Förfarande : 2016/0351(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0236/2017

Ingivna texter :

A8-0236/2017

Debatter :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0437

BETÄNKANDE     ***I
PDF 621kWORD 103k
27.6.2017
PE 602.983v04-00 A8-0236/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Salvatore Cicu

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0721),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0456/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 29 mars 2017(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 12 maj 2016 om Kinas status som marknadsekonomi(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0236/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I artikel 2.7 a och 2.7 b i förordning (EU) 2016/1036 anges på vilken grund normalvärdet ska fastställas för import från länder som inte är en marknadsekonomi. Med hänsyn till utveckling vad gäller vissa länder som är WTO-medlemmar är det lämpligt att föreskriva att för dessa länder ska normalvärdet fastställas på grundval av artikel 2.1–2.6a i förordning (EU) 2016/1036, med verkan från och med den dag då denna förordning träder i kraft, om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning. Vad gäller länder som inte är WTO-medlemmar på inledandedagen och som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2015/7551 ska normalvärdet fastställas på grundval av artikel 2.7 i förordning (EU) 2016/1036, i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen. Denna förordning har ingen inverkan på fastställandet av huruvida en WTO-medlem är att anse som en marknadsekonomi eller ej.

(2)  I artikel 2.7 a och 2.7 b i förordning (EU) 2016/1036 anges på vilken grund normalvärdet ska fastställas för import från länder som inte är en marknadsekonomi. För länder som är WTO-medlemmar är det lämpligt att föreskriva att för dessa länder ska normalvärdet fastställas på grundval av artikel 2.6a i förordning (EU) 2016/1036, med verkan från och med den dag då denna förordning träder i kraft, om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning. Vad gäller länder som inte är WTO-medlemmar på inledandedagen och som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2015/7551 ska normalvärdet fastställas på grundval av artikel 2.7 i förordning (EU) 2016/1036, i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen. Denna förordning har ingen inverkan på fastställandet av huruvida en WTO-medlem är att anse som en marknadsekonomi eller ej. Denna förordning stämmer överens med unionens skyldigheter i enlighet med internationell lagstiftning, inklusive en hänvisning till medlemsstaternas åtaganden i samband med FN:s mål för hållbar utveckling. Den påverkar inte heller de villkor och bestämmelser som föreskrivs i protokoll och andra instrument enligt vilka länder har anslutit sig till Marrakechavtalet om upprättandet av WTO. När dess bestämmelser tillämpas är det väsentligt att unionen samordnar och utbyter information med sina största handelspartner.

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33).

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Mot bakgrund av erfarenheterna från tidigare förfaranden är det lämpligt att klargöra under vilka omständigheter det anses föreligga betydande snedvridningar som i väsentlig utsträckning påverkar de fria marknadskrafterna. Det bör särskilt klargöras att en sådan situation kan anses föreligga bland annat när rapporterade priser och kostnader, inbegripet råvarukostnader, inte bestämts av de fria marknadskrafterna på grund av att de påverkats av ett statligt inflytande. Det bör vidare klargöras att det vid fastställandet av huruvida en situation av detta slag föreligger kan hänsyn tas till bland annat de eventuella följderna av den berörda marknaden till stor del försörjs av företag som ägs av eller drivs under kontroll, politisk styrning eller överinseende av exportlandets myndigheter, att det förekommer ett statligt inflytande i företagen som gör att staten kan påverka priser eller kostnader, att det finns en offentlig politik eller åtgärder som diskriminerar till förmån för inhemska leverantörer eller på annat sätt inverkar på de fria marknadskrafterna och att det tillhandahålls finansiering från institutioner som har till uppgift att uppfylla politiska mål. Det bör vidare föreskrivas att kommissionens avdelningar kan publicera rapporter som beskriver den specifika situationen vad gäller dessa kriterier i ett visst land eller en viss sektor, att sådana rapporter och den bevisning de grundar sig på kan ingå i ärendehandlingarna för varje undersökning avseende det berörda landet eller den berörda sektorn och att alla berörda parter bör ges tillräckliga möjligheter att yttra sig om rapporten och den bevisning som denna grundar sig på i samband med alla undersökningar där detta slags rapport eller bevisning används.

(3)  Mot bakgrund av erfarenheterna från tidigare förfaranden är det lämpligt att klargöra under vilka omständigheter det förekommer betydande snedvridningar som i väsentlig utsträckning påverkar de fria marknadskrafterna. Det bör särskilt klargöras att en sådan situation förekommer bland annat när rapporterade priser och kostnader, inbegripet råvarukostnader och kostnader för energi och andra produktionsfaktorer, inte bestämts av de fria marknadskrafterna på grund av att de påverkats av ett statligt inflytande, eller – vid bristande efterlevnad av bestämmelser i centrala ILO-konventioner – multilaterala miljö- och skatteavtal som medför snedvridning av konkurrensen. Det bör vidare klargöras att det vid bedömningen av huruvida det förekommer betydande snedvridningar bör tas hänsyn bland annat till de eventuella följderna av att det förekommer statligt inflytande, direkt eller indirekt, över fördelning av resurser och beslut och företag; att den berörda marknaden till stor del försörjs av företag som ägs av eller drivs under kontroll, politisk styrning eller överinseende av exportlandets myndigheter; att det förekommer statlig närvaro i företagen som gör att staten kan påverka priser eller kostnader; att det finns en offentlig politik eller åtgärder som diskriminerar till förmån för inhemska leverantörer eller på annat sätt inverkar på de fria marknadskrafterna; att det saknas transparent och ändamålsenlig fungerande bolagsrätt som säkerställer en fullgod företagsstyrning, alternativt att denna bolagsrätt tillämpas på ett diskriminerande sätt eller inte tillämpas i tillräcklig utsträckning; att det saknas en transparent och ändamålsenlig uppsättning lagar som säkerställer att äganderätten respekteras och att konkursförfarandet fungerar, alternativt att dessa lagar tillämpas på ett diskriminerande sätt eller inte tillämpas i tillräcklig utsträckning; att lönerna inte är ett resultat av fria förhandlingar mellan arbetstagare och ledning; att det saknas en uppsättning transparenta lagar, vilket skapar diskriminering vad gäller gemensamma företag och utländska investeringar och att det tillhandahålls finansiering, t.ex. i form av sektorsstöd, från institutioner som har till uppgift att uppfylla offentliga politiska mål eller att det förekommer oligopol eller monopol för produktionsfaktorer och andra omständigheter som kommissionen finner relevanta för att bedöma förekomsten av betydande snedvridningar. Det är också lämpligt att kommissionens avdelningar publicerar en detaljerad rapport som beskriver den specifika situationen vad gäller dessa kriterier i ett visst land eller en viss sektor. För de länder där ett väsentligt antal antidumpningsfall har inletts bör rapporten antas senast den ... [för in datum för denna förordnings ikraftträdande + 15 dagar]. Sådana rapporter och den bevisning de grundar sig på bör ingå i ärendehandlingarna för varje undersökning avseende det berörda landet eller den berörda sektorn. Berörda parter, inbegripet unionens industri och fackföreningar, bör ges tillräckliga möjligheter att yttra sig om rapporten och den bevisning som den grundar sig på i samband med alla undersökningar där denna rapport eller bevisning används. Sådana anmärkningar bör beaktas när beslut tas kring utarbetandet eller uppdateringar av relevanta rapporter. Bedömningen av betydande snedvridningar är särskilt viktig när det gäller heterogena sektorer som till stor del består av små och medelstora företag där det är svårast att hitta bevis för sektorspecifika snedvridningar. På begäran av Europaparlamentet eller en medlemsstat eller på kommissionens eget initiativ om situationen förändras i ett specifikt land eller i en specifik sektor bör kommissionen inleda utarbetandet av en rapport eller uppdatera rapporten. Kommissionen bör inkludera en analys av genomförandet av denna förordning i sin årliga rapport om unionens antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder och lägga fram den inför Europaparlamentet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det bör vidare erinras om att kostnaderna normalt sett bör beräknas på grundval av exportörens eller tillverkarens bokföring under undersökningen. I det fall det finns betydande snedvridningar i exportlandet som leder till att de kostnader som återspeglas i den berörda partens bokföring blir artificiellt låga får dessa kostnader emellertid justeras eller fastställas på någon annan skälig grund, bland annat uppgifter från andra representativa marknader, internationella priser eller referensvärden. Mot bakgrund av erfarenheterna från tidigare förfaranden är det lämpligt att närmare klargöra att det vid tillämpningen av de bestämmelser som införs genom denna förordning bör tas hänsyn till all relevant bevisning, inbegripet relevanta bedömningsrapporter om de förhållanden som råder på de exporterande tillverkarnas hemmamarknad och den bevisning som dessa rapporter grundar sig på, som ingår i ärendehandlingarna och som berörda parter har haft möjlighet att yttra sig över.

(4)  Det bör vidare erinras om att kostnaderna normalt sett bör beräknas på grundval av exportörens eller tillverkarens tillförlitliga bokföring under undersökningen. I det fall det finns betydande snedvridningar i exportlandet som leder till att de kostnader som återspeglas i den berörda partens bokföring blir artificiellt låga bör dessa kostnader fastställas på någon annan skälig grund, bland annat uppgifter från andra representativa marknader, marknader inom unionen eller icke snedvridna internationella priser eller referensvärden. Om en exporterande tillverkare från ett land eller inom en sektor där en eller flera betydande snedvridningar förekommer på ett övertygande sätt visar att den inte direkt eller indirekt påverkas av någon betydande snedvridning och att kostnaderna för en eller flera enskilda produktionsfaktorer inte är snedvridna, bör dessa kostnader användas när normalvärdet konstrueras. Sådana enskilda undersökningsresultat bör inte påverka normalvärdet för andra tillverkare och därmed inte gälla för hela landet eller sektorn. Mot bakgrund av erfarenheterna från tidigare förfaranden är det lämpligt att närmare klargöra att det vid tillämpningen av de bestämmelser som införs genom denna förordning bör tas hänsyn till all relevant bevisning, inbegripet relevanta bedömningsrapporter om de förhållanden som råder på de exporterande tillverkarnas hemmamarknad och den bevisning som dessa rapporter grundar sig på, som ingår i ärendehandlingarna och som berörda parter har haft möjlighet att yttra sig över. Unionsindustrin bör ges möjlighet att framföra indikationer på förekomst av betydande snedvridning. Sådana indikationer bör beaktas när beslut tas kring utarbetandet eller uppdateringar av relevanta rapporter. Om rapporten visar på förekomst av en eller flera betydande snedvridningar bör rapporten utgöra tillräcklig bevisning för att rättfärdiga beräkning av normalvärdet. Unionsindustrin bör under inga omständigheter påläggas ytterligare bördor. Berörda parter i en undersökning bör snarast efter det att undersökningen inletts underrättas om vilka relevanta källor kommissionen avser att använda sig av, inbegripet ett preliminärt fastställande av förekomst av betydande snedvridningar, samt ges en tidsfrist på tio arbetsdagar för att lämna synpunkter. För detta ändamål bör parterna ges tillgång till ärendehandlingarna efter att ha registrerat sig i ett register som förvaltas av kommissionen, inbegripet all bevisning som den utredande myndigheten stödjer sig på, dock utan att detta påverkar tillämpningen av sekretessbestämmelser i förordning (EU) 2016/1036. Slutgiltigt fastställande av att det förekommer en eller flera betydande snedvridningar i det exporterande landets hela ekonomi eller inom en bestämd sektor av denna ekonomi bör göras av kommissionen och presenteras för parterna senast 60 dagar efter det att undersökningen inletts. Ett fastställande om att det förekommer betydande snedvridningar i ett visst land eller en viss sektor bör fortsätta att gälla fram till att det återkallas, och återkallande bör ske endast om det finns tillräcklig bevisning som på ett övertygande sätt visar att landet eller sektorn inte längre påverkas av betydande snedvridningar.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  I avsaknad av andra särskilda övergångsbestämmelser som reglerar denna fråga bör det föreskrivas att denna förordning ska tillämpas på alla beslut om inledande av ett förfarande och på alla förfaranden, inbegripet ursprungliga undersökningar och översyner, som inleds från och med den dag den här förordningen träder i kraft, om inte annat följer av artikel 11.9 i förordning (EU) 2016/1036. Som en särskild övergångsbestämmelse, och med hänsyn till att det inte finns några andra särskilda övergångsbestämmelser som reglerar denna fråga, bör det dessutom föreskrivas att i det fall man övergår från ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6a ska den rimliga tid som avses i artikel 11.3 första stycket i förordning (EU) 2016/1036 anses ha förflutit den dag då den första översynen vid giltighetstidens utgång som följer på en sådan övergång inleds. I syfte att minska risken för kringgående av bestämmelserna i denna förordning bör samma tillvägagångssätt tillämpas när det gäller översyner som genomförs i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EU) 2016/1036. Det bör även erinras om att en övergång från ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6a inte i sig utgör tillräckliga bevis i den mening som avses i artikel 11.3 i förordning (EU) 2016/1036. Dessa övergångsbestämmelser är avsedda att fylla det tomrum som annars hade kunnat leda till en situation med osäkerhet om rättsläget, att ge berörda parter en rimlig möjlighet att anpassa sig till upphörandet av de gamla bestämmelserna och ikraftträdandet av de nya bestämmelserna samt att underlätta en effektiv, välfungerande och rättvis förvaltning av förordning (EU) 2016/1036.

(6)  I avsaknad av andra särskilda övergångsbestämmelser som reglerar denna fråga bör det föreskrivas att denna förordning ska tillämpas på alla beslut om inledande av ett förfarande och på alla förfaranden, inbegripet ursprungliga undersökningar och översyner, som inleds från och med den dag den här förordningen träder i kraft, om inte annat följer av artikel 11.9 i förordning (EU) 2016/1036. Som en särskild övergångsbestämmelse, och med hänsyn till att det inte finns några andra särskilda övergångsbestämmelser som reglerar denna fråga, bör det dessutom föreskrivas att i det fall man övergår från ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6a ska den rimliga tid som avses i artikel 11.3 första stycket i förordning (EU) 2016/1036 anses ha förflutit den dag då den första översynen vid giltighetstidens utgång som följer på en sådan övergång avslutas. I syfte att minska risken för kringgående av bestämmelserna i denna förordning bör samma tillvägagångssätt tillämpas när det gäller översyner som genomförs i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EU) 2016/1036. Det bör även erinras om att en övergång från ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6a inte i sig utgör tillräckliga bevis i den mening som avses i artikel 11.3 i förordning (EU) 2016/1036. Dessa övergångsbestämmelser, som möjliggör fortsatt tillämpning av skyddsåtgärder mot subventionerad import, är avsedda att fylla det tomrum som annars hade kunnat leda till en situation med osäkerhet om rättsläget, att ge berörda parter en rimlig möjlighet att anpassa sig till upphörandet av de gamla bestämmelserna och ikraftträdandet av de nya bestämmelserna samt att underlätta en effektiv, välfungerande och rättvis förvaltning av förordning (EU) 2016/1036.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – punkt 6a – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”6a.  a) Om det vid tillämpningen av denna bestämmelse eller någon annan relevant bestämmelse i denna förordning fastställs att det inte är lämpligt att använda de inhemska priserna och kostnaderna i exportlandet på grund av att det föreligger betydande snedvridningar ska normalvärdet konstrueras på grundval av tillverkningskostnader och försäljning som återspeglar icke snedvridna priser eller referensvärden. De källor som kan användas för detta ändamål är bland annat icke snedvridna internationella priser, kostnader och referensvärden samt motsvarande tillverkningskostnader och försäljning i ett lämpligt representativt land som har en med exportlandet jämförbar ekonomisk utvecklingsnivå, under förutsättning att relevanta kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. Det konstruerade normalvärdet ska omfatta ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- och administrationskostnader, andra allmänna kostnader samt vinst.

”6a.  a) Om det fastställs att det inte är lämpligt att använda de inhemska priserna och kostnaderna i exportlandet på grund av att det föreligger en eller flera betydande snedvridningar i det exporterande landets ekonomi i stort eller i en enskild sektor i denna ekonomi ska normalvärdet konstrueras på grundval av tillverkningskostnader och försäljning som återspeglar icke snedvridna priser eller referensvärden för varje enskild produktionsfaktor. De källor som kommissionen kan använda för detta ändamål är bland annat icke snedvridna internationella priser, kostnader och referensvärden samt motsvarande tillverkningskostnader och försäljning i ett lämpligt representativt land, inbegripet länder inom unionen, under förutsättning att relevanta kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga.

 

Om en exporterande tillverkare från ett land där en eller flera betydande snedvridningar förekommer på ett övertygande sätt visar att den inte direkt eller indirekt påverkas av någon betydande snedvridning och att kostnaderna för en eller flera av dess enskilda produktionsfaktorer inte är snedvridna, i enlighet med en sådan bedömning som avses i tredje stycket, ska dessa kostnader användas när normalvärdet konstrueras.

 

Avsaknaden av snedvridning för en exporterande tillverkares kostnader för en bestämd produktionsfaktor och dess tillförlitlighet ska bedömas bland annat utifrån kvantiteterna det handlar om, deras andel i förhållande till den produktionsfaktorns totala kostnader samt den faktiska användningen i produktionen.

 

Sådana enskilda undersökningsresultat ska inte påverka normalvärdet för andra exporterande tillverkare och därmed inte gälla för hela landet eller hela sektorer, oberoende av tillämpningen av artikel 17 i förordning (EU) 2016/1036.

 

Det konstruerade normalvärdet ska omfatta ett icke snedvridet skäligt belopp för att täcka administrations- och försäljningskostnader, andra allmänna kostnader samt vinst. Vid fall av bristande samarbete i utarbetandet av rapporten av en exporterande tillverkare eller myndigheterna i ett land där en eller flera betydande snedvridningar anses föreligga ska artikel 18 i förordning (EU) 2016/1036 tillämpas.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – punkt 6a – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Betydande snedvridningar för den berörda produkten i den mening som avses i led a kan anses föreligga bland annat när rapporterade priser och kostnader, inbegripet råvarukostnader, inte bestämts av de fria marknadskrafterna på grund av att de påverkats av ett statligt inflytande. Vid fastställandet av huruvida det föreligger en betydande snedvridning kan hänsyn tas till bland annat de eventuella följderna av den berörda marknaden till stor del försörjs av företag som ägs av eller drivs under kontroll, politisk styrning eller överinseende av exportlandets myndigheter, att det förekommer ett statligt inflytande i företagen som gör att staten kan påverka priser eller kostnader, att det finns en offentlig politik eller åtgärder som diskriminerar till förmån för inhemska leverantörer eller på annat sätt inverkar på de fria marknadskrafterna och att det tillhandahålls finansiering från institutioner som har till uppgift att uppfylla politiska mål.

b) Betydande snedvridningar i den mening som avses i led a är sådana snedvridningar som förekommer när rapporterade priser och kostnader, inbegripet råvarukostnader och kostnader för energi och andra produktionsfaktorer, inte bestämts av de fria marknadskrafterna på grund av att de påverkats av ett statligt inflytande, eller – vid bristande efterlevnad av bestämmelser i de centrala ILO-konventioner som förtecknas i bilaga -I – multilaterala miljöavtal som unionen anslutit sig till och relevanta OECD-konventioner på området för beskattning, som medför snedvridning av konkurrensen. Vid bedömningen av huruvida det förekommer betydande snedvridningar ska hänsyn tas till bland annat de eventuella följderna av att det förekommer en hög grad av statligt inflytande, direkt eller indirekt, över fördelning av resurser och beslut och företag; den berörda marknaden till stor del försörjs av företag som ägs av eller drivs under kontroll, politisk styrning eller överinseende av exportlandets myndigheter; att det förekommer ett statligt inflytande i företagen som gör att staten kan påverka priser eller kostnader, att det finns en offentlig politik eller åtgärder som diskriminerar till förmån för inhemska leverantörer eller på annat sätt inverkar på de fria marknadskrafterna; att det saknas transparent och ändamålsenlig fungerande bolagsrätt som säkerställer en fullgod företagsstyrning, alternativt att denna bolagsrätt tillämpas på ett diskriminerande sätt eller inte tillämpas i tillräcklig utsträckning; att det saknas en transparent och välfungerande uppsättning lagar som säkerställer att äganderätten respekteras och att konkursförfarandet fungerar; att lönerna inte är ett resultat av fria förhandlingar mellan arbetstagare och ledning; att det saknas en uppsättning transparenta lagar, vilket skapar diskriminering vad gäller gemensamma företag och utländska investeringar och att det tillhandahålls finansiering från institutioner som har till uppgift att uppfylla offentliga politiska mål eller på annat sätt inte agerar oberoende från staten, inklusive genom sektorsstöd, eller att det förekommer oligopol eller monopol för produktionsfaktorer och andra omständigheter som kommissionen finner relevanta för att bedöma förekomsten av betydande snedvridningar.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – punkt 6a – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Kommissionens avdelningar kan när så är lämpligt publicera en rapport som beskriver den specifika situationen i ett visst land eller en viss sektor vad gäller de kriterier som anges i punkt b. Sådana rapporter och den bevisning de grundar sig på kan ingå i ärendehandlingarna för varje undersökning avseende det berörda landet eller den berörda sektorn. Berörda parter ska ges tillräckliga möjligheter att komplettera, yttra sig om och stödja sig på rapporten och den bevisning som denna grundar sig på i samband med alla undersökningar där det detta slags rapport eller bevisning används. De fastställanden som görs ska beakta all relevant bevisning i ärendehandlingarna.

c) Kommissionens avdelningar ska publicera en detaljerad rapport som beskriver den specifika situationen i ett visst land eller en viss sektor vad gäller de kriterier som anges i punkt b. För de länder där ett väsentligt antal antidumpningsfall har inletts ska rapporten antas senast den ... [för in datum för denna förordnings ikraftträdande + 15 dagar]. Sådana rapporter och den bevisning de grundar sig på ska ingå i ärendehandlingarna för varje undersökning avseende det berörda landet eller den berörda sektorn. Berörda parter, inbegripet unionens industri och fackföreningar, ska ges tillräckliga möjligheter att yttra sig om och stödja sig på rapporten och den bevisning som den grundar sig på i samband med alla undersökningar där denna rapport eller bevisning används. Sådana indikationer ska beaktas när beslut tas kring utarbetandet eller uppdateringar av relevanta rapporter. Vid utarbetandet av rapporten ska små och medelstora företags ekonomiska och affärsmässiga särdrag tas i beaktande av kommissionen, som också ska hjälpa dem att använda rapporterna. När kommissionen gör sitt slutgiltiga fastställande ska den ta i beaktande all relevant bevisning i ärendehandlingarna för undersökningen. På begäran av Europaparlamentet eller en medlemsstat eller på kommissionens eget initiativ om situationen förändras i ett specifikt land eller i en specifik sektor ska kommissionen inleda utarbetandet av en rapport eller uppdatera rapporten. Kommissionen ska inkludera en analys av genomförandet av denna förordning i sin årliga rapport om unionens antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder och lägga fram den inför Europaparlamentet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – punkt 6a – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Unionsindustrin kan stödja sig på den rapport som avses i led c vid beräkningen av normalvärdet när den inger ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller en begäran om översyn i enlighet med artikel 11.

d) Unionsindustrin kan stödja sig på den rapport som avses i led c vid beräkningen av normalvärdet när den inger ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller en begäran om översyn i enlighet med artikel 11 eller i en begäran om ny undersökning i enlighet med artikel 12. Om rapporten visar på förekomst av en eller flera betydande snedvridningar ska rapporten i enlighet med led c utgöra tillräcklig bevisning för att rättfärdiga beräkning av normalvärdet i enlighet med led a. Unionsindustrin ska under inga omständigheter påläggas ytterligare bördor vid fastställandet av förekomst av betydande snedvridningar i ett tredjeland eller i en sektor. I avsaknad av en rapport ska kommissionen använda alla tillgängliga uppgifter eller data för att fastställa förekomsten av betydande snedvridningar och använda den metod som avses i led a om de relevanta kraven är uppfyllda.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – punkt 6a – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Berörda parter i en undersökning ska snarast efter det att undersökningen inletts underrättas om vilka relevanta källor kommissionen avser att använda sig av vid tillämpningen av led a samt ges en tidsfrist på tio dagar för att lämna synpunkter. För detta ändamål ska parterna ges tillgång till ärendehandlingarna, inbegripet all bevisning som den utredande myndigheten stödjer sig på, dock utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 19.

e) Berörda parter i en undersökning ska snarast efter det att undersökningen inletts underrättas om vilka relevanta källor kommissionen avser att använda sig av vid tillämpningen av led a, inbegripet ett preliminärt fastställande av förekomst av betydande snedvridningar, samt ges en tidsfrist på tio arbetsdagar för att lämna synpunkter. För detta ändamål ska parterna ges tillgång till ärendehandlingarna efter att ha registrerat sig i ett register som förvaltas av kommissionen, inbegripet all bevisning som den utredande myndigheten stödjer sig på, dock utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 19. Slutgiltigt fastställande av att det förekommer en eller flera snedvridningar i det exporterande landets hela ekonomi eller inom en bestämd sektor i denna ekonomi ska göras av kommissionen och presenteras för parterna senast 60 dagar efter det att undersökningen inletts.

 

Ett fastställande om att det förekommer betydande snedvridningar i ett visst land eller en viss sektor ska fortsätta att gälla fram till att det återkallas, och ett sådant återkallande ska ske endast om det finns tillräcklig bevisning som på ett övertygande sätt visar att landet eller sektorn inte längre påverkas av betydande snedvridningar.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – punkt 7 – led a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”I fråga om import från länder som inte är WTO-medlemmar på inledandedagen och som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2015/755 ska normalvärdet fastställas på grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett tredjeland med marknadsekonomi eller priset från ett sådant tredjeland till andra länder, inbegripet unionen, eller om detta inte är möjligt, på någon annan skälig grund, exempelvis det pris som faktiskt betalas eller ska betalas i unionen för den likadana produkten, vid behov vederbörligen justerat för att inbegripa en skälig vinstmarginal.

”I fråga om import från länder som inte är WTO-medlemmar på inledandedagen och som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2015/755 ska normalvärdet fastställas på grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett lämpligt representativt land som antingen är WTO-medlem eller inte finns förtecknat i bilaga I till förordning (EU) 2015/755. I annat fall ska normalvärdet fastställas på grundval av priset från ett sådant tredjeland till andra länder, inbegripet unionen, eller om detta inte är möjligt, på någon annan skälig grund, exempelvis det pris som faktiskt betalas eller ska betalas i unionen för den likadana produkten, vid behov vederbörligen justerat för att inbegripa en skälig vinstmarginal.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – punkt 7 – led a – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett lämpligt tredjeland med marknadsekonomi ska väljas ut på ett sätt som inte är oskäligt, varvid hänsyn ska tas till alla tillförlitliga uppgifter som är tillgängliga när valet görs. Hänsyn ska även tas till tidsfrister. När det är lämpligt ska ett tredjeland med marknadsekonomi, som är föremål för samma undersökning, användas.

Ett lämpligt representativt land ska väljas ut på ett sätt som inte är oskäligt, varvid hänsyn ska tas till alla tillförlitliga uppgifter som är tillgängliga när valet görs. Hänsyn ska även tas till tidsfrister. När det är lämpligt ska ett lämpligt representativt land, som är föremål för samma undersökning, användas.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EU) 2016/1036

Artikel 2 – punkt 7 – led a – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Parterna i undersökningen ska snarast efter det att undersökningen inletts underrättas om vilket tredjeland med marknadsekonomi som man avser att använda och ges en frist om tio dagar för att lämna synpunkter på detta val.

Parterna i undersökningen ska snarast efter det att undersökningen inletts underrättas om vilket lämpligt representativt land som man avser att använda och ges en frist om tio dagar för att lämna synpunkter på detta val.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Förordning (EU) 2016/1036

Artikel 3 – punkt 6

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2a)  Artikel 3.6 ska ersättas med följande:

6. Av den relevanta bevisning som framläggs enligt punkt 2 ska det framgå att den dumpade importen vållar skada i den mening som avses i denna förordning. Detta innebär särskilt att det påvisas att den omfattning eller de prisnivåer som avses i punkt 3 ligger bakom den inverkan på unionsindustrin som avses i punkt 5 och att denna inverkan är så omfattande att den kan betecknas som väsentlig.

6. Av den relevanta bevisning och på grundval av bästa tillgängliga information som framläggs enligt punkt 2 ska det framgå att den dumpade importen vållar skada i den mening som avses i denna förordning. Detta innebär särskilt att det påvisas att den omfattning eller de prisnivåer som avses i punkt 3 ligger bakom den inverkan på unionsindustrin som avses i punkt 5 och att denna inverkan är så omfattande att den kan betecknas som väsentlig.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) 2016/1036

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid övergång från ett normalvärde beräknat i enlighet med den tidigare artikeln 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6a ska en rimlig tid anses ha förflutit den dag då den första översynen vid giltighetstidens utgång som följer på en sådan övergång inleds.”

När befintliga antidumpningsåtgärder baseras på ett normalvärde beräknat i enlighet med den tidigare artikeln 2.7 a eller 2.7 b i denna förordning, ska metoden i artikel 2.6a inte ersätta den ursprungliga metoden för fastställande av normalvärde förrän det datum då den första översynen av dessa åtgärder vid giltighetstidens utgång, som följer på ikraftträdandet av förordning ..., avslutats.”

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EU) 2016/1036

Artikel 11 – punkt 4 – stycke 4a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid övergång från ett normalvärde beräknat i enlighet med den tidigare artikeln 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6a ska alla översyner i enlighet med denna punkt skjutas upp till den dag då den första översynen vid giltighetstidens utgång som följer på en sådan övergång inleds.”

När befintliga antidumpningsåtgärder baseras på ett normalvärde beräknat i enlighet med den tidigare artikeln 2.7 a eller 2.7 b i förordning (EU) 2016/1036, ska metoden i artikel 2.6a inte ersätta den ursprungliga metoden för fastställande av normalvärde förrän det datum då den första översynen av dessa åtgärder vid giltighetstidens utgång, som följer på ikraftträdandet av förordning ..., avslutats.”

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Förordning (EU) 2016/1036

Artikel 16 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(5a)  Artikel 16.1 ska ersättas med följande:

1. Kommissionen ska, om den finner detta lämpligt, genomföra besök hos importörer, exportörer, handlare, agenter, producenter och branschföreningar och organisationer för att kontrollera bokföringen och de uppgifter som lämnats om dumpning och skada. Vid avsaknad av ett adekvat och i rätt tid inkommet svar kan kommissionen välja att inte genomföra ett kontrollbesök.

1. Kommissionen ska, om den finner detta lämpligt, ge erfarna tjänstemän i uppdrag att genomföra besök hos importörer, exportörer, handlare, agenter, producenter och branschföreningar och organisationer för att kontrollera bokföringen och de uppgifter som lämnats om dumpning och skada. Vid avsaknad av ett adekvat och i rätt tid inkommet svar kan kommissionen välja att inte genomföra ett kontrollbesök.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5b (nytt)

Förordning (EU) 2016/1036

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(5b)  I artikel 18.1 ska första stycket ersättas med följande:

I sådana fall där någon berörd part vägrar att ge tillgång till eller på något annat sätt inte lämnar nödvändiga uppgifter inom den föreskrivna tidsfristen enligt denna förordning eller väsentligen hindrar undersökningen får provisoriska eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden fattas på grundval av tillgängliga uppgifter.

I sådana fall där någon berörd part vägrar att ge tillgång till eller på något annat sätt inte lämnar nödvändiga uppgifter inom den föreskrivna tidsfristen enligt denna förordning eller väsentligen hindrar undersökningen ska provisoriska eller slutgiltiga avgöranden fattas på grundval av bästa tillgängliga uppgifter.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5c (nytt)

Förordning (EU) 2016/1036

Artikel 18 – punkt 1 – stycke 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(5c)  I artikel 18.1 ska tredje stycket ersättas med följande:

Berörda parter ska göras uppmärksamma på konsekvenserna av bristande samarbete.

Berörda parter ska göras uppmärksamma på konsekvenserna av bristande samarbete och ska upptas i ett register, vars användning kommer att göra det möjligt för kommissionen och partnerländerna att särskilt uppmärksamma dessa parters verksamhet.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5d (nytt)

Förordning (EU) 2016/1036

Bilaga -I (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5d)  Följande bilaga ska införas:

 

”Bilaga -I

 

1. Konventionen angående tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, nr 29 (1930)

 

2. Konventionen angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, nr 87 (1948)

 

3. Konventionen angående tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, nr 98 (1949)

 

4. Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde, nr 100 (1951)

 

5. Konventionen angående avskaffande av tvångsarbete, nr 105 (1957)

 

6. Konventionen angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, nr 111 (1958)

 

7. Konventionen om minimiålder för tillträde till arbete, nr 138 (1973)

 

8. Konventionen om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete, nr 182 (1999).”

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2

Förordning (EU) 2016/1037

Artikel 10 – punkt 7 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska även erbjuda det berörda ursprungs- och/eller exportlandet samråd om de andra subventioner som konstateras i samband med undersökningen. Kommissionen ska i dessa fall sända en sammanfattning till ursprungs- och/eller exportlandet som anger de viktigaste elementen vad gäller dessa andra subventioner, särskilt de som avses i punkt 2.c i denna artikel. Om de ytterligare subventionerna inte omfattas av tillkännagivandet om inledande ska tillkännagivandet om inledande ändras och den ändrade versionen offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och innehålla en uppmaning till alla berörda parter att lämna synpunkter.

Kommissionen ska även erbjuda det berörda ursprungs- och/eller exportlandet samråd om de andra subventioner som konstateras i samband med undersökningen. Kommissionen ska i dessa fall sända en sammanfattning till ursprungs- och/eller exportlandet som anger de viktigaste elementen vad gäller dessa andra subventioner, särskilt de som avses i punkt 2.c i denna artikel. Om de ytterligare subventionerna inte omfattas av tillkännagivandet om inledande ska tillkännagivandet om inledande ändras och den ändrade versionen offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Alla berörda parter ska ges ytterligare tid som är tillräcklig för att lämna synpunkter.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på alla beslut om inledande av ett förfarande och på alla förfaranden, inbegripet ursprungliga undersökningar och översyner, som inleds från och med den dag denna förordning träder i kraft.

Denna förordning ska tillämpas på alla undersökningar som inleds enligt artikel 5 i förordning (EU) 2016/1036 från och med den ...[för in datum för denna förordnings ikraftträdande]. För alla andra undersökningar ska denna förordning tillämpas från den dag då den första översynen av de relevanta åtgärderna vid giltighetstidens utgång, efter det datumet, avslutats.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0223


YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (30.5.2017)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))

Föredragande av yttrande: Paloma López Bermejo

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till förordning

Beaktandeled 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 12 maj 2016 om Kinas status som marknadsekonomi,

Ändringsförslag     2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  EU bör på ett effektivt sätt kunna skydda sin industri mot dumpning, och EU:s framtida åtgärder bör vara förenliga med WTO:s regler. Ett instrument där samma regler gäller för alla handelspartner är den rätta grundvalen för hållbara handelsförbindelser.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I artikel 2.7 a och 2.7 b i förordning (EU) 2016/1036 anges på vilken grund normalvärdet ska fastställas för import från länder som inte är en marknadsekonomi. Med hänsyn till utveckling vad gäller vissa länder som är WTO-medlemmar är det lämpligt att föreskriva att för dessa länder ska normalvärdet fastställas på grundval av artikel 2.1–2.6a i förordning (EU) 2016/1036, med verkan från och med den dag då denna förordning träder i kraft, om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning. Vad gäller länder som inte är WTO-medlemmar på inledandedagen och som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2015/7552 ska normalvärdet fastställas på grundval av artikel 2.7 i förordning (EU) 2016/1036, i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen. Denna förordning har ingen inverkan på fastställandet av huruvida en WTO-medlem är att anse som en marknadsekonomi eller ej.

