elemente: piața în cauză este deservită în mare măsură de întreprinderi care se află în proprietatea statului sau care își desfășoară activitatea sub controlul, supravegherea în privința politicilor sau îndrumarea autorităților din țara exportatoare; prezența statului în cadrul firmelor, ceea ce face posibilă intervenția statului în procesul de stabilire a prețurilor sau a costurilor; existența unor politici sau măsuri publice discriminatorii în favoarea furnizorilor interni sau care influențează în alt mod forțele de pe piața liberă; și accesul la finanțarea acordată de instituțiile care pun în aplicare obiectivele de politică publică.

(b) Denaturări considerabile în sensul literei (a) sunt acele denaturări care se produc atunci când prețurile sau costurile raportate, incluzând costul materiilor prime, al energiei și al altor factori de producție, nu sunt rezultatul forțelor de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate de intervenția statului, sau în cazul lipsei de conformitate cu convențiile fundamentale ale OIM enumerate în anexa -I, cu acordurile multilaterale de mediu la care Uniunea este parte și cu convențiile relevante ale OCDE din domeniul fiscal, care conduce la o denaturare a concurenței. Atunci când se evaluează existența unor denaturări considerabile, se ia în considerare, printre altele, impactul potențial al următoarelor elemente: un grad înalt de influență a statului asupra alocării resurselor și a deciziilor și a întreprinderilor, fie în mod direct, fie în mod indirect; piața în cauză este deservită în mare măsură de întreprinderi care se află în proprietatea statului sau care își desfășoară activitatea sub controlul, supravegherea în privința politicilor sau îndrumarea autorităților din țara exportatoare; prezența statului în cadrul firmelor, ceea ce face posibilă intervenția statului în procesul de stabilire a prețurilor sau a costurilor; existența unor politici sau măsuri publice discriminatorii în favoarea furnizorilor interni sau care influențează în alt mod forțele de pe piața liberă; lipsa sau aplicarea discriminatorie sau asigurarea necorespunzătoare a respectării unui drept al societăților comerciale transparent și eficace, care să asigure o guvernanță corporativă adecvată; lipsa sau aplicarea discriminatorie sau asigurarea necorespunzătoare a respectării unui set de legi transparente și eficace care să asigure respectarea drepturilor de proprietate și buna funcționare a unui regim al falimentului; nivelurile salariale nu sunt rezultatul unor negocieri libere între angajați și conducere; lipsa unui set transparent de legi produce efecte discriminatorii cu privire la societățile mixte și la alte investiții străine și accesul la finanțarea acordată de instituțiile care pun în aplicare obiectivele de politică publică sau care nu acționează în mod autonom față de stat în vreun alt fel, ori existența unui oligopol sau monopol în ceea ce privește factorii de producție, precum și alte circumstanțe pe care Comisia le consideră relevante pentru a evalua existența unor denaturări semnificative.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) 2016/1036

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Dacă este adecvat, serviciile Comisiei pot emite un raport care să descrie situația specifică privind criteriile enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară sau dintr-un anumit sector. Un asemenea raport și elementele de probă pe care se bazează pot fi incluse în dosarul oricărei anchete referitoare la țara sau la sectorul respectiv. Părțile interesate trebuie să beneficieze de posibilități numeroase de a completa și a comenta raportul și elementele de probă pe care se bazează acesta și de a recurge la acestea în cadrul fiecărei anchete în care se utilizează un astfel de raport sau elemente de probă. Constatările efectuate trebuie să țină seama de toate elementele de probă relevante din dosar.

(c) Serviciile Comisiei emit un raport detaliat care să descrie situația specifică privind criteriile enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară sau dintr-un anumit sector. Pentru acele țări pentru care s-au deschis numeroase cauze antidumping, raportul se adoptă până la … [se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament + 15 zile]. Un asemenea raport și elementele de probă pe care se bazează sunt incluse în dosarul oricărei anchete referitoare la țara sau la sectorul respectiv. Părțile interesate, inclusiv industria și sindicatele din Uniune, ar trebui să beneficieze de posibilități numeroase de a comenta raportul și elementele de probă pe care se bazează acesta, precum și de a recurge la ele, în cadrul fiecărei anchete în care se utilizează astfel de rapoarte sau elemente de probă. Aceste indicii sunt avute în vedere atunci când se iau decizii privind elaborarea și actualizarea rapoartelor relevante. La elaborarea raportului său, Comisia ia în considerare particularitățile economice și comerciale ale IMM-urilor și le ajută în procesul de folosire a rapoartelor. Atunci când face constatările, Comisia ia în considerare toate elementele de probă relevante din dosarul anchetei. La solicitarea Parlamentului European, a unui stat membru sau la propria inițiativă a Comisiei, în cazul unei schimbări a circumstanțelor într-o anumită țară sau într-un anumit sector, Comisia inițiază sau actualizează raportul. Comisia include o analiză a punerii în aplicare a prezentului regulament în raportul său anual privind activitățile antidumping, antisubvenție și de salvgardare ale Uniunii și o prezintă Parlamentului European.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) 2016/1036

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) Industria din Uniune poate să se bazeze pe raportul menționat la litera (c) pentru calcularea valorii normale în vederea depunerii unei plângeri în conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri de reexaminare în conformitate cu articolul 11.

(d) Industria din Uniune poate să se bazeze pe raportul menționat la litera (c) pentru calcularea valorii normale în vederea depunerii unei plângeri în conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri de reexaminare în conformitate cu articolul 11 sau a unei cereri pentru o nouă anchetă, în conformitate cu articolul 12. În cazul în care raportul arată existența uneia sau a mai multor denaturări semnificative, raportul întocmit în temeiul literei (c) constituie o dovadă suficientă pentru a justifica calcularea valorii normale în conformitate cu litera (a). În orice caz, nu se impun sarcini suplimentare industriei din Uniune la stabilirea existenței unor denaturări semnificative într-o țară terță sau într-un sector. În lipsa unui raport, Comisia utilizează orice informații sau date disponibile pentru a stabili existența unor denaturări semnificative și pentru a utiliza metodologia menționată la litera (a), în cazul în care sunt îndeplinite cerințele relevante.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) 2016/1036

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) Părțile la anchetă trebuie să fie informate la scurt timp după deschidere cu privire la sursele relevante pe care Comisia intenționează să le folosească în sensul dispozițiilor de la litera (a) și dispun de 10 zile pentru a prezenta observații. În acest sens, părților interesate li se acordă acces la dosar, inclusiv la orice element de probă pe care se bazează autoritatea care efectuează ancheta, fără a aduce atingere articolului 19.

(e) Părțile la anchetă trebuie să fie informate la scurt timp după deschidere cu privire la sursele relevante pe care Comisia intenționează să le folosească în sensul dispozițiilor de la litera (a), inclusiv cu privire la constatarea preliminară a existenței unor eventuale denaturări semnificative, și dispun de 10 zile lucrătoare pentru a prezenta observații. În acest sens, părților interesate li se acordă acces la dosar după înregistrarea într-un registru ținut de Comisie, inclusiv la orice element de probă pe care se bazează autoritatea care efectuează ancheta, fără a aduce atingere articolului 19. Comisia constată definitiv existența uneia sau a mai multor denaturări semnificative în țara exportatoare, în ansamblul economiei sau în sectorul respectiv, această constatare fiind comunicată părților nu mai târziu de 60 de zile de la data inițierii anchetei.

 

Constatarea existenței unor denaturări semnificative într-o anumită țară sau într-un anumit sector rămâne în vigoare până la revocare, iar o astfel de revocare nu are loc decât dacă elemente de probă suficiente au demonstrat în mod concludent că respectiva țară sau respectivul sector nu mai sunt afectate de denaturări semnificative.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) 2016/1036

Articolul 2 – alineatul 7 – litera a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul importurilor care provin din țări care, la data deschiderii procedurii, nu sunt membre ale OMC și care sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755, valoarea normală se stabilește pe baza prețului sau a valorii construite într-o țară terță care are economie de piață sau pe baza prețului dintr-o astfel de țară terță către alte țări, inclusiv către Uniune, sau, în cazul în care aceste opțiuni nu sunt posibile, în orice alt mod rezonabil, inclusiv pe baza prețului plătit efectiv sau care urmează să fie plătit în Uniune pentru produsul similar, ajustat în mod corespunzător, în cazul în care este necesar, pentru ca acesta să includă o marjă de profit rezonabilă.

În cazul importurilor care provin din țări care, la data deschiderii procedurii, nu sunt membre ale OMC și care sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755, valoarea normală se stabilește pe baza prețului sau a valorii construite într-o țară reprezentativă adecvată care este fie membră a OMC, fie nu este menționată în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755. În caz contrar, valoarea normală se stabilește pe baza prețului dintr-o astfel de țară terță către alte țări, inclusiv către Uniune, sau, în cazul în care aceste opțiuni nu sunt posibile, în orice alt mod rezonabil, inclusiv pe baza prețului plătit efectiv sau care urmează să fie plătit în Uniune pentru produsul similar, ajustat în mod corespunzător, în cazul în care este necesar, pentru ca acesta să includă o marjă de profit rezonabilă.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) 2016/1036

Articolul 2 – alineatul 7 – litera a – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Țara terță cu economie de piață adecvată se alege în mod rezonabil, ținând seama de toate informațiile fiabile disponibile în momentul efectuării alegerii. Se ține, de asemenea, seama de termene; dacă este cazul, se alege o țară terță cu economie de piață care face obiectul aceleiași anchete.

Țara reprezentativă adecvată se alege în mod rezonabil, ținând seama de toate informațiile fiabile disponibile în momentul efectuării alegerii. Se ține, de asemenea, seama de termene; dacă este cazul, se alege o țară reprezentativă adecvată care face obiectul aceleiași anchete.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) 2016/1036

Articolul 2 – alineatul 7 – litera a – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Părțile vizate de anchetă sunt informate imediat după deschiderea acesteia cu privire la țara terță cu economie de piață luată în considerare și au la dispoziție 10 zile pentru a-și prezenta observațiile

Părțile vizate de anchetă sunt informate imediat după deschiderea acesteia cu privire la țara reprezentativă adecvată luată în considerare și au la dispoziție 10 zile pentru a-și prezenta observațiile.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Regulamentul (UE) 2016/1036

Articolul 3 – alineatul 6

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2a)  La articolul 3, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„6. Trebuie demonstrat cu ajutorul tuturor elementelor doveditoare pertinente prezentate în legătură cu alineatul (2) că importurile care fac obiectul unui dumping cauzează un prejudiciu în sensul prezentului regulament. Concret, acest lucru implică demonstrarea faptului că volumul și/sau nivelurile prețurilor menționate la alineatul (3) au un impact asupra industriei Uniunii în sensul alineatului (5) și că acest impact este de asemenea natură încât poate fi considerat important.”

„6. Trebuie demonstrat cu ajutorul tuturor elementelor doveditoare pertinente și al celor mai bune informații disponibile prezentate în legătură cu alineatul (2) că importurile care fac obiectul unui dumping cauzează un prejudiciu în sensul prezentului regulament. Concret, acest lucru implică demonstrarea faptului că volumul și/sau nivelurile prețurilor menționate la alineatul (3) au un impact asupra industriei Uniunii în sensul alineatului (5) și că acest impact este de asemenea natură încât poate fi considerat important.”

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) 2016/1036

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul trecerii de la o valoare normală calculată în temeiul fostului articol 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatele (1) - (6)a, se consideră că perioada de timp rezonabilă a expirat la data la care este deschisă prima reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor de după această trecere.

În cazul în care măsurile antidumping existente se bazează pe o valoare normală calculată în temeiul fostului articol 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036, metodologia prevăzută la articolul 2 alineatul (6a) nu înlocuiește metodologia inițială utilizată pentru determinarea valorii normale până la data la care este închisă prima reexaminare a măsurilor respective efectuată în perspectiva expirării măsurilor, după intrarea în vigoare a Regulamentului …

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) 2016/1036

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 4 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul trecerii de la o valoare normală calculată în temeiul fostului articol 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatele (1) - (6)a, orice reexaminare efectuată în temeiul prezentului alineat se amână până la data la care este deschisă prima reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor de după această trecere.

În cazul în care măsurile antidumping existente se bazează pe o valoare normală calculată în temeiul fostului articol 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036, metodologia prevăzută la articolul 2 alineatul (6a) nu înlocuiește metodologia inițială utilizată pentru determinarea valorii normale până la data la care este închisă prima reexaminare a măsurilor respective efectuată în perspectiva expirării măsurilor, după intrarea în vigoare a Regulamentului …

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Regulamentul (UE) 2016/1036

Articolul 16 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5a)  La articolul 16, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1. Atunci când consideră oportun, Comisia efectuează vizite pentru a examina documentele importatorilor, exportatorilor, operatorilor comerciali, agenților, producătorilor, asociațiilor și organizațiilor profesionale și pentru a verifica informațiile furnizate cu privire la dumping și prejudiciu. În absența unui răspuns adecvat în timp util, Comisia poate alege să nu efectueze o vizită de verificare.”

„1. Atunci când consideră oportun, Comisia trimite funcționari cu experiență să efectueze vizite pentru a examina documentele importatorilor, exportatorilor, operatorilor comerciali, agenților, producătorilor, asociațiilor și organizațiilor profesionale și pentru a verifica informațiile furnizate cu privire la dumping și prejudiciu. În absența unui răspuns adecvat în timp util, Comisia poate alege să nu efectueze o vizită de verificare.”

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)

Regulamentul (UE) 2016/1036

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5b)  La articolul 18 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informațiile necesare sau nu le furnizează în termenele prevăzute în prezentul regulament sau obstrucționează semnificativ examinarea, pot fi stabilite constatări preliminare sau finale, pozitive sau negative, pe baza datelor disponibile.

„În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informațiile necesare sau nu le furnizează în termenele prevăzute în prezentul regulament sau obstrucționează semnificativ examinarea, sunt stabilite constatări preliminare sau finale pe baza celor mai bune date disponibile.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 c (nou)

Regulamentul (UE) 2016/1036

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(5c)  La articolul 18 alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Părțile interesate trebuie informate cu privire la consecințele unui refuz de a coopera.”

„Părțile interesate sunt informate cu privire la consecințele unui refuz de a coopera și sunt înscrise într-un registru a cărui utilizare va permite Comisiei și țărilor partenere să acorde mai multă atenție activităților acestor părți.”

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 d (nou)

Regulamentul (UE) 2016/1036

Anexa -I (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5d)  Se introduce următoarea anexă:

 

„Anexa -I

 

1. Convenția nr. 29 din 1930 privind munca forțată sau obligatorie

 

2. Convenția nr. 87 din 1948 privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical

 

3. Convenția nr. 98 din 1949 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și de negociere colectivă

 

4. Convenția nr. 100 din 1951 privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru masculine și a mâinii de lucru feminine, pentru o muncă de valoare egală

 

5. Convenția nr. 105 din 1957 privind abolirea muncii forțate

 

6. Convenția nr. 111 din 1958 privind discriminarea în domeniul ocupării forței de muncă și al exercitării profesiei

 

7. Convenția nr. 138 din 1973 privind vârsta minimă de încadrare în muncă

 

8. Convenția nr. 182 din 1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor.”

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1

Regulamentul (UE) nr. 2016/1037

Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia oferă, de asemenea, consultări țării de origine și/sau de export în cauză cu privire la alte subvenții identificate în cursul anchetei. În aceste situații, Comisia trimite țării de origine și/sau de export un rezumat al principalelor elemente referitoare la alte subvenții, în special al celor menționate la alineatul (2) litera (c) din prezentul articol. Dacă avizul de deschidere nu vizează subvențiile suplimentare, acesta se modifică și versiunea modificată se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, toate părțile interesate fiind invitate să prezinte observații.

Comisia oferă, de asemenea, consultări țării de origine și/sau de export în cauză cu privire la alte subvenții identificate în cursul anchetei. În aceste situații, Comisia trimite țării de origine și/sau de export un rezumat al principalelor elemente referitoare la alte subvenții, în special al celor menționate la alineatul (2) litera (c) din prezentul articol. Dacă avizul de deschidere nu vizează subvențiile suplimentare, acesta se modifică și versiunea modificată se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Toate părțile interesate dispun de timp suplimentar și suficient pentru a prezenta observații.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică în cazul tuturor deciziilor privind deschiderea procedurilor și în cazul tuturor procedurilor, incluzând anchetele inițiale și anchetele de reexaminare, care sunt deschise la data sau după data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament se aplică în cazul tuturor anchetelor efectuate în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) 1036/2016, care sunt deschise la sau după data de … [a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament]. În ceea ce privește toate celelalte anchete, prezentul regulament se aplică de la data închiderii primei reexaminări a măsurilor relevante efectuate în perspectiva expirării măsurilor, după data respectivă.

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0223.


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (30.5.2017)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Raportor pentru aviz: Jerzy Buzek

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul     1

Propunere de regulament

Referirea 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 12 mai 2016 referitoare la statutul de economie de piață al Chinei,

Amendamentul     2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Uniunea ar trebui să fie în măsură să își protejeze în mod eficace sectorul industrial împotriva practicilor de dumping, iar acțiunile viitoare ale Uniunii trebuie să respecte normele OMC. Un instrument care prevede aceleași norme pentru toți partenerii comerciali reprezintă baza adecvată pentru dezvoltarea unor relații comerciale durabile.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Articolul 2 alineatul (7) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2016/1036 stipulează elementele pe baza cărora ar trebui să fie stabilită valoarea normală în cazul importurilor din țările fără economie de piață. Având în vedere evoluțiile anumitor țări care sunt membre ale OMC, este adecvat ca, în cazul țărilor respective, valoarea normală să fie stabilită pe baza articolului 2 alineatele (1) - (6)a din Regulamentul (UE) 2016/1036, cu efect de la data la care prezentul regulament intră în vigoare și sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament. În cazul țărilor care, la data deschiderii procedurii, nu sunt membre ale OMC și care sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/7552, valoarea normală ar trebui să fie stabilită pe baza articolului 2 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/1036, astfel cum este modificat prin prezentul regulament. Prezentul regulament nu ar trebui să aibă incidență asupra stabilirii faptului dacă un membru al OMC are sau nu economie de piață.

(2)  Având în vedere evoluțiile comerțului mondial, care privesc și țările membre ale OMC, inclusiv efectele lor asupra industriei Uniunii, este adecvat ca valoarea normală să fie stabilită pe baza articolului 2 alineatele (1)-(6)a din Regulamentul (UE) 2016/1036, cu efect de la data la care prezentul regulament intră în vigoare și sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament. În cazul țărilor fără statut de economie de piață care sunt membre ale OMC sau care, la data deschiderii procedurii, nu sunt membre ale OMC și care sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/7552, valoarea normală ar trebui să fie stabilită pe baza articolului 2 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/1036, astfel cum este modificat prin prezentul regulament.

__________________

__________________

2Regulamentul (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (OJ L 123, 19.5.2015, p. 33).

2Regulamentul (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (OJ L 123, 19.5.2015, p. 33).

Justificare

Raportorul continuă să menționeze explicit statutul de economie de piață sau al țărilor membre ale OMC sau lipsa acestuia, așa cum se prevede la articolul 15 litera d) din Protocolul de aderare a Chinei la OMC.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Având în vedere acordul din Consiliu privind modernizarea instrumentelor de apărare comercială ale Uniunii, trebuie subliniat faptul că, pentru ca măsurile antidumping să fie eficiente, regula taxei celei mai mici reduce pe nedrept taxele antidumping la un nivel inferior marjei de dumping. În acest scop și, astfel cum a fost propus de Parlamentul European în poziția sa adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în legătură cu modernizarea instrumentelor de apărare comercială, regula taxei celei mai mici ar trebui eliminată, procedurile de apărare comercială ar trebui să fie accelerate, ar trebui impuse taxe vamale provizorii, iar sindicatelor și IMM-urilor ar trebui să li se permită să înainteze plângeri antidumping.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Ținând cont de experiența câștigată în procedurile anterioare, este adecvat să se clarifice circumstanțele în care se poate considera că există denaturări semnificative care afectează în mod considerabil forțele de pe piața liberă. În special, este adecvat să se clarifice faptul că se poate considera că această situație există, printre altele, atunci când prețurile sau costurile raportate, incluzând costul materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate de intervenția statului. De asemenea, este adecvat să se clarifice faptul că, pentru a stabili existența unei astfel de situații, se poate lua în considerare, printre altele, impactul potențial al următoarelor elemente: piața în cauză este deservită în mare măsură de întreprinderi care se află în proprietatea statului sau care își desfășoară activitatea sub controlul, supravegherea în privința politicilor sau îndrumarea autorităților din țara exportatoare; prezența statului în cadrul firmelor, ceea ce face posibilă intervenția statului în procesul de stabilire a prețurilor sau a costurilor; existența unor politici sau măsuri publice discriminatorii în favoarea furnizorilor interni sau care influențează în alt mod forțele de pe piața liberă; și accesul la finanțarea acordată de instituțiile care pun în aplicare obiectivele de politică publică. De asemenea, este adecvat să se prevadă faptul că serviciile Comisiei pot emite un raport care să descrie situația specifică privind aceste criterii într-o anumită țară sau într-un anumit sector; că un asemenea raport și elementele de probă pe care se bazează pot fi incluse în dosarul oricărei anchete referitoare la țara sau sectorul respectiv; și că părțile interesate ar trebui să beneficieze de posibilități numeroase de a prezenta observații cu privire la raport și la elementele de probă pe care se bazează acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se utilizează un astfel de raport sau elemente de probă.

(3)  Ținând cont de experiența câștigată în procedurile anterioare, este adecvat să se clarifice circumstanțele în care se poate considera că există denaturări semnificative care afectează în mod considerabil forțele de pe piața liberă. În special, este adecvat să se clarifice faptul că se poate considera că această situație există, printre altele, atunci când prețurile sau costurile raportate, incluzând costul materiilor prime și al altor factori de producție, nu sunt rezultatul forțelor de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate de intervenția statului la orice nivel, inclusiv la nivel central, regional sau de provincie. De asemenea, este adecvat să se clarifice faptul că, pentru a stabili existența unei astfel de situații, se poate lua în considerare, printre altele, impactul potențial al următoarelor elemente:

 

piața în cauză este deservită în mare măsură de întreprinderi care se află în proprietatea statului, precum organisme publice, sau care își desfășoară activitatea sub controlul, supravegherea în privința politicilor sau îndrumarea (directă sau indirectă) a autorităților din țara exportatoare; prezența statului în cadrul firmelor, ceea ce face posibilă intervenția statului în procesul de stabilire a prețurilor sau a costurilor; existența unor politici sau măsuri publice discriminatorii în favoarea furnizorilor interni sau care influențează în alt mod forțele de pe piața liberă, de exemplu prin utilizarea de prețuri fixate de stat sau discriminarea în regimurile lor fiscale, comerciale sau monetare; sau care influențează în alt mod forțele de pe piața liberă, inclusiv alocarea de resurse; absența dreptului privind societățile comerciale transparente și nediscriminatorii, care să prevadă dispoziții adecvate de guvernanță corporativă (cum ar fi aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, protecția acționarilor, disponibilitatea publică a unor informații corecte privind societățile); absența și neintroducerea unui pachet de legi coerent, eficient și transparent, care să asigure respectarea drepturilor de proprietate și funcționarea unui regim de reglementare a bancrutei; absența unui sector financiar real, care să funcționeze independent de stat și care, în drept și în practică, să facă obiectul unor dispoziții de garantare suficiente și al unei supravegheri adecvate; nerespectarea standardelor sociale și de mediu internaționale, cu impact asupra costurilor de producție;

 

De asemenea, este adecvat să se prevadă faptul ca serviciile Comisiei să emită cât de rapid un raport care să descrie situația specifică privind aceste criterii într-o anumită țară sau într-un anumit sector; că un asemenea raport și elementele de probă pe care se bazează ar trebui să fie incluse în dosarul oricărei anchete referitoare la țara sau sectorul respectiv, și actualizate în mod periodic, după cum o cere situația; și că părțile interesate ar trebui să beneficieze de posibilități numeroase de a prezenta observații cu privire la raport și la elementele de probă pe care se bazează acesta, în cadrul fiecărei anchete în care se utilizează un astfel de raport sau elemente de probă.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În plus, este adecvat să se reamintească faptul că, în mod normal, costurile ar trebui să fie calculate pe baza înregistrărilor efectuate de exportatorul sau producătorul supus anchetei. Cu toate acestea, în cazul în care există denaturări semnificative în țara exportatoare și, ca urmare a acestora, costurile reflectate în înregistrările părții în cauză sunt scăzute în mod artificial, aceste costuri pot fi modificate sau stabilite pe o bază rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor din alte piețe reprezentative sau pe baza unor prețuri și valori de referință internaționale. Ținând cont de experiența dobândită în procedurile anterioare, este adecvat să se clarifice faptul că, în scopul aplicării dispozițiilor introduse prin prezentul regulament, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de toate elementele de probă relevante, inclusiv de rapoartele de evaluare relevante privind circumstanțele existente pe piața internă a producătorilor exportatori și de elementele de probă pe care se bazează acestea, care au fost incluse în dosar și cu privire la care părțile interesate au avut posibilitatea să prezinte observații.

(4)  În plus, este adecvat să se reamintească faptul că, în mod normal, costurile ar trebui să fie calculate pe baza înregistrărilor efectuate de exportatorul sau producătorul supus anchetei. Cu toate acestea, în cazul în care există denaturări semnificative în țara exportatoare și, ca urmare a acestora, costurile reflectate în înregistrările părții în cauză sunt scăzute în mod artificial și nu reflectă valorile pieței din acel moment, aceste costuri ar trebui modificate sau stabilite pe o bază rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor din alte piețe reprezentative sau pe baza unor prețuri și valori de referință internaționale nedenaturate, sau, după caz, prețuri sau valori de referință europene. Ținând cont de experiența dobândită în procedurile anterioare, este adecvat să se clarifice faptul că, în scopul aplicării dispozițiilor introduse prin prezentul regulament, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de toate elementele de probă relevante, inclusiv de rapoartele de evaluare relevante privind circumstanțele existente pe piața internă a producătorilor exportatori și de elementele de probă pe care se bazează acestea, care au fost incluse în dosar și cu privire la care părțile interesate au avut posibilitatea să prezinte observații.

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În absența altor norme tranzitorii specifice de reglementare a acestui aspect, este adecvat să se prevadă aplicarea prezentului regulament în cazul tuturor deciziilor privind deschiderea procedurilor și în cazul tuturor procedurilor, incluzând anchetele inițiale și anchetele de reexaminare, care sunt deschise la data sau după data intrării în vigoare a prezentului regulament, sub rezerva dispozițiilor articolului 11 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2016/1036. În plus, ca o normă tranzitorie specifică și ținând cont de absența altor norme tranzitorii specifice de reglementare a acestui aspect, este adecvat să se prevadă că, în cazul trecerii de la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatele (1) - (6)a, ar trebui să se considere că perioada de timp rezonabilă prevăzută la articolul 11 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/1036 a expirat la data la care este deschisă prima reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor de după această trecere. În vederea reducerii riscului de eludare a dispozițiilor prezentului regulament, ar trebui să se aplice aceeași abordare și în cazul reexaminărilor efectuate în temeiul articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1036. Este, de asemenea, adecvat să se reamintească faptul că trecerea de la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatele (1) - (6)a nu constituie, în sine, un element de probă suficient în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036. Aceste norme tranzitorii ar trebui să completeze o lacună care ar putea să genereze insecuritate juridică, ar trebui să ofere părților interesate posibilitatea rezonabilă de a se adapta la expirarea vechilor norme și la intrarea în vigoare a celor noi și ar trebui să permită aplicarea eficientă, ordonată și echitabilă a Regulamentului (UE) 2016/1036.

(6)  În absența altor norme tranzitorii specifice de reglementare a acestui aspect, este adecvat să se prevadă aplicarea prezentului regulament în cazul tuturor deciziilor privind deschiderea procedurilor și în cazul tuturor procedurilor, incluzând anchetele inițiale și anchetele de reexaminare, care sunt deschise la data sau după data intrării în vigoare a prezentului regulament, sub rezerva dispozițiilor articolului 11 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2016/1036. În plus, ca o normă tranzitorie specifică și ținând cont de absența altor norme tranzitorii specifice de reglementare a acestui aspect, este adecvat să se prevadă că, în cazul trecerii de la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatele (1) - (6)e, ar trebui să se considere că perioada de timp rezonabilă prevăzută la articolul 11 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/1036 a expirat la data la care este deschisă prima reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor de după această trecere. În vederea reducerii riscului de eludare a dispozițiilor prezentului regulament, ar trebui să se aplice aceeași abordare și în cazul reexaminărilor efectuate în temeiul articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1036. Este, de asemenea, adecvat să se reamintească faptul că trecerea de la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatul (7) litera (a) sau (b) la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatele (1) - (6)e nu constituie, în sine, un element de probă suficient în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036. Aceste norme tranzitorii ar trebui să completeze o lacună care ar putea să genereze insecuritate juridică, ar trebui să ofere părților interesate posibilitatea rezonabilă de a se adapta la expirarea vechilor norme și la intrarea în vigoare a celor noi și ar trebui să permită aplicarea eficientă, ordonată și echitabilă a Regulamentului (UE) 2016/1036.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7 a)  Uniunea ar trebui să colaboreze cu principalii săi parteneri comerciali prin acțiuni multilaterale sau bilaterale, înainte de anchete, precum și pe perioada acestora. În acest sens, Comisia, împreună cu principalii parteneri comerciali, ar trebui să realizeze o monitorizare comparativă privind calculul antidumping, iar rezultatele ar trebui comunicate părților interesate.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  În cazul în care se stabilește, atunci când se aplică prezenta dispoziție sau orice altă dispoziție relevantă a prezentului regulament, că nu este adecvat să se folosească prețurile și costurile de pe piața internă din țara exportatoare datorită existenței unor denaturări semnificative, valoarea normală este construită pe baza costurilor de producție și de vânzare care reflectă prețuri sau valori de referință nedenaturate. În acest sens, sursele care pot fi folosite includ prețuri, costuri sau valori de referință internaționale nedenaturate sau costurile de producție și de vânzare corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă adecvată cu un nivel de dezvoltare economică asemănător celui din țara exportatoare, cu condiția ca datele relevante privind costurile să fie ușor accesibile. Valoarea normală construită include o sumă rezonabilă pentru costurile de vânzare, cheltuielile administrative și costurile generale și pentru profituri.

(a)  În cazul în care se stabilește că nu este adecvat să se folosească prețurile și costurile de pe piața internă din țara exportatoare datorită existenței unor denaturări semnificative în economie în ansamblu sau în anumite sectoare ale economiei, valoarea normală se bazează pe un preț sau este construită pe baza costurilor de producție și de vânzare care reflectă prețuri sau valori de referință nedenaturate, pentru fiecare factor de producție. În acest sens, sursele care pot fi folosite includ prețuri, costuri sau valori de referință internaționale nedenaturate sau costurile de producție și de vânzare corespunzătoare dintr-o țară reprezentativă adecvată, inclusiv cele din Uniune, și cu un nivel suficient al standardelor sociale și de mediu internaționale, cu condiția ca datele relevante să fie ușor accesibile. Valoarea normală construită include o sumă rezonabilă pentru costurile de vânzare, cheltuielile administrative și costurile generale și pentru profituri.

 

În cazul în care un exportator poate demonstra în mod clar că prețurile sau costurile tuturor factorilor de producție nu sunt afectate de denaturări semnificative, aceste prețuri sau costuri sunt utilizate pentru calcularea valorii sale normale.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  Se poate considera că există denaturări considerabile pentru produsul în cauză în sensul literei (a) atunci când, printre altele, prețurile sau costurile raportate, incluzând costul materiilor prime, nu sunt rezultatul forțelor de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate de intervenția statului. Pentru a stabili dacă există sau nu denaturări considerabile, se poate lua în considerare, printre altele, impactul potențial al următoarelor elemente: piața în cauză este deservită în mare măsură de întreprinderi care se află în proprietatea statului sau care își desfășoară activitatea sub controlul, supravegherea în privința politicilor sau îndrumarea autorităților din țara exportatoare; prezența statului în cadrul firmelor, ceea ce face posibilă intervenția statului în procesul de stabilire a prețurilor sau a costurilor; existența unor politici sau măsuri publice discriminatorii în favoarea furnizorilor interni sau care influențează în alt mod forțele de pe piața liberă; și accesul la finanțarea acordată de instituțiile care pun în aplicare obiectivele de politică publică.

(b)  Se poate considera că există denaturări semnificative în sensul literei (a) atunci când, printre altele, prețurile sau costurile raportate, incluzând costul materiilor prime și al altor factori de producție, nu sunt rezultatul forțelor de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate de intervenția statului la orice nivel. Pentru a stabili dacă există sau nu denaturări semnificative, se ia în considerare, printre altele, impactul potențial al următoarelor elemente:

 

piața în cauză este deservită în mare măsură de întreprinderi care se află în proprietatea statului, sau care își desfășoară activitatea sub controlul, supravegherea în privința politicilor sau îndrumarea (directă sau indirectă, de exemplu în cazul instituțiilor de stat) a autorităților din țara exportatoare; prezența statului în cadrul firmelor, ceea ce face posibilă intervenția statului în procesul de stabilire a prețurilor sau a costurilor; existența unor politici sau măsuri publice discriminatorii în favoarea furnizorilor interni sau care influențează în alt mod forțele de pe piața liberă, de exemplu prin utilizarea de prețuri fixate de stat sau discriminarea în regimurile lor fiscale, comerciale sau monetare; sau care influențează în alt mod forțele de pe piața liberă, inclusiv alocarea de resurse; absența dreptului privind societățile comerciale transparente și nediscriminatorii, care să prevadă dispoziții adecvate de guvernanță corporativă (cum ar fi aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, protecția acționarilor, disponibilitatea publică a unor informații corecte privind societățile); absența și neintroducerea unui pachet de legi coerent, eficient și transparent, care să asigure respectarea drepturilor de proprietate și funcționarea unui regim de reglementare a falimentului; absența unui sector financiar real, care să funcționeze independent de stat și care, în drept și în practică, să facă obiectul unor dispoziții de garantare suficiente și al unei supravegheri adecvate; nerespectarea standardelor sociale și de mediu internaționale, cu impact asupra costurilor de producție;

Amendamentul     11

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  Se consideră că există denaturări considerabile pentru produsul în cauză în sensul literei (a) atunci când, printre altele, prețurile sau costurile raportate sunt rezultatul supracapacităților în sensul că prețul sau costul produsului nu sunt rezultatul forțelor de pe piața liberă, dat fiind că sunt afectate de nivelurile supraproducției care reduc impactul costurilor fixe.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Dacă este adecvat, serviciile Comisiei pot emite un raport care să descrie situația specifică privind criteriile enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară sau dintr-un anumit sector. Un asemenea raport și elementele de probă pe care se bazează pot fi incluse în dosarul oricărei anchete referitoare la țara sau la sectorul respectiv. Părțile interesate trebuie să beneficieze de posibilități numeroase de a completa și a comenta raportul și elementele de probă pe care se bazează acesta și de a recurge la acestea în cadrul fiecărei anchete în care se utilizează un astfel de raport sau elemente de probă. Constatările efectuate trebuie să țină seama de toate elementele de probă relevante din dosar.

(c)  Serviciile Comisiei emit, cât de rapid, un raport public care să descrie situația specifică privind criteriile enumerate la litera (b) dintr-o anumită țară sau dintr-un anumit sector. Printre altele, raportul include, după caz, informații cu privire la respectarea standardelor internaționale de mediu și sociale care afectează costurile de producție. Asemenea rapoarte și elementele de probă pe care se bazează, precum și constatările relevante din anchetele Uniunii și rapoartele de țară anterioare, sunt incluse în dosarul oricărei anchete referitoare la țara sau la sectorul respectiv. Părțile interesate, cum ar fi sindicatele și IMM-urile, trebuie să beneficieze de posibilități numeroase de a completa și a comenta raportul și elementele de probă pe care se bazează acesta și de a recurge la acestea în cadrul fiecărei anchete în care se utilizează un astfel de raport sau elemente de probă. Comisia informează în detaliu Parlamentul European și Consiliul. Constatările efectuate trebuie să țină seama de toate elementele de probă relevante din dosar, pe baza informațiilor și a datelor disponibile fiabile, sigure și furnizate în timp util. Raportul sau elementele de probă pe care se întemeiază, se actualizează în mod regulat de către Comisie, cel puțin o dată la cinci ani sau ori de câte ori s-a modificat situația privind criteriile prevăzute la litera (b).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Industria din Uniune poate să se bazeze pe raportul menționat la litera (c) pentru calcularea valorii normale în vederea depunerii unei plângeri în conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri de reexaminare în conformitate cu articolul 11.

(d)  Industria și sindicatele din Uniune pot să se bazeze pe raportul menționat la litera (c) pentru calcularea valorii normale în vederea depunerii unei plângeri în conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri de reexaminare în conformitate cu articolul 11 sau a unei cereri pentru o nouă anchetă, în conformitate cu articolul 12. Raportul respectiv constituie o dovadă suficientă pentru a motiva calcularea valorii normale din plângere sau din cerere pe baza metodologiei descrise la alineatul (6a). Totodată, în cazul în care o parte semnificativă a industriei reclamante din Uniune este formată din IMM-uri, calculele valorii normale din plângere sau cerere pot fi bazate pe informațiile referitoare la costurile de producție din Uniune ale produsului în cauză.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) nr. 2016/1036

Articolul 2 – alineatul 6 a – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  Părțile la anchetă trebuie să fie informate la scurt timp după deschidere cu privire la sursele relevante pe care Comisia intenționează să le folosească în sensul dispozițiilor de la litera (a) și dispun de 10 zile pentru a prezenta observații. În acest sens, părților interesate li se acordă acces la dosar, inclusiv la orice element de probă pe care se bazează autoritatea care efectuează ancheta, fără a aduce atingere articolului 19.”

(e)  Părțile la anchetă, inclusiv sindicatele și IMM-urile, trebuie să fie informate la scurt timp după deschidere cu privire la sursele relevante pe care Comisia intenționează să le folosească în sensul dispozițiilor de la litera (a) și dispun de 10 zile pentru a prezenta observații. În acest sens, părților interesate li se acordă acces la dosar, inclusiv la orice element de probă pe care se bazează autoritatea care efectuează ancheta, fără a aduce atingere articolului 19.” Informațiile privind metodologia care trebuie utilizată se comunică părților în termen de cel mult trei luni de la inițierea anchetei.

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Până la data respectivă, Comisia va publica raportul său menționat la articolul 1 punctul 1 din prezentul regulament, în ceea ce privește articolul 6a litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/1036.

 

 

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene

Referințe

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

INTA

21.11.2016

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ITRE

21.11.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Jerzy Buzek

5.12.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz substituit(ă)

Paloma López Bermejo

Examinare în comisie

27.2.2017

 

 

 

Data adoptării

30.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

21

5

Membri titulari prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

30

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

21

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

5

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene

Referințe

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Data prezentării la PE

9.11.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

INTA

21.11.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

ITRE

21.11.2016

JURI

21.11.2016

 

 

Raportori

       Data numirii

Salvatore Cicu

28.11.2016

 

 

 

Examinare în comisie

24.1.2017

4.5.2017

 

 

Data adoptării

20.6.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Eric Andrieu, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Birgit Collin-Langen, Edouard Martin, Massimiliano Salini

Data depunerii

27.6.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Franck Proust, Massimiliano Salini, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Edouard Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner

3

-

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

2

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate