Procedure : 2017/0016(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0237/2017

Indgivne tekster :

A8-0237/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/07/2017 - 8.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0294

HENSTILLING     ***
PDF 366kWORD 54k
27.6.2017
PE 604.618v02-00 A8-0237/2017

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Kigaliændringen af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Kateřina Konečná

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Kigaliændringen af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget

(07725/2017 – C8-0157/2017 – 2017/0016(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (07725/2017),

–  der henviser til Kigaliændringen til Montrealprotokollen, som blev vedtaget på det 28. møde mellem parterne i Montrealprotokollen, der blev afholdt i Kigali i Rwanda i oktober 2016,

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 192, stk. 1, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0157/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og stk. 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0237/2017),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


BEGRUNDELSE

De vigtigste resultater af det 28. møde mellem parterne i Montrealprotokollen, der fandt sted 10.-15. oktober 2016 i Kigali, Rwanda, var vedtagelsen af en ændring til Montrealprotokollen (i det følgende benævnt "protokollen"). Ændringsforslaget tilføjer hydrofluorcarboner (HFC'er) til den liste over stoffer, der er omfattet af protokollen, og ændrer de relevante artikler i protokollen i overensstemmelse hermed. HFC'er er almindeligt anvendt i klimaanlæg, køleskabe, aerosoler, skum og andre produkter. De blev indført som et alternativ til chlorfluorcarboner (CFC'er) og andre stoffer, som er skadelige for ozonlaget, hvis anvendelse er blevet reduceret ved foranstaltninger, der gennemføres i henhold til protokollen. Det er imidlertid blevet opdaget, at HFC'er er aktive drivhusgasser, hvis globale opvarmningspotentiale kan være tusind gange højere end kuldioxids. Deres anvendelse skal derfor begrænses så hurtigt som muligt. De fleste økonomisk udviklede lande vil være nødt til at skære ned på produktionen og anvendelsen af HFC'er mellem 2019 og 2023. De fleste udviklingslande vil derefter skære ned på forbruget og produktionen af HFC'er mellem 2024 og 2028. Resten vil derefter skære ned på forbruget og produktionen af HFC'er mellem 2028 og 2031. EU's hurtige vedtagelse af Kigaliændringen vil sende et signal om dets vilje til at yde et væsentligt bidrag til reduktionen af drivhusgasemissioner og derved opfylde målene i Parisaftalen. Af denne grund bør medlemsstaterne opfordres til at afslutte processen med at ratificere ændringen i overensstemmelse med det foreslåede projektforløb. Ordføreren glæder sig over og værdsætter Det Forenede Kongeriges beslutning om at godkende og ratificere Kigaliændringen på trods af de igangværende forhandlinger om Brexit.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale om den ændring af Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget, som er blevet vedtaget i Kigali

Referencer

07725/2017 – C8-0157/2017 – COM(2017)00512017/0016(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

15.5.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

18.5.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Kateřina Konečná

24.4.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

21.6.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Norbert Lins, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Paul Brannen, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Richard Corbett, Jan Keller, Constanze Krehl, Lieve Wierinck, Tiemo Wölken

Dato for indgivelse

27.6.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

55

+

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Richard Corbett, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Constanze Krehl, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tibor Szanyi, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Keith Taylor, Davor Škrlec

0

-

1

0

EFDD

Julia Reid

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik