ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

27.6.2017 - (07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE)) - ***

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Катержина Конечна

Процедура : 2017/0016(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0237/2017
Внесени текстове :
A8-0237/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07725/2017),

–  като взе предвид изменението от Кигали на Монреалския протокол, прието по време на 28-ото заседание на страните по Монреалския протокол, проведено в Кигали, Руанда през октомври 2016 г.,

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 192, параграф 1 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0157/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0237/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Основният резултат от 28-мото заседание на страните по Монреалския протокол, което се проведе от 10 до 15 октомври 2016 г. в Кигали, Руанда, беше приемането на изменение на Монреалския протокол (наричан по-долу „Протоколът“). Изменението добавя по-специално флуоровъглеводородите (HFC) към списъка на веществата, регулирани с Протокола, и изменя приложимите членове в Протокола по такъв начин, че добавянето на HFC към списъка да бъде отразено по съответния начин в текста на Протокола. Флуоровъглеводородите обикновено се използват в климатизатори, хладилна техника, аерозоли, пени и други продукти. Те бяха въведени като алтернатива на флуорохлоровъглеродите (CFC) и други вещества, които са вредни за озоновия слой, чиято употреба беше ограничена чрез мерките, приети в рамките на прилагането на Протокола. За съжаление обаче се оказа, че флуоровъглеводородите са активни парникови газове с хилядократно по-голям потенциал за глобално затопляне спрямо въздействието на въглеродния диоксид. Поради това тяхната употреба трябва да бъде ограничена възможно най-скоро. Първият етап на ограничаване на флуорохлоровъглеродите в повечето развити в икономическо отношение страни трябва да протече в периода между 2019 и 2023 г. След това повечето развиващи се страни ще замразят потреблението си и производството си на флуорохлоровъглероди в периода между 2024 и 2028 г. Останалите страни ще замразят потреблението си и производството си в периода между 2028 и 2031 г. Бързото одобряване на Споразумението от Кигали от страна на ЕС ще бъде сигнал за неговия ангажимент да осъществи конкретен принос за намаляването на емисиите на парникови газове, а по този начин и да допринесе за изпълнението на целите, определени в Парижкото споразумение. Поради тази причина държавите членки следва да бъдат призовани да приключат процеса на ратифициране на изменението съгласно планирания график. Докладчикът приветства и оценява решението на Обединеното кралство да приеме и ратифицира Споразумението от Кигали въпреки протичащия процес на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз.

ПРОЦЕДУРА – ВОДЕЩА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за изменение на приетия в Кигали Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

Позовавания

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

Дата на сезиране

15.5.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.6.2017

 

 

 

Дата на приемане

22.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Дата на внасяне

27.6.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

1

0

EFDD

Julia Reid

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“