(2)  Med hänsyn till utvecklingen av världshandeln, som också berör WTO-medlemmar, inbegripet dess inverkan på den inhemska industrin, är det lämpligt att föreskriva att normalvärdet ska fastställas på grundval av artikel 2.1–2.6a i förordning (EU) 2016/1036, med verkan från och med den dag då denna förordning träder i kraft, om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning. Vad gäller länder som inte är marknadsekonomier och som är WTO-medlemmar eller som på inledandedagen inte är WTO-medlemmar och som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2015/7552 ska normalvärdet fastställas på grundval av artikel 2.7 i förordning (EU) 2016/1036, i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen.

__________________

__________________

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (EUT L 123, 19.5.2015, s. 33).

Motivering

Föredraganden behåller en uttrycklig hänvisning till om WTO-medlemmar är marknadsekonomier eller inte, enligt exempelvis artikel 15.d i protokollet om Kinas anslutning till WTO.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Med anledning av rådets överenskommelse om att modernisera EU:s handelspolitiska skyddsinstrument och för att åstadkomma effektiva antidumpningsåtgärder måste man ta hänsyn till att regeln om lägsta tull på ett orättvist sätt minskar antidumpningstullarna till en nivå under dumpningsmarginalen. Av det skälet och som Europaparlamentet föreslagit i sin ståndpunkt som antogs vid första behandlingen den 16 april 2014 om modernisering av handelspolitiska skyddsinstrument, bör regeln om lägsta tull upphävas, förfaranden för handelspolitiska skyddsåtgärder påskyndas, provisoriska tullar införas och fackföreningar och små och medelstora företag bör ha möjlighet att lämna in antidumpningsklagomål.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Mot bakgrund av erfarenheterna från tidigare förfaranden är det lämpligt att klargöra under vilka omständigheter det anses föreligga betydande snedvridningar som i väsentlig utsträckning påverkar de fria marknadskrafterna. Det bör särskilt klargöras att en sådan situation kan anses föreligga bland annat när rapporterade priser och kostnader, inbegripet råvarukostnader, inte bestämts av de fria marknadskrafterna på grund av att de påverkats av ett statligt inflytande. Det bör vidare klargöras att det vid fastställandet av huruvida en situation av detta slag föreligger kan hänsyn tas till bland annat de eventuella följderna av att den berörda marknaden till stor del försörjs av företag som ägs av eller drivs under kontroll, politisk styrning eller överinseende av exportlandets myndigheter, att det förekommer ett statligt inflytande i företagen som gör att staten kan påverka priser eller kostnader, att det finns en offentlig politik eller åtgärder som diskriminerar till förmån för inhemska leverantörer eller på annat sätt inverkar på de fria marknadskrafterna och att det tillhandahålls finansiering från institutioner som har till uppgift att uppfylla politiska mål. Det bör vidare föreskrivas att kommissionens avdelningar kan publicera rapporter som beskriver den specifika situationen vad gäller dessa kriterier i ett visst land eller en viss sektor, att sådana rapporter och den bevisning de grundar sig på kan ingå i ärendehandlingarna för varje undersökning avseende det berörda landet eller den berörda sektorn och att alla berörda parter bör ges tillräckliga möjligheter att yttra sig om rapporten och den bevisning som denna grundar sig på i samband med alla undersökningar där detta slags rapport eller bevisning används.

(3)  Mot bakgrund av erfarenheterna från tidigare förfaranden är det lämpligt att klargöra under vilka omständigheter det anses föreligga betydande snedvridningar som i väsentlig utsträckning påverkar de fria marknadskrafterna. Det bör särskilt klargöras att en sådan situation kan anses föreligga bland annat när rapporterade priser och kostnader, inbegripet råvarukostnader och andra produktionsfaktorer, inte bestämts av de fria marknadskrafterna på grund av att de påverkats av ett statligt inflytande på någon nivå, inklusive central, regional och provinsiell nivå. Det bör vidare klargöras att det vid fastställandet av huruvida en situation av detta slag föreligger kan hänsyn tas till bland annat de eventuella följderna av

 

den berörda marknaden till stor del försörjs av företag, t.ex. offentliga organ, som ägs av eller drivs under kontroll, politisk styrning eller överinseende, antingen direkt eller indirekt, av exportlandets myndigheter, att det förekommer ett statligt inflytande i företagen som gör att staten kan påverka priser eller kostnader, att det finns en offentlig politik eller åtgärder som diskriminerar till förmån för inhemska leverantörer, exempelvis genom användning av statligt fastställda priser eller diskriminering inom ramen för skatte-, handels- eller valutaordningar, eller på annat sätt inverkar på de fria marknadskrafterna, inbegripet resursfördelning, avsaknad av en insynsvänlig och icke-diskriminerande bolagsrätt, som säkerställer en fullgod företagsstyrning (såsom tillämpning av internationella redovisningsstandarder, skydd av aktieägare och tillgång till korrekt företagsinformation för allmänheten), avsaknad och tillämpning av en enhetlig och effektiv uppsättning lagar som är öppna för insyn och säkerställer att äganderätten respekteras och att konkursförfarandet fungerar, avsaknad av en fungerande finanssektor som fungerar oberoende av staten och för vilken det säkerställs tillräckliga garantibestämmelser och en tillräcklig tillsyn både i lagstiftningen och i praktiken, att det råder bristande överensstämmelse med internationella sociala och miljömässiga standarder, vilket påverkar de kostnader som uppstår.

 

Det bör vidare föreskrivas att kommissionen snarast möjligt bör publicera rapporter som beskriver den specifika situationen vad gäller dessa kriterier i ett visst land eller en viss sektor, Att sådana rapporter och den bevisning de grundar sig på bör ingå i ärendehandlingarna för varje undersökning avseende det berörda landet eller den berörda sektorn och uppdateras regelbundet på lämpligt sätt, och att alla berörda parter bör ges tillräckliga möjligheter att yttra sig om rapporten och den bevisning som denna grundar sig på i samband med alla undersökningar där detta slags rapport eller bevisning används.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det bör vidare erinras om att kostnaderna normalt sett bör beräknas på grundval av exportörens eller tillverkarens bokföring under undersökningen. I det fall det finns betydande snedvridningar i exportlandet som leder till att de kostnader som återspeglas i den berörda partens bokföring blir artificiellt låga får dessa kostnader emellertid justeras eller fastställas på någon annan skälig grund, bland annat uppgifter från andra representativa marknader, internationella priser eller referensvärden. Mot bakgrund av erfarenheterna från tidigare förfaranden är det lämpligt att närmare klargöra att det vid tillämpningen av de bestämmelser som införs genom denna förordning bör tas hänsyn till all relevant bevisning, inbegripet relevanta bedömningsrapporter om de förhållanden som råder på de exporterande tillverkarnas hemmamarknad och den bevisning som dessa rapporter grundar sig på, som ingår i ärendehandlingarna och som berörda parter har haft möjlighet att yttra sig över.

(4)  Det bör vidare erinras om att kostnaderna normalt sett bör beräknas på grundval av exportörens eller tillverkarens bokföring under undersökningen. I det fall det finns betydande snedvridningar i exportlandet som leder till att de kostnader som återspeglas i den berörda partens bokföring blir artificiellt låga och inte återspeglar det faktiska marknadsvärdet bör dessa kostnader emellertid justeras eller fastställas på någon annan skälig grund, bland annat uppgifter från andra representativa marknader, icke snedvridna internationella priser eller referensvärden, inbegripet unionsbaserade priser eller referensvärden när så är lämpligt. Mot bakgrund av erfarenheterna från tidigare förfaranden är det lämpligt att närmare klargöra att det vid tillämpningen av de bestämmelser som införs genom denna förordning bör tas hänsyn till all relevant bevisning, inbegripet relevanta bedömningsrapporter om de förhållanden som råder på de exporterande tillverkarnas hemmamarknad och den bevisning som dessa rapporter grundar sig på, som ingår i ärendehandlingarna och som berörda parter har haft möjlighet att yttra sig över.

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  I avsaknad av andra särskilda övergångsbestämmelser som reglerar denna fråga bör det föreskrivas att denna förordning ska tillämpas på alla beslut om inledande av ett förfarande och på alla förfaranden, inbegripet ursprungliga undersökningar och översyner, som inleds från och med den dag den här förordningen träder i kraft, om inte annat följer av artikel 11.9 i förordning (EU) 2016/1036. Som en särskild övergångsbestämmelse, och med hänsyn till att det inte finns några andra särskilda övergångsbestämmelser som reglerar denna fråga, bör det dessutom föreskrivas att i det fall man övergår från ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6a ska den rimliga tid som avses i artikel 11.3 första stycket i förordning (EU) 2016/1036 anses ha förflutit den dag då den första översynen vid giltighetstidens utgång som följer på en sådan övergång inleds. I syfte att minska risken för kringgående av bestämmelserna i denna förordning bör samma tillvägagångssätt tillämpas när det gäller översyner som genomförs i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EU) 2016/1036. Det bör även erinras om att en övergång från ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6a inte i sig utgör tillräckliga bevis i den mening som avses i artikel 11.3 i förordning (EU) 2016/1036. Dessa övergångsbestämmelser är avsedda att fylla det tomrum som annars hade kunnat leda till en situation med osäkerhet om rättsläget, att ge berörda parter en rimlig möjlighet att anpassa sig till upphörandet av de gamla bestämmelserna och ikraftträdandet av de nya bestämmelserna samt att underlätta en effektiv, välfungerande och rättvis förvaltning av förordning (EU) 2016/1036.

(6)  I avsaknad av andra särskilda övergångsbestämmelser som reglerar denna fråga bör det föreskrivas att denna förordning ska tillämpas på alla beslut om inledande av ett förfarande och på alla förfaranden, inbegripet ursprungliga undersökningar och översyner, som inleds från och med den dag den här förordningen träder i kraft, om inte annat följer av artikel 11.9 i förordning (EU) 2016/1036. Som en särskild övergångsbestämmelse, och med hänsyn till att det inte finns några andra särskilda övergångsbestämmelser som reglerar denna fråga, bör det dessutom föreskrivas att i det fall man övergår från ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6e ska den rimliga tid som avses i artikel 11.3 första stycket i förordning (EU) 2016/1036 anses ha förflutit den dag då den första översynen vid giltighetstidens utgång som följer på en sådan övergång inleds. I syfte att minska risken för kringgående av bestämmelserna i denna förordning bör samma tillvägagångssätt tillämpas när det gäller översyner som genomförs i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EU) 2016/1036. Det bör även erinras om att en övergång från ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.7 a eller 2.7 b till ett normalvärde beräknat i enlighet med artikel 2.1–2.6e inte i sig utgör tillräckliga bevis i den mening som avses i artikel 11.3 i förordning (EU) 2016/1036. Dessa övergångsbestämmelser är avsedda att fylla det tomrum som annars hade kunnat leda till en situation med osäkerhet om rättsläget, att ge berörda parter en rimlig möjlighet att anpassa sig till upphörandet av de gamla bestämmelserna och ikraftträdandet av de nya bestämmelserna samt att underlätta en effektiv, välfungerande och rättvis förvaltning av förordning (EU) 2016/1036.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  EU bör samordna med de viktiga handelspartnerna genom multilaterala och bilaterala åtgärder före och under utredningarna. I detta avseende bör kommissionen följa upp hur antidumpningstullarna beräknas i jämförelse med våra viktigaste handelspartner och resultaten bör meddelas berörda aktörer.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 2016/1036

Artikel 2 – punkt 6a – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Om det vid tillämpningen av denna bestämmelse eller någon annan relevant bestämmelse i denna förordning fastställs att det inte är lämpligt att använda de inhemska priserna och kostnaderna i exportlandet på grund av att det föreligger betydande snedvridningar ska normalvärdet konstrueras på grundval av tillverkningskostnader och försäljning som återspeglar icke snedvridna priser eller referensvärden. De källor som kan användas för detta ändamål är bland annat icke snedvridna internationella priser, kostnader och referensvärden samt motsvarande tillverkningskostnader och försäljning i ett lämpligt representativt land som har en med exportlandet jämförbar ekonomisk utvecklingsnivå, under förutsättning att relevanta kostnadsuppgifter finns lätt tillgängliga. Det konstruerade normalvärdet ska omfatta ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- och administrationskostnader, andra allmänna kostnader samt vinst.

a)  Om det fastställs att det inte är lämpligt att använda de inhemska priserna och kostnaderna i exportlandet på grund av att det föreligger betydande snedvridningar i ekonomin som helhet eller i delar av ekonomin ska normalvärdet baseras på ett pris eller konstrueras på grundval av tillverkningskostnader och försäljning som återspeglar icke snedvridna priser eller referensvärden för varje produktionsfaktor. De källor som kan användas för detta ändamål är bland annat icke snedvridna internationella priser, kostnader och referensvärden samt motsvarande tillverkningskostnader och försäljning i ett lämpligt representativt land, inbegripet inom unionen och med sociala och miljömässiga standarder på tillräcklig nivå, under förutsättning att relevanta uppgifter finns lätt tillgängliga. Det konstruerade normalvärdet ska omfatta ett skäligt belopp för att täcka försäljnings- och administrationskostnader, andra allmänna kostnader samt vinst.

 

Om en exportör tydligt kan visa att dennes priser eller kostnader för alla produktionsfaktorer inte påverkas av betydande snedvridningar, ska dessa priser eller kostnader användas för att konstruera normalvärdet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 2016/1036

Artikel 2 – punkt 6a – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Betydande snedvridningar för den berörda produkten i den mening som avses i led a kan anses föreligga bland annat när rapporterade priser och kostnader, inbegripet råvarukostnader, inte bestämts av de fria marknadskrafterna på grund av att de påverkats av ett statligt inflytande. Vid fastställandet av huruvida det föreligger en betydande snedvridning kan hänsyn tas till bland annat de eventuella följderna av att den berörda marknaden till stor del försörjs av företag som ägs av eller drivs under kontroll, politisk styrning eller överinseende av exportlandets myndigheter, att det förekommer ett statligt inflytande i företagen som gör att staten kan påverka priser eller kostnader, att det finns en offentlig politik eller åtgärder som diskriminerar till förmån för inhemska leverantörer eller på annat sätt inverkar på de fria marknadskrafterna och att det tillhandahålls finansiering från institutioner som har till uppgift att uppfylla politiska mål.

b)  Betydande snedvridningar i den mening som avses i led a kan anses föreligga bland annat när rapporterade priser och kostnader, inbegripet råvarukostnader och kostnader för andra produktionsfaktorer, inte bestämts av de fria marknadskrafterna på grund av att de påverkats av ett statligt inflytande på någon nivå. Vid fastställandet av huruvida det föreligger en betydande snedvridning ska hänsyn tas till bland annat de eventuella följderna av att

 

den berörda marknaden till stor del försörjs av företag som ägs av eller drivs under kontroll, politisk styrning eller överinseende, antingen direkt eller indirekt (såsom offentliga organ), av exportlandets myndigheter, att det förekommer ett statligt inflytande i företagen som gör att staten kan påverka priser eller kostnader, att det finns en offentlig politik eller åtgärder som diskriminerar till förmån för inhemska leverantörer, exempelvis genom användning av statligt fastställda priser eller diskriminering inom ramen för skatte-, handels- eller valutaordningar, eller på annat sätt inverkar på de fria marknadskrafterna, inbegripet resursfördelning, avsaknad av en insynsvänlig och icke-diskriminerande bolagsrätt, som säkerställer en fullgod företagsstyrning (tillämpning av internationella redovisningsstandarder, skydd av aktieägare och tillgång till korrekt företagsinformation för allmänheten), avsaknad och tillämpning av en enhetlig och effektiv uppsättning lagar som är öppna för insyn och säkerställer att äganderätten respekteras och att konkursförfarandet fungerar, avsaknad av en fungerande finanssektor som fungerar oberoende av staten och för vilken det säkerställs tillräckliga garantibestämmelser och en tillräcklig tillsyn både i lagstiftningen och i praktiken, att det råder bristande överensstämmelse med internationella sociala och miljömässiga standarder, vilket påverkar de kostnader som uppstår.

Ändringsförslag     11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 2016/1036

Artikel 2 – punkt 6a – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Betydande snedvridningar i den mening som avses i led a ska anses föreligga för den berörda produkten bland annat när rapporterade priser och kostnader är ett resultat av överkapacitet i den mening att produktens pris eller kostnad inte bestämts av de fria marknadskrafterna på grund av att de påverkas av sådana nivåer av överproduktion att de fasta kostnadernas betydelse minskar.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 2016/1036

Artikel 2 – punkt 6a – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Kommissionens avdelningar kan när så är lämpligt publicera en rapport som beskriver den specifika situationen i ett visst land eller en viss sektor vad gäller de kriterier som anges i punkt b. Sådana rapporter och den bevisning de grundar sig på kan ingå i ärendehandlingarna för varje undersökning avseende det berörda landet eller den berörda sektorn. Berörda parter ska ges tillräckliga möjligheter att komplettera, yttra sig om och stödja sig på rapporten och den bevisning som denna grundar sig på i samband med alla undersökningar där det detta slags rapport eller bevisning används. De fastställanden som görs ska beakta all relevant bevisning i ärendehandlingarna.

c)  Kommissionen ska snarast möjligt publicera en offentlig rapport som beskriver den specifika situationen i ett visst land eller en viss sektor vad gäller de kriterier som anges i punkt b. Rapporten ska när så är lämpligt bl.a. innehålla information om efterlevnaden av internationella miljömässiga och sociala standarder som har betydelse för de kostnader som uppstår. Rapporten och den bevisning den grundar sig på, samt relevanta resultat från EU:s tidigare undersökningar och landrapporter, ska ingå i ärendehandlingarna för varje undersökning avseende det berörda landet eller den berörda sektorn. Berörda parter, däribland fackföreningar och små och medelstora företag, ska ges tillräckliga möjligheter att komplettera, yttra sig om och stödja sig på rapporten och den bevisning som denna grundar sig på i samband med alla undersökningar där det detta slags rapport eller bevisning används. Kommissionen ska informera Europaparlamentet och rådet i överensstämmelse med detta. De fastställanden som görs ska beakta all relevant bevisning i ärendehandlingarna, på grundval av tillförlitliga, säkra och aktuella uppgifter och data som finns tillgängliga. Kommissionen ska uppdatera rapporten eller bevisningen som den grundar sig på regelbundet minst vart femte år eller om situationen avseende kriterierna i punkt b har förändrats.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 2016/1036

Artikel 2 – punkt 6a – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Unionsindustrin kan stödja sig på den rapport som avses i led c vid beräkningen av normalvärdet när den inger ett klagomål i enlighet med artikel 5 eller en begäran om översyn i enlighet med artikel 11.

d)  Unionsindustrin och fackföreningar får stödja sig på den rapport som avses i led c vid beräkningen av normalvärdet när den inger ett klagomål i enlighet med artikel 5, en begäran om översyn i enlighet med artikel 11 eller i en begäran om undersökning i enlighet med artikel 12. Rapporten ska utgöra tillräcklig bevisning för att motivera en beräkning av normalvärdet i klagomålet eller begäran på grundval av den metod som anges i punkt 6a. Om en betydande del av den klagande unionsindustrin utgörs av små och medelstora företag får beräkningarna av normalvärdet i klagomålet eller begäran grunda sig på information som rör produktionskostnaderna för den berörda produkten i EU.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) nr 2016/1036

Artikel 2 – punkt 6a – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Berörda parter i en undersökning ska snarast efter det att undersökningen inletts underrättas om vilka relevanta källor kommissionen avser att använda sig av vid tillämpningen av led a samt ges en tidsfrist på tio dagar för att lämna synpunkter. För detta ändamål ska parterna ges tillgång till ärendehandlingarna, inbegripet all bevisning som den utredande myndigheten stödjer sig på, dock utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 19.”

e)  Berörda parter i en undersökning, däribland fackföreningar och små och medelstora företag, ska snarast efter det att undersökningen inletts underrättas om vilka relevanta källor kommissionen avser att använda sig av vid tillämpningen av led a samt ges en tidsfrist på tio dagar för att lämna synpunkter. För detta ändamål ska parterna ges tillgång till ärendehandlingarna, inbegripet all bevisning som den utredande myndigheten stödjer sig på, dock utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 19.” Vilken metod som ska användas ska meddelas parterna senast tre månader från det att undersökningen inletts.

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Senast detta datum ska kommissionen ha offentliggjort den rapport som anges i artikel 1.1 i denna förordning avseende artikel 6a c i förordning (EU) nr 2016/1036.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

21.11.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

21.11.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jerzy Buzek

5.12.2016

Tidigare föredragande av yttrande

Paloma López Bermejo

Behandling i utskott

27.2.2017

 

 

 

Antagande

30.5.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

21

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

30

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

21

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

5

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen

Referensnummer

COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)

Framläggande för parlamentet

9.11.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

21.11.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

21.11.2016

JURI

21.11.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Salvatore Cicu

28.11.2016

 

 

 

Behandling i utskott

24.1.2017

4.5.2017

 

 

Antagande

20.6.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eric Andrieu, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Nicola Danti, Seán Kelly, Sander Loones, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Clara Eugenia Aguilera García, Birgit Collin-Langen, Edouard Martin, Massimiliano Salini

Ingivande

27.6.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

33

+

ALDE

Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Seán Kelly, Franck Proust, Massimiliano Salini, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Edouard Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner

3

-

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

2

0

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy